Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CYKL KONIUNKTURALNY

No description
by

Alice J

on 1 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CYKL KONIUNKTURALNY

Jest to ogólnogospodarcze wahanie całkowitego produktu narodowego, dochodu i zatrudnienia, trwające zwykle od 2 do 10 lat, cechujące się dużym ożywieniem lub spowolnieniem w większości sektorów gospodarki.

CZYM TAK NAPRAWDĘ JEST CYKL KONIUNKTURALNY?
MORFOLOGIA CYKLU
- FAZY CYKLU
PROGNOZY KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W POLSCE
POJĘCIE KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ
Koniunktura gospodarcza to sytuacja gospodarcza kraju, regionu lub branży w danym okresie.

Jest wyznacznikiem ruchu podstawowych wielkości ekonomicznych, tj. produkcji, sprzedaży, zatrudnienia, cen itp.

POCZĄTKI...

Ekonomia klasyczna zakładała, że
w gospodarce istnieje automatyczny, samoregulujący mechanizm w postaci elastycznych cen, które automatycznie przywracają równowagę zakłóconą przez gospodarcze szoki.

Podstawowa teoria makroekonomiczna dotycząca cykli koniunkturalnych stanowi, że przesunięcia globalnego popytu wywołują częste
i nieprzewidywalne wahania produkcji,
cen i zatrudnienia, czyli
właśnie cykle
koniunkturalne.CYKL KONIUNKTURALNY
THANK YOU!
Cykle koniunkturalne zaczęły pojawiać się w krajach o najbardziej rozwiniętym systemie kapitalistycznym i dotyczyły
w głównej mierze sektora rolniczego.
KEYNESOWSKI MODEL
MNOŻNIKOWY

Keynesowski model mnożnikowy odpowiada na pytanie, jakie czynniki wpływają na fluktuacje gospodarcze. Słowo mnożnikowy dotyczy odkrycia, że każda zmiana wydatków zewnętrznych (takich jak inwestycje) o jednostkę pieniężną prowadzi do większej niż o jednostkę (zwielokrotnionej) zmiany PKB.
FAZY CYKLU KLASYCZNEGO
faza ożywienia - I
faza szczytowego stanu koniunktury (rozkwitu) - II
faza załamania gospodarczego (kryzysu) - III
faza depresji - IV

FAZA OŻYWIENIA
- wzrost wydatków inwestycyjnych
- wzrost dochodu narodowego
- wzrost wydatków konsumpcyjnych
- atmosfera optymizmu
- rośnie: produkcja, zatrudnienie, popyt, ceny
- maleje: bezrobocie


FAZA DEPRESJI (DNO)

- spadek wydatków inwestycyjnych
- bankructwo wielu małych i słabszych przedsiębiorstw
- dochód narodowy, popyt i zatrudnienie osiągają swój dolny poziom
- równowaga makroekonomiczna na najniższym dopuszczalnym poziomie
- gospodarka funkcjonuje na zwolnionych obrotach
- przedsiębiorstwa silne przejmują słabsze (lub dokonują fuzji) w celu zwiększenia ekspansji)

PORÓWNANIE CYKLI
RODZAJE WAHAŃ KONIUNKTURALNYCH
WZROST GOSPODARCZY A ROZWÓJ GOSPODARCZY
Wzrost gospodarczy - to powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości ekonomicznych, takich jak produkt narodowy brutto, dochód narodowy, konsumpcja.
Rozwój gospodarczy - to zmiany ilościowe
i jakościowe w strukturze wytwarzanych dóbr i usług oraz w strukturze konsumpcji.
Podstawowe założenia tej teorii stanowią, że
w krótkim okresie płace i ceny są względnie sztywne
i przywracanie równowagi przez mechanizm rynkowy jest niekompletne (rynek nie musi być
w równowadze).
Poziom równowagi produktu narodowego ustala się w punkcie, w którym produkcja równoważona jest przez całkowite wydatki (TE)
Wraz z rozwojem nowoczesnej teorii makroekonomii odkryto zaskakujący fakt:
"Polityka fiskalna rządu wywiera wpływ makroekonomiczny na krótkookresowe wahania produkcji, zatrudnienia i cen."
Stąd Keynesowskie podejście do polityki makroekonomicznej zakłada aktywną rolę rządu w łagodzeniu cykli koniunkturalnych.
PODSTAWOWY MIERNIK WZROSTU GOSPODARCZEGO
Podstawowym miernikiem wzrostu gospodarczego są zmiany PNB (PRODUKT NARODOWY BRUTTO)
w badanym okresie.r-stopa wzrostu gospodarczego
CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO
Czynniki wewnętrzne
- wielkość zatrudnienia,
- wydajność pracy,
- czynniki społeczne (poziom wykształcenia/ kwalifikacje pracowników, kultura pracy)

Czynniki zewnętrzne
- innowacje zagraniczne,
- handel zagraniczny,
- kredyty zagraniczne,
- kooperacja międzynarodowa.

Najprostsze podejście do cykli koniunkturalnych nazywa się Keynesowskim modelem mnożnikowym.
CZYNNIKI CYKLU KONIUNKTURALNEGO:
Czynniki zewnętrzne :
> wojny (np. II WŚ)
> globalizacja
> wybory
> zmiany cen ropy naftowej
> migracje ludności
> przełomowe odkrycia naukowe i technologiczne

Czynniki wewnętrzne:
> zmiana polityki fiskalnej przez rząd
> zmiana polityki monetarnej przez bank centralny (np.zmiana stóp procentowych)
> zmiana międzynarodowej polityki handlowej przez rząd

FAZA ROZKWITU
- inwestycje osiągają swój najwyższy poziom
- wzrost zdolności produkcyjnych gospodarki narodowej (szczyt produkcji)
- wzrost kosztów produkcji
- wygasanie optymistycznych nastrojów wśród przedsiębiorców
- względnie stałe, utrzymujące się na wysokim poziomie zatrudnienie, popyt, ceny itp.
- podaż > popyt
FAZA ZAŁAMANIA GOSPODARCZEGO
(KRYZYS NADPRODUKCJI-RECESJA)

- pierwszy sygnał -> spadek kursu papierów wartościowych
- zmniejszenie zyskowności
- spadek zamówień na urządzenia wytwórcze i inwestycji
- rośnie: bezrobocie;
- maleje: produkcja, zatrudnienie, inwestycje, popyt, ceny
- szczyt produkcji
- podaż > popyt

OCENA BIEŻĄCEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W POLSCE
SPRAWDŹMY SIĘ!
1. Wzrost aktywności gospodarczej przed świętami Bożego Narodzenia jest przykładem:

a) cyklu koniunkturalnego
b) rozwoju gospodarczego
c) wahań sezonowych
d) recesji
2. Rosnące bezrobocie,spadek produkcji i zmniejszenie inwestycji to cechy charakterystyczne:

a) boomu
b) recesji
c) ekspansji
d) ożywienia


3. Która z poniższych sytuacji prawdopodobnie nie będzie miała miejsca
w okresie ekspansji:

a) rosnąca produktywność
b) malejące inwestycje
c) zwiększenie akcji kredytowej
d) malejące bezrobocie
4. Podczas szczytu cyklu koniunkturalnego,
ceny którego z niżej wymienionych dóbr prawdopodobnie wzrosną najbardziej:

a) wołowiny
b) kawy
c) samochodów
d) nawozów sztucznych


- Faza ożywienia - I
- Faza szczytowego stanu koniunktury (rozkwitu) - II
- Faza załamania gospodarczego (kryzysu) - III
- Faza depresji - IV

FAZY CYKLU KLASYCZNEGO:
5) W klasycznym cyklu koniunkturalnym po fazie kryzysu następuje:

a) ożywienie
b) rozkwit
c) depresja
d) ekspansja
Dziękujemy za uwagę!

FAZA OŻYWIENIA
- wzrost wydatków inwestycyjnych
- wzrost dochodu narodowego
- wzrost wydatków konsumpcyjnych
- atmosfera optymizmu
- rośnie: produkcja,zatrudnienie,popyt,ceny
- maleje: bezrobocie

Wzór na mnożnik inwestycyjny Keynesa
Źródła:

1. Makroekonomia. Przewodnik- Szczepaniec Marek
2. Makroekonomia Samuelson Paul A., Nordhaus William D.
3.Ekonomia D. Begg,S. Fischer,R. Dornbusch
4. Główny Urząd Statystyczny - GUS

Alicja Jurczyk
Kamil Ulmann
Full transcript