Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Què hem de saber del Món laboral per saber que triar?

No description
by

Jose Tomos

on 16 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Què hem de saber del Món laboral per saber que triar?

Del treballador és valora:
Descans setmanal
Mínim 1,5 dies setmanals
Període de prova
El límit de període és fixarà als Convenis Col·lectius,no podrà superar els 6 mesos pels tècnics titulats i els 2 mesos per la resta de treballadors/es (Podent-se allargar a 3 mesos en empreses petites)
Característiques del Mercat Laboral
Què hem de saber del Món laboral per saber que triar?
Característiques del Mercat laboral.
Saber estar.
Què es valora d'un/a treballador/a
Funcionament d'una empresa
Condicions laborals
Drets i deures
Seguretat en el treball

CONDICIONS DE TREBALL
JORNADA LABORAL
EL MÓN NOCTURN I EL TREBALL NOCTURN
actual
Tradicional
feina estable
no necessària
formació
No regularització
de feina
Feines de curta duració.
molta formació
Regulats per
contractes
Jornada flexible
INICIATIVA
POLIVALÈNCIA
DISPONIBILITAT
TREBALL EN EQUIP
FACTORS QUE CONDICIONEN L'OCUPABILITAT
Possibilitat d'un demandant d'incorporar-se a un lloc de treball.
Disponibilitat:
Predisposició del demandant d'acceptar una oferta concreta
Ocupabilitat:
Possibilitat real del demandant d'accedir algun lloc de treball
Factors que condicionen L'ocupabilitat
personal
social
sou
Edat
Sexe
Formació
Experiència
Necessitat
de treballar
Motivació
Canals de
recerca de
feina
Desplaçament
contractes
treball en grup
horari
JORNADA LABORAL
Hores extraordinàries
Treball nocturn i el treball a torn
El descans semanal
Vacances
Salari
Periòde de prova
Màxim 40h setmanals
Mínim
12h
de descans entre jornades.
Màxim
9h/dia
de jornada.
Màxim
8h/dia
de jornada.
Mínim
15 min
de descans per jornades de 6h continuades
Mínim
30min
descans per cada
4.5h
continuades pels menors de 18 anys
Treball nocturn i treball a turn
És el que es realitza entre les 10 de la nit i les 6 del matí
un torn de treball com a màxim de 2setmanes.
Un torn laboral pot ser màxim de 2 setmanes.
Màxim acumulable cada 2 setmanes
mínim 2 díes seguits setmanals pels menors de 18 anys
Vacances anuals
Mínim 30 dies naturals per any treballat
No són compensables per diner
El salari
és la totalitat de les percepcions econòmiques de les i els treballadors,diners o esècies per la prestació professional dels serveis laborals per compte aliè
El salari mínim Inter Professional
El govern de l'Estat fixa anualment,després de consultar amb les organitzacions i associacions empresarials més representatives.
Igualtat de remuneració i igualtat del treball
L'empresari està obligat a pagar per la prestació d'un treball d'igual valor al mateix salari tant per salari "base" com pels complements salarials.
INTERMEDIARIS DEL MERCAT LABORAL
Oficina Treball de la Generalitat (OTG)

Empreses de selecció Temporal (ETT)

Empreses de selecció Personal (ESP)
EL CONTRACTE DE TREBALL
Acord entre l'empresari i el treballador el qual s'obliga a prestar determinats serveis pecompte de l'empresari.
Formalització
El contracte sempre per escrit
Identitat amb dues parts
Data d'inici,sí és temporal la durada previsible.
Domicili social de l'empresa o el centre de treball
El MÓN NOCTURN I EL TREBALL NOCTURN
UN COP FORMALITZAT EL CONTRACTE LABORAL S'HA DE:
Estar donat d'alta de la Seguretat Social.
Tenir un rebut oficial i/o nòmina del salari
Comprovar que no es modifiquin les condicions de jornada,horari..etc.
Recordar que:
El contracte és signa abans de començar a treballar
El treballador/a ha de ser donat d'alta a la Seguretat Social
S'ha de tenir alguna formació en prevenció de riscos laborals!.
Menors no poden fer horaris nocturns
Els menors no poden
horaris nocturns
hores extras
feines perilloses(per exemple àcids).
No signar cap document sense llegir-ho
Guardar tota la documentació
El govern estableix la reestribució mínima que un empresari abona mensualment a un treballador.
Ja no existeix diferències entre menors i majors
Abans de signar el contracte és important informar-se de les característiques i condicions del lloc de treball
PER QUÈ TREBALLEM?
Un cop contractat/ada comprovar:
Tenir una còpia del contracte.
Estar donat d'alta a la Seguretat Social.
Tenir una nòmina del salari que sigui correcta.
Tenir les mesures de seguretat i salut necessària
Modificació
Quan hi ha una relació laboral,és poden donar circumstàncies que donin modificacins al contracte.
Mobilitat funcional
La persona treballadora desenvolupará una tasca diferent a la contractada durant un període de temps
Mobilitat geogràfica
Trasllat del treballador a una localitat que impliqui un canvi de residència.
Mobilitat substancial
Mobilitat substancial de les condicions de treball:La direcció de l'empresa,tècniques d'organització o bé de producció,podrà acordar modificacions de les condicions de treball.
Suspensió
És l'interrupció temporal de les prestacions laborals,sense trencar el vincle entre l'empresa i la persona treballadora.
Les causes poden ser:
Per acord de les dos parts.
Exedències forçoses.
Incapacitat temporal(per alguna malaltia).
Maternal.
Força major (expedient de regulació d'ocupació).
Suspensió de sou,causes disciplinàries.
Extinció de contracte:
Significa la finalització definitiva en les relacions laborals.
Les causes poden ser:
Mutu acord entre les parts
Causes consignades vàlides en el contracte.
Expiració del temps acordat a la realització de l'obra o servei.
Incapacitat permanent total del/la treballador/a la intenció d'extingir el contracte de treball.
Per la modificació i suspensió o extinció del contracte s'estableix una manera de procediment amb períodes legars.
Dimissió del/la treballador/a.
mort.
gran invalidessa jubilació de la persona jurídica.
Acomiadament disciplinari .
Extinció del contracte.
L'empresa ha de comunicar a la persona treballadora la intenció d'extingir el contracte de treball.
Per la modificació, suspensió o extinció del contracte s'estableix una manera de procediment amb períodes legals.
Qualsevol informació respecte el tema la pots trobar a les publicacions de les guies laborals del "Ministerio de Trabajo" a l'Estatut dels treballadors o en els sindicats

Durada del període de prova si n’hi ha

Contracte de Treball:
És un acord concret que lliga a un treballador/a que serà qui proporcionarà els seus serveis a un altra (l'empresa) que serà qui els retribuirà ,organitzarà i dirigirà.
Estableix quina és la feina que el treballador ha de fer,a on l'horari,el sou, la durada, de la relació laboral, les vacances el període de prova i el conveni col·lectiu aplicable.
El contracte ha de respectar el contingut de le slleis laborals(l'Estatut dels Treballadors i les Treballadores el més important) i el Conveni Col·lectiu,aplicable que ha de constar en el contracte
El contracte ha de fixar clarament les condicions de treball i sempre han d'aparèixer:
Identitat de les dues parts.
Data d'inici i durada previsible si és temporal.
Adreça de l'empresa.
Categoria o grup professional del treballador.
Salari base i complements salarials.
Durada i distribució de la jornada.
Durada de les vacances
Conveni col·lectiu al qual pertany.
I durada del període si n'hi ha.
TIPUS DE CONTRACTES
Contractes de durada determinada
Formatius
En pràctiques:
Elements de l'empresa
Principals elements d'una empresa.
L'empresari/a.
Els/les treballadors/es.
La tecnologia.
Els provedors.
Els clients
La competència.
Els organismes públics.
ORGANITZACIÓ
Les empreses tenen una estructura organicativa.
L'organigrama
L'organigrama és pot representar mitjançant un organigrama,és construeix a partir de figures geomètriques,unides en línies.
De dalt a baix
Indica jerarquia ,control...etc
De baix cap a munt
Indica dependència.
1) vertical
2)lineal
3)radial
4)circular
Tipologia de l'empresa
Classificacions segons diferents criteris:
Per número de persones que la integran.
Per la legislació que la regeix.
Per la seva activitat funcional.
Per la seva activitat funcional.
Per l'àrea d'activitat.
Per la forma jurídica.
L'oferta i la demanda
L'oferta i la demanda és la quantitat de bens o serveis que els factors d'un mercat estan disposats a vendre i/o comprar a un preu donat.
Aquesta confrontació d'interessos, en la qual venedors i compradors volen obtenir els màxims beneficis, és la que permet fixar el preu de les mercaderies de manera satisfactòria.
Descompte rebaixes liquidació...etc
Són els interessos cobrats per una entitat bancària pel descompte d'efectes comercials i per associació també es denomina descompte comercial al contracte..
Efectiu (E) és la quantitat líquida rebuda pel descompte de l'efecte.

Tipus de descompte anual (d) percentatge aplicat per descomptar un efecte amb venciment anual.

Descompte comercial (Dc) és l'interès rebut pel banc pel finançament del descompte.

Duració del descompte comercial (n) és el temps (normalment en dies o mesos) que hi ha entre la data de descompte i la data de venciment de l'efecte.
IVA,IRPF
L'impost sobre el valor afegit (o IVA) és un impost indirecte que recau sobre el consum, i que financia, el consumidor final.
IRPF
(l'impost sobre la renda de les persones físiques)
És un impost que grava la renda de les persones físiques residents a Espanya.

EN PRINCIPI! aquest impost serveix per a mirar de moderar les desigualtats econòmiques entre les persones d'un Estat.
L'empresa:concepctes i objectius
L'empresa és la unitat bàsica de producció del sistema econòmic.
Finalitat de l'empresa:
Obtenir beneficis i crèixer.L'empresa normalment, té com a finalitat l'obtenció del màxim benefici.
Ingresos costos i beneficis
Diferència entre el valor dels productes que ben l'empresa ,el valor dels factors de producció.
Benefici entre la diferència de producciño en el seu valor
Bn: I - C
i= q x q
q:
Quantitat o unitats de producció.
p:
preu,unitat.
Bn:
Benefici.
I:
Ingresos.
C:
Cost.
C:Compres+Subministres+despeses de personal+Amortització.
Full transcript