Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Temel Stratejiler ve Kurumsal Stratejiler

No description
by

Anıl Baydar

on 30 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Temel Stratejiler ve Kurumsal Stratejiler

Temel Stratejiler, işletmelerde değişik şekillerde ve boyutlarda uygulanmaktadır.
Diğer Bir adıyla Üst Düzey Stratejileri;
Temel stratejiler, işletmelerin her yönetim düzeyinde uygulanır.
Ama değişik yönetim düzeylerinde uygulanan temel stratejilerde
amaç, alan ve bakış açıları farklı olabilir.

ANIL ARDA BAYDAR
M. OYTUN ALTINORDU
FATMA YURTSEVEN
Temel Stratejilerin Alt Grupları
Kurumsal Stratejiler
Yönetim Kademelerine Göre Strateji Sınıflandırması
Kurumsal strateji; bir kurumda, kurumun uzun vadeli karşılaştırmalı üstünlükleri dikkate alınarak yapılan başarıyı artırma ve değerini yükseltmeye yönelik faaliyetlere denir.
Kurumsal strateji; bir kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmak için hangi konumda olması ve hangi alanlarda faaliyet göstermesine yönelik stratejilerdir.
Üst düzey yöneticiler, stratejik çalışmalarını 3 noktaya odaklanarak yaparlar

İşletmenin temel işi ve faaliyet konusu nedir ?

İşletme, geleceği de göz önüne alarak, mevcut iş alanlarındaki etkinliklerini ve işlerini sürdürmeli ve artırmalı mıdır ?

İşletme, mevcut işlerinde rekabet edebilmek için ne tür stratejiler geliştirmelidir ?

$Priceless
Tuesday, April 15, 2014
Vol XCIII, No. 311
Strateji Nedir?
Temel Stratejiler
Şöyle bir özetlersek;
Temel Stratejiler
Temel Stratejiler ve Kurumsal Stratejiler
Temel Stratejiler
İşletmenin veya çeşitli iş birimlerinin yaşamlarını sürdürebilmesi ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için gelecekte yapması veya yapmaması gerekli olan iş ve faaliyetlerle ilgilidirler.

Büyüme Stratejileri
KüçülmeStratejileri
Durağan Stratejiler
Karma Stratejiler
Genel anlamda strateji, bir kurumun (veya devletin) güttüğü siyasete uygun olarak seçtiği hedeflere ulaşmak üzere aldığı her alandaki tedbirler ve her türlü aracın kullanılması olarak ifade edilmektedir.
Büyüme, bir işletmede bir önceki döneme göre meydana gelen niteliksel ve niceliksel artışları ifade etmektedir.

Şirketler büyümeye karar verdikten sonra en uygun (optimal) büyüklüğün ne olduğuna da karar vermelidirler. Çünkü büyümenin getireceği faydalarla birlikte gereksiz/kontrolsüz büyümenin de getireceği bazı önemli sakıncaları vardır.
Sayısal büyüme ve gelişme :
işletmenin özelliklerine göre; satış getirilerinde, ürün çeşitliliğinde, kaynak büyüklüğünde (çalışanların sayısı, sermaye büyüklüğü), varlık büyüklüğünde ve kapasite kullanımı gibi unsurlarda niceliksel artış,

Nitelik olarak büyüme :
işletmede bulunan unsurların kalitesinin yükselmesi ile ilgilidir. Niteliksel büyüme işletmelerde fark edilebilir ama sayısal olarak ifade edilmesi oldukça güçtür.


Mevcut işin tanımını değiştirerek büyüme stratejisi :
Ürettiği mal ve hizmetlere yeni mal ve hizmetler,
Faaliyette bulunduğu pazarlara yeni pazarlar,
Mevcut üretim ve operasyon faaliyetleri ve süreçlerine yenilerini ekler.
Mevcut işin tanımını değiştirmeden, faaliyetlerin hızını ve etkisini değiştirerek büyüme stratejisi :
Mevcut ürünlerde kullanım geliştirmeleri yapar
Yeni pazarlara girmeden, mevcut pazarlara daha etkin girişimler yapar.
Yeni üretim yatırımı ve süreçler eklemeden mevcut faaliyetlerin kapasitesini arttırır.


İşletmenin piyasa payı/satışlarının yetersiz olduğu,
Başka alanlarda daha iyi yatırım olanaklarının mevcut olduğu,
Yeni teknolojiler için yeterli kaynak bulunmadığı,
Birleşme sonrası uyumsuzluk gösteren bölüm veya birimlerin olduğu durumlarda,
başvurulan bir stratejidir :

Tasarruf Stratejisi :

İşletmenin olumsuz finansal durumunun düzeltilmesi için, verimsiz faaliyetlerin gözden geçirilerek onları tekrar verimli duruma getirebilmek amacı ile işletme içine dönük olarak uygulanan bir stratejidir.

Kısmi Tasfiye ve Tam Tasfiye Stratejileri :
İşletmenin başarılı olamayan faaliyetlerinin veya bölümlerinin kısmen veya tamamen terk edilmesi yolu ile uygulanan stratejilerdir.


Küçülme Stratejileri
Bu strateji iki şekilde uygulanır.
Mevcut işin tanımını değiştirerek küçülme stratejisi:
Mevcut işin tanımını değiştirmeden, faaliyetlerin hızını ve etkisini değiştirerek küçülme stratejisi :

İşletme mevcut mal ve hizmetlerini hiçbir şekilde terk etmez, ama bu mal ve hizmetlerde hiçbir geliştirme yapmaz.
İşletme mevcut pazarlarını terk etmez, ancak bu pazarlardaki faaliyetlerini azaltarak bilinçli bir şekilde pazar payının küçülmesine neden olur.
İşletme mevcut üretim ve operasyon faaliyetlerini terk etmez, ancak
bunların kapasitelerini düşürerek bir daralma veya küçülme uygulayabilir
İşletme faaliyette bulunduğu mal ve hizmetlerinden bir kısmını veya tamamını, geçici olarak veya sürekli olarak terk eder.
Faaliyette bulunduğu pazarlardan bir kısmını geçici veya sürekli olarak terk eder ve pazardan geri çekilir.
Mevcut üretim ve operasyon faaliyetlerinden veya süreçlerinden bir kısmını geçici veya sürekli olarak terk eder.
İşletme;

Mevcut mal ve hizmetlerde, paket, tasarım, tat, vb. küçük değişikliklerde bulunarak,
Pazarlarda tutundurucu, hatırlatıcı reklamlar yaparak,
Mevcut üretim ve operasyonlarda güncel teknoloji ile uyum sağlayarak ve küçük iyileştirmeler yaparak

durumunu sürdürür.

İşletmeler, kimi durumlarda temel stratejileri
aynı anda veya art arda uygular.

Karma Stratejiler,
işletmenin temel stratejilerin birkaçını aynı zamanda izlemesi veya kullanması ile oluşan strateji türüdür.

Bağımsız (iç) Temel Stratejiler;
İşletmenin, tamamen kendi varlık ve yeteneklerine dayanarak, başka bir işletmenin desteği ve ilişkisi olmadan, bağımsız bir ana strateji uygulaması’dır.
Bağımlı (Dış) Temel Stratejiler;
İşletmenin, dış çevreden başka bir işletmenin desteği ile veya onunla birlikte veya ilişkili olarak bir strateji uygulaması’dır.


İlişkili Temel Stratejiler;
İşletmenin, temel stratejilerini kendi mevcut iş kolunda (sektöründe) benzer mal ve hizmetler, pazarlar, üretim faaliyet ve süreçleri ile ilgili olarak uygulaması.
İlişkisiz Temel Stratejiler;
İşletmenin, temel stratejiyi halihazırda yaptığı işin tanımının dışında kalan farklı ürün, pazar ve süreçlerle kendisine yabancı farklı bir işkolunda uygulaması.


Yatay Temel Stratejiler;
İşletmenin halihazırda faaliyette bulunduğu ürün ve pazar ile üretim ve operasyon etkinliklerine veya süreçlerine tamamlayıcı ürün, pazar ve süreçlerin eklenmesi durumunda oluşmaktadır
.
Dikey Temel Stratejiler;

Genellikle işletmenin üretim ve operasyon faaliyetleri ve süreçleri ile ilgili uygulamaları kapsar.


Aktif Temel Stratejiler;
Dış çevreyi etkilemeye yönelik, atak ve proaktif tutum ve davranışlarla uygulanan genel stratejiler.

Pasif Temel Stratejiler;
Dış çevreden gelen uyarılar nedeni ile, uyumlu, yavaş ve reaktif tutum ve davranışlarla uygulanan genel stratejiler.


Temel Stratejilerin Uygulanması
Üst yönetim, Ana iş birimi ve alt yönetim düzeyinde stratejiler
Yönetim Kademelerine Göre Stratejiler
İlk iki madde, işletmenin geleceğine yöneliktir. Üçüncü madde ise, işletmenin halihazırda bulunduğu pazarda nasıl rekabet edeceği ile ilgilidir.

1- Kurumun temel işlevleri ve faaliyet konuları açık seçik belirlenmelidir.

2- Kurumun işlerini sürdürmesi için gerekenler belirlenmelidir,

3- Kurumun kapasitelerinin yükseltilmesi için yapılması gerekenler tesbit edilmelidir.

4- Kurumun etkinliğinin artırılması için alınacak tedbirler tesbit edilmelidire.

5- Kurumun rekabet imkanlarını artırmak için yapılacak işler ortaya konmalıdır.

Kurumsal Strateji Oluşturulurken Dikkat Edilecek Konular
Peki Ya Saptanması???
Kurumsal Stratejiler
Çekilme Stratejileri;
Kurumsal Stratejiler
Kurumsal Yönetim Stratejileri
Çeşitlendirme Stratejileri;
Yeni iş alanlarına girmek ve oradaki fırsatlardan yararlanarak ortalamanın üzerinde getiri elde etmek isteyen işletmelerde uygulanan bir stratejidir.

İşletmelerde çeşitlendirme stratejisi, farklı boyutlarda olabilir :
Tek işte yoğunlaşan işletmeler,
Esas iş ağırlıklı işletmeler,
Orta dereceli çeşitlendirme uygulayan işletmeler,
Yüksek dereceli çeşitlendirme uygulayan işletmeler.

İlişkili Çeşitlendirme Stratejisi

İşletmenin, faaliyette bulunduğu mevcut iş alanları içinde veya benzer konularda yeni işlere girişmesi

İlişkisiz Çeşitlendirme Stratejisi

Büyüme arzusunda olan işletmelerin daha önce faaliyette bulunduğu alanlardan çok farklı ve değişik alanlarda yeni işlere girmesi

Bağımsız Çeşitlendirme Stratejileri
Uygulanan çeşitlendirme stratejisi, yabancı bir işletme desteği olmadan uygulanıyorsa, bu durumda yürütülen bağımsız çeşitlendirme stratejisidir.

Bağımlı Çeşitlendirme Stratejileri

İşletme, gireceği farklı iş alanında deneyim sahibi olan başka bir işletmeyle işbirliği yaparak uyguladığı strateji, bağımlı çeşitlendirme stratejisidir
Bazı durumlarda, işletme üst düzey yöneticileri mevcut işlerinin bazılarından veya tamamından vazgeçmek, onları geçici veya süresiz olarak terk etmek kararı verebilir.

Amaç ne olursa olsun işletme içi sayısal bir küçülme, daralma söz konusu olduğundan bu tip stratejiler olumsuz çağrışımlar yapan stratejilerdir.
Tasarruf Stratejisi
Belirli bir süre için büyüme ve gelişme faaliyetlerini azaltıp, tüm dikkat ve uğraşları işletme içi verimliliğin yükseltilmesine yönelten stratejilerdir.

Kısmi Tasfiye Stratejisi
Belirli bir bölüm veya faaliyetin terk edilmesi ile ilgili stratejidir.

Tam Tasfiye Stratejisi
İşletmenin tüm faaliyetlerini durdurması ve varlıklarını sona erdirmesidir.

SİZCE KURUMSAL STRATEJİLERİN SAPTANMASINDA VE YÖNETİLMESİNDE KULLANILAN TEKNİKLER NELERDİR
En Yaygın Olarak 4 Teknik kullanılmaktadır. Bunlar :)
Boston Danışma Grubu (BDG) İş Birimleri Portföy Yönetim Matrisi

Hofer : İş Birimleri Portföy Yönetim Matrisi
Hofer Analizi,
işletmeleri içinde bulundukları yaşam evresini de göz önüne alarak inceleyen, BDG iş birimleri yönetim matrisinin
daha geliştirilmiş bir şeklidir.

BDG Matrisinin, gelişmekte olan yeni sektörlerde, yeni işe başlayan işletmeler için uygun olmadığı görüşünden hareket eden bu matris, işletmelerin stratejik analizini;
rekabet durumları ve
ürün-pazar yaşam evresi
açılarından yapmaya çalışmaktadır.

Yönlendirici Politika Matrisi (YPM)

Geçmişi 1970’li yıllara dayanan
Yönlendirici Politika Matrisi (YPM);
SHELL, GENERAL ELECTRIC ve McKINSEY
tarafından geliştirilmiştir.

Her üç çalışma da benzer esaslara sahip olup, üst yönetimin, değişik iş alanlarında faaliyette bulunan işletmeleri ile ilgili yatırım ve tasfiye kararlarını verebilmesine
yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Rowe Modeli : Stratejik Durum ve Faaliyetlerin Değerlemesi

Stratejik Durum ve Faaliyetlerin Değerlenmesinde Kullanılan
bu teknik A.J. Rowe ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir.

Bu modelde, stratejik kararların verilmesi sırasında
4 değişkenin önemine dikkat çekilmektedir ;

Pazarın çekiciliği
Rekabet durumu
İşletmenin finansal gücü
Çevresel belirsizlik derecesi

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
SUNUMU BULABİLECEĞİNİZ YERLER;
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
BİTİRMEDEN ÖNCE;
http://www.vodafone.com/content/index/investors/about_us/strategy.html
Full transcript