Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hệ thống chính trị Việt Nam

No description
by

Phan Vũ

on 28 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hệ thống chính trị Việt Nam

Thank you for listening ! ;)
Hệ thống chính trị Việt Nam
203
quốc gia và vùng lãnh thổ
5
Nước XHCN
Khái niệm
Hệ thống chính trị nước ta hiện nay bao gồm: Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bộ máy Nhà nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam, và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, và 5 đoàn thể chính trị xã hội là: Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Bản chất
Một là
, hệ thống chính trị ở nước ta mang bản chất của
giai cấp công nhân
.

Hai là
, hệ thống chính trị mang bản chất
dân chủ
Ba là,

hệ thống chính trị ở nước ta mang bản chất thống nhất

không đối kháng
Đặc điểm
Một là
, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta đều lấy
chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
làm
nền tảng
tư tưởng và
kim chỉ nam
cho hành động, vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào hoàn cảnh nước ta.

Ba là
, hệ thống chính trị ở nước ta được tổ chức và hoạt động theo
nguyên tắc tập trung dân chủ
.Sơ đồ hệ thống chính trị
Quốc hội
Đảng Cộng sản Việt Nam
Công Đoàn và các tổ chức CT-XH
Công đoàn Việt Nam
là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Được quy định cụ thể trong điều 10 hiến pháp 2013.
Mặt Trận tổ quốc Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam
- đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng là một bộ phận của hệ thống chính trị nhưng lại là hạt nhân lãnh đạo của toàn bộ hệ thống chính trị.
Điều 4 Hiến pháp năm 1980
ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác - Lê-nin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam.”.(1)
Điều 4 Hiến pháp năm 1992
quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.(2)
Và lần gần đây nhất là
Hiến pháp 2013
tiếp tục nhắc lại Vị thế lãnh đạo duy nhất của Đảng trong Điều 4.

phương diện hoạt động vs nhiệm vụ
• Đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối, chiến lược, những quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời là người lãnh đạo và tổ chức thực hiện Cương lĩnh, đường lối đó.

• Lãnh đạo xã hội chủ yếu thông qua Nhà nước và các đoàn thể quần chúng.


• Lãnh đạo xã hội thông qua hệ thống tổ chức Đảng các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng.

Ngoài ra, Đảng lãnh đạo bằng phương pháp giáo dục, thuyết phục và nêu gương, làm công tác vận động quần chúng, lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ...

Cơ quan quyền lực cao nhất là Đại hội toàn quốc 5 năm một lần. Đại hội bầu ra Ban chấp hành Trung ương. Ban chấp hành Trung ương bầu ra Bộ chính trị và Tổng Bí thư , quyết định chính sách của Chính Phủ. Trước đây chức vụ cao nhất trong Đảng là Chủ tịch Đảng (do Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm nhận) sau chức vụ này đã bị xóa bỏ.
.
Cơ cấu Đảng:

Chủ tịch nước
Chính phủ
TA nhân dân;VKS nhân dân
thay mặt đất nước về các vấn đề đối nội, đối ngoại.
Do QH bầu trong số đại biểu QH
là cơ quan hành chính, chấp hành của QH
là cơ quan hành pháp.
Đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ
là cơ quan tư pháp
Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam là ông Trần Phú. Hiện nay Bộ chính trị gồm 15 thành viên được bầu ra vào tháng 1 năm 2011 và do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (khóa 11) đứng đầu .Đảng cộng sản Việt Nam đã trải qua 11 lần đại hội. Đại hội XI diễn ra vào tháng 01 năm 2011. Hiện nay Đảng có hơn 3,6 triệu đảng viên

Điều 9 Hiến pháp năm 2013 quy định:
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hệ thống chính trị là một chỉnh thể các tổ chức chính trị trong xã hội bao gồm các đảng chính trị, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội hợp pháp được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội, để củng cố, duy trì và phát triển chế độ đương thời phù hợp với lợi ích của chủ thể giai cấp cầm quyền.
Là cơ quan quyền lực cao nhất, do nhân dân bầu ra.
3 chức năng chính: lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao
Nguyên tắc tập trung dân chủ, có Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động thông qua các buổi họp thường kỳ.
Đứng đầu là Chủ tịch Quốc hội
Hai là
, hệ thống chính trị ở nước ta đặt dưới
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
.
Bốn là,
 hệ thống chính trị bảo đảm sự
thống nhất
giữa
bản chất giai cấp

công nhân

tính nhân dân
,
tính dân tộc
rộng rãi.
Hội nông dân Việt Nam
là tổ chức CT-XH của giai cấp nông dân , đại diện cho quyền lợi của gia cấp nông dân .

Trương Tấn Sang
Nguyễn Sinh Hùng
Nguyễn Phú Trọng
hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
là tổ chức CT-XH của phụ nữ Việt nam,mục đích vì sự bình đẳng phát triển của phụ nữ
hội cựu chiến binh Việt Nam
là tổ chức CT-xH đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh.
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh
là đội dự bị của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng bổ sung Đảng viên, cán bộ cho Đảng, Nhà nước và các ngành.
Full transcript