Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L'AVALUACIÓ

No description
by

Hilari Martí

on 24 April 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L'AVALUACIÓ

És
un procés de caràcter INVESTIGADOR
del que passa a l’aula.
L'AVALUACIÓ
Finalitat
Per a què avaluar?
Objectes
Què o a qui avaluar?
Persones
Aspectes
organitzatius
del centre

Clima de l’aula, del centre, etc.
Implicació i participació dels equips docents en els estaments de la institució
Organigrama
del centre
Materials
Llibres, unitats didàctiques i qualsevol material emprat per l’alumnat i el professorat.
Moment
Quant avaluar?
Avaluació inicial,
zero o diagnòstica
Avaluació final
o sumativa
Avaluació contínua
o formativa
Es preten obtenir la màxima informació sobre el nivell de coneixements previs dels nostres alumnes.
Utilitzant diferents instruments, procediments i activitats (observació directa, correcció d’activitats, realització de proves escrites i orals, presentació de treballs, utilització de TICs, etc.) valorem el grau de progrés en el procés d’ensenyament aprenentatge de l’alumnat al llarg del curs acadèmic.
Abans, al llarg i després de cadascuna de les unitats docents, dels blocs temàtics o de cicles temporals establerts en el PEC a més del consensuats pels equips docents, o programats pels professors.
Consisteix en establir un calendari de quant i com anem a comprovar el procés d’aprenentatge.
Des d’una prova escrita, passant pel treball d’un llibre amb la seua corresponent guia de treball, un dossier per als periodes no lectius de vacances; qualsevol cosa que ens puga servir per tenir una visió global d’allò que l’alumne en qüestió ha aprés i com ho ha aprés.
Resultaria interessant assignar un
percentatge de la nota
a les diferents activitats i relacionar-les amb els objectius i l’adquisició de les competències bàsiques.
Procediments
Com i amb quins criteris?
Amb quins
instruments?
Les modalitats
Quins tipus d’avaluació coneixes i en què consisteixen?
Avaluació criterial
Fixa l’atenció en el
progrés individual de l’alumne
, defugint de la comparació amb la resta de company/es de classe. Parteix d’una situació inicial prèviament establerta, comparant el progrés de l’alumne en relació amb unes
fites graduals consensuades pel professor, l’alumne i els pares
.
Avaluació contínua o formativa
Es basa en
observar i optimitzar el procés d'ensenyament
de l'estudiant, com va aprenent les noves nocions. S'analitzen els resultats aconseguits per l’alumne per reorientar el conjunt d’elements que conformen el seu procés d'ensenyament-aprenentatge.
Avaluació global
Te en compte la consecució i nivell de capacitats bàsiques des de les diferents àrees del currículum, fixant així l’
atenció en el conjunt d’àrees
, defugint dels continguts de cadascuna d’elles, per participar de la
formació global
dels alumnes en els diferents tipus de processos de l’ensenyament.
Avaluació inicial
Es realitza en cadascuna del
començament de les fases de procés d’ensenyament aprenentatge
, i té com a finalitat obtenir el màxim d’informació sobre el
nivell de coneixement previs
que presenta l’alumne per decidir sobre, la metodologia a emprar i el nivell de desenvolupament del nous continguts a desenvolupar.
Avaluació integradora
Valora el treball realitzat per l’alumne
en totes les àrees i l’etapa
, per veure si s’han aconseguit els
objectius del cicle o etapa
, sense que se li exigisca la consecució de tots i cadascun dels
objectius propis de cadascuna de les àrees. Per tant podem dir que aquesta avalua el procés
d’ensenyament aprenentatge de manera
individual
i tenint com a
referent últim l’etapa completa
.
Avaluació normativa
Aquest tipus d’avaluació pretén determinar el
lloc que ocupa un alumne/a en relació a la resta de companys/es del grup classe,
o d’un grup respecte de la resta de grups del centre. Per tant es basa en
normes estadístiques
i pautes de normalitat, aquestes solen ser útils per classificar i
seleccionar alumnes
segons les seues capacitats bàsiques, en detriment del progrés individual d’un alumne segons les capacitats que mostra.
Avaluació sumativa.
Aquesta preten valorar i conèixer els resultats obtinguts per l’alumnat
al finalitzar
el seu procés
d’ensenyament aprenentatge.
Avaluació qualitativa.
En aquest cas es presta
més atenció en la qualitat de les situacions educatives que es generen en el grup-classe que en la quantitat de resultats obtinguts
, fent èmfasi en la importància de les situacions que es creen a l’aula, interpretant, descrivint i valorant els processos que tenen lloc en l’àmbit educatiu, considerant per fer-ho tots els elements que intervenen en ell.
Els protagonistes
Qui avalua?
ORDRE del 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en Educació Secundària. DOCV Núm. 5665
ORDRE del 24 de novembre de 2008, de la conselleria d’Educació, sobre avaluació en el batxillerat a la Comunitat Valenciana. DOCV Núm. 5913
El Projecte Educatiu del Centre que estableix els procediments generals per avaluar el progrés en l’aprenentatge de l’alumnat i les mesures d’atenció a la diversitat.
Les programacions didàctiques que especificaran els criteris, les estratègies i els instruments de l’avaluació de cadascuna de les matèries i àmbits en el que té docència el Departament Didàctic.
La Junta d’Avaluació, l’avaluació és realitzarà pel conjunt del professorat de l’equip docent, que actuaran de forma col•legiada i prendran decisions per consens, valorant de forma continua, objectiva i contrastada, tant els aprenentatges de cadascun dels alumnes, com els processos d’ensenyança i la seua pròpia pràctica docent en relació amb l’èxit dels objectius i competències bàsiques.
Caràcter de l’avaluació
Es realitzarà des de les diferents àrees, matèries i àmbits, i serà contínua i diferenciada.
Marc referencial:
En el procés d'avaluació
contínua
, quan el progrés d'un alumne no siga l'adequat, s'establiran
mesures de reforç educatiu
. Els professors avaluaran tant els aprenentatges de l'alumnat com els processos d'ensenyament i la seua pròpia pràctica docent.
CONCLUSIONS
Avaluació a l’ESO
L'equip docent
, constituït pels professors de cada alumne o alumna coordinada pel professor tutor,
valorarà la seua evolució
en el conjunt de les matèries i la seua
maduresa acadèmica
en relació amb els objectius del batxillerat així com, al final de l'etapa, les seues
possibilitats de progrés en estudis posteriors
.
Avaluació al batxillerat
La evaluación se entiende como un proceso de análisis y reflexión que permite a la persona que evalúa comprender qué ocurre en el proceso de enseñanza-aprendizaje y tomar decisiones fundamentadas para intervenir en un determinado sentido. Es, por tanto, un elemento de clara relevancia para mejorar la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Aunque esto es verdad, también lo es que, en muchos casos, la evaluación es una actividad que se realiza en un momento puntual del proceso de enseñanza-aprendizaje, que adopta una versión cuantitativa y que intenta ofrecer una medida del rendimiento del alumnado.
En algunos casos se adopta una versión, en otros, otra y en ocasiones se intentan desarrollar las dos. En cualquier caso, se crean contradicciones entre el sentido de la evaluación, los instrumentos que se usan, el efecto que provocan y las siempre difíciles relaciones con los grandes valores que debe enseñar y potenciar la escuela: democracia, justicia, solidaridad, etc.

- ¿Qué sentido debe tener la evaluación de la enseñanza de las ciencias?

- ¿Qué elementos, de todos los evaluables, podrían ser los más significativos para que su análisis nos ayude a mejorar la enseñanza-aprendizaje de las ciencias?

- ¿Qué instrumentos podríamos usar y qué forma deberían adoptar los informes de evaluación para que fuesen útiles a todas las personas implicadas y, a la vez, no resultasen inaplicables por su complejidad?

- ¿Cómo mejorar la coherencia entre el modelo de evaluación adoptado y las decisiones tomadas en otros ámbitos del proceso de enseñanza-aprendizaje?, ¿cómo mejorar la coherencia entre el modelo de evaluación adoptado y los grandes valores que defiende la escuela?
La evaluación de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias.
Informe “Educación y Cultura Científica”
I Centenario de la Teoría Especial de la Relatividad
aconseguir el
màxim desenvolupament de les seues capacitats
, manifestades com a objectius i competències bàsiques.
Per
conèixer
el grau i la naturalesa de les
dificultats
que el l’
alumnat
manifesta en el seu
procés educatiu
, dins de la institució escolar...
buscar i posar
els mitjans
que els permetran
superar
els
obstacles
de l'aprenentatge,
i així,
i així,
El col·lectiu (equips de professorat d’etapa i cicle, tutories, departaments de matèries, CCP, equip directiu).
Equipament i instal·lacions del centre educatiu, espais físics, laboratoris, aules, gimnàs, aules matèria, etc.
L’alumne/a i el professorat a ells mateixos
autoavaluació
heteroavaluació
avaluació que realitza una persona sobre una altra
L’alumnat i el professorat entre si
Persones externes al centre o a l’aula
avaluació externa
(inspecció educativa, direcció del centre, el departament didàctic, el consell escolar, la junta de delegats, etc.)
Activitat 1
Com ha de ser l'avaluació?
Representativa
Avaluar el coneiximent de TOTS els continguts fonamentals (conceptes, procediments y actituds) i el grau d'adquisició de les competències bàsiques.
VALIDA
Fiable
Avalua el grau REAL de coneixements
i competències que tenen els estudiants
Avaluar a tots els estudiants amb els MATEIXOS CRITERIS i de forma OBJECTIVA.
Justa
Al llarg de TOT el PROCÉS, sense esperar al final o només els PRODUCTES
Contínua
Vinculada als OBJECTIUS I CRITERIS d'avaluació. Referida a la PROGRAMACIÓ
Criterial
Procesual
AL LLARG DEL PROCÉS d'ensenyament per a comprovar com funciona i si necessitem modificar-lo
Anar arreplegant indicadors PER MILLORAR L'ACTIVITAT DOCENT (per a enguany i els següents)
Formativa
Procés i producte
Considerar No solament resultat final (examen
o treballs) sinó també DESENVOLUPAMENT
Ensenyament, aprenentatge i avaluació han de ser SIMULTANIS
Integrada
Estudiants
: Si adquireixen els objectius i competències
Multinivel
Procés ensenyament/aprenentatge
: Comprovar si va facilitant l'adquisició i, si escau, reorientar-lo
Activitat professor
: Analitzar l'adequació de la pràctica docent (mètodes, mitjans, activitats, …)
Activitats/tasques
Preguntes extenses
implica
valorar el propi rendiment
, coneixement, habilitat, actitud o esforç dedicat a l'assignatura.
Qüestions d'assaig
Test
Avaluació per part de companys del grup
preguntes que demanden el record i/o comprensió d'algun contingut de l'assignatura i que solen tenir l'extensió d'aproximadament
un paràgraf
.
Preguntes d'elecció múltiple
valorar de forma estructurada
diferents aspectes relacionats amb el funcionament acadèmic (esforç/temps dedicat, nivell de satisfacció, coneixements adquirits, habilitats desenvolupades, etc.).
suposa la consideració i valoració per part del professor de les activitats o treballs quotidians dels estudiants.
preguntes en les quals cal reproduir part del contingut de la matèria i amb una longitud que sol oscil·lar
entre mig foli i diverses pàgines
.
preguntes que exigeixen respostes de comparació, justificació, interpretació o formulació de
conclusions vàlides
.
inclou preguntes en les quals cal prendre
una decisió (vertader-fals, sí-no, acorde-desacord)
sobre un enunciat concret.
implica valorar el rendiment, coneixement, habilitat, actitud o esforç
d'un o diversos companys
de classe.
Preguntes breus
preguntes en les quals hi ha un enunciat que estableix el problema i un nombre d'opcions o
alternatives entre les quals cal triar la correcta.
Autoavaluació
Qüestionaris de valoració
treballs, projectes, presentacions orals, portafulls i rúbriques
Avaluació de qualitat
El professor/a a nivell individual...
L’alumne/a a nivell individual i col·lectiu (alumnat d’etapa i cicle).
L’anàlisi de resultats
ens ha de permetre adoptar les
mesures i decisions necessàries
, per verificar la congruència i el
grau d’eficàcia de les activitats d’ensenyança aprenentatge
i les estratègies didàctiques en el nostre grup classe.
Implica arreplegar el
màxim d’informació
sobre tot allò que esdevé en aquesta. Bàsicament tots els aspectes que venen assenyalats en les
programacions didàctiques
, però sobre tot al
nivell de consecució de les competències bàsiques
.
Instruments
Elabora un document d'avaluació utilitzant com instrument el que consideres més adequat per avaluar l'activitat del video descarregat d'internet.
Activitat 3
Instruments d'avaluació
Activitat 2 Debat a classe
Ja en 1989 el MEC destacava en el Disseny Curricular Base quins havien de ser els elements bàsics del currículum i les seues relacions entorn a quatre preguntes fonamentals
Diferenciada
És un recurs que el professor ha d'emprar en avaluar als alumnes que presenten impediments en el seu aprenentatge.
L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat en l'Educació Secundària Obligatòria serà
contínua i diferenciada
segons les diferents matèries del currículum.
El professorat avaluarà tenint en compte els diferents elements del currículum. Els
criteris d'avaluació de les matèries seran referent
fonamental per valorar, tant el
grau d'adquisició de les competències bàsiques, com el de consecució dels objectius
.
En
finalitzar el segon curs
de l'educació secundària obligatòria tots els centres realitzaran una
avaluació de diagnòstic de les competències bàsiques assolides pel seu alumnat
. Aquesta avaluació serà competència de les Administracions educatives, no tindrà efectes acadèmics sinó caràcter formatiu i orientador per als centres i informatiu per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa.
L'
equip docent constituït pel professorat de l'alumne
, coordinat pel professor tutor, actuarà de manera col·legiada durant el procés d'avaluació.
L'avaluació de l'aprenentatge serà
contínua i diferenciada
segons les diferents matèries i es durà a terme tenint en compte els diferents elements del currículum.
L'alumnat podrà realitzar una
prova extraordinària de les matèries no superades
, en les dates que determine l’Administració educativa.
El professor de cada matèria decidirà
, al terme del curs, si l'alumne o l'alumna ha superat els objectius de la mateixa, prenent com a referent fonamental els criteris d'avaluació.
Deurem deixar clars quins
criteris
anem a aplicar a l’hora de la qualificació i quins
procediments, tècniques i instruments
d’observació, recollida, anàlisi, interpretació i valoració emprarem.
Deurà estar en consonància en tipus de
metodologia
didàctica emprada a l’aula.
És important, que les
avaluacions inicials
utilitzen com a
punt de partida a l’alumne/a
i com a
referència el conjunt
del grup.
Full transcript