Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bronnen van energie

No description
by

Jeroen Verstegen

on 30 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bronnen van energie

Programma
- Wat weet je al?
- Instructie paragraaf 1: Je eigen energieverbruik
- Instructie paragraaf 2: Problemen door toenemend energieverbruik
Paragraaf 5.3
Bronnen van energie
Bronnen van energie
Hfst. 4: Energie in je eigen omgeving
Hfst. 5: Energie in Nederland en Frankrijk
Hfst. 6: Energie, milieu en ruimte in Brazilië

11% PTA

Gevolgen van energieproductie
Par. 1: Je eigen energieverbruik
Elektriciteit opwekken
Je maakt het meeste gebruik van de energiebron elektriciteit.

Elektriciteit
wordt opgewekt met behulp van warmte in
elektriciteitscentrales
, met behulp van:
Tsjernobyl
Windmolenpark
Par. 2: Problemen door toenemend energieverbruik
Energieverbruik laatste 50 jaar verdrievoudigd, doordat:
1. de bevolking is gegroeid, meer vraag naar energie
2. welvaart is toegenomen, meer vraag naar energie

De vorming van
fossiele brandstoffen
(steeenkool, aardolie, aardgas) gaat veel langzamer dan het tempo waarin we deze brandstoffen verbruiken, ze raken op (
uitputbare energiebronnen
)
Vervuiling bij energieproductie en consumptie:
1. Milieuvervuilende gassen komen in de lucht (zwavel, koolstof)
Planning
- Terugblik op hoofdstuk 4
- Instructie paragraaf 5.1: Energie Nederland en Frankrijk
Terugblik hoofdstuk 4
Par. 1:
- Wat is het verschil tussen groene en grijze stroom?
5.1 Bronnen van energie in Nederland en Frankrijk
Nederland = aardgasland
Andere energiebronnen:
- Aardolie (kleinschalig)
- Steenkool (lange tijd gedaan, nu niet meer winstgevend)
- Kernenergie: één kerncentrale in NL, uranium wordt geïmporteerd
- Duurzame energie, b.v.:
afvalverbranding
Frankrijk
Grote verschillen met Nederland:
- Frankrijk veel meer gebruik van kernenergie
- Waterkracht, veel bergen in Frankrijk, meer waterkracht, energie wordt opgewekt in/door:
1. Stromend water
2. Getijdencentrales
3. Aandeel windenergie is sterk in opkomst
Gebruik van energie in Nederland en Frankrijk
Nederland:
Par. 2:
- Mensen gebruiken steeds meer energie, hoe komt dat?
Par. 3:
- Welke (5) vormen van duurzame energiebronnen zijn er?
Frankrijk:
- toename energiegebruik
- energie uit aardgas
- gebruik van fossiele brandstoffen neemt af
- toename energiegebruik
- gebruik van kernenergie
- dunbevolkt, aardgasnetwerk is te duur.
-
Warmtekrachtkoppeling
Territoriale wateren
Par. 5.1
Programma
1. Terugblik
2. Instructie paragraaf 5.3:
Terugblik
1. Energie uit grijze of groene stroom?
Paragraaf 5.3: Europese energiemarkt
Handel in elektriciteit
Nederland aardgasknooppunt
Aardolie
Weinig aardolie aanwezig in
Europa --> veel import door Rotterdam
2. Welke 5 vormen van duurzame energie zijn er?
- Windkracht
- Zonne- energie
- Waterkracht
- Aardwarmte
- Biomassa
3. Wat is het verschil in het opwekken van energie tussen Nederland en Frankrijk?
Het is steeds meer mogelijk om handel te drijven in elektriciteit.
- Nederland produceert al meer energie dan dat het zelf gebruikt.
- Frankrijk is grootste Europese exporteur van energie.
- Elektriciteit wordt vervoerd via een netwerk van kabels en leidingen (infrastructuur).
Naast veel voordelen ook een (actueel) nadeel:
Ruwe olie in Rotterdam:
In
olieraffinaderijen
(=waar olie verwerkt wordt) verwerkt tot bruikbare brandstoffen (benzine, diesel, etc.)
Overslag
: doorgevoerd via pijpleidingen naar Europa.
Opslag: Olieproducenten slaan olie op, als prijs hoog is, dan verkopen ze de olie.
Energie
Vraag naar energie neemt toe:
1. Bevolkingsgroei
2. Welvaart neemt toe

Productie van energie:
- Niet-duurzaam (grijze stroom): Aardolie, Aardgas, steenkool, kernenergie.
- Duurzaam: Wind, zon, water, aardwarmte, biomassa
Aantasting van landschap en milieu
- Aardgaswinning (Groningen) - ...?
- Ruimte
- Horizonvervuiling
- Co^2 uitstoot
Voordelen van kernenergie
- Effectief
- Voldoende uranium voorlopig
- Minder afhankelijk van andere fossiele brandstoffen
Nadelen
Wat zijn de gevolgen?
- De bouw is erg duur (miljarden euro's)
- Radioactief afval
- Radioactieve straling
Programma:
- Magister- ELO
- Instructie
- Aan de slag
- Week 7: D-toets
Programma
Instructie par. 6.1: groeiende economie , grote ongelijkheid:
Je leert over de groeiende economie van Brazilië
Je leert over de spreiding van economische activiteit in Brazilië
Je leert over de economische ongelijkheid en de oorzaken daarvan.
6.1 Groeiende economie, grote ongelijkheid
Sinds 2000 sterk
opkomende economie
, één van de
BRIC-landen
:
Ruimtelijke ongelijkheid
Grote verschillen in welvaart:
Noordoost (arm) en zuid (rijk)
Stad en platteland
Binnen steden:
dualisme
6.2: Braziliaanse energiebronnen
Veel mogelijkheden voor duurzame energie, vanwege het klimaat:
In het Noorden Tropisch klimaat
Centrale deel savanne klimaat (droger)
Zuiden = zeeklimaat
Hydro- elektriciteit
Aan de slag
Maken paragraaf 6.1
Maken paragraaf 6.2
Par. 6.1 en 6.2
Instructie par. 6.2: Braziliaanse energiebronnen:
Je leert welke energiebronnen er worden gebruikt in Brazilië
Je leert welke invloed klimaat heeft op de energieproductie
Overheid investeert veel in universiteiten en bedrijven om te specialiseren:
technopool
.
Begrippen
6.3 en 6.4
Terugblik
Worden alle Brazilianen beter van de groeiende economie?
Meer productie van energie:
Bevolkingsgroei
Industrialisering (gebruikt veel energie)
Economische groei (meer productie)
Stijgende inkomens
Verstedelijking
: in de stad wordt meer energie gebruikt
Meer verschillende energiebronnen
Door toename van energieverbruik, raken energiebronnen steeds sneller op, oplossing: duurzame energie!
§4: energieproductie in Zuidoost- Brazilië
Gevolgen van de toenemende energieproductie:
Biobrandstof: Suikerriet- en sojaplantages nemen ruimte in: er komt
concurrentie op de ruimte
. Kleine boeren moeten verhuizen:
verdringing
Waterkracht: Door
stuwmeren
verdwijnt bos.
Fossiele brandstoffen: bij de winning van olie kunnen er rampen gebeuren of olie lekken.
Aan de slag
- Maken paragraaf 3
- Maken paragaaf 4

- Week 11: D-toets magister!!
- Terugblik

- Instructie §6.3: Energieproductie- en verbruik:
Waarom is er meer productie van energie nodig?
Verdeling van de energiebronnen veranderd

- Instructie §6.4: Energieproductie in Zuidoost- Brazilië
Gevolgen van toename energieproductie
Toekomst: niet-vernieuwbare energiebronnen raken op!
Waarom zijn er zoveel mogelijkheden om duurzame energie te produceren in Brazilië?
§ 6.3: Energieproductie- en verbruik in Brazilië
Windenergie
Ecologische voetafdruk:
Olieraffinaderijen
Hoe groot is jouw voetafdruk? http://www.wnf.nl/voetafdruktest/
Oppervlakte aarde dat nodig is om in je behoefte te voorzien.
Earth charter
Ruwe olie wordt verwerkt tot een bruikbare brandstof.
Kolonisatie
Verklaring waarin is opgenomen hoe we met de aarde moeten omgaan. Moedigt aan om duurzaam om te gaan met de aarde.
Warmtekrachtkoppeling
Nieuwe gebieden overnemen en in gebruik nemen.
Warmte die vrij komt bij het opwekken van elektriciteit gebruiken om een gebouw op te warmen.
1. Aardgas/steenkool
2.
Biomassa
(hout/mest)
3.
Kernenergie
(uranium)
Grijze stroom
: gemaakt met energiebronnen die kunnen opraken (aardgas, steenkool, uranium) en vervuilend zijn.
Groene stroom
: gemaakt met energiebronnen die niet kunnen opraken (wind, water, zon, biomassa)
2. Uitstoot van zwavel kan voor zure regen zorgen
3. Olie dat in zee terecht komt bij ongelukken
4. Radioactief afval moet worden opgeslagen
5. Koelwater wordt geloosd, watertemp. stijgt, invloed op planten en dieren
Paragraaf 4.3: ...
Duurzaam en niet-duurzaam: is het oneindig?
- Wat is de brandstof bij kernenergie?
Uranium
- Noem drie soorten vervuiling die ontstaan door het opwekken van energie
Meer welvaart, bevolkingsgroei
- Wat zijn uitputbare energiebronnen?
Bodemvervuiling, luchtvervuiling, watervervuiling
Energiebronnen die op kunnen raken: aardolie, aardgas, steenkool.
- Noem een voordeel en een nadeel van duurzame energie.
Windenergie, zonne- energie, hydro- energie, aardwarmte, biomassa.
Voordeel: hernieuwbaar, nadeel: niet altijd effectief
Versterkt broeikaseffect
- Je leert welke energiebronnen voor Nederland belangrijk zijn.
- Je leert de verschillen van gebruik van soorten energie kennen tussen Nederland en Frankrijk.
- Je leert wat het versterkt broeikaseffect is en hoe dit ontstaat.
- Je leert dat er gehandeld wordt met energie en welke rol Nederland daar in heeft.
- Je leert hoe Nederland geld verdient met aardgas.
- Je leert wat er met aardolie gemaakt wordt, en wat het belang ervan is.
Paragraaf 5.2:
Full transcript