Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historia polskiej ekonomii społecznej - OSES 2013 (Szczecin - Nowe Warpno) - CRSG

Autorzy: Maciej Trejgis, Piotr Napieralski, Grzegorz Sadłowski
by

Antoni Sobolewski

on 23 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historia polskiej ekonomii społecznej - OSES 2013 (Szczecin - Nowe Warpno) - CRSG

EKONOMIA SPOŁECZNA
Wiek XVIII
Stanisław Staszic w 1801 r. założył Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie - pierwsza w Europie w pełni dojrzała organizacja przedspółdzielcza.
Wiek XIX
Mimo trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej istniał silny ruch spółdzielczy na ziemiach wszystkich trzech zaborów.

„Przyswoiliśmy sobie potrzeby i pozory cywilizacji, ale jeszcze nie jej potegę i twórczość. Pracujemy z nieudolnością barbarzyńców, a mamy gusta i potrzeby europejskie. Czujemy potrzebę administracji europejskiej, a zbywa nam na środkach, ażeby tyle łożyć na cele oświaty i robót publicznych, ile taka administracja wymaga." - Stanisław Szczepanowski, „Nędza Galicji w cyfrach” (1888).
Edward Abramowski po 1905 roku, poświęca się idei kooperacji i współtworzy Towarzystwo Kooperatystów oraz pismo spółdzielcze Społem.

Cechy polskiego ruchu spółdzielczego w czasach zaborów:
silne nastawianie pronarodowe,
praca u podstaw,
aktywna współpraca z biznesem,
ogólna niechęć do administracji rządowej.
Dobre przykłady:
Skok Stefczyka,
Bazar Poznański,
Fabryka Cegielskiego.
Korzenie polskiej ekonomi społecznej
II RP
Ustawa z dnia 20 października 1920 r. spółdzielniach, która stanowiła jeden z najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań prawnych tamtych czasów w Europie.
Blisko 25% dochodu narodowego II RP pochodziło z ruchu spółdzielczego.
W okresie II wojny światowej spółdzielczość poniosła ogromne straty. Władze okupacyjne zlikwidowały spółdzielnie. Wiele osób istotnych dla polskiej spółdzielczości straciło życie.
Zmiana podejścia do spółdzielczości - istniejące wcześniej struktury zostają zastąpione przez ujednolicone związki, spółdzielczość traci swój obywatelski charakter.
Z czasem spółdzielczość zostaje włączona w system ogólnych planów gospodarczych - mimo istniejących ograniczeń, ruch spółdzielczy rozwijał się dynamicznie.
W latach 80-tych podejmowano próby wznowienia autentycznego ruchy spółdzielczego.

1982 - wprowadzone zostaje nowe prawo spółdzielcze umożliwiające oddolnie zakładanie spółdzielni.
Nowy porządek - spółdzielczość w PRL
Z nowego prawa skorzystało wiele osób. W ten sposób postała między innymi Spółdzielnia Pracy Świetlik, w której przez cały okres funkcjonowania działało w sumie około 5 000 osób.
1990 r. - Plan Balcerowicza nie zakładał miejsca na solidarną gospodarkę. Instytucje, które dotrwały do transoformacji uznano za relikt socjalizmu, spowalniający tempo przemian.
Z czasem pojawiało się coraz większa ilość osób poszkodowanych w wyniku reform. Rosło bezrobocie i malała aktywność ekonomiczna Polaków.
Polityka państwa lat 90. przewidywała społeczne mechanizmy schodzenia z rynku pracy, lecz nie istniał zorganizowany przez państwo sposób powrotu na rynek.

Pojawiły się ruchy oddolne niosące pomoc osobom poszkodowanym w wyniku reform (m.in. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Monar).
Jednocześnie pojawiają się zręby społeczeństwa obywatelskiego - odbudowywanie idei samorządności.
Czas przemian - ekonomia społeczna w czasach transformacji
2003 r.
Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie.
1997 r.
W artykule 20. Konstytucji Rzeczpospolitej pojawia się zapis o społecznej gospodarce rynkowej.
2004 r.
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej.


2004 r.
II Konferencja Ekonomii Społecznej
w Krakowie.
2005 r.
W Polsce zostaje wprowadzonony program EQUAL.

Nowa ekonomia społeczna
2008 r.
Konferencja "Ekonomia Solidarności" w Stoczni Gdańskiej.

Podczas spotkania powołano Stałą Konferencje Ekonomii Społecznej pod przewodnictwem Henryka Wujca.
1914 r. - działało 3 745 spółdzielni zrzeszających 1,5mln członków.
Pamiętajmy jednak, że cały ruch nie byłby jednak możliwy bez rzeszy anonimowych społeczników, którzy "robili swoje"...
1937 r. - działało 15 844 spółdzielni, zrzeszających ponad 5 mln członków.
Państwo powierzało ruchowi spółdzielczemu coraz więcej zadań związanych z rozwojem gospodarki żywnościowej.
NSZZ Solidarność nie postuluje radykalnego urynkowienia państwowej gospodarki, a raczej jej faktyczne uspołecznienie.
Lata 80.
Tworzą się zasoby solidarnościowego kapitału, które w każdej chwili mogą zostać wykorzystane.
Udział spółdzielni w produkcji przemysłowej wynosił ok. 15 %, a w zatrudnieniu ok. 17 %.
Społeczny aspekt uwzględniony został jedynie w ramach polityki osłonowej państwa wypracowanej przez Jacka Kuronia i związkowców NSZZ Solidarność.
Pojawiają się pierwsze osoby w rządzie zainteresowane ekonomią społeczną, które w nietypowym jak na owe czasy dialogu społecznym zaczęły tworzyć nowe ustawy.
1997 r.
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2000 r.
Powstaje pierwszy polski ZAZ w Stargardzie Szczecińskim.
2002 r.
I Europejska Konferencja Ekonomii Społecznej w Pradze.
Podejmowane są liczne inicjatywy lokalne i krajowe - powstają pierwsze flagowe przedsiębiorstwa społeczne.

Włączają sie również kręgi akademickie -pojawiają się inicjatywy badawcze, które umacniają teoretyczne podstawy nurtu.
2005 - 2008 r.
W poszukiwania polskiego modelu ekonomii społecznej włącza się coraz wieksza liczb osób i instytucji - rodzi się ruch ekonomii społecznej w Polsce.
Kontynuowane są prace legislacyjne - pojawia się ustawa o spółdzielniach socjalnych oraz budownictwie soclanym.
Manifest Ekonomii Społecznej.
Powołanie zespołu do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej.
W międzyczasie rozpoczęto prace nad projektem Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej.
2009 r.
III Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej w Warszawie

Podczas konferencji przedstawiono stronie rządowej propozycje Paktu na rzecz ekonomii społecznej...
Pojawia się idea Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej.

2009-2011 r.
"Załamanie" polskiej ekonomii społecznej.

Frustracja środowiska wywołana niepodpisaniem Paktu.
Cześć osób wycofuje się z dalszych prac nad rozwojem ekonomii społecznej.
Różnice perspektyw a zarazem interesów zaczęły się uwydatniać i dzielić środowisko.
Ruch gwałtownie skostniał, przyczynił się do tego również sposób wdrażania nowych projektów wspólnotowych.
2011-2013 r.
Pomimo przejściowych trudności, czas zastoju ekonomii społecznej w Polsce, był również czasem konstruktywnej krytyki. Wznowiono prace nad dokumentami niezbędnymi do dalszego rozwoju sektora.

Ustawa o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pakt na rzecz ekonomii społecznej
2013 r.
Strona rządowa przyjmuje do dalszych prac kluczowe dla środowiska dokumenty. Gdzieś na horyzoncie rysują się Terytoria Społecznie Odpowiedzialne a My czekamy...
Grzegorz
Sadłowski
Piotr
Napieralski
Maciej
Trejgis
Dziękujemy za uwagę!
2007 r.
II Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej w Warszawie
współpraca administracji publicznej z sektorem ekonomii społecznej
ekonomia społeczna elementem rozwoju lokalnego, regionalnego i rewitalizacji
2006 r.
I Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej w Krakowie
korzenie ekonomii społecznej w Polsce
ekonomia społeczna - jej miejsce, rola i funkcje
2010 r.
IV Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej w Poznaniu
dyskusja o ustawie o przedsiębiorczości społecznej.
2011 r.
V Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej w Lublinie
2012 r.
VI Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej w Krakowie
zielone miejsca pracy,
współpraca z biznesem,
kooperacja z partnerami z krajów WNP.
miejsce i rola spółdzielczości w sektorze ekonomii społecznej,
prezentacja PAKTU i założeń KPRES.
pojawiły się pieniądze na innowacje społeczne,
nastąpił rozwój polskiego modelu ekonomii społecznej,
pojawił się grunt pod dyskusję, wymianę doświadczeń.
Powstaje pierwszy CIS w woj. zachodniopomorskim
CIS Łobez (2005 r.)
Jednocześnie:
powstają setki spółdzielni socjanych, ekonomizują się NGO, powstają spółki non for profit,
powstają dwa związki pracodawców przedsiębiorstw społecznych ZPPS - zrzeszony w Konfederacji Lewiatan i OZPZAZiPS,
działa Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych.

2009 r.
I Targi Ekonomii Społecznej
w Nowym Warpnie
Prezentacja opracowana w Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego sp. z o. o., w ramach programu stażowego dla studentów/absolwentów Wydziału Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, pod opieką Patrycji Krzykowiak i Antoniego Sobolewskiego. Prezentację opracowano na podstawie badania danych zastanych oraz telefonicznych wywiadów indywidualnych przeprowadzonych z liderami ekonomii społecznej w Polsce.
www.crsg.pl
Full transcript