Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Avaluació per competències 2015-16

No description
by

Sergi Fioravanti

on 8 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Avaluació per competències 2015-16

Avaluació per competències
Objectius a nivell de la Unió Europea

Objectius a nivell del Departament d’Ensenyament

Avaluacions externes 6è EP i 4t ESO

A l’article 97 de la LEC (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació), els centres exerceixen l’autonomia pedagògica, a partir del marc curricular establert, i en poden concretar els objectius, les competències bàsiques, els continguts, els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació

1. Antecedents
Marc Legal
Ja fa uns quants cursos que hem dedicat temps a la formació i a la preparació del desplegament de les competències bàsiques associades a les matèries del currículum

Treball per competències
Programació per competències
Postgrau “Las competencias en educación: enseñanza, programación y evaluación”

Avaluació transversal de la competència lingüística

Incrementar el número de registres per avaluar l'alumne. Introducció de totes les notes a l'Alexia
Antecedents a l'escola
2. Procés d'avaluació
Digues-me com avalues i et diré com aprenen els teus alumnes

L’avaluació com a mitjà per comprovar què s’ha après i quantificar o qualificar els resultats d’un procés d’ensenyament-aprenentatge

L’avaluació com a mitjà per regular els aprenentatges, és a dir, per identificar les dificultats i els errors i trobar camins per superar-los (avaluació formativa o formadora)

Funcions del procés d’avaluació
L’avaluació com a mitjà per comprovar què s’ha après i quantificar o qualificar els resultats d’un procés d’ensenyament-aprenentatge
.

Avaluació només dels continguts propis de la matèria

L’avaluació per acreditar

Tendència a donar molt pes als exàmens

Avaluació tradicional de les matèries
Avaluació per competències
L’avaluació com a mitjà per regular els aprenentatges, és a dir, per identificar les dificultats i els errors i trobar camins per superar-los (avaluació formativa o formadora)

Avaluació global (competències pròpies i d’altres)

Per prendre consciència del progrés (bidireccional alumne - professor)

Avaluació de múltiples activitats durant el període

Promou la coavaluació i l’autoavaluació

Encaixa amb l'aprenentatge d'intel.ligències múltiples i amb el tractament de la diversitat

3. Implementació del procés
Canviar el procés d’avaluació comportarà un treball més competencial a l’aula

Fer una única avaluació: avaluar competències i continguts al mateix temps

Planificar calendari d’implementació

Objectius del procés
1) Definició de taula competències / subcompetències / indicadors

2) Tria dels indicadors que defineixen les matèries

3) Ponderació dels indicadors per formar la nota de la matèria

4) Revisió del mapa d’indicadors de cada curs i ajustament

5) Configuració del programa de notes

6) Presentació a alumnes (nous criteris d’avaluació) i a pares
(nova butlleta informativa de notes)

Fases del procés
1) Definició de taula
competències / subcompetències / indicadors
Reunions setmanals amb els caps de departament i equips docents agrupats per àmbits
L’avaluació de cada matèria es defineix a partir d’un nombre d’indicadors (de diferents competències).

A partir de les activitats dissenyades pel professor durant l’avaluació s’aconseguiran nota (o notes) de tots aquests indicadors.

Aquestes notes dels indicadors es ponderaran segons els criteris d’avaluació de l’àrea per calcular la nota numèrica de la matèria.
Com avaluem la matèria
Com avaluem la competència
A partir de les notes de tots els indicadors de les diferents matèries es calcularan les qualificacions globals de les 8 competències

Cada indicador aportarà el valor a la competència a la qual pertanyi
4) Revisió del mapa d’indicadors de cada curs i ajustament

Que cada matèria avaluï el màxim de competències possible

Que a cada curs s'avaluïn totes les competències

5) Configuració del programa de notes

6) Presentació a alumnes (nous criteris d’avaluació) i a pares (nova butlleta informativa de notes)

Presentació trimestral dels indicadors
Publicació dels indicadors a Garbí Virtual


INFORMACIÓ BUTLLETA NOTES

Qualificacions (qualitatives) globals de les competències i subcompetències de l’alumne.
Qualificacions (qualitatives) dels indicadors de cada matèria.
Notes (numèriques) de cada matèria.
Observacions generals.
Incidències (absències i retards).

El grau d’assoliment dels indicadors i de les competències es donarà amb l’escala qualitativa:


4. Resultats i valoracions
5. Continuem treballant
Comparació resultats obtinguts / esperats

Valoració dels alumnes

Valoració dels professors

Valoració de les famílies

Valoració dels experts
Preocupació inicial però bona acceptació després de veure els resultats
Pensaven que aprendrien menys
Avaluació més transparent i objectiva
necessitat de compartir amb els famílies què s’entén per competència i per què actualment a tot arreu es proposa avaluar els aprenentatges des d’aquest punt de vista
importància d'informar sobre els criteris d’avaluació

Major grau de coneixement de l’alumne, tant dels punts forts i febles.

Millores importants en els resultats d’aprenentatge

Aprenentatge més significatiu

Més importància del treball de cada dia

Replantejament de les activitats a l'aula
Alt grau de professionalització de la nostra tasca

Millors resultats en la resposta a preguntes tipus “PISA”

Procés com a tractor del canvi metodològic necessari

Resultats molt semblants als esperats

Lleugera millora de resultats, especialment en aquells alumnes que tenen dificultats per aprendre

Entre els estudiants que normalment obtenen bons resultats, la millora és menor

Aconsegueix reduir les diferències de resultats entre uns i altres
Treballs oberts, creatius que permeten relacionar i aplicar conceptes entre diverses àrees
Simulació de processos reals i interdisciplinars
Disseny de contextos rics
Eines / rúbriques que faciliten el procés de l’avaluació

Indicadors només valorats una vegada poden donar resultats incoherents

Possible contradicció entre nota de matèria / nota de competència

Procés de recuperació de les matèries

Tipus d'avaluació diferent del que plantegen les proves PAU

Avaluació d’alumnes amb adaptació curricular amb indicadors diferents dels altres

Oportunitats de millora
Revisió de les programacions i les unitats didàctiques.

Introducció dels continguts a partir de situacions reals properes.
Incorporar processos de metacognició al final de les sessions / unitats didàctiques (reflexió sobre el procés d’aprenentatge). Autoavaluació

Redacció de rúbriques per a cada indicador

Promoure el treball per projectes interdisciplinars, trencant horaris i estructures més clàssiques

Quines necessitats ens va generar?
Determinació de l’equip directiu

Implicació dels caps de departament / comissions
Lideratge compartit

Predisposició de tot l’equip

Aspectes clau
2) Tria per part dels professors dels indicadors que defineixen les seves matèries

3) Ponderació dels indicadors per formar la nota de la matèria


Unificar criteris per departament
Mínims per a la competència pròpia

Unificar criteris a nivell d’escola
Actitud
CLIL anglès
Lectura en veu alta
TIC

No té sentit avaluar coneixements d’una banda i competències de l’altra.
Si els continguts es coneixen de forma aïllada i no se saben integrar en l’actuació, no es pot concloure que s’és competent.
Activitat
Indicador 3.2.5.
Indicador 5.1.2.
Indicador 7.2.1.
Cada indicador s'avalua com a mínim en una activitat
1.Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
2.Competència artística i cultural.
3.Tractament de la informació i competència digital.
4.Competència matemàtica.
5.Competència d'aprendre a aprendre.
6.Competència d'autonomia i iniciativa personal.
7.Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
8.Competència social i ciutadana.
Treball cooperatiu - Distribució de les aules

Participació de l'alumne en tot el procés.

Introducció de l'autoavaluació

Redacció del PPI

Identificació de temps de treball global i de treball específic

Treball interdisciplinar - introducció dels projectes globals

Trencament horaris / grups / espais

Avaluació continuada, amb molts controls i indicadors. Activitats de diferents tipologies.Accions que hem introduït
Full transcript