Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Төрийн байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөлт , бүрдүүлэлт

No description
by

davaakhuu gereltuya

on 17 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Төрийн байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөлт , бүрдүүлэлт

Байгууллага зорилго зорилтоо хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хүний нөөцийн хэрэгцээгээ шинжлэх тодорхойлох үйл явцыг хүний нөөцийн төлөвлөлт гэнэ .

Төрийн байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөлт гэж юу вэ ?
Дээд түвшний хүний нөөцийн гүйцэтгэх захирлууд байгууллагын зорилго стратегийн төлөвлөгөөг гаргахад хэрэглэх хүний нөөцийн төлөвлөлт боловсруулах мэдээллийг дунд түвшний менежерүүдээс авч нэгтгэж боловсруулдаг .
Хүний нөөцийн төлөвлөлтийн үүрэг хариуцлага
Хүний нөөцийн төлөвлөлт нь байгууллагын хэтийн үйл ажиллагаанд хичнээн, ямар ажиллагсад шаардлагатайг урьдчилан таамаглаж тодорхойлох, ажиллах хүчний эрэлтийн хэмжээг зөв, зохистой тодорхойлох явдал юм. Хүний нөөцийн төлөвлөлт нь дараахи асуудлыг шийдвэрлэхэд туслана.
Эдгээр нь:
Шинээр хүн ажилд авах
Цомхотгох
Ажиллагсадыг сургах
Байгууллагын менежментийг хөгжүүлэх, боловсронгуй болгох
Ажиллах хүчний зардлыг зөв тооцох тооцох
Ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх зэрэг болно
Байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөлтийн үе шат :
Байгууллагын зорилго , зорилтыг хэсэг нэгжүүдтэй уялдуулан тодорхойлох
Байгууллага ба хэлтсийн зорилго , зорилтод хүрэхийн тулд шаардлагатай ажиллагсдын тоо , ур чадварыг тодорхойлох
Хүний нөөцийн нэмэлт хэрэгцээ , шаардлага ур чадварыг тодорхойлох
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг тодорхойлох
Хүний нөөцийн төлөвлөлтийн үйл явц
Хүний нөөцийн төлөвлөлтийн үйл явц
Ажиллах хүчний нийлүүлэлт
Одоогийн нийлүүлэлтээс хасах нь алдагдал
Хөдөлмөрийн зах зээлийн гадаад хүчин
Цаг бүтээмж , ажлын нөхцөлийн өөрчлөлт
Ажиллах хүчний нийлүүлэлтийн боломж ба зах зээлийн өсөлт
Байгууллагын эрхэм зорилго
Хүний нөөцийн төлөвлөлтийн үйл ажиллагаа нь дараахи дөрвөн үе шатыг дамжин хийгддэг.
Үүнд:
Зохион байгуулалтын үе шат: Энэ нь байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн зорилго тухайн бүтэц ба түүний нэгж хэсгүүдэд хэрхэн нөлөөлж буйг тодорхойлох зорилготой байдаг. Мөн түүнчлэн байгууллагын нэгжүүд, хэлтэс, албадын өмнөө тавьсан зорилго, зорилтуудыг шинжлэн авч үзэх, өөрөөр хэлбэл задлан нарийвчлах үйл явц байдаг.
Нийт хэрэгцээг тодорхойлох. Энэ нь байгууллага, түүний нэгжүүд өмнөө тавьсан зорилгодоо хүрэхэд ямар мэргэжил, ур чадвартай, хичнээн хэмжээний ажиллагсад шаардлагатайг тодорхойлох явдал юм. Өөрөөр хэлбэл, тухайн байгууллагын хэвийн хөгжил, өөрчлөлт бүхий үйл ажиллагаанд шаардлагатай хөдөлмөрийн нөөцийн хэмжээг тодорхойлно гэсэн үг.
Хөдөлмөрийн нөөцийн цэвэр хэрэгцээг тодорхойлох. Энэ нь хүний нөөцийн төлөвлөлтийн хамгийн чухал, хамгийн хүнд ажиллагаатай хэсэг байдаг. Шаардлагатай хөдөлмөрийн нөөцийн хэрэгцээндээ одоо байгаа ажиллагсадынхаа чадавхийг бүрэн ашигласны дараа нэмж хэдий хэмжээний цэвэр хэрэгцээ гарахыг тодорхойх үйл явц юм. Заримдаа байгууллагын хувьд хөдөлмөрийн нөөцийн цэвэр хэрэгцээ нь нэмэх утгатай байхын зэрэгцээ, хасах утгатай байх тохиолдол ч байдаг. Хамгийн гол нь үүнийг нарийн судалгаа, тооцоон дээр үндэслэж үнэн зөв, шударга хийх нь хамгийн чухал байдаг:
Урьдчилан тооцоолсон хүний нөөцийн хэрэгцээг хангах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
Төрийн байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөлт
Хүний нөөцийн төлөвлөлт нь байгууллагад орох , байгууллага доторх , байгууллагаас гарах хүмүүсийн хөдөлгөөнийг урьдчилан харах , төлөвлөх процесс юм .
ХН-йин төлөвлөлтийн зорилго нь байгууллагын хүний нөөцийг оновчтой ашиглах болон шаардлагатай мэргэжлийн хичнээн хүнээр хаана , хэзээ сул орон тоог хангах вэ ? гэдэг явдал юм .
Хүний нөөцийн төлөвөлт гэдэг нь :
Ажиллах хүчний хэрэгцээ
хичнээн
ямар
хэзээ
хаана
Хүний нөөцийн төлөвлөгөө :
Ажилд авах , цомхотгох хөтөлбөр
Сургалт , хөгжлийн хөтөлбөр
Аж үйлдвэрийн холбоодын бодлого
Орон байрны төлөвлөгөө
Хүний нөөцийн төлөвлөлт нөлөөлөх орчны хүчин зүйлс
Гадаад орчны хүчин зүйлс
эдийн засаг
хүн ам зүй
нийгмийн
улс төр , эрх зүйн
технологи
өрсөлдөөн
Байгууллагын хүчин зүйлс
Бизнесийн стратеги төлөвлөгөө
Цалин
Бүтээмжийн түвшин
Технологи
Ажлын дизайн
Байгууллагын соёл
Ажиллах хүчний хүчин зүйлс
Тэтгэвэрт гарах
Халагдах
Нас барах
Чөлөө авах
Бусад шилжилт хөдөлгөөн
ХНТ-г урт болон богино хугацаагаар хийж гүйцэтгэдэг


Байгууллагын урт хугацааны төлөвлөлтийн алхмууд :
Урт хугацааны ХНТ-өөр ихэвчлэн ирээдүйн 3-5 жилийн байдлыг таамаглаж төлөвлөдөг .Урт хугацааны ХНТ-ийн гол үе шатууд :
Байгууллагын гол чиг үүргүүдыг хянах менежерүүдийг оролцуулан хүний нөөцийн Төлөвлөлтийн багийг бүрдүүлэх
Байгууллагын хүний нөөцийн зорилгыг тодорхойлох
Хүний нөөцийн одоогийн ашиглалтыг судлах
Байгууллагын гадаад орчныг судлах
Ажиллах хүчний боломжит нийлүүлэлт
Байгууллагын богино хугацааны хүний нөөцийн төлөвлөлт
Богино хугацааны хүний нөөцийн төлөвлөлт нь нэг жил хүртэлх хугацааг хамруулдаг . Ихэнх байгууллагуудад урт хугацаат зорилгоо таамаглах удирдлагын чадвар муу эсвэл тэд бизнесийн орчноо нэгээс илүү жилээр таамаглах боломжгүй байдаг . Хүний нөөцийн богино хугацаат төлөвлөгөөг хийхэд харьцангуй хялбар ба үйлдвэрлэлийн болон маркетингийн төлөвлөгөөг шинэ материал , түүхий эд худалдаа борлуулалтын хувь ноогдлын захилгат төсөвтэй хамааруулан нэг жилээр хийдэг .
Богино хугацаат ХНТ-ийн давуу тал нь шаардлагатай гэвэл хөдөлмөрийг харьцуулж , ялгаа зөрүүг нь шинжлэхэд илүү хялбар байдаг .

Хүний нөөцийн төлөвлөлт нь байгууллага өөрийн өөрчлөлт хөгжлийн бодлогоор тавигдсан зорилт чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд тоо,чанарын шаардлага хангахуйц хүний нөөцийг бүрдүүлэх , хөгжүүлэх ,нөөцийг үр ашигтай ашиглах зорилгоор гүйцэтгэж буй төлөвлөлтийн үйл явц юм .
Хүний нөөцийн төлөвлөлт нь тухайн байгууллагад хүн хүчнийхээ нөөцийг зөв ашиглах , хөгжүүлэх , ажилтныг шинээр элсүүлэх замаар аливаа өөрчлөлтөнд зөв зохицож байгууллагын чиг үүргээ амжилттай хэрэгжүүлэх боломжтой болгоно .
Байгууллагын хувьд зохион байгуулалт ,хүний нөөцийн бүрдүүлэлт , сургаж дадлагажуулах , цалин хөлс олгох , гэрээ хэлцэл байгуулах зэрэг олон асуудлаар шийдвэр гаргахад чухал юм .
Хүний нөөцийн төлөвлөлт байхгүй бол тэдгээр асуудлыг шийдвэрлэхэд төвөгтэй , нэгдмэл бус аргаар бүрэн бус мэдээлэл , барагцаалсан таамаглал дээр шийдэх болно.

Хүний нөөцийн төлөвлөлт хийхэд дараах хүчин зүйлсийг харгалзан үзэх шаардлагатай :
Байгууллагын өнөөгийн дүр төрхийг бодитоор тогтоох
Байгууллагын ирээдүйн дүр төрхийг тодорхойлсон байх
Байгууллагын гадаад орчинд үнэлгээ хийсэн байх
Санхүүгийн нөөц боломжийг тодорхойлсон байх
Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хугацааг тооцох

Гүйцэтгэсэн : ................Төрийн захиргааны менежмент -4 оюутан Д.Гэрэлтуяа
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
Full transcript