Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Workplace - 54752

Available at Prezzip.com Your workplace is important. Zoom in and out, move around the template and adjust whatever you like, the path, add more visuals, copy & past! Make it your Prezi presentation!
by

Your Prezis

on 14 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Workplace - 54752

Tænkt praksis
Realiseret praksis
Håndtering af digitale byggeobjekter
Kommunikation
i designfasen

Dennis
Hansen
Agenda
Magnus Larsen
Bygge- og anlægsbranchen
Svigt, fejl og mangler
IKT
(Informations- og kommunikationsteknologi)
Introduktion til casen
Problemafklaring
Problemtræ
Interresentanalyse
Problemformulering
Organisation og ledelse
Aktører
Løsning
Opsumering Hovedafsnit
Opsumering
Overskredede tidsplaner
- Tidsoverskridelse på gennemsnitligt 15,5 % svarende til 22 ekstra arbejdsdage

Fejl og mangler
- 7% af alt den totale entreprisesum går til udbedring af fejl og mangler
- I 2008 svarer det til ca. 17 mia kr.
Implementeringen af IKT i bygge- og anlægsbranchen har ikke nået sammen niveau som andre brancher

Nytænke brugen af IT og digitale værktøjer.

IKT-aftale er det digitale afalegrundlag blandt aktørene i et byggeprojekt.
AAU's ny forsknings- og undervisningsbygning til Institut for Byggeri og Anlæg

- Bygningen er ca. 9000 m² fordelt på 4 etager.

- Indeholder bla. kontorer, undervisningslokaler, grupperum og laberatorier m.m.

- Entreprisesum på ca. 184 millioner kr.

- Opstarts møderne begyndte i august 2011 og byggeriet forventes at være færdigt i juni 2016.

- Totalrådgiver står for projekteringen

- Udbudt som hovedentreprise
Khayber Ebrahimi
Hvordan optimerer bygherre

kommunikationen i designfasen
via
IKT-løsninger
, herunder aftaler og værktøjer, og hvilken værdi tilfører det projektet?
IKT-Værktøjer - Teknologi
Strategisk
Planlægning
Udførelse

BIM Platform
Bygningsmodellering
3D objekter, tilhørende data
BIM Værktøjer
Kollisionskontrol
Mængdeudtræk
Energianalyser
BIM Miljø
Arbejdsmetoder
Viden og kompetencer

Informationshåndtering
Kommunikationsplatforme
Dele og bearbejde informationer
Juridiske grundlag i et byggeprojekt

Casens anvendelse
Samme platform
Kollisionskontrol
Rambøll
Klassificering og mængdeudtræk
Udbud og tilbudsliste
JORTON
Succes med Lokationsbaseret planlægning
As-Built model


Ledelse:
Bygherre - Beslutter at der skal bygges og sætter de overordnet langsigtede rammer
Taktiske:
Projektleder - Står for den mere detaljerede styring og koordinering inden for de enkelte fagområder. Retter sig efter den strategiske plan og giver “ordrer” til det
Operationelt:
Projekteringsleder - projekteringslederen sikrer at det operationelle arbejde udføres som planlagt fra den øvre ledelse.
Lederrolle
Lederstil
Ledelse - Bygherre
Topfigur
Demokratisk
Lederrolle
Lederstil
Taktiske - Rådgivers projektorganisation
Anfører/
Disseminator
Demokratisk -
Dialogpræget
Lederrolle
Lederstil
Operationelt - Ark, Ing, Land ydelser
Beslutningstager/
Ressourcefordeler
Demokratisk >
Autoritær
SWOT analyse
Sylvester
Knudsen

Analyse af SWOT
Løsningsforslag

SWOT og TOWS

Styrker
Svagheder
Muligheder
Trusler
Rapportens struktur
Påvirker hinanden
Leavitt's Model
Metode

- Interessantanalysen
- Problemanalysen
- Målanalysen
Aktører: ”Lange beslutningsprocesser”
Struktur: ”Mangel på overholdelse af aftaler”
Kompetence udvikling
Tidlig inddragelse
Værdiskabelse
Teknologi
Aktører
Struktur
Interoperabilitet mellem værktøjer
Ambitioner
TOWS:
Opsummering service

Muligheder
Anerkender BIM
Enighed om fremtidens arbejdsmetode
Potentialer ved anvendelse af BIM
Barrier
Viden og kompetencer
Standardisering
Implementeringensomkostninger
Omlægning af traditionelle processer

SWOT:
Strategisk niveau
Taktiks niveau
Operativit niveau
Styregruppen
Bygherres
projektorganisation
Rådgivers
projektorganisation
AAUs
projektorganisation
Ingeniør-
ydelser
Arkitekt-
ydelser
Landark-
ydelser
• Hvordan er sagens parter organiseret og ledet?
• Hvilke aftaleforhold er gældende?
• Hvilke værktøjer er anvendt i projektet?
• Hvordan er projektets proces forløbet i sammenligning med de aftaler der foreligger
• Hvilke aktører i organisationen spiller en rolle i anvendelsen af IKT løsningerne


Produktivitetsudvikling - bruttoværditilvækst pr. præsteret time
Logical Framework Approach
Tænkt praksis
Realiseret praksis
§10 Digital leverance ved byggeriets aflevering
Tænkt praksis
Realiseret praksis
§8 Digitalt udbud og tilbud
Tænkt praksis
Realiseret praksis
§6 Anvendelse af digitale bygningsmodeller
Tænkt praksis
Realiseret praksis
§5 Digital kommunikation og projektweb mv.
LFA
Styrker
Svagheder
Muligheder
Trusler
Visualiseringer
Brug af fagspecifikke BIM-værktøjer
Branchen er omstillingsparat
Ny og eksisterende teknologi
4D, 5D og 6D analyser
Udannelse
Tidlig inddragelse
Specialister
Markedsform
Omkostningstung implementering
Mistillid
interressekonflikter mellem aktører
Lange kommando veje
Manglende kompetencer
IKT-aftaler er ikke specifikke nok
Mangel på overholdese af aftaler
Mangel på brug af fællesstandarder
Ca. 160.000 ansatte

Årlig omsætning på ca. 2 mia

Bygge- og anlægsbranchen havde i 2015 en bruttoværditilvækst på 77.700 mio. kr., svarende til 4,5 %

Trods branchen havde en bruttotilvækst på 4,5 %, faldt andelen af den samlede bruttotilvækst med 1,3 % point
Opgave
Teknologi
: ”Uudnyttet potentiale ved brug af IKT-Værktøjer”
Aktører
: ”Lange beslutningsprocesser”
Struktur
: ”Mangel på overholdelse af aftaler”
Teknologi=
IKT Værktøjer

Teoretisk redegørelse og analytisk sammenligning med case.
Aktører=
Organisation og ledelse

Teoretisk redegørelse og analytisk sammenligning med case.
Struktur=
IKT Aftale

Teoretisk redegørelse og analytisk sammenligning med case.
Byggeweb er valgt som projektets projektweb
Anvendt som platform til fildeling

Styrker
Svagheder
Muligheder
Trusler
Visualiseringer (S1)
Brug affagspecifikke BIM-værktøjer (S2)
Branchen er omstillingsparat (S3)
Ny og eksisterende teknologi (O1)
4D, 5D og 6D analyser (O2)
Udannelse (O3)
Tidlig inddragel (O4)
Specialister (O5)
Markedsform (T1)
Omkostningstung implementering (T2)
Mistillid (T3)
interressekonflikter mellem aktører (T4)
Lange kommando veje (W1)
Manglende kompetencer (W2)
IKT-aftaler er ikke specifikke nok (W3)
Mangel på overholdese af aftaler (W4)
Mangel på brug af fællesstandarder (W5)
- Det har manglet proaktiv anvendelse, i form at opdatering af filer.

- Brugt til at dele referater fra møder
TOWS
Maxi-Maxi
Formål med 3D modellen

- Tegningsproduktion 2D/3D
- Simulering
- Konsistenskontrol
- Visualisering
- Dataudtræk, heraf mængder

Anvendelsen har i hovedtræk fungeret, men der har været en række forhindringer.

- 3D modellen blev modelleret sent

- 3D modellen blev ikke opdateret, hvilket skabte uforudsete kollisioner

- Forkert klassifisering

Bygherre
Rådgiver
Entreprenør
Projektet
Udvikling af kompetencer
Uddannelse eller eksternt
Software strategi
Vidensdeling
Risikovillig og ambitiøs
Tidlig inddragelse
Specikke og ambitiøse aftaler
Dokumenteret grundlag for nødvendige kompetencer ved udbud
Byggeweb Udbud har fungeret som udbudsplatform.

Udbuddet har taget udgangspunkt i mængder fra modellen.
Udvikling af kompetencer
Uddannelse eller eksternt
Software strategi
Vidensdeling
Risikovillig og ambitiøs
Udvikling af kompetencer
Uddannelse eller eksternt
Software strategi
Vidensdeling
Risikovillig og ambitiøs
Byggeweb Udbud har fungeret
efter hensigten.


Der har været nogle uoverenstemmelser omkring måleregler, som kunne være beskrevet bedre.
Bygherre
Rådgiver
Entreprenør
Designfasen
Kompetente medarbejdere
BIM Miljø
Ambitioner
Præcist angivet hvad der forventes af D&V ved aflevering

Hvad?
Hvordan?
Hvem?
Hvornår?
Hvorfor?
Det vurderes at der foreligger et juridisk/formelt grundlag, for en effektiv digital aflevering.
Kompetente medarbejdere
BIM Miljø
Ambitioner
Kompetente medarbejdere
BIM Miljø
Ambitioner
Klarhed over aftaler
Forståelse af praksis
Forståelse af værdi
Kompetent varetagelse af ledelsen, samt operativt arbejde
interoperabilitet mellem systemer
Juridisk grundlag Struktur
Problemafklaring
Problembeskrivelse
Problemformulering
Metode
Hovedafsnit
Organisation og ledelse (Aktører)
Juridisk grundlag (Struktur)
IKT værktøjer (Teknologi)
Løsning
Konklusion
1. semester - Bygningsinformatik:
IT-støttet projektering og udførelse af bygningskonstruktioner
Bedre byggeri starter på kontoret
BIM i Bygge- og Anlægsbranchen

Maxi - Mini
Mini - Maxi
Mini - Mini
Problemafklaring
Hovedafsnit
Full transcript