Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Srichand Powder

No description
by

onuma jamuang

on 25 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Srichand Powder

SWOT
STP
Strategy - Marketing Mix
Marketing Analysis
Product Lift Cycle Curve
Mission & Vision
" Better life through
oriental wisdom "
Past
Present
&
Value
Sustainability, Happiness แand Hones
Position
Brand Essence
" Brand legend become a Beauty "
เพศหญิงในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี
มีพฤติกกรมในการใส่ใจในสุขภาพ และนิยมใช้สมุนไพรไทยในการดูแลผิว
Target
Product Repositioning
พบว่า ลูกค้าใช้ผงหอมศรีจันทร์เพราะคุณภาพดี แต่ไม่กล้าให้ใครเห็นว่าใช้ยี่ห้อนี้ เนื่องจากกล่องไม่สวย และคาแรคเตอร์เดิมของแบรนด์ก็ไม่น่าเปิดเผยนัก ทำให้ปริมาณผู้บริโภคลดลง
“ ภาพลักษณ์สินค้าไม่เข้ายุคสมัย “

Problem
Approach to problem solving

การเข้าสู่ตลาดใหม่ๆที่ลูกค้ามีศักยภาพในการซื้อสินค้า


การปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด

Product Modification
ใช้ Alteration of Existing Product คือ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยเสมอในสายตาของ ผู้บริโภคและตรงกับความต้องการของลูกค้า

Market Modification
Marketing Mix Modification
Market Strategy

Refresh Brand

Packaging
Emotion

ลูกค้าเกิดความภูมิใจที่ได้ใช้สินค้า

Product

Expansion of Product Mix

-Power mask
*Srichand Original Powder Mask
*Srichand Tanaka Gold Powder Mask

-Night Time baby powder

- New packaging

Price

ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด ตั้งราคาแตกต่างกัน
กลุ่มเครื่องสำอางตั้งราคาที่แตกต่างกันระหว่างแป้งทาและแป้งพอก
- แป้งพอกจะมีราคาไม่เกิน 100 บาท
- แป้งทาราคา คือ 280 บาท
- แป้งเด็ก ราคา 65 บาท

Place
เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด
และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

Promotion
เน้นการประชาสัมพันธ์โฆษณาแบรน์ให้เกิดการรับรู้ในภาพลักษณ์ใหม่
ทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าคุณภาพดี ด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
*แคมเปญโฆษณาในสื่อดิจิทัลเทรนด์ นำเสนอภาพลักษณ์ให้
ผงหอมศรีจันทร์ เป็นสินค้าพรีเมี่ยม และโมเดิร์น

*การสร้างละครออนไลน์บนเฟซบุ๊ค เพื่อการสร้างคอนเทนต์
ให้มีการติดตามเรื่องราว
การสร้าง Engagement ระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์
Opportunity Evaluation Matrix
New Products Offering
**Srichand decided to use differentiated marketing
by using core benefit of product (Herbal, local brand, Oil control) to expand target user to young, teenage user

**New product offering, Reimage, Re-packaging
to engage target buyer

“SRICHAND TRANSLUCENT POWDER”

Thank you!
Segmentation
Mass
Modern
Old Fashion
Unique
SWOT
W >> ภาพลักษณ์สินค้ามีความล้าสมัย
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ต่ำ
ช่องทางการขายและการประชาสัมพันธ์ไม่หลากหลาย
T >> ค่านิยมในการใช้เครื่องสำอางค์ต่างประเทศมีมากขึ้น
เช่น เครื่องสำอางค์จากประเทศเกาหลี เป็นต้น
คู่แข่งทางตรงและทางอ้อมมีจำนวนมาก
S >> บริษัทมีความมั่นคง ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 60 ปี
สินค้ามีคุณภาพดี มีกลุ่มลุกค้าที่จงรักภักดีต่อแบรนด์
อำนาจในการตัดสินใจมีความรวดเร็ว
O >> อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์มีการเติบโตสูง
พฤติกรรมของผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมากขึ้น
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
Mass
Modern
Old Fashion
Unique
Marketing Strategic Decision
Facebook
Review จากผู้ใช้จริง
http://www.jeban.com/
CEO Brand
คุณวริศ หาญอุตสาหะ ใช้ตัวเองเป็นพรีเซ็นเตอร์ รวมถึงเป็นคอลัมน์นิสต์และวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
Srichand Powder
Full transcript