Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Činitelé andragogické interakce

OA
by

Vitek Docekal

on 20 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Činitelé andragogické interakce

Kurikulum
ČINITELÉ ANDRAGOGICKÉ INTERAKCE
vzdělávání shora a vzdělávání sobě rovných (Jarvis) předpokládá dva odlišné typy kurikula (Lawton)
„vzdělávání shora“ předpokládá formu klasického kurikula
„vzdělávání sobě rovných“ bere v úvahu kurikulum romantické
vztah centrálních (stát), místních (vzdělávací instituce) a individuálních (vzdělavatel, student) zodpovědností
hlavním úkolem je řešení otázky, jak zajistit určitou standardizaci kurikula a jeho kontrolu při současné diverzifikaci vzdělávacích drah
vše od programu jednotlivého kurzu, předmětu až po komplexní program vzdělávací instituce
návaznost jednotlivých kroků, propojenost plánování
systém osnov se rozšiřuje o strukturu školské soustavy a vzdělávacího systému, směrnice k implementaci národního kurikula, charakteristiku očekávaných výsledků, postupy a nástroje evaluace výsledků atd.
osvěta, kulturní práce, podpora ne- a in-formálního vzdělávání
Martin
šedesátá léta byla zvláštním obdobím - obdobím „expresivní revoluce“ – změny ve společenské struktuře – prostor pro romantismus a vznik andragogiky
relaxace, autentičnost
testování sociálních rolí, zvyšování sociability
rozšiřování pole informálního učení
viz také Leirman: kultura hry


Knowles – základní charakteristiky
úcta k osobnosti
účast učících se na rozhodování
společná odpovědnost za stanovení cílů
svobodná možnost vyjadřování
přístup k informacím
vzájemná užitečnost
respektování odlišností


trénink, výcvik, seminář, přednáška, cvičení...

personální manažer
vzdělavatel
andragog
sociální pracovník
kulturolog
kdy je objektem, kdy subjektem?
obsah
prostředí
podmínky
výuky
působení
výchovy
výuky
hodnocení
ukončení
úspěšnosti
nastavení vztahu
fyzické prostředí
technologické prostředí
jeho profil zahrnuje:
všeobecné vzdělání
odborné vzdělání
andragogické vzdělání
osobnostní rysy
klíčové kompetence
studující účastník vzdělávací akce
podřízený klient v poradenské instituci
co bychom měli vědět?
zralost
sociální situace
k tomu, aby mohl být vzdělávaný, aby akceptoval příslušnou terapii, aby mohl zastávat danou pozici
pozice a role, které zastává a které ovlivňují jeho chování
vyučování
prostředí
jazyk
masmédia
práce
sociální skupina
hra a sport
umění
systematická výchovně vzdělávací aktivita zaměřená na vytváření a rozvíjení poznatkových struktur, dovedností, návyků i schopností a současně i na utváření postojů
má své metody a formy
mění se vlivem rozvoje vzdělávacích technologií
institucionalizovaná sociální interakce vytvořená pro optimální
zprostředkování vzdělávacích obsahů
viz dimenze životní dráhy a zralost
obecné prostředí
kulturně historický kontext, sociálně historický čas
pedagogicky adaptované prostředí (fyzické prostředí)
prostředí, kde všechny jeho prvky jsou orientovány na efektivitu didaktického působení
uspořádání prostředí & technologické zázemí
atmosféra
(sociálně psychologické prostředí)
hlavní nástroj komunikace
tři funkce jazyka v andragogice (Bartoňková)
prostředek andragogické interakce
nástroj legitimizace andragogiky
předmět andragogiky
klíčová je volba jazyka
odborný, laický
spisovný, hovorový
adekvátní srozumitelnost
nesrozumitelnost a přílišná jednoduchost demotivují
vyrovnávání se s jazykem jako strukturou pravidel
osvojení jazyka v daném akčním/profesním poli
platí pluralita řečových her – v každé organizaci platí jiná pravidla a fungují jiné instituce
různý jazyk používáme pro jedno téma v různých prostředích
jako součást institucionalizace
jsou i subjektem
přijdete na to kdy?
intencionální i funkcionální působení
spoluutvářejí naší zkušenost
vstupní brána ke znalostem
TV, rozhlas, noviny, internet, sociální sítě...
různá obsažnost
různá participace
různé smysly
proces
organizační zajištění
systém následných kroků
jako nástroj
jako terapie
ovlivňuje sociálního aktéra:
hodnotou pracovního produktu
hodnotou pracovního prostředí
Lipovetsky: dříve byly hodnotami kázeň a řád, nyní jsou to etické hodnoty a kreativtia
pracovním procesem
ergoterapie
výcviku, tréninku, zvyšování výkonu
učení se z pracovního výkonu
u manuálních činností
u soft skills
socializace
sociální kontrola
MY
synergický efekt
nebezpečí
podlehnutí smýšelní skupiny i v případě jasné chyby
možnost zániku individuálního myšlení
10*1 < 1*10
vyšší kreativní potenciál
větší schopnost sebereflexe
terapeutické skupiny
identifikace bariér spolupráce
základní prvek
obsahuje
nízká potřeba kontroly vzdělávacího procesu
intencionální působení
ekonomické hry, hraní rolí, simulace apod.
techniky výcviku rozvoje kreativního myšlení či týmové spolupráce
reálnost úkolů + nereálnost dopadů – možnost zkusit nové přístupy
outdoorové a teambuildingové aktivity
funkcionální působení
animace
estetické principy mohou přispívat ke kultivaci člověka
prostředek vzdělávání
terapie
umožňuje odkrývat struktury vědomí, které jsou ne zcela uvědomované – prostředek terapie
arteterapie
muzikoterapie
dramaterapie
terapie zpěvem
nástroje, přístupy, činnosti,
které uplatňujeme
při andragogické činnosti
jeden z nástrojů vzdělávací politiky
produkt
prostředky
kterými se dosahuje stanoveného cíle
vzdělávací program, projekt, plán
průběh studia a jeho obsah
charakteristika vzdělávací dráhy a obsah zkušenosti, kterou objekt získá v andragogickém procesu
důraz kladen na propojenost obsahu
vzdělávat
rozvíjet
působit
intervenovat
významy
Kelly
vzdělávání jako přenos
vzdělávání jako rozvoj
vzdělávání jako nástroj
podoby kurikula (Glatthoorn)
doporučené
předepsané
realizované
podpůrné
hodnocené
osvojené
základní koncepce kurikula
oficiální závazný dokument
co je skutečně realizováno
učebnice, časové dotace, zaměstnanci školy, vzdělávání učitelů, vybavení školy, které podporuje realizaci předepsaného kurikula
převedené do podoby testů, zkoušek, nástrojů měření
co se účastníci skutečně naučí
terminologické dělení
formální
neformální
skryté
komplexní projekt cílů, obsahu, prostředků a organizace vzdělávání, realizace a způsob kontroly a hodnocení
aktivity a zkušenosti vztahující se ke škole
exkurze, práce, výlety, soutěže, domácí studium, příprava na vzdělávací akci
hidden kurikulum
souvislosti vzdělávání a života
způsoby diferenciace žáků
pravidla chování ve třídě
sociální struktura třídy
charakter školního prostředí
implicitní obsah učebnic a učitelova výkladu
změny kurikula - trendy
biografizace vzdělávací dráhy dospělých
škola již není jedinou vzdělávací institucí – systémy podnikového, komunálního, kompenzačního vzdělávání – umožňují korekci vzdělávací dráhy
změny v kurikulární politice
změny v koncepci a způsobech projektování kurikula
týkají se především orientace kurikula na vzdělávaného, integrovaných a mezipředmětových témat
změny kurikulárních dokumentů
problémy
nerovnost
legitimizace
kompromis
propojení
kdo určuje, co se má nebo nemá člověk učit?
jak zajistit propojení učení se sociálními procesy?
jak zajistit kompromis mezi zájmy jednotlivců, skupin, organizací a společnosti?
jak překonat sociálně nerovný přístup k institucionalizovanému vzdělání
chybějící andragogické kurikulum
spíše chybí - vlivem induktivního přístupu
dále vlivem orientace na schopnosti, dovednosti a řešení problémů
orientace na otevřené kurikulum tvořené ve spolupráci se sebeřízeným dospělým
klasické vs. romantické
Knowles
Bernstein
soustředěné
integrované
ostré hranice mezi předměty, jasná struktura
nutnost silných strážců – omezení svobody vzdělávaného
volné překrývání a doplňování
nabízí volnost v oblasti obsahů
pedagogika vs. andragogika
podobnosti
andragogika se objevila (stejně jako mnoho výrazů používaných v romantickém kurikulu) v šedesátých letech
snaží se rozřešit otázku, proč tyto snahy uspěly právě v šedesátých letech?
více v přístupech k subjektu
neplatí jenom pro masmédia,
ale i pro metody vyučování, multimediální výuku, zkušenostní učení
vzpomenete si na Illichovo skryté kurikulum? co podle něj v rámci tohoto kurikula škola předává za poselství?
vzpomenete si na přístupy k objektu andragogiky?
k přechodu od jakého přístupu k jakému dochází na přelomu 60. a 70. let?
jak to souvisí s romantickým kurikulem?
odpovídá na otázky
Full transcript