Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Duygu Turker - kss

Duygu
by

Duygu Turker

on 22 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Duygu Turker - kss

Sonuç ve Değerlendirme
İlginiz için teşekkür ederim...
Yöneticilerin Sosyal Sorumluluk
Değerler Sisteminin Analizi

Değer
Kurumsal sosyal sorumluluk...


Bu çalışma, bireysel düzeyde bir faktör olarak yöneticilerin sosyal sorumluluk değerler sistemini, Schwartz’ın (1994) değerler ve bu değerlere atfen önerdiği ideolojik yaklaşım çerçevesinde analiz etmeyi amaçlamaktadır.

- Literatür taraması
- Araştırma Yöntemi
- Sonuçlar
Duygu Türker
Yaşar Üniversitesi
Schwartz Değerler Araştırması (SDA) (1994)
Hangi değerler?
Schwartz (1994) dört-boyutlu değerler sistemini, liberalizm ve ekonomik eşitlikçilik ideolojileri temelinde öne sürmektedir:
- liberalizm: “değişime açıklık” ile “muhafazakârlık” değerleri
- ekonomik eşitlikçilik: “öz-aşkınlık” ve “kendini-geliştirme” değerleri

Çalışmada elde edilen bulgular, öz-aşkınlık ve değişime açıklık değerlerinin, yöneticilerin KSS değerler sisteminin en önemli boyutları olduğunu göstermektedir.

Buna göre, Schwartz’ın (1994) ekonomik eşitlikçilik ideolojisine uygun bir şekilde, öz-aşkınlık ve kendini geliştirme değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmakla birlikte, liberalizm ideolojisi kapsamında değişime açıklık ve muhafazakârlık değerleri arasında bir fark bulunmamaktadır.
- Paydaş-hissedar (Groves, 2013) ve paydaş-hissedar-toplum değerleri (Waldman vd., 2006)

- Carroll’ın (1979) KSS piramidini baz aldıkları (Heuvel vd., 2014; Sharfman vd., 2000),

- İnsana/doğaya saygı, sosyal adalet veya eşitlik (Duarte, 2010), kar-odaklılık (Zu ve Song, 2009) veya dürüstlük ve yardımseverlik (Choi ve Wang, 2007) gibi değerler
- Kültürlerarası (Ralston, 2007) öğrenci-yönetici (Çakmakçı ve Karabatı, 2008), kuşaklararası (Lynton ve Beechler, 2012) vb. farklılıkların tespitinde

- Yöneticilerin sosyal/finansal odaklılıkları (Reynaud vd., 2007), sosyal sorumlu davranışlarının (Schneider vd., 2010) analizinde
SDA: Ideolojik Temel
Bulgular: Faktör analizi
Araştırma
Yöntemi
Bulgular: Tanımlayıcı İstatistik
Ölçek
Veri Toplama
Alan araştırması kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı olarak 174 ticaret ve sanayi odasından, 163’ünün web sitesindeki üye bilgileri elde edilmiş ve her bir oda için 3’er üye tesadüfi olarak seçilerek, anket formu kendilerine elektronik posta yoluyla iletilmiştir.

Toplamda gönderilen 489 anketin, 105’i kullanılabilir bir şekilde doldurulup iletilmiştir (cevaplama oranı %21,4)
örgütün tüm paydaşları ile dengeli ilişkiler kurabilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın temel prensiplerine ulaşılması sürecinde şirketlere yol gösteren bir kavramdır (EC, 2011).

- örgütün rekabetçilik düzeyi (Burke ve Logsdon 1996; Porter ve Kramer, 2002), performansı (Beurden ve Gössling, 2008; De Waal ve Escalante, 2011; Jin ve Drozdenko, 2010) ve itibarı (Lewis, 2003)
- şirketin çalışanları (Peterson, 2004; Turker, 2009) veya müşterileri (Brown ve Dacin, 1997; Sen ve Bhattacharya, 2001) gibi temel paydaşları üzerinde de olumlu etkilerinin olduğu görülmektedir.
Sosyal sorumluluk: Etkileri nelerdir?
Sosyal sorumluluk: Nedir?
- ‘işletme-merkezli KSS’ yaklaşımı (Carroll ve Shabana, 2010; Schreck, 2011), stratejik KSS (Porter ve Kramer, 2006), kurumsal çevrelerindeki baskılar (Moir, 2001)


Sosyal sorumluluk: Neden sosyal sorumluluk?
Schwartz ve Bilsky (1990), farklı yaklaşımlardan hareketle değerleri, (1) spesifik olayları etkileyen, (2) davranış ve olayların seçimine ve değerlendirilmesine rehberlik eden, ve (3) görece önem derecesine göre sıralanmış, (4) arzu edilen nihai durum ve davranışlar hakkındaki (5) kavram ve inançlar
- Kurumsal teori, yöneticiler üzerinde kurumsal çevrenin baskısı (DiMaggio ve Powell, 1983; Zucker, 1987; Meyer ve Rowan, 1977)

- Kaynak bağımlılığı teorisi (Pfeffer ve Salancik, 1978) yöneticilere çevrelerine olan bağımlılıklarını azaltma konusunda stratejik bir alan (Ulrich ve Barney, 1984: 472)

- Vekalet teorisi, yöneticilerin hissedarlar tarafından sürekli gözetim altında tutulmaları gerekliliği (Eisenhardt, 1989, 58)

Teorik
Görgül Çalışmalar
SDA
- SDA’nın sunduğu 56 değer/ soru havuzu
- Pilot çalışma (ifade eleme)

Katılımcıların:
- yaşları 25-65 arasında / ortalama yaş 42, %47’si kadın, %77’si ise üniversite veya daha yüksek bir dereceye sahiptir.
- %41,7’si alt-düzey, %1,9’u orta düzey, %52,8’i üst-düzey yönetici olarak görev yapmaktadır.
Katılımcıların çalıştıkları kurumlar:
- %21,3’ü mikro, %28,7’si küçük, %18,5’i orta, %7,4’ü ise büyük ölçekli işletme
- %29’u üretim, %34’ü ise hizmetler sektöründe faaliyet göstermektedir.
AMOS.16 kullanılarak, ilgili ölçek doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuş ve analiz sonucu dört-faktörlü yapıyı, eşik değerler kapsamında (Browne ve Cudeck, 1993; MacCallum vd., 1996) doğrulanmıştır (X2/df=94,981/66=1,439; CFI=0.961; RMSEA=0.065).

Ölçek güvenilirliği, SPSS.22 kullanılarak ölçülmüş ve Cronbach alfa değeri 0,869 olarak elde edilmiştir.
Öz-aşkınlık değerine atfedilen bu önem - vakıf kültürü - hayırseverlik anlayışı ekseni

Ekonomik sistemin etkisi - hem liberal hem muhafazakâr bir çizgi

Yeni çalışmalara ihtiyaç vardır

Kaynakça
Alexashin, Y. Ve Blenkinsopp, J. (2005), “Changes in Russian managerial values: A test of the convergence hypothesis?”, The International Journal of Human Resource Management, 16(3), 427-444.
Amba-Rao, S.C., Petrick, J.A., Gupta, J.N. ve Embse, T. J.V.D. (2000), “Comparative performance appraisal practices and management values among foreign and domestic firms in India”, International Journal of Human Resource Management, 11(1), 60-89.
Askun, D., Oz, E.U. ve Aşkun, O.B. (2010), “Understanding managerial work values in Turkey”, Journal of Business Ethics, 93(1), 103-114.
Aycan, Z. ve Kirmanoglu, H. (2007), “Managerial subcultures in Turkey: How does membership in business associations impact managerial values and assumptions?”, European Journal of International Management, 1(1), 111-128.
Beurden, P.V. ve Gössling, T.(2008), “The Worth of Values: A Literature Review on the Relation between Corporate Social and Financial Performance”, Journal of Business Ethics, 82(2), 407-424.
Brown, T.J., ve Dacin, P.A.(1997), “The Company and the Product: Corporate Associations and Consumer Product Responses”, Journal of Marketing, 61(1), 68-84.
Browne, M.W. ve Cudeck, R. (1993), “Alternative ways of assessing model fit”, K.A. Bollen ve J.S. Long (der.), Testing Structural Equation Models. Newbury Park, CA: Sage, pp. 445-455.
Burke, L. Ve Logsdon, J. M. (1996), “How corporate social responsibility pays off”, Longe Range Planning, 29(4), 495–502.
Carroll, A.B.(1979), “A Three Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance”, Academy of Management Review, 4(4), 497–505.
Carroll, A.B.(1991), “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders”, Business Horizons, 34(4), 39–48.
Caroll, A.B. ve Shabana, K.M.(2010), “The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice”, International Journal of Management Reviews, 85-105.
Chin, M.K., Hambrick, D.C. ve Treviño, L.K. (2013), “Political ideologies of CEOs: The influence of executives’ values on corporate social Responsibility”, Administrative Science Quarterly, 58(2), 197-232.
Chinta, R. ve Capar, N. (2007), “Comparative analysis of managerial values in the USA and China”, Journal of Technology Management in China, 2(3), 212-224.
Choi, J. ve Wang, H. (2007), “The promise of a managerial values approach to corporate philanthropy”, Journal of Business Ethics, 75(4), 345-359.
Çakmakçı, U.M. ve Karabatı, S. (2008), “Exploring managerial values in the changing Turkish business context”, Journal of Management Development, 27(7), 693-707.
De Waal, A.A. ve Escalante, G.O. (2011), “Does the Application of Corporate Social Responsibility Support a High Performance Organisation in Achieving Better Results? The Case of Mining Multinationals in Peru”, International Journal of Sustainable Strategic Management, 3(1), 33-49.
DiMaggio, P.J. ve W.W. Powell (1983), “The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields”, American Sociological Review, 48(2), 147-160.
Duarte, F. (2010), “Working with corporate social responsibility in Brazilian companies: The role of managers’ values in the maintenance of CSR cultures”, Journal of Business Ethics, 96(3), 355-368.
England, G.W. (1975), The Manager and His Values. Cambridge, MA: Ballinger Publishing Co
England, G.W. ve Lee, R. (1974), “The relationship between managerial values and managerial success in the United States, Japan, India, and Australia”, Journal of Applied Psychology, 59(4), 411-419.
European Commission (EC) (2011), European Policy on CSR. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm, Erişim Tarihi: 05.03.2013.
Fryxell, G.E. ve Lo, C.W. (2003), “The influence of environmental knowledge and values on managerial behaviours on behalf of the environment: An empirical examination of managers in China”, Journal of Business Ethics, 46(1), 45-69.
Groves, K.S. (2013), “Examining leader-follower congruence of social responsibility values in transformational leadership”, Journal of Leadership & Organizational Studies, DOI: 10.1177/1548051813498420.
Groves, K.S. ve LaRocca, M.A. (2012), “Does transformational leadership facilitate follower beliefs in corporate social responsibility? A field study of leader personal values and follower outcomes”, Journal of Leadership & Organizational Studies, 19(2), 215-229.
Hamidullah, M.F., Riccucci, N.M. ve Pandey, S.K. (2013), “Women in city hall: Gender dimensions of managerial values”, The American Review of Public Administration. DOI: 10.1177/0275074013498464.
Hemingway, C.A. ve Maclagan, P.W. (2004), “Managers’ personal values as drivers of corporate social Responsibility”, Journal of Business Ethics, 50(1), 33-44.
Heuvel, G.v.d., Soeters, J. ve Gössling, T. (2014), “Global business, global responsibilities: Corporate social responsibility orientations within a multinational bank”, Business Society, 53: 378-413.
Jenkins, H. (2006), “Small business champions for corporate social Responsibility”, Journal of Business Ethics, 67(3), 241-256.
Jin, K.G. ve Drozdenko, R.G. (2010), “Relationships among Perceived Organizational Core Values, Corporate Social Responsibility, Ethics, and Organizational Performance Outcomes: An Empirical Study of Information Technology Professionals”, Journal of Business Ethics, 92(3), 341-359.
Keleş, S. ve Aycan, Z. (2011), “The relationship of managerial values and assumptions with performance management in Turkey: understanding within culture variability”, The International Journal of Human Resource Management, 22(15), 3080-3096.
Kelley, L., MacNab, B. ve Worthley, R. (2006), “Crossvergence and cultural tendencies: A longitudinal test of the Hong Kong, Taiwan and United States banking sectors”, Journal of International Management, 12(1), 67-84.
Kuralt, B. ve Cîrnu, C.E. (2013), “The impact of employees’ personal values on their attitudes toward sustainable development: Cases of Slovenia and Romania. Management-Journal of Contemporary Management Issues”, 2(18), 1-20.
Lewis, S.(2003), “Reputation and Corporate Responsibility”, Journal of Communication Management, 7(4), 356-366.
Lynton, N. ve Beechler, S. (2012), “Using Chinese managerial values to win the war for talent”, Asia Pacific Business Review, 18(4), 567-585
MacCallum, R.C., Browne, M.W. ve Sugawara, H.M. (1996), “Power analysis and determination of sample size for covariance structure modelling”, Psychological Methods, 1, 130-149.
Marcus, J., MacDonald, H. A. ve Sulsky, L. M. (2014), “Do personal values influence the propensity for sustainability actions? A policy-capturing study”, Journal of Business Ethics, DOI 10.1007/s10551-013-2032-4
Mellahi, K. ve Guermat, C. (2004), “Does age matter? An empirical examination of the effect of age on managerial values and practices in India”, Journal of World Business, 39(2), 199-215.
Moir, L. (2001), “What Do We Mean by Corporate Social Responsibility?”, Corporate Governance, 1(2), 16-22.
Peterson, D.K. (2004), “The Relationship between Perceptions of Corporate Citizenship and Organizational Commitment”, Business &Society, 43(3), 296–319.
Porter, M.E. ve Kramer, M.R.(2002), “The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy”, Harvard Business Review, 80(12), 56–65.
Porter M.E. ve Kramer M.R.(2006), “The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility”, Harvard Business Review, 84(12): 78–92.
Potocan, V. ve Nedelko, Z. (2014), “A new socio‐economic order: Evidence about employees’ values’ influence on corporate social Responsibility”, Systems Research and Behavioral Science. DOI: 10.1002/sres.2264
Ralston, D. A. (2007), “Cuba: A comparison of work values on Castro's island with those in the United States”, Thunderbird International Business Review, 49(6), 655-670.
Ralston, D.A., Gustafson, D.J., Terpstra, R.H., Holt, D.H., Cheung, F. ve Ribbens, B.A. (1993), “The impact of managerial values on decision-making behaviour: A comparison of the United States and Hong Kong, Asia Pacific Journal of Management, 10(1), 21-37.
Ralston, D.A., Holt, D.H., Terpstra, R.H., & Yu, K.C. (1997), “The impact of national culture and economic ideology on managerial work values: A study of the US, Russia, Japan and China”, Journal of International Business Studies, 28(1), 177-207.
Ralston, D.A., Pounder, J., Lo, C.W., Wong, Y.Y., Egri, C.P. ve Stauffer, J. (2006), “Stability and change in managerial work values: A longitudinal study of China, Hong Kong, and the US”, Management and Organization Review, 2(1), 67-94.
Ralston, D.A. vd. (2013), “Societal-level versus individual-level predictions of ethical behavior: A 48-society study of collectivism and individualism”, Journal of Business Ethics, DOI 10.1007/s10551-013-1744-9.
Reynaud, E. vd. (2007). The differences in values between managers of the european founding countries, the new members and the applicant countries: Societal orientation or financial orientation? European Management Journal, 25(2), 132-145.
Robbins, S.P., Judge, T.A. ve Campbell, T.T. (2010), Organizational Behavior. UK: Pearson.
Sharfman, M.P., Pinkston, T.S. ve Sigerstad, T.D. (2000), “The effects of managerial values on social issues evaluation: An empirical examination”, Business & Society, 39(2), 144-182.
Schneider, S.C., Zollo, M. ve Manocha, R. (2010), “Developing socially responsible behaviour in managers”, Journal of Corporate Citizenship, (39), 21-40.
Schwartz, S.H. (1992), “Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries”, M.P. Zanna (der.), Advances in experimental social psychology, San Diego: Academic Press, 1-65.
Schwartz, S.H. (1994), “Are There Universal Aspects in the Structure and Contents of Human Values?”, Journal of Social Issues, 50(4), 19-45.
Schwartz, S.H. (2006), A theory of cultural value orientations: Explication and applications’, comparative sociology, 5, 137-182.
Schwartz, S.H. ve Bilsky, W. (1990), “Toward A universal psychological structure of human values”, Journal of Personality and Social Psychology, 58, 878-891.
Schreck, P. (2011), “Reviewing the Business Case for Corporate Social Responsibility: New Evidence and Analysis”, Journal of Business Ethics, 103(2), 167-188.
Sen, S. ve Bhattacharya, C.B. (2001), “Does Doing Good Always Lead to Doing Better? Consumer Reactions to Corporate Social Responsibility”, Journal of Marketing Research, 38(2), 225-243.
Selvarajah, C., Meyer, D. ve Donovan, J. (2013), “Cultural context and its influence on managerial leadership in Thailand”, Asia Pacific Business Review, 19(3), 356-380.
Sousa, C.M.P., Ruzo, E. ve Losad, F. (2010), “The key role of managers' values in exporting: Influence on customer responsiveness and export performance”, Journal of International Marketing, 18(2), 1-19.
Suchman, M.C.(1995), “Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches”, Academy of Management Review, 20(3), 571-610.
Tan, B. (2002a), “The impact of national environment on managerial value systems: A comparative study of Chinese managers in the United States, Singapore and the People’s Republic of China”, Management International Review, 42(4): 473-486.
Tan, B.L.B. (2002b), “Researching managerial values: a cross-cultural comparison”, Journal of Business Research, 55(10), 815-821.
Turker, D. (2009). “How Corporate Social Responsibility influences organizational commitment”, Journal of Business Ethics, 89, 189–204.
Waldman, D.A. vd., (2006), “Cultural and leadership predictors of corporate social responsibility values of top management: A GLOBE study of 15 countries”, Journal of International Business Studies, 37(6), 823-837.
Wallace, J., Hunt, J. ve Richards, C. (1999), “The relationship between organisational culture, organisational climate and managerial values”, International Journal of Public Sector Management, 12(7), 548-564.
Wang, L. ve Juslin, H. (2012), “Values and corporate social responsibility perceptions of Chinese university students”, Journal of Academic Ethics, 10(1), 57-82.
Weber, M. (2008), “The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Company-Level Measurement Approach for CSR”, European Management Journal, 26(4), 247-261.
Zu, L. ve Song, L. (2009), “Determinants of managerial values on corporate social responsibility: Evidence from China”, Journal of Business Ethics, 88(1), 105-117.
Zucker, L.G. (1987), “Institutional Theories of Organization”, Annual Review of Sociology, 13, 443-464.


Yöneticilerin etkisi var mı?

- Şirketin KSS yönlü örgütsel karar alma süreçlerine (Duarte, 2010) ve çalışanlarının KSS eğilimlerine etkileri (Groves, 2013; Groves and LaRocca, 2012)
- KSS performansı, yöneticilerin kişisel değer ve inançlarının bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir (Hemingway and Maclagan, 2004).
Bireylerin, karar alma süreçlerini etkileyerek (Robbins vd., 2010), tutum ve davranışlarını büyük ölçüde şekillendirdiği öngörülen değerler (England, 1975; Schwartz, 2006), yöneticiler kanalıyla örgütleri etkiler mi?(Chin vd., 2013)

- Teorik yaklaşımlar
- Görgül çalışmalar
Etkileyen faktörler açısından
;
- Kültür (Chinta ve Capar, 2007; Waldman vd., 2006 vb.), iş çevresi (Alexashin ve Blenkinsopp, 2005; Kelley vd., 2006; Tan, 2002a vb.) veya hem kültür hem iş çevresinin etkisi (Ralston vd., 1997; Ralston vd., 2006; Tan, 2002a; Tan, 2002b vb.)
- İşadamı derneklerine olan üyelikler (Aycan ve Kirmanoglu, 2007), örgüt büyüklüğü (Askun vd., 2010), örgüt iklimi (Wallace vd., 1999), yaş (Mellahi ve Guermat, 2004) ve cinsiyet (Hamidullah vd., 2013) vb.
Birey ve örgüt üzerindeki etkileri:
- Yönetimsel başarı (England ve Lee, 1974), firma başarısı (Sousa vd., 2010), karar verme (Ralston vd., 1993; Saha, 2012), liderlik (Groves ve LaRocca, 2012; Selvarajah vd., 2013), insan kaynakları yönetimi (Amba-Rao vd., 2000; Keleş ve Aycan, 2011) vb.
- Etik (Ralston vd., 2013), sürdürülebilirlik (Marcus vd., 2014), sürdürülebilir kalkınma (Kuralt ve Cîrnu, 2013), çevre (Fryxell ve Lo, 2003) ve sosyal sorumluluk (Potocan ve Nedelko, 2014; Wang ve Juslin, 2011; 2012)

Yöneticilerin, örgütsel karar ve çıktılar üzerindeki etkileri dikkate alınarak, sahip oldukları değerlerin örgütün sosyal ve çevresel sorunlara yönelik tepkisini şekillendirebileceği öngörülmektedir (Duarte, 2010; Jenkins, 2006; Hemingway ve Maclagan, 2004).
Yöneticilerin sosyal sorumluluk değerler sisteminde
(1) “değişime açıklık”-“muhafazakarlık” değerleri arasında önemli bir fark olduğu,
(2) “öz-aşkınlık”-“kendini-geliştirme” değerleri arasında önemli bir fark olduğu
SPSS.22 kullanılarak gerçekleştirilen t-testi sonuçlarına göre,

- Değişime açıklık (µ=
4,1476
) ve muhafazakârlık (µ=
4,0254
) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (t=1,779; p=0.078)

- Öz-aşkınlık (µ=
4,3262
) ve kendini geliştirme (µ=
3,9111
) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde edilmiştir (t=7.382; p<0.01)
Bulgular: Hipotez testi
Full transcript