Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Basis VCA

No description
by

Paul Hoogwater

on 26 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Basis VCA

B VCA training

Deze training bereid u voor op het examen Basisveiligheid VCA

Basis VCA
VCA B
Tijdens de training worden alle hoofdstukken van het boek behandeld.

Belangrijk!
lees de hoofdstukken thuis na
maak de vragen bij ieder hoofdstuk
controleer jezelf
Wat gaan we doen?
Waar staat de afkorting VCA voor?

Vgm Checklist Aannemers

Vgm staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu
Het examen bestaat uit 40 vragen en je hebt 1 uur de tijd deze te beantwoorden

Klaar? Controleer of je alle vragen hebt beantwoord. Een vraag niet ingevuld is altijd fout!
Het examen
Hoofdstuk 1
Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor arbobeleid
Arbowet
Arbowet.......
Arbo gaat over veilig werken
Arbeidsomstandigheden en milieu
1.1 De Arbeidsomstandigheden wet (Arbowet)
1.2 Rechten en plichten
1.3 Toezicht en de Inspectie SZW
1.4 Arbo-ondersteuning
1.5 Milieu en Europese richtlijnen
1.6 Vragen

Belangrijkste onderdelen van de Arbowet:
veiligheid en gezondheid
voortdurende verbetering
werkgever en werknemer verantwoordelijk
samenwerking en overleg
Deskundige ondersteuning :
arbodeskundige, preventiemedewerker
bedrijfsarts
bedrijfshulpverleningsorganisatie
Steeds betere arbeidsomstandigheden
Zijn de werkomstandigheden gezonder en veiliger;
Is er maatwerk in veiligheid en gezondheid (door arbocatalogus)
Zijn taken en bevoegdheden tussen werknemers duidelijk
Rechten en plichten
verplichtingen werkgever:
verantwoordelijkheden werknemers:
geen gevaar veroorzaken
voorlichting en instructie volgen
beveiligingen en PBM's op de juiste wijze gebruiken
(Dreigend)gevaar melden
Ongevallen melden
meewerken aan een ongevallen onderzoek
Rechten werknemer
De werknemer heeft recht op werkonderbreking als:
er direct, ernstig gevaar dreigt voor mensen:
direct en dreigend;
inspectie SZW kan niet tijdig ter plaatse zijn;
direct aan de leidinggevende melden
De inspectie SZW
Inspecteurs van SZW controleren op naleving van de arbowet
Deskundige ondersteuning
Wet Milieubeheer
Doel van de wet milieubeheer:
Bescherming van mens en milieu tegen de nadelige gevolgen van bedrijfsactiviteiten
Doelstelling van de milieu-wetten:
aanpassen van productieprocessen
uitstoot beperken
afvalstromen beperken en scheiden
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Arbo in de praktijk
risico's op het werk
Ongevallen beheersing
Preventie
melden van ongevallen
Taak risico analyse en laatste minuut risico analyse
procedures en instructies
Noodsituaties en bedrijfsnoodplan

Risico's op het werk
Bronnen van risico's
Minder kans op ongevallen door:
goede vakkennis
bewust omgaan met aanvaardbare risico's
inzet werkgever. Hij draagt zorg voor welzijn en afwisseling tijdens het werk, samen met de werknemers
Meer kans op ongevallen door:
Stoer en onveilig gedrag
Rommelige werkplek
eentonig werk
te weinig werkervaring
Brand- en explosiegevaar
Te weinig licht
Geluidsoverlast
Top 10 gevaarlijke situaties en onveilige handelingen
RI&E
Hoe begint nu de veiligheidscyclus in het bedrijf?
De Risico-Inventarisatie en Evaluatie
Inventariseren en evalueren mogelijke gevaren
Moet jaarlijks en is verplicht voor alle bedrijven
vormt de basis van goed Arbo beleid
Klaar ?
Dan:
Plan van Aanpak maken
Hoe ga je de risico's dit jaar oplossen?
Stappenplan
1
2
Ongevallen beheersing
Wat is een ongeval eigenlijk?
Dat is een ongewenste gebeurtenis die schade/ letsel tot gevolg heeft. Gebeurd het op het werk dan is dat een bedrijfsongeval.
Ongeval beheersing is:
Onveilige handelingen of situaties voorkomen door er veel aandacht aan te geven en uiteindelijk op te heffen
Taken en verantwoordelijkheden vooraf duidelijk maken
Ongevallen
80% van de ongevallen komt door menselijk handelen.
20% van de ongevallen is te weiten aan onveilige situaties
Bijna ongevallen worden niet of onvoldoende gemeld

Onveilige handeling
Onveilige situatie
De onveilige situatie of handeling
Voorkomen is beter dan genezen.
Dus nooit
Beveiligingen overbruggen of onklaar maken
Onveilige situatie negeren
Gevaarlijke werkzaamheden uitvoeren zonder de juiste kennis, ervaring of bevoegdheid
Onveilig werken
Het melden van ongevallen
Alle
bijna ongevallen
moet je melden bij je leidinggevende
De werkgever meldt bij de inspectie SZW:
dodelijke ongevallen
ongevallen met blijvend letsel
ongevallen met opname in het ziekenhuis
Voor een duidelijke melding:
Naam, adres, bedrijf, afdeling
Plaats van het ongeval
Aantal slachtoffers
Soort verwondingen
Eventuele bijzonderheden
Bijzonderheden aanrijdroute
Nooit:
Breng jezelf of anderen niet gevaar
Verander niets aan de plaats van het ongeval, tenzij je met jouw ingrijpen levens kunt redden
Loop hulpverleners of BHV 'rs niet inde weg. Laat ze ongestoord hun werk doen
Doe geen dingen waarvan je geen verstand hebt (bijv. reanimatie)
Verzwijg geen (bijna-)ongevallen
Taak Risico Analyse en Laatste Minuut Risico Analyse (TRA)
Als het werk begint.....
analyse van de gevaren van risicovol werk voor de veiligheid en gezondheid van werknemers
Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)
Doe je voor je echt aan het werk gaat
Hiervoor moet er in het bedrijf een procedure of instructie zijn
Uitvoering doe je zelf
Veilig gedrag
zorgen voor veiligheid en gezondheid voor jezelf en anderen
stel je positief op wat betreft veiligheid
Houdt je aan werkvoorschriften
Onveilige situaties melden
aandacht voor persoonlijke hygiëne , orde en netheid
Alcohol en drugs
Verhogen de kans op een ongeval
Dit is onveilig gedrag
Rommel op de werkplek
procedures en instructies
algemene veiligheidsregels
aan- en afmelden
verkeersregels op het terrein
hoe te handelen bij calamiteiten
scheiden van afval
melden van ongevallen
Brand en incidenten
Specifieke veiligheidsregels
betreden besloten ruimtes
werken op hoogte
warm/heet werk
werken in een explosie gevaarlijke omgeving
gebruik PBM's
Graafwerkzaamheden
Gebruik specifieke gereedschappen
Afscherming
Ventilatie
Signalering
Markering
Noodsituaties en bedrijfs noodplan

Bij noodsituaties treedt de
noodorgansatie
van het bedrijf in werking.
De noodorganisatie neemt de leiding bij het bestrijden van de noodsituatie
Je bent verplicht de instructies van de
noodorganisatie
te volgen
Alleen de noodorganisatie kan de noodsituatie beëindigen
Alle medewerkers en bezoekers moeten op de hoogte zijn van het bedrijfsnoodplan
Waar zijn de verzamelplaatsen
wat zijn de evacuatie mogelijkheden
welke instructies gelden
hoe te handelen
Een ongeval! Wat te doen?
zorg voor eigen veiligheid
Bel het intern noodnummer anders 112
Handelen en maatregelen nemen
Situatie veiligstellen en erger voorkomen
Beëindiging door noodorganisatie
Hoofdstuk 3
Gevaarlijke stoffen
Risico's gevaarlijke stoffen
Vormen waarin gevaarlijke stoffen voorkomen:
- ga bewust om met gevaarlijke stoffen
- Draag beschermende kleding
- Besteed voldoende aandacht aan persoonlijke hygiëne
- Lees de veiligheidsinformatiebladen of de chemiekaart
dus nooit:

Eten, drinken of roken op de werkplek
Werk nooit onbeschermd met gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen niet mixen
Pas op met gevaarlijke stoffen wanneer je ook medicijnen gebruikt!
Er zijn twee soorten vergiftiging:
acute vergiftiging:

Je merkt het direct!
Bijvoorbeeld voedselvergiftiging.
Zodra het in je lichaam komt wordt je misselijk of krijg je hoofdpijn.
Veilig:
Gebruik nooit verschillende gevaarlijke stoffen gelijktijdig
Heb je een giftige stof binnengekregen? Naar de dokter!
Ruik nooit aan flessen waarvan je de inhoud niet kent!
Lees altijd eerst de veiligheidsinformatiebladen of de chemiekaart en het etiket
Nooit doen:
Gevaarlijke stoffen en het gelijktijdig gebruik van medicijnen is gevaarlijk!
Gelijktijdig gebruik van verschillende gevaarlijke stoffen kan gevaarlijk zijn
Werk nooit met gevaarlijke stoffen als je de veiligheidsinformatiebladen of de chemiekaart niet hebt!
Soorten gevaarlijke stoffen
Indeling gevaarijke stof naar soort:
explosief
oxiderend
licht ontvlambaar
giftig
zeer giftig
schadelijk
irriterend
bijtend of corrosief
kankerverwekkend
milieugevaarlijk
sensibiliserend
oxiderend:
Deze stoffen zijn brandbevorderend. Zij reageren heftig met andere ontvlambare stoffen. Tijdens de reactie geven zij vaak zuurstof af wat zeer brandbevorderend is.

Dus heel gevaarlijk voor de huid en kleding


Voorbeelden zijn waterstofperoxide en ozon
.
Hoe ernstig de vergiftiging is hangt af van:
de hoeveelheid en de soort stof die je binnenkrijgt
de temperatuur: Hoe warmer, hoe erger!
De fijnheid van de stof of nevel
De ventilatie
De aanwezigheid van andere stoffen
Ventilatie bij lassen
Voorbeelden gevaarlijke stoffen
organische oplosmiddelen (vaak gemaakt van aardolie, bijv. terpentine en oplosmiddelen in verf en lak
Cyclische verbindingen (benzeen, tolueen fenol. Zijn vaak kankerverwekkend)
Cement, irriteert de luchtwegen, de huid, luchtwegen en je ogen
Zuren en logen (vaak schoonmaakmiddelen
Zware metalen (lood, tin, kwik, zink)
Asbest (de vezels zijn heel gevaarlijk!
Huishoudmiddelen
Industriele gascilinders en opslag vaten en tanks
industriële gascilinders staan onder druk!
Pas op! Explosiegevaar
Pas op voor lekkage!! Bijv. bij omvallen; invloeden van het weer; warmte.
Zorg altijd voor voldoende ventilatie!
Sla cilinders nooit op in kelders of gesloten ruimtes.
Gascilinders nooit samen bewaren met zuurstof!
Juiste blusmiddelen!
Biologische stoffen
komen voor in: afvalverwerkingsindustrie; gezondheidszorg; landbouw; voedingsindustrie; farmaceutische en biotechnische industrie en waterzuiveringsinstallaties
Grootste gevaar: Infectie. Bij een infectie vermeerderd de stof zich in jouw lichaam (bacteriën).
Een ander gevaar is allergie. Wanneer jouw lichaam met de stof in aanraking komt, krijg je een heftige reactie
Belangrijk:
Categorie 1
: stof die waarschijnlijk geen ziekte zal veroorzaken
categorie 2
: stof die bij mensen ziekte kan veroorzaken maar zich waarschijnlijk niet verspreid
Categorie 3
: stof die ernstige ziekte kan veroorzaken en een groot gevaar voor verspreiding bestaat, maar nog goed te bestrijden.
Categorie 4
: zelfde als 3, maar er is geen effectieve behandeling mogelijk
Onthoud:

Bijtende stoffen tasten huid, ogen, longen en kleding aan
Irriterende stoffen kunnen ontstekingen veroorzaken aan huid en slijmvliezen
Harsen, kleurmiddelen, sommige verven en haarkleurmiddelen zijn sensibiliserende stoffen. Zij kunnen allergische reacties oproepen.
Stoffen als verf, lak en houtbeschermingsproducten zijn minder gevaarlijk dan giftige stoffen.
Milieu gevaarlijke stoffen als bepaalde pesticiden, cfk's zijn gevaarlijk voor mens en milieu

MAC waarden:
MAC= Maximaal Aanvaardbare Concentratie

TGG= Tijd Gewogen Gemiddelde
- 8 uur per dag/ 40 uur per week
- gezonde volwassen personen
- niet of geen zwaar werk
Als grenswaarde wordt overschreden, dan korter werken!
Veilige grenswaarde betekend:
Het vier stappenplan:
1. Bronaanpak
2. Ventilatie
3. Scheiding van mens en bron
4. Persoonlijke bescherming
- Alleen als het redelijkerwijs niet mogelijk is maatregelen te treffen mag de werkgever het stappenplan doorkruizen.
- Voor het werken met gevaarlijke stoffen krijg je regelmatig een medisch onderzoek (monitoring)
4 stappenplan:
1. Maatregelen aan de bron:
- geen gevaarlijke stoffen gebruiken
- stof vervangen voor een minder gevaarlijke stof
- de werkwijze aanpassen
- gevaarlijke dampen en gassen afzuigen
2. Ventilatie: verontreinigde lucht naar buiten zuigen en schone lucht naar binnen
3. Scheiden van mens en bron: (trekkast of ademmasker
4. PBM's gebruiken
Hoofdstuk 4
Etikettering en signalering
EU verordeningen:
REACH
- Registratie
- Evaluatie
- Autorisatie
-Chemische Stoffen
Deze EU verordening bepaalt dat op alle klein verpakkingen van gevaarlijke stoffen een goed zichtbaar gevaren etiket moet zitten met daarop de benodigde informatie
etikettering, bijzondere risico's en veiligheidsmaatregelen
* werk nooit met een gevaarlijke stof waarop het etiket ontbreekt.
*De leverancier van een stof mag nooit productinformatie achterhouden.
Gevaren symbolen
R&S zinnen

R= Risk (gevaar)
S= Safety (geven aan welke veiligheidsmaatregelen je moet nemen)
Gevaren symbolen zijn pictogrammen die laten zien wat het grootste gevaar is van de stof
Voor grootverpakkingen zoals tanks, vaten en leidingen en vrachtwagens, gelden andere regels. Ook hier kan de situatie gevaarlijk worden
Hieronder de nieuwe pictogrammen:
De gevaren diamant
op vaten en tanks met gevaarlijke stoffen hoort een gevarendiamant
ieder vak geeft met een cijfer van 1 t/m 4 het gevaar aan
Onthoudt goed wat de cijfers op de gevarendiamant inhouden
ROOD = gevaar voor brand.

BLAUW = gevaar voor de gezondheid.

GEEL = gevaar voor chemische reacties.

WIT = aanvullend bijzonder gevaar.


Nooit werken met vaten chemicaliën waarop de gevarendiamant ontbreekt
De leverancier mag nooit productinformatiebladen achterhouden
chemiekaarten, veiligheidsinformatiebladen, signaleringsborden en markeringen
Voorbeeld chemiekaart
gebodsborden
waarschuwingsborden
veiligheidsborden
hoofdstuk 5
- Risico’s bij het werken met elektriciteit
- Veilig werken met elektriciteit
- Bijzondere gevaren bij elektriciteit

Globaal zijn er 5 gevaren bij het werken met elektriciteit;
Brand- en explosiegevaar
Elektrocutie
Verwondingen door vonken en vlambogen
Letsel door een elektrische schok
Reactie op een elektrische schok

De vergelijking met water maakt het geheel eenvoudig(er).

Stel je een vat met water voor. De waterhoogte in het vat geeft de spanning (Volt) aan. Zolang er geen gat in het vat zit, loopt er geen stroom (Ampère).

Nu zit er een gat in het vat en stroom het water eruit. Hoe groter het gat, des te kleiner de weerstand, hoe groter de (water)stroom (Ampère).

Watt
 De eenheid van energie, ook wel arbeid per tijdseenheid. 1 Watt is de hoeveelheid energie die nodig is om iedere seconde een gewicht van 98.1 gram een meter op te tillen.
Als je dat gewicht vervolgens laat vallen krijg je die watt weer terug in de vorm van warmte, geluid en mogelijk pijn in je tenen.

Volt, Ampère en Watt
Laagspanning:
230 tot 400 volt
Hoogspanning:
1000 volt of meer. Bij de HSL is de spanning 25000 volt!
Om stroom te krijgen heb je weerstand nodig. Bijv. koper, ijzer, zilver, staal, aluminium zijn goede geleiders (lage weerstand)
Andere stoffen hebben een hoge weerstand (isoleren) Bijv. plastic, rubber, keramiek
Gebruik altijd isolerende bescherming
Gebruik dubbel geïsoleerd gereedschap
Gebruik
veilige spanning
; maximaal 50V wisselspanning (50V~)
120 volt gelijkspanning (120V=)
Risico's:
Stroom is gevaarlijk. Alleen werken aan een installatie die spanningsloos is!
Weinig weerstand = goede geleiding!
meer dan 10 - 20 mA loop je de kans dat je niet meer kunt loslaten!
Kans op kortsluiting! Kortsluiting kan het apparaat vernielen of brand veroorzaken!
Je kan er aan dood gaan!
Arbo en stroom:
alle gereedschappen moeten gekeurd zijn volgens de NEN EN 50110 / NEN 3140
Je mag niet aan of in de buurt van een elektrische installatie werken die onder spanning staan!
Alle reparaties laten verrichten door een vakman!
statische elektriciteit als oorzaak van brand of explosie
Andere oorzaken brand:
vonken door draaiende apparaten
schakelaars
mobieltje
fijnstof en een vonk ..........

Elektrisch lassen
of snijden kan lichamelijk letsel veroorzaken
hoofdstuk 6
Brand en explosiegevaar
Wat nu eigenlijk een brand?
Voor een brand zijn 3 dingen nodig:
een brandbare stof
zuurstof
een ontstekingsbron / ontstekingstemperatuur
Er zijn verschillende soorten brandbare stoffen
klasse A: vast stoffen
vaste brandbare stoffen zijn hout, papier, textiel. Brand hiervan is duidelijk te zien

Klasse B: vloeibare stoffen
Niet alleen vloeistoffen, maar ook stoffen die vloeibaar worden, zoals vetten. Vloeistof zelf ontbrand niet, maar wel de dampen die er omheen hangen.
Vooral mengsels zijn gevaarlijk.

Klasse C: gassen
Gassen mengen gemakkelijk met lucht. Ze branden vaak fel en zijn vaak zeer heet. Wanneer onder druk, dreigt er een explosie.

Klasse D: metalen
Denk aan aluminium, magnesium, calcium en natrium. Ze ontbranden vaak pas boven de 1250 graden.
Brand en explosie gevaar
met zuurstof en brandbare stof ontstaat niet altijd brand. Sommige stoffen ontbranden pas wanneer ze in de juiste verhouding zijn gemengd met zuurstof uit de lucht.
Soms helpt ook de toevoeging van een andere stof. Deze stof bevorderd de reactie. Als deze stof niet mee verbrand, maar wel de brand op gang helpt, dan noemen wij dat een katalysator.
Extra gevaarlijk zijn rook en hitte! Door de hitte kunnen ook andere stoffen gaan branden.
Risico's bij brand
Vloeistoffen zelf branden niet. Daarom is het belangrijk te weten wanneer een vloeistof verdampt (kookpunt). Daarom staan stoffen ingedeeld in klassen.
Brandbevorderende stoffen geven makkelijk zuurstof af als ze warm zijn; peroxiden, perchloraten en ozon. Maar ook een lekke zuurstofslang of iets schoonspuiten met perslucht kan brand bevorderen.
Teveel zuurstof kan voorkomen bij lassen.

Sommige stoffen reageren sterk met water (carbid)

Zelfontbranding kan voorkomen door een biologische of chemische reactie

Door warmte kunnen tanks onder druk komen te staan

Mechanische onderdelen ( hete lagers, slippende riemen, slepende kettingen) kunnen ook als ontstekingsbron dienen.
Blusmiddelen
Een brandende stof kan in vier verschillende vormen voorkomen:
Op de brandblusser staat een pictogram waarvoor het blusmiddel geschikt is.
Klasse A: vaste stoffen
Klasse B: vloeistoffen (dampen)
Klasse C: Gassen
Klasse D: Metalen
natte blusmiddelen:
water
Stoom, waterdamp
Schuim
AFFF (light water)

Droge blusmiddelen:
Zand
Bluspoeder
Koolstofdioxide (koolzuursneeuwgas)
Blusdeken

Bedoeling van al deze blusmiddelen is de zuurstof te verdringen of af te sluiten.
Brand!! Wat nu?
Bij brand:
breng jezelf in veiligheid
bel alarmnummer of 112
waarschuw mensen in de omgeving van de brand
sluit ramen en deuren
breng mensen in veiligheid.
vlucht volgens de aangeven route!
Alleen blussen als je dat kan
controleer
Nooit de lift gebruiken
Gevaarlijk:
Rook en hitte.
Moet je vluchten, blijf laag bij de grond
Brandwonden goed koelen (minstens 15 minuten.
Nooit zalf op de wond smeren
Samenvatting
Alleen een kleine of beginnende brand zelf blussen
Denk erom! Alleen het juiste blusmiddel gebruiken.
Mislukt blussen, vlucht en meld je bij de coördinator.
Altijd dwars op de windrichting vluchten
Ga naar de veilige verzamelplaats
Gebruik nooit de lift om te vluchten
Hoofdstuk 7
werken in besloten ruimten
7.1 Risico's
7.2 Maatregelen
7.3 Graafwerkzaamheden
7.4 Steekflenzen
7.5 Werkvergunning

Risico's in besloten ruimten
Besloten ruimten zijn ruimten met een verhoogd gevaar
Er is niet of nauwelijks te ventileren
Vaak nauw, een gewone werkhouding is er niet mogelijk
Door gebrek aan ventilatie grotere kans op brand of explosies
Teveel zuurstof (> 21%) verhoogd ook brand of explosiegevaar
Kans op zuurstof tekort
Overschreiden grenswaarden
Elektrocutie (veilige waarden 50V~ of 120V=)
Bewegende delen
Vallen en struikelen
oefening werken in besloten ruimte
nooit:
roken en eten
open vuur alleen als metingen het toestaan
Vocht is gevaarlijk met stroom
Nooit gereedschap zonder veilige spanning
Ook met veilige spanning kan er een explosie plaatsvinden
Drogende verf en andere stoffen zijn in een besloten ruimte wel gevaarlijk
Wel:
Alleen veilige spanning gebruiken
Denk aan extra gevaren van bepaalde stoffen
Neem alleen verantwoorde risico's
Kijk goed uit waar je loopt
Ben je bang in kleine ruimtes? Ga niet naar binnen!
Alleen in een besloten ruimte werken als er een veiligheidswacht is
Maatregelen:
Draag geschikte PBM's
Liefst is de ruimte schoon en droog
De lucht moet gemeten worden
Communicatie:
leidinggevende moet voldoende toezicht houden
Heldere werk procedures en alarm regeling
Mangatwacht (18 jr. of ouder)
Metingen
Waarschuwingsborden bij de toegang
Voldoende ventilatie
Veilig lassen en snijden
Altijd
eerst brandbare stoffen weghalen
gasflessen en verdelers buiten de ruimte
Brandblusmiddelen
bij de hand houden
Slangbreukbeveiliging
Afzuigen
van lasdampen

Zorg dat bewegende onderdelen in de ruimte stil staan, ook onbedoeld mogen ze niet gaan draaien.
Als je verft, altijd ventileren
Dampconcentratie onder de 10% LEL

In een besloten ruimte mag je
geen filtermaskers gebruiken
. Alleen onafhankelijke adembescherming is toegestaan.
Denk aan gehoorbescherming (>80DB)
Ook een reddingslijn
Graafwerkzaamheden
Belangrijk:
Veilig talud
Opstelling graafmachine
Wat moet voordat je gaat graven|?
Veiligheidsmaatregelen
Gevaren en risico's
het talud moet zo zijn dat het niet instort
Grond en apparatuur staan net zo ver van de rand als dat de sleuf diep is. Is de ingraving stijl dan stempelen.
De graaf machine moet haaks op de ingraving staan.
Weet wat er in de grond zit!
Grond op veilige afstand leggen; voertuigen en materieel op veilige afstand; een hekwerk plaatsen; geen gascilinders in de sleuf; een diepe afgraving is een besloten ruimte.
Steekflenzen
Steekflenzen worden gebruikt om te voorkomen dat er vloeistoffen of gassen in de ruimte stroomt waar jij werkt
De flensverbinding zorgt ervoor dat er geen vloeistof of gas uit de verbinding lekt.
Een steekflens is ronde dichte metalen plaat die tussen een flensverbinding komt.
De steekflens komt altijd achter de laatste afsluiter!
Denk om het milieu. Altijd een lekbak onder de steekflens plaatsen
een diepe sleuf is een besloten ruimte
steekflenzen
altijd tussen de laatste afsluiter en jouw werkplek!
Werkvergunning
Goede werkvoorbereiding
voorwaarden waaronder werkzaamheden worden uitgevoerd
toestemming voor de aanvang van de werkvergunning
afspraken met iedereen die met het werk te maken heeft
wie is waarvoor verantwoordelijk
verlenen van toestemming om met werk te beginnen
De werkvergunning moet altijd schriftelijk
jij moet ervoor tekenen
geef het origineel nooit af!
de werkzaamheden moeten zijn toegelicht
de vergunning moet zijn ondertekend
Nooit zelf iets veranderen. Overleg met de verstrekker
Wanneer de inspectie het werk stillegt of er wordt alarm gegeven, v ervalt de vergunning ook
maatregelen tegen gevaarlijk stoffen
1. Bronaanpak
2. Ventilatie
3. Scheiding mens en bron
4. Persoonlijke bescherming
1. maatregelen aan de bron.
geen gebruik maken van stof
stof vervangen door een minder gevaarlijke stof
werkwijze aanpassen
mens en gevaar isoleren
gevaarlijke dampen, gassen of stofdeeltjes direct afzuigen
maatregelen
Ventilatie is de verontreinigde lucht naar buiten zuigen en schone lucht naar binnen brengen.
Scheiden van mens en bron
ter voorkoming van blootstelling kun je schermen plaatsen tussen de medewerker en de stof
Persoonlijke bescherming (PBM's)
recht op periodiek medisch onderzoek
Nooit doen!
geef nooit je werkvergunning af nadat er een (bijna) ongeval heeft plaatsgevonden. Geef een kopie af.
Teken nooit een werkvergunning die je niet begrijpt
Begin nooit met werk als je niet weet wat je verwacht
Verander nooit zelf iets in de werkvergunning
Improvisatie moet verantwoord en veilig gebeuren, dus in overleg met de verstrekker.
Als de inspectie het werk stillegt of er is alarm gegeven, vervallen de werkvergunningen
industriële gascilinders en opslag vaten en tanks
industriele gascilinders staan onder druk. Hierdoor bestaat er de kans op een explosie. Er kan schade of letsel ontstaand door:
mechanisch geweld van brokstukken tegen de drukhouder
mechanische werking van de vrijkomende inhoud
bijtende of giftige werking inhoud
Brandgevaarlijkheid van de inhoud, waardoor ook nog een chemische explosie of brand kan ontstaan.
veiligheidsmaatregelen:
zet de cilinders goed vast
bescherm de cilinder tegen nadelige weersinvloeden
bescherm de cilinder tegen warmte
houdt zuurstof cilinders gescheiden van brandbare gassen
zuurstof - witte schouder
stikstof - zwarte schouder
koolstofdioxide- schouder
lucht - lichtgroene schouder
acetyleen - kastanjebruine schouder
oorzaken van lekkage's:
slecht onderhoud
slecht gemonteerde flenzen
lekkende afsluiters, kranen en afdichten
foutieve procedure bij overgieten of pompen
beschadiging
Biologische stoffen
Biologische stoffen die gezondheidsschade kunnen opleveren komen veel voor bij:
afvalverwerking
gezondheidszorg
landbouw
voedingsindustrie
farmaceutische industrie
biotechnische industrie
waterzuiveringsinstallaties
Ook bij werken met dieren, in riolen en in vervuilde grond loop je risico's. Denk aan infecties, vergiftiging, allergie en schimmels
Grenswaarden
Grenswaarden
Bij stoffen aangeduid met de letter C moet je overschrijding altijd voorkomen
Grenswaarde H.
Stoffen die gemakkelijk door de huid worden opgenomen.
Reukgrens. Hiervoor is geen grens aan te geven om een gevaarlijke stof te erkennen.
Hoofdstuk 8
Risico's van struikelen, uitglijden en verstappen
Natte of gladde vloeren zijn vaak de glad. Draag de juiste schoenen!
Orde en netheid op de werkvloer helpen ongelukken voorkomen
Voorkomen van incidenten;
voorkomen van milieuschade;
voorkomen van verlies van gereedschap en materialen;
Hooge efficiëntie, tijdwinst en dus kosten besparing;
aangenamere werkomgeving en een positieve invloed op de motivatie
Aanpak aan de bron:

Bij het ontwerpen van een gebouw moet de architect al rekening houden met het uitsluiten van onveilige situaties;
Onveilige situaties bij onderhoud en sloop kun je repareren. Spijkers platslaan, gat in de vloer dichtleggen of goed afzetten
Een kwartier per dag besteden aan orde en netheid is voldoende
Denk aan een goede inrichting van de werkplek zoals opstelling van machines en materialen
Scheiden van mens en gevaar
Als aanpak aan de bron niet mogelijk is, denk dan aan afzetten of markeren. Ook een goede verlichting helpt
Geluidshinder
Gevaren:
je hoort elkaar niet
dus ook geen hulpgeroep of waarschuwing
blijvende gehoorschade
nervositeit, verminderde concentratie, vermoeidheid, hoofdpijn, versnelde ademhaling en maag- darmklachten en hoge bloeddruk.
Risico 's bij sloopwerk
Gevaren:

verstappen en struikelen
uitstekende constructiedelen
instabiliteit bij het sloopfront
vallend sloopmateriaal
instorting
vrijkomen gevaarlijke stoffen
lawaai
Veilig werken door:
gebruik valbeveiliging
kan de ondergrond jou wel dragen?
gebruik stortkokers voor afval
PBM 's
inventariseer de concentraties gevaarlijke stoffen
Asbest verwijderen vraagt om specifieke veiligheidsmaatregelen.
Draag een wegwerpoveral en volgelaatmasker met P3 filter.
Breek asbest zo weinig mogelijk.
Gebruik een fixceer middel.

Geen stortkoker gebruiken bij asbest, maar speciale zakken en containers
Gevaren bij lassen en branden
risico's
elektrocutie
brand en explosie
verbranding huid door UV straling
verblinding ogen door infrarood (lasoog)
vergiftiging door lasrook
longaandoening door lasrook
verkeerde werkhouding
Veiligheid:
werken met veilige spanning
PBM 's
lasgordijnen
Afzuiging lasrook
Ventilatie
blusmiddelen
werkvergunning waar vereist
met autogeen lassen gebruik je gas (acetyleen) en zuurstof. Beide stoffen zijn explosie gevaarlijk tezamen.
Brand en explosie door:
vlamterugslag (acetyleen)
lekkage van zuurstof
gassen, zwaarder dan lucht (zoals propaan), die blijven hangen in putten, uitgravingen en kelders
Maatregelen:
juiste kleding
vlamdover in slang
slangbreukbeveiliging
meten is weten
Acetyleenfles tenminste onder een hoek van 30%
Werken in kou en hitte
werken in kou of hitte is niet prettig. Het kan ook ongezond of zeer gevaarlijk zijn!
Je kan bevangen raken door kou of hitte
Sommige gereedschappen kun je niet gebruiken
Door de wind kan het kouder aan voelen dan het is.
Bij warmte moet je toch je beschermende kleding dragen.
Tenminste altijd een overall aanhouden.

Bij veel hitte (brand) wordt hitte werende kleding gebruikt.
Hogedrukpompen
Werken met hogedruk is gevaarlijk. Controleer altijd of koppelingen in orde zijn en of er geen lekkage is.
Na reparatie of inspectie :
Wanneer de installatie getest moet worden, doe je dat altijd met een vloeistof (liefst water) en niet met lucht.
Mocht er bij het afpersen iets misgaan, dan is de opgebouwde druk snel verdwenen.
Test altijd met zo min mogelijk mensen in de buurt
Gebruik een liefst een afstandbediening of sta achter een drukbestendige wand
Hoofdstuk 9
Hijs en hefwerktuigen
Wanneer een last te zwaar wordt om zelf te tillen, dan gebruik je hiervoor een hulpmiddel. Dat zijn hijs- en hefwerktuigen
Alle hijskranen vallen onder de machine richtlijn. Deze maakt deel uit van de warenwet.
Een machine valt onder de gevaarlijke werktuigen als er :
minimaal 1 onderdeel kan bewegen
een aandrijfmechanisme op zit
een bedienings- of vermogensschakelaar op zit
alle hijs- en hefwerktuigen moeten:
Jaarlijks gekeurd worden
geldige documenten moeten aanwezig zijn:
kraanboek (met keurings- onderhouds verleden
hijstabellen en grafieken (hierin staat welke last je op welke afstand kunt verplaatsen
Op de keuringscertificaten van lieren, takels, hijsmasten, hijsjukken, kettingen en hijsbanden staat de keuringsdatum
De bedienen moet ook de nodige papieren hebben
deskundigheidsbewijs TCVT (vroeger hijsbewijs)
registratieboekje ( ervaring en geneeskundige verklaring van de bediener

Verplichtingen en gevaren:
Alle hijswerktuigen en toebehoren moeten een CE -markering hebben
Moeten jaarlijks worden gekeurd
Kraanboek, hijstabellen en certificaten moeten op de kraan aanwezig zijn
De bediener moet een hijsbewijs en registratie boek hebben
Stempel een kraan goed af
sla lasten op de juiste wijze aan (niet op de punt van de haak)
goede communicatie met de bediener door oogcontact, handgebaren of portofoon
Nooit:
onder de last gaan staan
loop nooit binnen de draacirkel
zorg voor een stevige ondergrond
Vanaf windkracht 7 niet meer hijsen
Onweer is gevaarlijk
Eén persoon geeft de aanwijzingen
Ketttingwerk
Maximale werklast: staat op het kettingwerk
Controleer eerst of de kettingen gekeurd zijn. Dit moet jaarlijks.
Controleer de ketingen op beschadigingen
De ketting alleen belasten in de richting van de lange schalm. Met de ketting mag je geen lus maken. Nooit knopen maken!
Kies altijd een ketting die geschikt is voor de last
Controleer op beschadiging
Draai sluitingen helemaal aan
Niet met een hamer op slaan
Pas op met scherpe kanten
Ketting alleen verlengen met een speciale koppelschalm
Gebruik nooit:

een te zwaar belaste of beschadigde ketting
niet zelf reparaties uitvoeren of ketting verlengen met bouten, moeren of ijzerdraad.
Hijskettingen mag je niet knopen
staalkabels
Fabrikant bepaald welke specifieke keuringen of beproevingen nodig zijn
Onderhoud staalkabels zo dat ze vet en smeervrij zijn
Bewaar ze in een droge en goed geventileerde ruimte
Gebruik ze op de juiste manier
De sterkte hangt af van:
samenstelling
dikte
kwaliteit van het staaldraad
kwaliteit van de kern
Let op het keuringscertificaat
Is de kabel rafelig, over grotere lengte gebroken, op een plaats gebroken of geknikt, roestig of plaatselijk dunner dan 50% van de normale dikte, deze kabel NIET meer gebruiken
roestige kabel met breuken
opbouw kabel
Hijsjuk
Touw en hijsbanden
Er zijn 2 soorten touw.
natuurvezel(hennep, manilla)
kunstvezeltouw
Touw mag alleen gebruikt worden als alle andere hijsmiddelen ongeschikt zijn.
Hijsbanden komen in veel soorten en maten.
Op de hijsband zit een blauw certificaat
Ze moeten jaarlijks gekeurd worden.

Controleer altijd of de hijsband onbeschadigd is en sterk genoeg
Samenstel, stroppen, lengen en hijsjukken
Niet doen:
Overbelasten
Vastmaken aan railingen, hekwerken, leidingwerk en bordessen
Op de punt belasten
Niet zijdelings belasten
Wel doen:
Regelmatig controleren, zeker voor elk gebruik
Defecten direct melden
Risico's van takels zijn:
Gevaar van mechanische breuk van takel of van bevestigingspunt,
Overbelasten
De krachten op de lengen bij het hijsen van een gewicht van 1000 kg onder
verschillende hoeken met een hijsjuk.

Hoe groter de hoek, des te groter het gewicht dat op de lengen komt. Bij een hoek van 30 graden is dit 520 kg per kabel (52%). Bij een hoek van 150 graden bedraagt het gewicht maar liefst 1940 kg per kabel. (194%)
Daarom:
Gebruik nooit een zelfgemaakt hijsjuk dat niet gekeurd is
Overschrijd nooit de maximale hijshoek van 120 graden (100%)
Handtakels:
Vorkheftruck en palletwagen
Wettelijke verplichtingen
Voorzieningen
Veilig gebruik
Markering en keuring
Verboden is:
Personen te vervoeren als er geen tweede zitplaats is of als er geen speciale bak is geplaatst;
Hijsen, tenzij de juiste aanpassing aangebracht is;
Het contragewicht te verzwaren;
Te roken biij elektroheftrucks
Verplicht bij het werken met een vorkheftruck is:
Veiligheidsgordel te gebruiken;
De chauffeur moet goed zicht hebben.
Altijd een vlakke ondergrond
Denk aan obstakels
Zorg voor voldoende transportruimte
Ricico's palletwagen:
Rugklachten en pijnlijke schouders en armen door het trekken aan een te zwaar beladen palletwagen
het vallen van de lading
aanrijden personen, goederen, gebouwen
beschadiging van goederen en uitrusting door verkeerd gebruik
Machines worden steeds veiliger, maar menselijkgedrag vormt de belangrijkste aanleiding tot ongevallen
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
Maximale hijshoek
Hijsen met een heftruck mag alleen als er een speciale hijsinrichting is aangebracht.

personen heffen mag alleen als er een speciale werkbak op de vorken is bevestigd.

zorg dat je het vorklastdiagram kent, begrijpt en toepast.

Parkeer de heftruck met vorken onbelast op de vloer. De contactsleutel eruit en de stuurwielen recht
Je moet tenminste 16jr. zijn

Ook als je 18 jr. bent moet in altijd een goede instructie hebben gehad.

De veiligheidsgordel is verplicht!

De rijbeveiliging mag je niet onklaar maken

Laat nooit iemand ff meerijden

Houd handen en voeten binnen boord
Wel en niet doen:
Hoofdstuk 10
Risico's op hoogte

Boven de 2.5. m is werken op hoogte. Vanaf 2.5m zijn er maatregelen verplicht om de werkplek en de werknemer te beschermen
Maatregelen:
het opstellen van een veilige steiger of stelling
het maken van werkvloeren
het gebruik van dakrand beveiliging
het gebruikmaken van hekwerken, leuningen, e.d. met tussenleuning en plint (kantlijst)
gebruik van valgordels
Gevaren:
weersomstandigheden
hellende en platte daken
vallende voorwerpen
wand en vloeropeningen
Ladders:
om naar een ander niveau te klimmen
vooor het uitvoeren van lichte werkzaamheden (max. 4 uur)
als inzet van steiger of hoogwerker niet kan.
Eisen aan ladders
Goed opstellen
veilig gebruik

Goed opstellen:
stevige harde ondergrond
onder een hoek van 75%
het schuivende deel van de ladder hoort bovenop te zitten naar je gezicht toe
zet de ladder niet ondersteboven
maximale werk of sta- hoogte is 7.5 m
maximale sta-tijd is 4 uur
maximale belasting van jouzelf is 10 kg
nooit zelf een reparatie verrichten
Houdt de schoenen schoon
Werken op hoogte: Stalen steigers
Veilige steigers zijn voorzien van een steigerkaart
Zorg voor een goede werkplek op de steiger (houdt jouw gereedschap bij elkaar
Gebruik stortkokers om materiaal af te voeren
Afgazen van de steiger geeft bescherming tegen regen en wind
Verander zelf niets aan de constructie
gebruik op de werkvloer geen ladders of hulpsteigers
belast de steiger niet hoger dan op de steigerkaart is toegestaan
zorg voor een vlakke stevige ondergrond
zet de stempels altijd helemaal uit
controleer de hoogwerker op gebreken
Altijd een CE markering en keuringsbewijs
Je moet gecertificeerd zijn
Alleen een hoogwerker gebruiken als er geen andere oplossing is.
Een uitgeschoven hoogwerker niet zomaar verrijden
Vanaf windkracht 7 stoppen met werken
Nooit overbelasten
Aan de buitenkant geen materialen meenemen
Hijsen is verboten
Hoogwerker
Werkbakken
In de werkbak is een harnasgordel verplicht
portofoon of mobiele telefoon meenemen
Werkbak moet aan de kraan hangen met een viersprong van staaldraad of ketting
Moet een CE markering hebben
Je mag met een werkbak niet hijsen
Uitstappen uit een vrijhangende werkbak is verboden
Hoofdstuk 11
Handgereedschap
elektrisch handgereedschap
Pneumatisch handgereedschap
handslijpmachines

Handgereedschap:
gebruik alleen veilig gereedschap
onderhoud gereedschappen goed
gebruik het waarvoor het bedoeld is
alleen passende moersleutels en schroevendraaiers gebruiken
alleen gereedschap met een gaaf handvat
Gebruik geen beschadigd of defect gereedschap
Gebruik geen hamer waarvan de kop los zit
gebruik een schroevendraaier niet als blikopener, hefboom of zo....
ga nooit beitelen zonder oog bescherming
Gevaren:
Stroom kan dodelijk zijn
Gevaar voor brandwonden
Vocht verbetert de geleiding
Gebruik gereedschap met een veilige spanning
50V~ of 120V=.

Meeste gereedschap is dubbel geïsoleerd. Dit gereedschap mag niet geaard worden.


zorg voor goed aansluitende kleding
pas op met loshangende sierraden
gebruik geen handschoenen bij werkplaatsmachines
draag een veiligheidsbril
gebruik gehoorbescherming
hete slijpdeeltjes kunnen brand veroorzaken
Gebruik alleen gekeurd gereedschap
Plaats tijdig een volle accu
Gebruik waar nodig veilige spanning
Zorg voor een veilige werkplek
Vervang tijdig slijpschijf of boor
Haal bij pauze de spanning eraf
gevaren kettingzaag
Handvatten trillingvrij
inwendige trillingdemping
elektrisch handgereedschap van meer dan 1000 watt mag je nooit vergrendelen in de 'aan' stand
voer nooit zelf reparaties uit
gebruik nooit elektrisch gereedschap zonder CE-markering
Hoofdstuk 12

Gereedschapmachines
Vast opgestelde slijpmachines
zaagmachines

Gereedschapsmachines staan op een vaste plaats opgesteld. Je mag ze alleen bedienen als 18 jr. of ouder bent.

Daag nooit handschoenen als je met een gereedschapsmachine werkt.
De vloeren moet schoon zijn
Er moet voldoende loop ruimte zijn en ook ruimte voor transport.
Op de machine moet een CE markering zijn aangebracht (na 1995).
Op de machine is een noodstop of dodemansknop aanwezig
Draag een veiligheidsbril.
Onderhoud alleen als de machine uitstaat.
Werkstuk staat vast in een werkstuk klem
Nooit:
Je duim als duwstok gebruiken
De beschermkappen verwijderen
De noodschakelaar verwijderen of overbruggen
Het spouwmes weglaten
Een draaiende machine onbemand achterlaten
Hoofdstuk 13 PBM
Arbowet: doelvoorschriften

Arbobesluit: toelichting

Hulpmiddel bij overheidstoezicht en -handhaving

Arbocatalogus: door werkgever en werknemers opgesteld.
Branche brochure: informatie van inspectie SZW voor bedrijven.

Dankzij Arbowet:
risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
opstellen plan van aanpak;
voeren van beleid;
geven van voorlichting
onderzoeken, melden en registreren van ongevallen;
zorgen voor veilige middelen en werkmethoden.
Redelijkerwijs!
Ook melden aan de inspectie SZW
Inspecteurs van SZW zijn bevoegd om onderzoek te doen bij bedrijven
Inspecteurs van SZW mogen werknemers vragen naar een geldige legitimatie
De arbeidsinspectie:
geeft een waarschuwing
stelt een 'eis tot naleving'
legt het werk stil
geeft een boete (lik op stuk beleid)
stelt een proces verbaal op
Deskundige ondersteuning
Medewerking van de interne of externe Arbodienst of van een bedrijfsarts is verplicht voor:
het begeleiden van zieke werknemers;
het uitvoeren van het (vrijwillig) Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)
aanstellingskeuringen waar deze noodzakelijk zijn voor de functie.
In ieder geval moet het bedrijf beschikken over interne Arbodeskundigheid.
deskundige begeleiding
Om de werkgevers en werknemers te helpen bij de uitvoering van een goed Arbo-beleid zijn er de volgende mogelijkheden:
Interne deskundige (bijvoorbeeld preventiemedewerker en/of Arbodeskundige/ veiligheidsdeskundige;
Het bedrijf is aangesloten bij een interne of externe gecertificeerde Arbo-dienst (vangnetregeling);
Het bedrijf heeft een contract afgesloten met een bedrijfsarts (maatwerkregeling)
deskundige begeleiding
Om de werkgevers en werkenemers te helpen bij de uitvoering van een goed Arbo-beleid zijn er de volgende mogelijkheden:
Interne deskundige (bijv. preventiemedewerker en/of Arbodeskundige/ veiligheidsdeskundige)
Het bedrijf is aangesloten bij een interne of externe gecertificeerde Arbo-dienst (vangnetregeling)
Het bedrijf heeft een contract afgesloten met een bedrijfsarts (maatwerkregeling)
Medewerking van een interne of externe Arbodienst of bedrijfsarts is verplicht voor::
het begeleiden van zieke werknemers
het uitvoeren van het (vrijwillig) Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)
aanstellingskeuringen waar deze noodzakelijk zijn voor de functie
In ieder geval moeten bedrijven over interne Arbo-deskundigheid beschikken.
De preventiemedewerker:
stel o.a. de RI&E op en het plan van aanpak
De RI&E moet wel getoetst worden door een gecertificeerde Arbo-deskundige en deze adviseert over het plan van aanpak.
Milieuwetgeving:
Wet Milieubeheer, doel bescherming en verbetering van het milieu
Wet Milieubeheer Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren: Vergunning met voorschriften en uitvoeringsbesluiten met regels.
Wet Milieugevaarlijke Stoffen (nu EG-verordeningen en REACH): doel: mens en milieu bescherming tegen gevaarlijke stoffen. Bevat regels over Meldingsplicht, Werkzaamheden, Etikettering en Verpakking
REACH= Registratie Evaluatie Autorisatie Chemische stoffen
CE = Conformité Européene
CE = Europese richlijn voor gebruiksveiligheid van producten
CE
Verplicht voor o.a. arbeidsmiddelen, werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen
Verplicht in alle EU-landen
Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Verplicht voor alle bedrijven met (ingeleend) personeel
Inventarisatie van gevaren bij het werk en de kans op negatieve effecten
Evaluatie: plan van aanpak
gevaren en risico's voor mensen voorkomen of
zo klein mogelijk houden
RI@E en plan van aanpak: regelmatig bijstellen
het soort werk
kennis en ervaring
de werkplek zelf
De mentaliteit
Veiligheid is het bewust nemen van
AANVAARdBARE RISICO's
Ongevallen gebeuren niet zomaar. Er gaat een reeks gebeurtenissen aan vooraf
Ongevallen voorkomen
Ongevallen voorkomen door:
voorkomen van onveilige handelingen
Voorkomen van onveilige situaties
3.1 Risico's door opname gevaarlijke stoffen
3.2 Gevaarlijke stoffen en vergiftiging
3.3 Soorten gevaarlijke stoffen
3.4 Industriele gascilinders en opslag in vaten en tanks
3.5 Biologische stoffen
3.6 Grenswaarden
3.7 Maatregelen tegen gevaarlijke stoffen
3.8 Vragen
Gas
Damp
Vloeistof
Vaste stof
Nevel
Stof
Hoofdstuk 13
Persoonlijke beschermingsmiddelen
13.1 PBM's in het algemeen
13.2 Adembescherming
13.3 Gehoorbescherming
13.4 Lichaamsbescherming
13.5 Oogbescherming
13.6 Valbeveiliging
13.7 Vragen
PBM's beschermen je tegen gevaren die je veiligheid of gezondheid kunnen bedreigen

Ze moeten:
Sterk en betrouwbaar zijn. Waarvoor ze geschikt zijn staat in de handleiding;
CE markering is verplicht voor PBM's
Ze moeten doeltreffend zijn
Ze moeten goed te dragen zijn (ergonomisch)
Als gebruiker moet je PBM's:
juist gebruiken
regelmatig controleren
goed onderhouden/ reinigen
veilig en zorgvuldig opslaan
goed beheren (bij. door magazijn beheerder
De werkgever is verplicht PBM' s beschikbaar te
stellen.
Als werknemer moet je ze op de juiste manier gebruiken.
Bij PBM's hoort een duidelijke gebruiksaanwijzing
PBM 's kunnen geen ongelukken voorkomen!
Geen PBM 's dragen is een onveilige handeling.
PBM 's mogen geen risico's veroorzaken
Om risico 's in het vak te beperken is het het beste om:

gevaren aan de bron te bestrijden
anders het gevaar afschermen
anders collectieve maatregelen nemen
om dan nog beschermt te blijven gebruik je PBM's
adembescherming
Er zijn twee soorten adembescherming:

Afhankelijke adembescherming
Onafhankelijke adembescherming
Een masker moet altijd:
goed sluiten
gebruik het juiste filter
voor een ademluchtmasker moet je gekeurd zijn en speciaal zijn opgeleid.
Denk om de maximale werktijd van het filter
Heb je een baard, dan kun je beter een verse luchtkap gebruiken.
Elke werksoort heeft een eigen soort filternodig.
Belangrijk bij gebruik filters:

verwissel het filter tijdig
de filterbus mag je maar één keer gebruiken
de filterbus heeft een beperkte houdbaarheid.
gebruik alleen het juiste filter.
type A (bruin); organische dampen
type B (grijs); zure gassen
type E (geel); zwaveldioxide
type K (groen); ammoniak
Daarnaast is er een indeling naar opname vermogen:
klasse 1; klein opname vermogen
klasse 2; middel opname vermogen
klasse 3; groot opname vermogen
Gehoorbescherming
Soorten gehoorbescherming:
watten, dempen ongeveer 10db(A)
Oorproppen, zelfde als watten
universele oordoppen, zelfde
Pluggen, 10-15 db (A)
Otoplastieken, 20 db(A)
Gehoorkappen, ongeveer 25db(A)
- Geen gehoorbescherming gebruiken is een onveilige handeling
- Vanaf 80db(A) kans op gehoorschade
- Vanaf 85db(A) wettelijk verplicht gehoorbescherming te dragen.
Lichaamsbescherming:
Veiligheidshelmen:
Beperkt houdbaar, na klap vervangen.

Handschoenen;
Bieden bescherming tegen scherpe voorwerpen maar ook tegen koude, straling en verschillende gevaarlijke stoffen.

NOOIT bij draaiende machines gebruiken!

Veiligheidsschoenen en laarsen:
Versterkte neuzen, beschermt tegen scherpe voorwerpen en heeft anti slipzool

Beschermende kleding, een overal moet goed passen. Kleding nooit schoonblazen medt perslucht. Kleding kapot, dan vervangen.


NB: Alle beschermingsmiddelen moeten een CE markering hebben..
Valbeveiliging
remchute
non-chute
Vanglijn
Vanglijnen mogen niet langer zijn dan 1.5 meter
Harnasgordels hebben een label met het maximale gewicht. Jaarlijkse keuring verplicht.
Na een val is een nieuwe keuring verplicht.

Algemeen:
Werk nooit alleen.
Wanneer je met een vallijn bent gevallen moet deze vervangen worden.
Een remchute niet boven een weg, spoorbaan of water gebruiken.
Full transcript