Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TITORIAS E ORIENTACIÓN

No description
by

Maria Formadora

on 26 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TITORIAS E ORIENTACIÓN

O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN E.I.
INFORMACIÓN
A ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Preguntas para obter información sobre o alumno, a súa situación familiar e escolar ou a percepción que ten dela, recabar a súa opinión...
CALIDADES DO MESTRE TITOR
SENTIDO E ALCANCE DA ACCIÓN TITORIAL
A ACCIÓN TITORIAL NO MARCO DAS COMPETENCIAS
A ACCIÓN TITORIAL: ORGANIZACIÓN E PLANIFICACIÓN
Hoxe en día está cada vez máis estendida entre os profesionais da pedagoxía e da psicoloxía a opinión de que a intervención educativa non
debe limitarse, como ata agora, á intervención sobre o neno, a súa família ou sobre a contorna que lle rodea. Pola contra, debe abordarse desde un contexto global e nunca segmentado, transcendendo do mero
plano escolar para abordar planos socio-sanitaros e familiares.

NORMATIVA
LXE, 1970: Con esta lei introdúcense os termos de titor e de acción titorial na lexislación educativa española.
A ORIENTACIÓN É UN CONCEPTO DIFÍCIL DE DELIMITAR
1-Prevención, é proactiva e non so reactiva
2-Universalización, é dereito de todos
3-Curricular: forma parte do currículo educativo como un elementou imprescindible para o desenvolvemento das competencia as básicas do alumnado.
4-Continuidade: a Orientación é un dereito de toda a cidadanía que debe estar presente en todas as etapas educativas e contextos sociais.
5-Compensación de Desigualdades:que fomente a inclusión dos colectivos máis vulnerables asegurando a súa participación.
6-Globalidade: Individuo, aula, centro, concello
7-Intervención Socio-comunitaria: as respostas ás necesidades do alumnado van máis aló do ámbito escolar.
8-Principio de Interdisciplinariedad: a orientación educativa require a acción coordinada de distintos perfís profesionais.
9-Independencia: obxectividade para a toma de decisións.
10-Formación e Innovación: require de formación inicial especializada e dunha actualización continua
PRINCIPIOS
Traballamos coa vixente Lei educativa:
-Analizamos os artigos 1,2, 91 e 92
LOE-LOMCE
CARACTERISTICAS
A ACCIÓN TITORIAL
TITORIAS E ORIENTACIÓN
SABER
SABER SER
SABER ESTAR, FACER
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
A Orientación Psicopedagógica é un proceso de axuda continuo e sistemático, dirixido a todas as persoas, en todos os seus aspectos poñendo un énfasis especial na prevención e o desenvolvemento (persoal, social e da carreira) que se realiza ao longo de toda a vida coa implicación dos diferentes axentes educativos (titores, orientadores, profesores) e sociais (familia, profesionais e para profesionais)?. Bisquerra (1996)
FUNCIÓNS
VOCACIONAL
ASESORAMENTO
INTERVENCIÓN
EIXO TRANSVERSAL
ACTIVIDADE
CREAMOS A NOSA PROPIA DEFINICIÓN DE ORIENTACIÓN PERO ANTES LEMOS https://drive.google.com/file/d/0B84gaf2tEJEycmNhTmkycEwyWFU/view
Unha vez rematada propomos a nosa definición de orientación
LOGSE (1990): A tutoría, o seu desenvolvemento na práctica docente
Resumindo, podemos dicir que ao longo da lei obsérvase un
constante intento por configurar a figura do titor e atribuírlle unhas funcións
concretas, aínda que diferentes segundo os niveis e etapas educativas. Funcións
que quedan resumidas en tarefas como:
1. Coordinar o labor educativo dos profesores que interveñen no
grupo.
2. Guiar aos alumnos aos obxectivos propostos... tanto educativos
como de madurez persoal.
3. Orientación Vocacional.
4. Ser nexo de relación e comunicación coas familias.
5. Tarefas burocráticas de expedientes, notas, etc

Fomenta vigoriza e impulsa o desenvolvemento da tutoría e da orientación. O deseño
das súas liñas de actuación recóllese nos artigos 55 e 60, dentro do Título IV: A tutoría e orientación dos alumnos formará parte da función docente. Corresponde aos centros educativos a coordinación destas actividades. Cada grupo de alumnos terá un profesor-titor

Decreto 374/1996, do 17 de outubro Regulamento Orgánico dás Escolas de Educación Infantil e dos Colexios de Educación Primaria
1- A Titoría e a orientación formará parte da función docente
2-Cada grupo de alumnos terá un maestro titor designado polo directos a proposta do xefe de estudios.
3-O xefe de estudos coordinará o traballo dos titores con reunións periódicas.
LOCE (2002): a titoría, función de todo profesor
DECRETO 120/1998, de 23 de abril, por el que se regula la orientación educativa y profesional en la Comunidad Autónoma de Galicia.
ORDEN de 24 de julio de 1998 por la que se establece la organización y funcionamiento de la orientación educativa y profesional en la Comunidad Autónoma de Galicia regulada por el Decreto 120/1998.
Seleccionamos todo o relativo á educación Infantil
Análise dos servizos de orientación educativa, Carlos Mariño Castro
Tarefas do DOE en relación á EI:
-Coordinar e participar no desenvolvemento do plan de acción titorial
-Orienta e coordinar tividades de acollida dos nenos e as súas familias ao centro, facilitando a integración e fomentando a participación.
-Orientar e asesorar sobre capacidades personais e aptitudes dos nenos.
-Encauzar as demandas de titores e familias ante o resto do profesorado.
-Orientar e coordinar o proceso de avaliación dos alumnos que o precisen.
-Coordinar e facilitar a cooperación educativa entre pais e profesores.
-Organizar encontros informativos e sesións de pais, profesores, sobre actividades docentes, rendemento...
-Colaborar na organización temporal das sesións de avaliación tanto de alumnos coma da institución.
-Orientar a elaboración da memoria de centro.
-Asesorar as decisións técnicas do equipo directivo.
-Manter encontros de coordinación e traballo con outros servizos institucionais. (Inspección, Servicios Sociais, Concello...)
POE: o Plan de Orientación Escolar é o conxunto de decisións consensuadas nos organos de decisión do centro e que farán referencia a todo o que ten que ver coa orientación escolar, os recursos dos que se disporá, as líñas de actuación, os novos proxectos de intervención e a temporalización de actividades.
Nos centros de EI o POE comporase de programas de actuación ou plans de traballo:


COAS FAMILIAS COS ALUMNOS CON OUTROS EQUIPOS


PREVENCIÓN
MELLORA DA INTELIXENCIA
AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA
INFORMAR AOS TITORES
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
REPRESENTAR AO CENTRO
COORDINACIÓN CON OUTROS DEPARTAMENTOS
INFORMAR AO CENTRO
PARTICIPAR EN FOROS
RECIBIR E DIVULGAR INFORMACIÓN (ONG, CRUZ VERMELLA)
NO CENTRO
APOIO Á ACCIÓN TITORIAL

EQUIPO
DIRECTIVO
PROGRAMAS DE
ACTUACIÓN
Deseño da intervención do Departamento de Orientación
OBXECTIVOS
ADAPTADOS ÁS CIRCUNSTANCIAS, CARACTERÍSTICAS E POSIBILIDADES DE CADA CENTRO
ACTIVIDADE
CONCRETAS E FACILMENTE AVALIABLES
RESPONSABLE
O ENCARGADO DE DESEMPEÑAR CADA UNHA DAS TAREFAS
TAREFAS
CADA UNHA DAS ACTIVIDADES NAS QUE SE DIVIDE A ACTIVIDADE PRINCIPAL
TEMPORALIZACIÓN
CANDO REALIZAMOS AS ACTIVIDADES? CANTAS VECES?
ACTIVIDADE GRUPAL
DESEÑAMOS E CONCRETAMOS UNHA ACTIVIDADE DUN PROGRAMA DE ACTUACIÓN
1-RESPECTO ÁS FAMILIAS
2-RESPECTO AOS ALUMNOS
3-COORDINACIÓN CON OUTROS EQUIPOS E INSTITUCIONS DO SECTOR
4-APOIO AO CENTRO E AO PROFESORADO
5-APOIO Á ACCIÓN TITORIAL

...........
..
....
...
...
...
.....
......
........
..
...
....
...
COMPRENDER A EDUCACIÓN COMA UN TODO:
-FORMACIÓN INTEGRAL
-PROFESOR MEDIADOR
-PROCESO DE APRENDIZAXE:
*ASPECTO INSTRUTIVO "O pretexto", o primeiro andar.
*ASPECTO FORMATIVO: "O texto" O andar de abaixo.
DIMENSIÓNS DAS COMPETENCIAS PARA TRABALLAR DESDE A ACCIÓN TITORIAL:
COMPETENCIA SOCIAL
E CIDADÁ
AUTONOMÍA E INICIATIVA
FUNCIÓNS DO TITOR
https://drive.google.com/file/d/0B84gaf2tEJEyMGJzYkRfWFNqTzA/view?usp=sharing
CAP.V /9.279 Art.80-81
PERSOAS IMPLICADAS
ACTIVIDADE: Sinalamos as accións titoriais que se detallan no documental e as clasificamos segundo a competencia que traballan
MADUREZ E ESTABILIDADE
EMOCIONAL
ACTITUDE DE
EMPATÍA
MEDIADOR EN CONFLICTOS
ACTITUDE
-Que sexa ofertada en todos os niveis do sistema educativo
-Será mediadora entre os alumnos e o medio que os rodea.
-Debe respectar e considerar as peculiaridades grupais e individuais.
-En etapas superiores se centra na autoorientación e na autonomía.
-Ten o seu reflexo no PAT no que se concretan os seus obxectivos

AXENTES
TITOR
EQUIPO DOCENTE
ORIENTADOR
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
ÓRGANOS DE GOBERNO DO CENTRO
PAIS E NAIS

SUXEITOS
ALUMNOS
FAMILIAS
PROFESORES
A ACCIÓN TITORIAL EN EI
O TITOR en EI é o eixe das relacións educativas que se establecen nun centro, consigue que todos os membros da comunidade educativa teñan comunicación entre si
PAT
EOE: EQUIPO DE ORIENTACION EDUCATIVA
EAT: EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPERÁ

SINALA ACTIVIDADES PARA CADA ÁMBITO NOS SEGUINTES MOMENTOS: PRIMEIRO TRIMESTRE, AO LONGO DO CURSO,
AO FINAL DO CURSO
CUESTIONARIOS
NORMAS:
-Redacción das preguntas moi precisa, que non dea lugar a varias interpretacións.
-Evitar preguntas moi directas para que se responda con sinceridade.
-O anonimato axuda a que os cuestionarios sexan máis veraces.
-O número de preguntas debe ser o necesario. Podemos introducir algunha de "control"
-Os resultados só poden ser aplicados ao grupo ao que se pasou o cuestionario. Para xeneralizar debemos contar cunha mostra representativa.
-Facer un estudo piloto (paso previo do cuestionario) para detectar fallos.
TIPOS:
1-PECHADOS: CUESTIONARIO RESTRINXIDO, SO SI, NON OU SINALAR UNHA DE VARIAS RESPOSTAS. FÁCIL E RÁPIDO DE CUMPRIMENTAR.
2-ABERTO: SOLICITAN UNHA RESPOSTA LIBRE. MÁIS DIFÍCILES DE VALORAR E INTERPRETAR.
ESCALAS DE ACTITUDES
Grazas a elas coñecemos o grado no que se da unha actitude nun suxeito determinado.
Evaluación de la actitud de un estudiante frente al aprendizaje de la asignatura de Geometría.


Útil 5 4 3 2 1 Inútil
Malo 5 4 3 2 1 Bueno
Fácil 5 4 3 2 1 Difícil
Satisfactorio 5 4 3 2 1 Insatisfactorio
Confuso 5 4 3 2 1 Claro
Sin valor 5 4 3 2 1 Válido
Muy importante 5 4 3 2 1 Innecesario
Estrecho 5 4 3 2 1 Amplio
Consistente 5 4 3 2 1 Inconsistente


Debe observarse que los adjetivos son “extremos” y que entre ellos hay 5 opciones de respuesta

Ejemplo


El diferencial semántico es un procedimiento técnico o un instrumento destinado a medir cuantitativamente, tomando como referencia varios aspectos valorativos o calificativos, la significación o percepción que para los encuestados tienen ciertos objetos, hechos, situaciones o personas.

Es una serie de pares de adjetivos calificativos de carácter dual, que sirven para que el sujeto de consulta sitúe al objeto de evaluación dentro de cada uno de ellos.


Definición

DIFERENCIAL SEMÁNTICO
OSGOOD

Fue desarrollado originalmente por Osgood, Suci y Tannenbaum (1957) para explorar las dimensiones del significado.

Ejemplo

En general, las puntuaciones de la escala de Likert se obtienen sumando los valores alcanzados por cada sujeto en cada uno de los ítems que presenta la escala. Por ello se denomina a la escala Likert escala aditiva o sumativa..
Específicamente, se debe considerar cada ítem e identificar si es positivo o negativo respecto del constructo que se mide. Es conveniente hacer un signo “+” a los positivos y “–” a los negativos.
Luego, los ítems positivos se suman de acuerdo con el valor de la codificación. Mientras, en los negativos se invierte el valor de la codificación y, luego, se sumanan.

Forma de obtener las puntuaciones

Características generales

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en atención a constructos específicos, a través de ítemes codificados.
Se le conoce como escala sumativa ya que la puntuación de cada sujeto se obtiene de la suma de los valores obtenidos en cada ítem.
La escala se construye con base en una serie de ítems codificados que actúan como reactivos; estos ítems permiten determinar la intensidad y la dirección, positiva o negativa, de la actitud de cada sujeto.
Cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta o codificaciones.

ESCALA DE LIKERT

(Método desarrollado por Rensis Likert, en 1932)

Se identifica una sola actitud, la actitud que se desea medir.
Se identifican los componentes y el ámbito de aplicación deseado.
Se recoge o elabora una larga serie de ítems relacionados con cada componente de la actitud que se desea medir.
Se seleccionan aquellos que expresan una posición claramente favorable o desfavorable o que posibilitan un buen proceso de discriminación.
Se codifica cada ítem según las alternativas ya señaladas.
Se consulta con un experto y se hace una consulta piloto.
Elaboración final de la escala.

Construcción de una escala Likert

ALTERNATIVA 4
( ) Completamente verdadero
( ) Verdadero
( ) Ni falso ni verdadero
( ) Falso
( ) Completamente falso

ALTERNATIVA 3
( ) Siempre
( ) La mayoría de las veces sí
( ) Algunas veces sí, alguna veces no
( ) La mayoría de las veces no
( ) Nunca

ALTERNATIVA 2
( ) Definitivamente si
( ) Probablemente si
( ) Indeciso
( ) Probablemente no
( ) Definitivamente no

ALTERNATIVA 1
( ) Totalmente de acuerdo
( ) De acuerdo
( ) Indiferente
( ) En desacuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo

Alternativas

ENTREVISTA
TÉCNICA:
-Libre: conversación informal
-Estandarizada: Preparada de antemán. É un cuestionario oral.
-Estruturada: Suxeita a normas.
-Semiestruturada: Ten normas, deixa libertade ao entrevistado, ao final pregúntase polos temas que non sairosn de xeito espontáneo.
MOMENTO:
Inicial
Periódica
Final
ENTREVISTADO:
Alumno
Profesor
Pais
FINALIDADE:
-Informativa
-Terapéutica: curación.
-Orientadora: Axuda
-Investigación: Obter información.
-Diagnóstica: Obter información para fundamentar a toma de decisións.

FASES
CLASIFICACIÓN
CLIMA
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
HABILIDADES NON VERBAIS

REXISTRO: Hai que rexistrar a información
-Durante a propia entrevista, con listas de control ou cuestionarios estandarizados.
-Ir tomando notas rápidas do que vai sucedendo.
-Con gravadora, o inconvinte é que introduce distorsións.
-Rexistro posterior á entrevista: A partir de breves notas rexistrar todos os aspectos da entrevista unha vez rematada a mesma.
AVALIACIÓN:
Fiabilidade: PRECISIÓN DO INSTRUMENTO
-A información é a misma que se obtería nun retest?
-Son congruentes as informacións obtidas durante toda a entrevista.
-Se en vez de ser eu o entrevistador fora outra persoa, recibiría as mesmas respostas?
Validez: REFLEXA A REALIDADE?
-Comparar con datos obtidos por otras fontes.

https://drive.google.com/folderview?id=0B84gaf2tEJEya0kzOThkVXFTSnc&usp=sharing
VANTAXES:
-Relación interpersoal
-Flexibilidade
-Posibilidade de observación.
-Posibilidade de rexistrar gran cantidade de información.
-Avaliación de alumnos que non poden contestar a outros tipos de instrumentos.
DESVANTAXES:
-Leva moito tempo e esforzo.
-Interferencias, sesgos, situacións incómodas
Full transcript