Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Proseso ng Komunikasyon

No description
by

Sharlene Judy Binay

on 16 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Proseso ng Komunikasyon

PROSESO NG KOMUNIKASYON
Mahalaga ang pagsunod sa proseso ng komunikasyon sapagkat nakakatulong ito tungo sa pagiging mabisa ng tagapagsalit o manunulat.

Tsanel (Channel)
-Ito ay ang daanan ngpakikipagtalastasan. Kung my ideya o mensaheng nais ipaabot sa iba, iniisip niya kung ito’y kanyang sasabihin, susulatin, iguguhit, ipararamdam, ipapaamoy oipapatikim. Karaniwang ang bibig, ang kamay o paa ang ginagamit sa pagtanggapng mensahe.

-Ito ang midyum o daanan ng mensahe. May dalawang kategorya ng mga daluyan ng mensahe. Ang una ay ang daluyang sensori o tuwirang paggamit ng paningin, pandinig, pang-amoy, panlasa at pandama. Ang ikalawa naman ayang daluyang institusyunal. Ang pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng sulat, telegrama mga kagamitang elektroniko tulad ng telepono, e-mail, fax, cellular phone at beeper ay mga halimbawa ng daluyang institusyunal. Ang halimbawa natin sa itaas ay gumagamit ng daluyang sensori dahil tuwirang sinabi ang Magandang umaga.
Sa pasalitang komunikasyon, midyum ng mensahe ang air waves at mga kable, gayon din ang mga intrumento ng komunikasyon tulad ng telepono, radyo, telebisyon, teyp at iba pang instrumentong napapakinggan. Para naman sa pasulat na komunikasyon, daanan ng mensahe ang papel, aklat, dyaryo, magasin at iba pa, pati na ang kompyuter (e-mail, internet, atbp) na pare-parehong nagtataglay ng mga simbolong nakasulat. Light waves o liwanag naman ang tsanel ng mga mensahe sa kaso ng pagsenyas.
Ang bisa ng isang komunikasyon ay nakasasalayay din sa matalinong pagpili ng daluyan. Halimbawa, may mga pagkakataong daluyang sensori ang angkop katulad ng sa pagtatapat ng pag-ibig o pagbibigay ng panuto. Hindi naman maaaring sumulat sa bumbero kapag nasusunog ang bahay mo. Kailangan mong sumigaw upang humingi ng saklolo at tumawag sa telepono upang humingi ng tulong sa mga tagapatay ng sunog.

Sa pagpili ng epektibong paraan ng paghahatid ng mensahe,isaalang-alang ang mga sumusunod:
1.pagiging sensitibo ng nilalaman ng paksa.
2.kung paano magiging madali ang pagbibigay ng mga detalye.
3.kung saan mas madaling maiparating ang mensahe sa tagatanggap.
4.kung anong oras dapat makarating ang mensahe sa kinauukulan.
5.pangangailangan ng mga tanong at sagot.
Pagtanggap at Tagatanggap
(Decoding)
Dekoder. Sa nabanggit na halimbawa, ang pinagsabihan ng Magandang umaga ang siyang tagatanggap ng mensahe. Siya ang magbibigay-pakahulugan sa mensaheng kanyang natanggap. Sa madaling salita, siya ang magde-decode. Katulad ng tagapagdala ng mensahe, ang kawastuhan ng pagde-decode niya sa mensahe ay maaaring maapektuhan ng kanyang layunin, kaalaman, kakayahan, pag-uugali, pananaw o persepsyon at kredibilidad.

Kinakailangan maging aktibo sa pakikinig at ito'y magagawa sa pamamagitan ng mga sumusunod:
1.Tumingin sa taong kausap habang ito ay nagsalita.
2. Pagtuunan ng pansin ang galaw ng katawan ng kausap.
3. Iwasan ang anumang makaaabala sa pakikipag-usap.
4. Tumango at ngumiti sa mga puntong sinasang-ayunan.
5. Hayaang magsalita ang kausap habang masusing nakikinig.
6. Hayang matapos ang nagsasalita bago magbigay ng ganting-pahayag.


Balik-Tugon
(Feedback)
Tumutukoy ito sa sagutang feedback ng enkoder at dekoder matapos nilang maibigay at maunawaan ang mga hatid na mensahe. Ito ay maaaring mauri sa tatlo: 1) Tuwirang Tugon, 2) di-tuwirang tugon at 3) naantalang tugon. Tuwiran ang isang tugon kapag ito’y ipinapadala at natanggap agad-agaran matapos ipadala at matanggap ang mensahe. Kapag ang nakasalubong sa una nating halimbawa ay agad sumagot ng Magandang umaga rin, ang tugon niya ay tuwiran. Samantala, ang tugon ay di-tuwiran kapag ito’y ipinahahayag sa pamamagitan ng anyong di-berbal. Halimbawa nito ay pagngiti, pagtango o pagkaway ng kamay. Ang naantalang tugon naman, katulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay iyong mga tugon na nangangailangan pa ng panahon upang maipadala at matanggap. Isang halimbawa nito ay ang pagtugon sa pamamagitan ng sulat.
Dapat tandaan na sa sandaling ang isang tao ay nagpapadala ng tugon o feedback, siya ay nagiging tagapagdala na ng mensahe o nagiging enkoder at ang dating tagapagpadala ng mensahe ay nagiging tagatanggap na o dekoder.
Proseso ng Komunikasyon
Thank you!
Tagapagpahayag
(source)
Paghatid/Paglilipat
(Encoding)
Tsanel
(Channel)
Mensahe
Mensahe
Pagtanggap
(Decoding)
Tagatanggap
(Reciever)
Balik-tugon
(Feedback)
TAGAPAGPAHAYAG (Source)
Tao o grupo na pinagmumulan ng mensahe.


Bago ihatid ang mensahe, sundin ang mga sumusunod na hakbang ng komunikasyon:
1. Tiyaking nauunawaan ang layunin. Bakit ka nakikipagkomunikasyon?
2. Tiyaking kilala ang tagatanggap ng mensahe. Kanino ka nakikipagkomunikasyon? Ano ang dapat nilang malaman?
3. Planuhin kung ano ang gusto mong ipahayag at sa anong paraan ipahahatid ang mensahe.
4. Alamin kung nakarating nang maaga ang mensahe sa tagatanggap o hindi.

Kapag naisagawa mo ang mga ito, magiging maayos at maliwanag na matatanggap ng kinauukulan ang mensahe.

TANDAAN:
Ang simple at tuwirang pagpapahayag ang daan tungo sa mabisang pakikipagtalastasan.

MENSAHE (Message)
Tumutukoy sa kaanyuang pisikal sa syang ginagamit sa paghahatid ng impormasyon, mensaheng nararanasan.
Ito ang impormasyong nais ipahatid ng tagapagpahayag sa tagatanggap


PAGHAHATID/PAGLILIPAT (encoding)
Proseso ng paglipat ng ng impormasyon sa paraan kung papaano ito maihahatid at matatanggap ng kausap.

Upang maging epektibo ang paghahatid ng mensahe, kailangan sundin ang mga sumusunod na hakbang:
1. Tiyakin ang tunay na kailangan at gustong sabihin sa kausap.
2. Asahan na ang kausap ay magkakaroon ng reaksyon o balik-tugon (feedback) sa natanggap na mensahe.
3. Maging maingat sa pagpili ng mga salita at kung kinakailangan, gumamit ng galaw o kilos ng katawan na makatutulong sa kausap na “marinig” ang iyong nais na ipaunawa sa kanya.

Gayundin, kung ito ay pasulat na pakikipagtalastasan, maaaring gawin ang mga sumusunod:
1. Pag aralan muna ang istilo ng pagsulat na gagamitin.
2. Iwasan ang paggamit ng mga balbal na slaita.
3. Tiyaking tama ang pagbubuo ng mga salita sa pangungusap at ang pagbabantas.
4. Tiyaking maliwanag na naisulat ang mensaheng nais iparating sa mambabasa.
5. Kung ito ay may kinalaman sa kompanyang pinapasukan o sa anumang samahan, tiyaking masusunod ang polisiya ng kompanya sa pagsulat. Maganda ring gumamit o maglagay ng mga larawan, tsart o dayagram kung kinakailangan para sa lalo pang ikaliliwanag ng mensahe.


Wakas!
Full transcript