Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Õppimisvõimalused ja kandideerimine õppeasutusse.

No description
by

MTÜ Koostöökoda

on 4 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Õppimisvõimalused ja kandideerimine õppeasutusse.

Õppimisvõimalused ja
õppeasutusse kandideerimine

MTÜ Koostöökoda
Annika Agu-Aasrand

Mida ja kus õppida?
Millisel erialal õppida?

- teenuste sektor
on üha enam vaja omada ametite vahelisi
sidusoskusi

– arvutite tundmine, ettevõtluse alused, keeled,
suhtlusoskus, meeskonnatöö jms
Eriala valiku kõrval on vähemalt sama tähtis see,
et koolis õpitu moodustaks tugeva vundamendi,
millele igapäevase töö käigus kogutud teadmistest
lisa laduda.
Lõpliku eriala valiku langetamisel
on kokkuvõttes siiski oluline silmas pidada,
et heaks spetsialistiks on kergem saada,
kui tegeleda sellega, mis huvi pakub.
Maailmas on laias laastus
40 000 elukutset,
igal aastal kaob neist ära 10 000
ja tekib 10 000.
Pärast põhikooli:
- gümnaasium
- kutseõppeasutus
- töö
Enne otsuse langetamist on mõistlik uurida, millistel ametialadel ja millistes majandussektorites on töötajate vajadus kõige suurem – nii on vähem karta, et õpitakse erialal, kus tööd on väga raske leida.
- info-ja infotehnoloogia
- transport ja laondus
- töötleva tööstus
- puidu- ja metallitoodete tootmine
- haridus
- elektrotehnika ja energeetikaga
- roheline majandus
-tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
(müüjate, kokkade, kondiitrite, stilistide)
Oluline on meeles pidada,
et tööturul edukaks hakkamasaamiseks
gümnaasium
- täiskasvanute
Pärast gümnaasiumi:
- kõrgkool
- kutseõppeasutus
- töö
-ajateenistus
Alati võiksid mõelda enda jaoks valmis ka vähemalt ühe varuvariandi ehk plaani B
Kandideerimine kõrgkooli:
Alates 2013/2014. õppeaastast sisseastuvate üliõpilaste jaoks
poolt tellitud tasuta
Alates 2013. õ-a. täiskoormusel eestikeelsetel õppekavadel (erialadel), ei tohi kõrgkool esimesel semestril õpemaksu nõuda.
Alates teisest semestrist sõltub see, kas üliõpilane peab õppimise eest osaliselt maksma või mitte, üliõpilase poolt läbitud õppekava mahust ning kõrgkooli kehtestatud tingimustest.
Osakoormusel õpinguid alustavate üliõpilaste käest on võimalik õppemaksu küsida juba esimesel semestril ja seda vastavalt õppeasutuse tingimustele ja seatud määradele.
riigi
kaovad
õppekohad ning tasu maksmine hakkab
Kõrgkoolides (avalik-õiguslikud ülikoolid, riigi rakenduskõrgkoolid, IT Kolledž)
kehtestab iga õppeasutus ise igale erialale vastuvõtutingimused.
- sisseastumislävend
kui eriala sisseastumislävend on 70 punkti 100st, võetakse vastu kõik 70 punkti ületanud isikud.
- teatud juhtudel võib kõrgkool kehtestada ülempiiri, millest rohkem üliõpilasi vastu ei võeta.
- sisseastumis pingerida
erialale võetakse vastu 30 parimat sisseastujat.
Üliõpilasel on erialal võimalik õppida, kas:
- täiskoormusel (eriala õppekava täidetud vähemalt 75%)
- osakoormusel (eriala õppekava täidetud 50 kuni 75%). Õppekoormust saab üliõpilane esimesel semestril valida. Koormust määratakse kord aastas ja teisel õppeaastal oleneb koormus juba üliõpilase edasijõudmisest.
Mis on õppekava?
Mis määrab kindlaks eriala eesmärgid, sealhulgas oodatavad õpitulemused, õppe nominaalkestuse ja mahu, õppe alustamise tingimused, õppeainete loetelu ja mahu, lühikirjeldused ning valikuvõimalused ja -tingimused, spetsialiseerumisvõimalused ja õppe lõpetamise tingimused.
Sinu eriala kõige tähtsam dokument
Sobivat kutsekooli saad erialade kaupa valida
kutseharidus.ee portaalist.
Vali vasakult menüüst endale sobiv haridustase ning vaata, milliseid põnevaid erialasid antud valdkondades õpetatakse!
Täiskoormusel õppides saab üliõpilane taotleda õppetoetust ja õppelaenu, osakoormusega üliõpilased seda aga teha ei saa (2012. seisuga).
Õppides täiskoormusega vähemalt 75%, kuid mitte 100%, nõutakse üliõpilaselt õppemaksu ainult täitmata jäänud ainepunktide eest
Õppemaksu maksmisel hinnatakse iga semestri lõpus, kas üliõpilane on täitnud algavaks semestriks õppekava 100% ulatuses ehk 30 EAPd semestris või 60 EAPd aastas. Antud juhul on tegemist õppekava täies mahus täitmisega.
Kui on plaanis täita õppekava alla 50% semestris,
on võimalik seda teha eksternina.

- kindlasti võta kaasa isikut tõestav dokument.
- puuduvad üliõpilase õigused ja kohustused
- eksamite sooritamine teiste üliõpilastega ühtsetel alustelKõrgkoolid erialade kaupa:
www.rajaleidja.ee - kõrgkoolide andmebaas.
Edasi õppima kutsekooli:
- põhihariduse omandamine on pooleli jäänud.
Kutsekooli saab õppima minna, kui sul on:
- põhiharidus
- keskharidus (kutsekoolist või gümnaasiumist
Sisseastumistingimused (katsed, eksamid, testid jms) määrab iga kool ise, seetõttu võivad tingimused erineda.
Kindlasti külaste kooli kodulehte. Sisseastumise tingimused on tavaliselt
infolingid: "sissestumisinfo", "sisseastumine", "vastuvõtuinfo" vms all.
Kutsekooli sisseastumiseks pane valmis ja esita järgmised dokumendid:
- kirjalik avaldus
- põhikooli lõputunnistus (või selle kinnitatud koopia)
- perearstilt saadud tervisetõend
- fotod (tavaliselt 4 fotot suurusega 3x4 cm
- vanema või hooldaja kirjalik nõusolek, kui oled noorem kui 18
- muud dokumendid või materjalid, mida vastuvõtukomisjon vajalikuks peab (nt passi või ID
Paljud koolid on liitunud veebipõhises sisseastumise infosüsteemiga SAIS, mille kaudu saab sisseastumise avaldusi esitada elektrooniliselt.
Kui oled kutsekooli sisse saanud:
Mis on kirjalik kinnitus.......!!!!!!!!!!!!!??

Kui jätad selle tegemata või puudud 2 nädalt.
siis kustutatakse kooli nimekirjast.
Pingerea alusel saab järgmine õpilane vabanenud koha.
Kui soovid õppima minna erakutsekooli:
Vastuse leiad
Eesti Hariduse Infosüsteemist - EHIS
- õppimine tasuline
- kooliga leping
Info, mida leping sisaldama peab, leiad
erakooliseadusest.
Kehtivad samad õigused ja kohustused, mis riigikoolis õppijale
kas koolil on kehtiv koolitusluba ??
Kui valid rakendusliku kõrghariduse:

Rakenduskõrgharidusõpe - õpe toimub rakenduskõrgkoolides, ülikoolide kolledžites ja keskhariduse baasil tegutsevates kutseõppeasutustes.
- õppe nominaalkestus on 3-4,5 aastat
- rakenduskõrgharidusest saab edasi õppima minna
magistriõppesse ja sealt edasi doktoriõpesse.
Pärast tasuta rakenduskõrghariduse lõpetamist saab minna edasi õppima ka tasuta bakalaureuse erialale (või vastupidi)? Kahte tasuta bakalaureust või kahte tasuta rakenduskõrgharidust omandada EI saa.
sõltuma üliõpilase edasijõudmisest erialal.
Juhul, kui üliõpilane täiskoormusel õppides ei soovi või ei suuda õppekava semestrite lõikes täies mahus täita, peab ta oma täitmata ainepunktide eest osaliselt maksma.
Seega, õppemaksu nõudmisel lähtutakse ainepunktide mahust, mis üliõpilasel on puudu ning õppeasutuse nõukogu kehtestatud korrast.
Õppemaksu ülemmäärad ühe EAP kohta kehtestab Vabariigi Valitsus ja nende alusel kinnitab õppemaksu korra ning konkreetse hüvitamise määra kõrgkooli nõukogu.
kaardi koopa vms)
Ajateenistuskohustus
Meessoost Eesti kodanik (18-27a) on kohustatud täitma kaitseväeteenistuskohustust.
- kaitseväeteenistuse seadus.
- keeldumisel on kohustus läbida asendusteenistus.
- teenib Siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluvas asutuses, mis tegeleb
- kestab 8-11 kuud.
Asendusteenistus
- põhjendatud taotluse alusel jooksvalt.
- ajateenistuse asendamise asendusteenistusega otsustab Kaitseressursside Amet.
- kestab 12 kuud.

päästetöödega, riigi või KOV-i poolt korraldatud sotsiaalteenuseid osutavas asutuses või õppeasutuses, kus õpib erivajadusega õpilane.
Info: Kaitseressursside Amet, tasuta infotelefon 800 2525
TÄNAN KUULAMAST!

Info: tel. 533 45 454
e-post: noored@koostyykoda.ee
Full transcript