Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A polgárosodás kezdetei Magyarországon

No description
by

Melinda Havas

on 10 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A polgárosodás kezdetei Magyarországon

Hogyan is kezdődött?
A napóleoni háborúk - agrárkonjunktúra
Zselléresedés
Devalváció (1812, 1816) - feszültség - 1825-ig nincs országgyűlés
Dekonjunktúra
Miről lesz ma szó?
A reformmozgalom kibontakozása
A polgárosodás fő kérdései
Reformországgyűlések
Széchenyi és Kossuth
Reformkori művelődés és kultúra
Célkitűzések, feladatok, eredmények
A polgári átalakulás feladatai, célkitűzések
Érdekegyesítés
Jobbágyfelszabadítás

Széchenyi vs. Kossuth
A polgárosodás kezdetei Magyarországon
Széchenyi István
a legnagyobb magyar

1820-as években kibontakozó forradalmi mozgalmak - ogy. szükségessé válik
1825-27
1829-30
1832-36
1839-40
1843-44
1847-48
Reformkor: 1830-48 DE első reformországgyűlés 1825-től
Polgári-nemzeti átalakuláshoz vezető új politikai mozgalmak kibontakozásának időszaka


A reformországgyűlések
Előzmények
1825-27-es országgyűlés
Felsőbüki Nagy Pál, Széchenyi István
MTA, kétnyelvű törvények (latin, magyar), magyar nyelv oktatása a köz- és felsőoktatásban
Jobbágyfelszabadítás
Önkéntes örökváltság
Kötelező örökváltság
Általánosan kötelező örökváltság állami kárpótlással
Általánosan kötelező örökváltság kárpótlás NÉLKÜL
Jobbágy fizet
Állam fizet
Jobbágy+állam fizet
Céljai: jogegyenlőség biztosítása, bérmunkás réteg létrehozása
Nemesi előjogok és kötöttségek megszüntetése:
ősiség törvényének eltörlése
adómentesség - közteherviselés
nem nemesek is viselhetnek hivatalt
vállalkozás szabadsága
"Jelszavaink valának haza és haladás"
1829-30-es országgyűlés
Feszült politikai helyzetben az udvar engedményekre kényszerül
Eredmények:
magyar nyelv használata a Helytartótanácsban & bíróságokon
sorozás sorshúzással
csak 10 év katonáskodás
Magyar nyelv ügye
1830 - Hitel
Válasz: Dessewffy József: Taglalat
Wesselényi Miklós: Balítéletek
1832-36-os országgyűlés
Fő alakjai: Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc
Reformellenzék célja: érdekegyesítés
Országgyűlési ifjak
Az alsótáblán kezdetben többségben van a reformellenzék
Az alsótáblán reformutasításokkal ellátott követek: az udvar a meggyengülésekre összpontosít
elérik a reformpárti követutasítások visszavonását
Eredmények:
törvények nyelve: magyar
nem nemes is lehet felperes
3 rés az adómentességen: hídvám, ogy. költségei, armális nemesek adózása
1839-40-es országgyűlés
1843-44-es országgyűlés
Fő alakja: Klauzál Gábor
Udvar taktikája: mérsékelt reformjavaslatokkal megosztja az ellenzéket
Kossuth eltávolítása a Pesti Hírlaptól
Eredmények:
magyar lesz az államnyelv (1844)
nem nemesek is rendelkezhetnek nemesi javakkal, betölthetnek hivatalt
protestantizmusra át lehet térni
1845 - adminisztrátori rendszer
1847-48-as országgyűlés
Fő alakja: Kossuth Lajos
1847. márc. 15. - Ellenzéki (Liberális) Párt
1847. júl. - kiadják az Ellenzéki Nyilatkozatot
Eredményei: áprilisi törvények
fő pontjai:

közteherviselés,
népképviseleti országgyűlés,
törvény előtti egyenlőség,
kármentesítéses kötelező örökváltság,
ősiség eltörlése,
perszonálunió a Habsburgokkal,
felelős magyar kormány létrehozása.
Fő alakja: Deák Ferenc
Sikeres fellépés az országgyűlési ifjak amnesztiájának ügyében DE
Az ellenzék felbomlik:
centralisták: Szalay, Eötvös, Trefort
municipialisták: Kossuth, Szemere, Batthyány
fiatal radikális demokraták: Irinyi, Degré
"fontolva haladók": Dessewffy Aurél ('46-tól konzervatívok)
Eredmények:
ogy.-k feliratai + megyék nyelve magyar
önkéntes örökváltság
szabad gyáralapítás, rt.-k & csődeljárás szabályozása
zsidóság emancipációja
Kossuth Lajos
Aki szerint Széchenyi a legnagyobb magyar
Gazdasági elképzelések
ősiség eltörlése
fiscalitas eltörlése
birtokszerzés joga
céhek, vámok, monopóliumok eltörlése
úthálózat fejlesztése, folyószabályozás
ősiség eltörlése
polgári viszonyok kialakítása
kötelező örökváltság állami kárpótlással
önálló nemzeti ipar, vámokkal védve
Társadalmi program
mérsékelt átalakítás:
önkéntes örökváltság
törvény előtti egyenlőség
nyilvános törvényszéki tárgyalás
megyei ügyvédség
részleges közteherviselés
magyar államnyelv
jogegyenlőség
közteherviselés
nemzeti érdekegyesítés
szabadságjogok
Politikai program
status quo:
korlátozott autonómia a birodalmon belül
nagyfokú politikai és gazdasági önállóság a birodalmon belül
népképviseleti országgyűlés
A széchenyi-kossuth vita
Személyiségük
megfontolt, önmagát marcangoló
higgadtan érvelő
"lánglelkű vezér"
érzelmekre ható érvelés
A vita formája
könyvek
újságcikkek
A politizálás színtere
országgyűlés
közélet
A reformok vezetője, bázisa
a reformoknak elkötelezett arisztokrácia
a reformoknak elkötelezett köznemesség és megyei értelmiség (az arisztokrácia nemzetietlen)
Viszonyuk a birodalommal
reformok az udvarral együttműködve
birodalmon belüli mérsékelt autonómia
reformok kikényszerítése az udvartól
nagyfokú önrendelkezés
A reformok végrehajtása
lassan, fokozatosan, az udvarral együttműködve
lehetőleg minél gyorsabban
Jobbágypolitika
önkéntes örökváltság
ált. kötelező örökváltság állami kárpótlással
Nemzetiségi politika
türelmes, óvatos
az egy politikai nemzet eszméje alapján gyors (erőszakos) elmagyarosítás
A rendi országgyűlés és megyerendszer működése
Magyarország irányítása
A Birodalom területének 51,5 %-a, lakosságának 42,5%-a
Magyar korona országai:
Erdélyi Nagyfejedelemség
Magyar Királyság (Magyarország, Horvát-Szlavónország, Határőrvidék)
A rendi országgyűlés
Gazdasági átalakulás
1830-tól újabb konjunkturális időszak
juhtenyésztés, burgonya, cukorrépa, takarmány
1840-es évek: gabona ára ismét emelkedik
Ipar: céhes és tőkés ipar egymás mellett élése
1840-es évek: Mo.-n kb. 500 ipari üzem DE a Birodalomban 10000
szébányászat, vasipar, gépipar, élelmiszeripar, textilipar, edény- és üvegipar
Külkereskedelem: nagyrészt örökös tartományokkal
Infrastruktúra fejlesztése
Társadalom
Gyors népességnövekedés: 9,5 M 13,2 M
1840: Buda+Pest - 100000 lakos
Nemesség:
Főnemesség - megosztottak
Birtokos köznemesség - megyei élet irányítói
Kisnemesség:
Kurialista
Armális
Honorácior
Bocskoros
Jobbágyság, polgárság,
Nemzetiségek: magyarság: 37%
román (17%), szlovák (13%), német (10%)
Művelődés & kultúra
Nemzeti eszme
Korábban: nemesi jogazonosság
II. József elnyomása: nyelvi, etnikai tartalom
XIX. sz. - polgári nemzeteszme + nemesi nemzetfelfogás
A magyar nyelv ügye
Latin a hivatalos
Nyelvújítás modernizálni akarja
Főbb alakjai: Kazinczy Ferenc, Bessenyei György, Kölcsey Ferenc, Révai Miklós, Fazekas Mihály, Szemere Pál
1792: tantárgy lesz
1805: feliratok magyar nyelven is
1825: MTA
1830: Helytartótanács és a bíróságok nyelve magyar
1836: törvények nyelve
1840: feliratok nyelve
1844 - magyar a hivatalos nyelv
Politikai nemzet
nem etnikai/nyelvi, hanem politikai/jogi
Magyar Királyságban csak magyar & horvát
Cél: magyar politikai nemzetbe integrálni a nemzetiségeket
Nemzetiségek:
saját irodalmi nyelv, DE
lassabb fejlődés
reformkorban saját pol. program
konfliktus: magyar államnyelv
erőszakos magyarosítás
Nevek, amiket tudnod kell érettségire
Irodalom & nyelv: Kazinczy, Berzsenyi, Batsányi, Csokonai, Kölcsey, Vörösmarty, Arany, Petőfi, Katona, Eötvös
Képzőművészet: id. Markó Károly, Barabás Miklós Viktor, Pollack Mihály, Ferenczy István
Zene: Erkel, Liszt
Színjátszás: Pesti Magyar Színház (1837), 1840-től Nemzeti Színház
Déryné Széppataki Róza, Laborfalvy Róza, Egressy Gábor
Full transcript