Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EĞİTİMDE MOBİL ÖĞRENME II FIRAT SUER

No description
by

Halil Seçkin

on 25 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EĞİTİMDE MOBİL ÖĞRENME II FIRAT SUER

EĞİTİMDE MOBİL ÖĞRENME II FIRAT SUER
Mobil öğrenmenin olabilirliği, cihaz ve pazar eğilimi perspektifinden incelendiğinde
ortaya çıkarılabilir.. Önemli sayıda çalışan, mobil cihazları epostalarını kontrol
etmek, İnternette arama yapmak, haberleri okumak, şirketin dosyalarına erişmek ve kişisel
takvimini planlamak gibi işlerde kullanmaktadırlar. 21. yüzyılın ilk yıllarında mobil cihazlar
yüksek bağlanabilirlik kapasitesi ve öğrenmeyi destekleme özelliklerine sahiptirler.
Dolayısıyla, kurumsal uygulamalar ve kablosuz cihazlarların birbirlerine yakınlaşması mobil
öğrenmeye yeni kapıların açılmasına yardımcı olmaktadır
Son zamanlarda mobil öğrenmedeki akan video (streaming video), Internet tarayıcılar
ve masaüstü uygulamalarıyla uyumluluk gibi bir takım gelişmeler mobil öğrenmeyi sadece
mümkün değil, aynı zamanda uygulanabilir kılmaktadır. Firmalar, çalışanlarının kapasitelerini
artırmak için mobil cihazları nasıl kullanabileceğini planlama olanağına sahipler. Ayrıca,
üniversiteler benzer unsurları müfredat geliştirme konusunda gelişme kaydetmek için
kullanmaktadırlar (Evans, 2008)
Genel olarak mobil öğrenmenin sağladığı yararlar, daha esnek, erişilebilir ve
kişiselleştirilmiş öğrenme aktiviteleri olarak özetlenebilir. Mobil öğrenmedeki temel amaç,
tüm bilgisayar tabanlı materyallerin mobil cihazlara aktarımından ziyade genel olarak
öğrenme stratejisinin güçlendirilmesi yönünde olmalıdır. Bu bağlamda ortaya çıkacak yararlar
ile öğrenenlerin devam eden öğrenme etkinlikleri ile iç içe olması ve üretkenliklerinin
artırılması beklenebilir.
AÇIKLAMALAR
FAYDA GÜDÜMÜ
UYGULAMA ÖRNEKLERİ I ;
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MOBİL SINIF İÇİ ETKİLEŞİM
SİSTEMİ KULLANIMINA BAĞLI ÜSTBİLİŞ YETİ DEĞİŞİMİ UYGULAMASI

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin sahip olduğu bilişüstü yetilerinin geliştirilmesinde Mobil
Sınıf İçi Etkileşim Sisteminin (m-SES) etkisini incelemektir. Çalışmada Türkçeye uyarlanan
'Biliş Üstü Yeti Anketi' kullanılmıştır. Ölçek 'Bilişin Bilgisi' ve 'Bilişin Düzenlemesi' olmak
üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Kullanılan m-SES, temelde Dinleyici Yanıt Sistemine
(DYS) benzemektedir. Bazı yönleriyle yenilik ve farklılıklar içermektedir. DYS'ler son
zamanlarda eğitimde kullanılan, katılımcılardan bilgi toplamak amacıyla geliştirilmiş bir
sistemdir. m-SES yakın zamanda tasarlanan, öğretimde kullanılabilirlik durumunun
araştırıldığı bir sistemdir. Öğrenciler bir eğitim yarıyılı süresince derslerinde m-SES'i
kullandı. Tesadüfi olarak seçilen dört sınıftan iki sınıf deney iki sınıf kontrol grubu olarak
kullanıldı. Yapılan istatistiksel çözümleme sonunda, M-SES kullanımına bağlı olarak
öğrencilerin Biliş Üstü Yetilerinde anlamlı farklılık bulunamamıştır

METOD
Fen laboratuvarlarında genellikle öğrenciler kendi grup arkadaşları ile çalışma yürütmekte ya da sınıfın
tamamı ,yapılan bir deney çalışmasını izlemektedir. Böyle bir sınıf ortamında çok yönlü iletişimin (öğrenci-
öğrenci, öğrenci-öğretmen, öğretmen-öğrenci) kurulması mevcut şartlarda oldukça zordur. Hayatımızı
kolaylaştıran teknolojinin burada da işe koşulması bu sorunun çözümünü kolaylaştırabilir. Mobil aygıtların
kullanılabilirlik ve kullanıcı potansiyelindeki artış dikkate alınarak tasarlanan Mobil Sınıf İçi Etkileşim
Sistemi (m-SES) problemin çözümünde bir araç olarak tasarlanmıştır. Sitemin tasarlanmasında öğrenci
görüşleri dikkate alınmıştır. Öğrenciler sınıf ortamında cep telefonlarını bir öğrenme aracı olarak kullanma
ve bu kullanımın uygulamaya dönük laboratuvar derslerinde olması yönünde görüşlerini ortaya koymuştur
(Yılmaz, Koç, & Sanalan, 2009).
Yukarıda verilen çalışmalar incelendiğinde kullanılan bu sistem sayesinde öğrencilerin birbirleriyle ve
öğretmenle kuracakları çok yönlü etkileşimin onların üstbiliş becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Burada, fen bilgisi laboratuarında kullanılan teknolojininin öğrencilerin üstbiliş yetilerinde
bir değişime sebep olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır.
Çalışma, Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 148 öğrencileriyle yürtülmüştür. Tüm verilerin
eşdeğer olarak toplandığı 143 öğrenci istatistik hesaplamaya dahil edilmiştir. Toplam dört farklı sınıf ortamı
kullanılmıştır. Bu sınıf ortamlarından tesadüfi olarak seçilen iki sınıf deney, iki sınıf kontrol grubu olarak
tanımlanmıştır. Çalışma bir dönem süresince Genel Biyoloji I Laboratuvarı dersinde yürütülmüştür. Sistem
ders süresinin sonlarına doğru, daha çok öğrenilenlerin değerlendirilmesine yönelik olarak kullanılmıştır.
Deney grubu bu sistemi bir dönem boyunca laboratuvar dersinin bir parçası olarak kullanırken, kontrol
grubu mevcut laboratuvar ortamında çalışmalarını yürütmüşlerdir. Çalışmada elde edilen veri çözümlemesi
PASW 18 bilgisayar programı ile yapılmıştır. Öğrenci üstbiliş yetilerindeki değişimi değerlendirebilmek için
kullanılan ölçek için hesaplanan iç tutarlılık katsayısı Cronbach‟s Alpha değeri 0.75‟dir. Öğrenci üstbiliş yetisindeki değişimi ortaya koymak için dönem başında ve dönem sonunda Üstbiliş Yeti Anketi
uygulanmıştır. Yetilerde anlamlı farklılık durumunu araştırmak için istatistik programında ANCOVA testi
yapılmıştır.


BULGULAR
Aşağıdaki tablolarda; öğrencilerin sahip oldukları üstbiliş yeti değerlerindeki değişimi ortaya koymak için
yapılan istatistiksel analiz sonuçları yer almaktadır. Tablolarda anlamlı farklılık düzeyi için kullanılan olasılık
değeri (probability) p≤0.05 olarak alınmıştır.
Tablo 1: Üstbiliş yeti değerlerinin gruplar arasındaki etkilerin testi (Tests of Between-Subjects
Effects)
Bağımlı değişken: Son test
Kaynak Serbestlik
derecesi (df) Kareler toplamı F Sig.
Doğrulanmış model 2 56,035 1,393 ,252
Ön test 1 57,157 1,421 ,235
Gruplar 1 30,739 ,764 ,384
Öğrencilerin üstbiliş yetilerindeki değişimi incelemek için Ön test değerleri ortak değişken olarak alınmıştır.
Tablo 1‟de görüldüğü üzere p≤0.05 düzeyinde kontrol ve deney grupları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık yoktur.

Tablo 2: Üstbiliş yeti değerleri betimleyici istatisik sonuçları
Bağımlı değişken: Son test
Gruplar
Ortalama (X)
Standart sapma
(Ss)
Örneklem
sayısı (N)
Deney 64,25 6,689 69
Kontrol 65,49 6,021 74
Toplam 64,89 6,360 143
Tablo 2‟de görüldüğü gibi üstbiliş yetileri için hesaplanan ortalamalar arasında anlamlı farklılık olmadığı
görülmektedir. Dolayısıyla deney grubunun yeti değerleri ortaalaması ön testlerin etkisi de hesaba
katıldığında kontrol grubunun yueti ortalamasından istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı değildir


SONUÇ
Yapılan çalışma sonucunda, Fen Bilgisi Laboratuvarında kullanılan teknolojinin öğrencilerin üstbişlerinde
bir değişim yaratmadığı ortaya çıkmıştır. Kullanılan teknolojinin etki boyutunu inceleme için ders içerisinde
daha fazla kullanımı, öğretmenin sistemi kullanırken tercih ettiği stratejiler, öğrenci tercihleri gibi
değişkenler detaylı incelenerek sistemin kullanılabilirlik boyutları incelenebilir
UYGULAMA ÖRNEKLERİ II ;
İNGİLİZCE DERSİNDE CEP TELEFONLARIYLA ÜRETİLEN SÖZLÜ PERFORMANS ÖDEVLERİNİN YAZILI PERFORMANS ÖDEVLERiYLE KARŞILAŞTIRILMASI
Bu çalışmada cep telefonlarıyla üretilen İngilizce performans ödevleriyle geleneksel yazılı ödevlerin, öğrencilerin derste işlenen dil bilgisi konusunu öğrenmelerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Malatya Gazi İlköğretim Okulu 8. Sınıfında okuyan 112 öğrenci çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmada kontrol gruplu ön test-son test deseni kullanılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda kontrol grubunun ön test ve son test puan ortalamaları arasında manidar bir farka rastlanmazken, deney grubunun ön test ve son test puan ortalamaları arasında son test lehine ve kontrol ve deney gruplarının son test puanları arasında deney grubu lehine manidar bir farka rastlanmıştır. Bulgulardan hareketle, geleneksel yazılı performans ödevlerine kıyasla, cep telefonlarının İngilizce performans ödevlerinin hazırlanmasında daha etkili bir şekilde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
MOBİL ÖĞRENME AVANTAJLARI 1
a. Yaşam Boyu Öğrenme

Bilginin miktar olarak çok büyük bir hacime, değişim ve dönüşüm hızına sahip olması “Yaşam Boyu Öğrenme” kavramının önemini bir kat daha artırmıştır. Bilginin çok büyük bir hacime sahip olması onun insan zihnine kaydedilmesini güçleştirirken; diğer yandan bu kayıt işlemi yapılsa dahi sürekli ve hızlı değişimin bir sonucu olarak insanın gereksinim duyduğu bilgi de değişmektedir. Bu aşamada çözüm, değişim kadar esnek, hızlı ve pratik araçlarla yeni bilgileri öğrenene en kolay şekilde kazandırmaktır (Barkan, 1994).

b. Farkında Olmadan Öğrenme

Bu aşamada karşılaşılması olası diğer bir sorun da; sürekli öğretim çabalarının öğreneni bunaltmasıdır.Çözüm olarak karşımıza çıkabilecek konu “Farkında Olmadan Öğrenme” kavramını gündeme getirmektedir.Bireye yaşamın içinde, sanki yaşamın bir parçasıymış gibi gerekli mesajları ulaştırarak hem yaşam boyu öğrenmenin gerekleri yerine getirilmekte, hem de birey formal (biçimsel) bir öğrenme ortamının sıkıcı şartlarından arınarak farkında olmadan gerekli bilgileri öğrenmektedir. Ortaya çıkan mobil teknolojiler modern insanın bu farklı öğrenim taleplerini karşılama noktasında oldukça tatmin edici boyuttadır.


c. İhtiyaç Anında Öğrenme
Bazı bilgilere ihtiyaç duyulmadığı zaman önem verilmez ve bu nedenle çok kolay öğrenilmez. Oysa bu bilgilere ihtiyaç anında ulaşılırsa, hem faydası daha yüksektir, hem de o anda bilginin öğrenilmesi daha kolay ve kalıcıdır.

d. Zaman ve Mekan Bağımsız Öğrenme
Günümüzde bilgisayarlar ve internet aracılığı ile yapılan uzaktan eğitim çalışmaları için zaman ve mekan bağımsız denilse de tam olarak öyle olduğunu söylemek zordur. Çünkü hem bilgisayarı her yere taşımak mümkün değildir, hem de kablo aracılığı ile bağlanan internet kısıtlamalar getirmektedir. Bu nedenle tam olarak zaman ve mekan bağımsız öğrenme mobil cihazlar ve kablosuz erişim teknolojileri ile mümkündür.

e. Yer ve Şartlara Göre Ayarlanan Öğrenme
Günün herhangi bir anında, veya belirli bir mevsimde ihtiyaç duyacağımız bilgiler diğerine göre farklılık gösterebilir. Aynı şekilde bulunduğumuz yer de aynı konuda farklı bilgilere ihtiyaç duymamızı gerektirebilir. Örneğin tarih konusuna özel ilgimiz varsa veya tarih dersine çalışıyorsak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunduğumuzda mobil cihazımıza bu bölgeyle ilgili tarih bilgileri, Çanakkale’de bulunuyorsak Çanakkale ile ilgili bilgiler gelebilir. Yine mevsim veya günlük şartlara göre örneğin sıcak veya soğuk hava ile ilgili bir uyarı alıp, bunlardan nasıl korunacağımız konusunda bilgi veren bir dersi izleyebiliriz. O anda ihtiyacımız olan bir bilgi olduğu için de öğrenmesi daha kolay olup üstelik daha köklü kalıcılık sağlar.
MOBİL ÖĞRENMENİN AVANTAJLARI 2
Mobil öğrenmenin sağladığı avantajlar kısaca aşağıdaki gibidir:

• Bilgi toplumunu oluşturan bireylerin sürekli öğrenmeleri için platform oluşturmak
• Öğrenmenin hızlanmasını ve çeşitlenmesini sağlamak
• Öğrenen ve öğreten etkileşimini arttırmak
• Öğrenen merkezli bir öğrenme sağlamak
• Karmaşık durumlarda hızlı çözümlere gidilebilmesini çünkü kaynaklara erişimi temin etmek
• Her yaşta, yerde ve durumda istenildiği taktirde öğrenmeyi sağlamak
• Eğlence ve öğrenme kavramlarının yakınlaşmasını sağlamak
• Öğrenmede fırsat eşitliği sunmak gibi belirtilebilir.
MOBİL ÖĞRENMENİN DEZAVANTAJLARI 2
Mobil öğrenmede karşılaşılacak sorunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

• Kopya çekmede kolaylık
• Teknolojiye eğilimli öğrencilere, eğilimli olmayan öğrencilere göre avantajlar sunmak
• Teknolojiye eğilimlerine göre grupları duygusal anlamda ayrıştırmak
• Kullanılacak medyanın yeniden formatlanması ve düzenlenmesi ihtiyacı
• Yeni çoklu interaktif sistemlerin oluşturulmasına olan ihtiyaç
• Hızlı değişim yüzünden bazı içeriklerin çok hızlı bir sürede eskimesi ve sürekli yenilemeye olan ihtiyaç
• Yüzeysel bilgi yoğunluğu sağlanırken derinleşme konusunda yaşanan zorluklar
• Klasik tarzda yapılan eğitimi uyumlaştırma konusunda oluşacak tepkiler.

MOBİL EĞİTİMİN AVANTAJLARI 3
Destek

Mobil cihazlar için eğitime yönelik geliştirilmiş uygulamalar sayesinde, öğrenciler artık her türlü bilgiye rahatlıkla ulaşabiliyor.

Etkileşim

Kendi okul yıllarınızı hatırlayın! Öğretmen bir soru sorduğunda konu hakkında bilginiz eğer yoksa ya da bilginiz var ama çok utangaç bir öğrenci iseniz hemen göze çarpmamak için ya bir arkadaşınızın arkasına saklanır ve ya da öğretmen ile göz göze gelmemeye çalışırdınız. Şimdi ise devir değişti. Artık mobil cihazlar bu tip sorunlara bile çare bulabiliyor…

Öğretmenler bu imkanları kullanarak her öğrenciye özel davranış ve ulaşım modeli geliştirebiliyor.

Yönetim
Her insan kendine hastır. Bazısı, çok aktiftir ve meraklıdır, kolay öğrenir. Bir kısmı ise daha utangaç olabileceği gibi daha farklı öğrenme metodu olabilir. İşte, mobil cihazlar ve geliştirilmiş uygulamalar sayesinde, her öğrencinin karakter ve öğrenim kabiliyetine göre farklı davranış şekil ve yönetim modelleri uygulanabilir.

Geniş Erişim

Mobil cihazlar ve internetin getirdiği teknolojik imkanlar sayesinde, artık öğrenciler çok uzak lokasyonlar da olsalar dahi ulaşmak mümkün. Her yerden konuları anlatabilir, online seminer ve eğitimler düzenleyebilirsiniz. Kaçış yok aslında..:)

Eğlenceli

Sanırım buna kimsenin itirazı olmaz: Öğretmenin ve öğrenmenin en güzel yolu, eğlenerek olanıdır. Artık sıkıcı düz bilgiler yerine, hareketli ve capcanlı görseller ile desteklenmiş dersler var.
MOBİL ÖĞRENMENİN DEZAVANTALARI 3
Maliyet

Mobil cihazların fiyatları yaklaşık 150 TL ile 2500 TL arasında değiştiğini söyleyebiliriz. Sonuçta herkesin bunlara ulaşması mümkün olmamakla beraber geri kalmakta pek mümkün gözükmüyor. Hele hele neredeyse hergün çıkan yeni uygulamaları indirmek bile (ücretsizler dışında) ayrı bir bütçe gerektiriyor.

Boyut

Organik birer canlıyız…

Günümüzün mobil cihazları ise sürekli küçüldüğünden kullanımları insanın fiziksel yapısına ciddi derecede zarar verebiliyor. Kablosuz bağlantının getirdiği zararları ise bir kenara atmak mümkün değil. Boyutlarının küçüklüğü nedeni ile kaybolmaları ve çalınmaları ise son derece kolay.
Pil Süresi

Mobil cihazlardan sadece film seyretmek ve müzik dinlenmek istesek, “değişkenlik gösterse de…” pillerin dayanım süreleri 8 – 10 saat civarında. Eh, uygulamaları yüklemeye ve kullanmaya başladığınızda ise bu süreler trajik bir şekilde azalıyor.

Teknoloji

Piyasa da çok çeşitli mobil cihazlar ve sahip oldukları işletim sistemleri var. Peki; siz hangisini tercih edeceksiniz? Kiminin ekranı büyük, çözünürlüğü düşük. Kiminin kapasitesi fazla ama pil süresi az. Bazılarında ise uygulamaları çalıştırmak ciddi bir sorun.

Kullanılabilirlik

Mobil cihazları kullanmak o kadarda kolay değil. Boyutlarının küçüklüğü nedeni ile özellikle yazı girişi yapmak hem küçükler hem büyükler için sorun. Harici aparatlar alabilirsiniz ama o zamanda biraz mobil kavramından çıkıyor. Aynı zamanda ek bir maliyet getiriyor.
Full transcript