Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

พฤติกรรมการทำงาน

No description
by

Fastfour DiFtking

on 4 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of พฤติกรรมการทำงาน

พฤติกรรมการทำงาน
จริยธรรมในการทำงาน

สมาชิกกลุ่ม 4

designed by Péter Puklus for Prezi
ความแตกต่างกันของ จริยธรรม คุณธรรม และ ค่านิยม

ค่านิยม คือ สิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมเห็นว่าสำคัญ เช่น การส่งลูกเรียนในระดับมหาวิทยาลัย การรักษาหน้า การแต่งตัวตามแฟชั่น
คุณธรรม คือ สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าดี เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับ ผิดชอบต่อหน้าที่ การมีระเบียบวินัย การประหยัดพลังงาน
บางลักษณะอาจเป็นทั้งค่านิยม และ คุณธรรม พร้อมกันเช่น ความกตัญญู
จริยธรรม จะเกิดขึ้น เมื่อ ค่านิยม หรือคุณธรรม ตั้งแต่ 2 ตัวขัดแย้งกันทำให้คนต้องตกในสภาพที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหา เช่น ความกตัญญูต่อบุคคล ขัดแย้งกับ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

จริยธรรม คืออะไร

จริยธรรม (Morality) คือ คําว่า “จริยธรรม” มาจากคําจริยะ + ธรรมะ คําาวา่า “จริยะ” หมายถึง ความประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติ ส่วนคําว่า “ธรรมะ” มีความหมายว่า คุณความดี
เมื่อนําาสองคําามารวมเป็นคําว่า “จริยธรรม” จึงหมายถึง ความประพฤติที่ดีงาม
1. สาเหตุ ของ พฤติกรรม
สาเหตุภายในจิตใจ = จิตลักษณะต่างๆ (คุณธรรม ค่านิยม)
สาเหตุภายนอก = คนอื่น กฎระเบียบ การควบคุมบังคับ
2. กระบวนการเกิด และ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
3. ผล ของ พฤติกรรม นั้น
ต่อ ต่อตนเอง ต่อพวกพ้อง
ต่อผู้อื่น และสังคมส่วนรวม

พฤติกรรมจริยธรรมในการทำงาน หมายถึง


1) พฤติกรรมตามจรรยาอาชีพของตน
2) พฤติกรรมการบริหาร การปกครอง การใช้พระเดช พระคุณของหัวหน้าต่อลูกน้อง
3) พฤติกรรมทางศาสนา ที่เกี่ยวกับการทำงาน เช่น พฤติกรรมตามบารมี 10 ประการ พฤติกรรมตามอิทธิบาท 4
4) พฤติกรรมทำงานเพื่องาน (เงินสำคัญเป็นรอง)
ทำตามกฎระเบียบ ทำเพื่อส่วนรวม และผลที่ยั่งยืน

2. จริยธรรมในการทำงาน จริยธรรมในการทำงานที่ดีจะเป็นหลักการเหตุผลที่ดีที่พึงปฏิบัติในการทำงาน เช่นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง ไม่นำความลับของทางบริษัทไปเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกรู้ ไม่ยักยอกเงินบริษัทไปเป็นของตนเอง จริยธรรมในการทำงานที่ไม่ดีจะทำให้ส่งผลเสียต่อองค์กร
เช่นการขายความลับให้บริษัทคู่แข่งเพราะมันอาจจะทำให้บริษัท ของเราถึงกับล้มละลายก็ได้ทำให้ส่งผลเสียต่อทุกฝ่ายและทุกคน อาจจะตกงานได้

3. การทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานร่วมกับผู้อื่นในทางที่ดี จะเป็นการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เช่น เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย ชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยกัน แบ่งปันสิ่งของให้กัน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันได้ ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายเพื่อนร่วมงานเสมอที่เข้ามาทำงานการทำงานร่วมกันผู้อื่นที่ไม่ดีเป็นการที่ไม่มีความมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
เช่นการไม่ทักทายเพื่อนร่วมงานไม่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยกันหลีกหนีปัญหาหรือแก้ปัญหาเพียงลำพังไม่ปรึกษาเพื่อนร่วมงาน ชอบทำงานคนเดียวคือเข้ากับผู้อื่นไม่ได้

4. บุคลิกภาพในการทำงาน บุคลิกภาพในการทำงานที่ดี คือ จะเป็นการแสดงบุคลิกภาพในการทำงานที่ดี เช่น การนั่งอย่างสำรวมในห้องประชุม ไม่เดินหลังค่อม ไม่กัดแทะเล็บต่อหน้าผู้อื่น ไม่นั่งเอามือเท้าคางในที่ประชุม บุคลิกภาพในการทำงานที่ไม่ดี คือ การแสดงกิริยาไม่สุภาพในการทำงาน เช่น นั่งไขว้ห้าง แต่งตัวสกปรก ไม่รีดเสื้อผ้า เมามาทำงาน นั่งเอามือเท้าคางในที่ประชุม นอนในเวลาทำงาน

ข้อที่พึงปฏิบัติ

- กล่าวสรรเสริญความดีของนายต่อบุคคลอื่นเสมอ(ถึงแม้มีส่วนที่ไม่ดีอยู่บ้างก็จะพูดเฉพาะส่วนที่ดี)
- รักษาความลับในเรื่องส่วนตัวของนาย
- กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็นทุกเรื่อง อย่างตรงไปตรงมา
- เสนอแนะนายในการดูแลสวัสดิการและความก้าวหน้าของเพื่อนร่วมงานและลูกน้อง
- ทำใจให้พร้อมที่จะรองรับอารมณ์โกรธหรือถูกด่าว่า ถูกตำหนิจากนาย (บางคน) โดยไม่แสดงออกซึ่งความไม่พอใจ
- ดูแลต้อนรับผู้มาติดต่อกับนาย และแขกของนายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องให้นายสั่ง
- ริเริ่มวาดภาพล่วงหน้าเสมอ สมมุติว่าถ้าเราเป็นนายเราจะต้องไปไหน ทำอะไรบ้างในวันนี้และพรุ่งนี้ ควรจะต้องรับรู้หรือเตรียมการอย่างไรบ้าง แล้วเราก็เตรียมแบบนั้นให้นายโดยไม่ต้องรอให้นายสั่งก่อนจึงทำ

ข้อที่พึงละเว้น

- ไม่นินทานาย หรือกล่าวถึงส่วนไม่ดีของนายให้ผู้ใดฟังทั้งสิ้น
- ไม่พูดเรื่องส่วนตัวของนายให้ผู้อื่นทราบแม้คนใกล้ชิดในครอบครัวของเรา
- ไม่ปิดบังเรื่องใด ๆ กับนายแม้ความผิดของตัวเองก็ยอมรับผิดอย่างตรงไปตรงมา
- ไม่ฟ้องนายในเรื่องที่เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องทำผิดพลาด บางเรื่องกลับต้องออกรับหน้าแทนเสียเองียบเพื่อนร่วมงานในทุกเรื่อง
- ไม่เห็นแก่ตัวเอาความดีใส่ตัวเพียงคนเดียว หรือโยนความผิดให้ผู้อื่น
- ไม่งอนหรือแสดงสีหน้าไม่พอใจนาย เมื่อนายใช้อารมณ์กับเรา
- ไม่เถียงนายต่อหน้าผู้อื่น ใช้วิธีขออนุญาตชี้แจงเมื่อไม่มีคนอื่นแล้ว
- ไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของนาย
- ไม่ทำหรือส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นายทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรม,
คุณธรรม, จริยธรรม, ระเบียบ, ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายบ้านเมือง

พฤติกรรมตัวอย่างที่เห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

๑. พาผู้ใต้บังคับบัญชาไปวัดฟังธรรมและนั่งสมาธิ
๒. ให้หัวหน้าแผนกไปติดตามดูลูกจ้างที่ขาดราชการไปหลายวัน ทราบว่าที่บ้านถูกน้ำท่วมจึงทำเรื่องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ และรวบรวมความช่วยเหลือขั้นต้นภายในหน่วย
๓. ยอมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายไม่ถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ๔. สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
๕. แยกเรื่องงานออกจากความขัดแย้งส่วนตัวได้

๖.ถือว่าความสำเร็จของงานมาจากความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
๗. ไม่ปล่อยให้งานคั่งค้างตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมให้ข้อมูลแก่ผู้บังคับบัญชาเสมอ
๘. ได้รับสินน้ำใจจากผู้มาติดต่อ นำเข้าเป็นส่วนรวมไม่เก็บไว้คนเดียว
๙. เก็บเงินที่ผู้รับเงินทำตกไว้ คืนให้เจ้าของ
๑๐. ไม่ใช้อารมณ์ในการทำงาน ไม่ใช้วาจาจาบจ้วงหรืออารมณ์ร้ายกับผู้ใต้บังคับบัญชา

พฤติกรรมตัวอย่างที่เห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่มี  
หรือขาด  หรือด้อย  คุณธรรมและจริยธรรม

 ๑. ทราบข้อมูลใหม่ ๆ  แต่ไม่บอกเพื่อนร่วมงาน
 ๒. ไม่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลแก่ผู้อื่น  จะเก็บไว้เรียนกับผู้บังคับบัญชาเอง
 ๓. เอาแต่พวกพ้อง  พูดจาไม่ดีในการใช้งาน  ผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาส่วนตัวซึ่งทำให้กระทบถึงการทำงาน  แต่ไม่สอบถามทุกข์สุขกลับรายงานผู้บังคับบัญชา
ชั้นสูงเพื่อลงโทษเลย
 ๔. ใช้พระเดชมากกว่าพระคุณ  ถือความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่
  ไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 ๕. ไม่มีจุดยืนของตัวเอง  ขาดความเชื่อมั่นไม่กล้าตัดสินใจ

 ๑. ทราบข้อมูลใหม่ ๆ  แต่ไม่บอกเพื่อนร่วมงาน
 ๒. ไม่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลแก่ผู้อื่น  จะเก็บไว้เรียนกับผู้บังคับบัญชาเอง
 ๓. เอาแต่พวกพ้อง  พูดจาไม่ดีในการใช้งาน  ผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาส่วนตัวซึ่งทำให้กระทบถึงการทำงาน  แต่ไม่สอบถามทุกข์สุขกลับรายงานผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเพื่อ
ลงโทษเลย
 ๔. ใช้พระเดชมากกว่าพระคุณ  ถือความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่  
ไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น     
 ๕. ไม่มีจุดยืนของตัวเอง  ขาดความเชื่อมั่นไม่กล้าตัดสินใจ

ข้อคิด

๑. บุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำงานทุกหน่วยงาน มีเพียง ๓ กลุ่ม คือ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
๒. ผู้ที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรมักจะอยู่ในฐานะทั้งสามเสมอ คือ เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าหน่วยงาน เป็นเพื่อนร่วมงานของคนอื่น ๆ ในหน่วย และเป็นผู้บังคับบัญชาของลูกน้อง นายทหาร นายสิบ ภายในหน่วยของตน
๓. พึึงประพฤติปฏิบัติตามตัวอย่างที่ดี
พึงละเว้นไม่ประพฤติปฏิบัติตามตัวอย่างที่ไม่

แหล่งอ้างอิง

- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมประชาสัมพันธ์
http://hq.prd.go.th/ethics/ewtnews.php?nid=12&filename=index
- การจัดทำจรรยาข้าราชการ
http://transparency.dip.go.th/Portals/0/document/จรรยาราชการ.ppt
- แบบอย่างพฤติกรรมการมีจริยธรรมในที่ทำงาน
http://hq.prd.go.th/ethics/ewt_news.php?nid=12&filename=index

พฤติกรรมการทำงานจริยธรรมในการทำงาน

1.พฤติกรรมในการทำงาน พฤติกรรมในการทำงานที่ดี จะเป็นพฤติกรรมที่เราสมควรที่จะทำในการทำงานเช่น การตรงต่อเวลา ไม่โต้เถียงเจ้านายโดยไม่ใช้เหตุผล แก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยดี นั่งฟังการประชุมอย่างตั้งใจ พฤติกรรมในการทำงานที่ไม่ดี จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในองค์กร เช่น เล่นเกมส์ในที่ทำงานหรือพูดคุยกันเสียงดัง นอนหลับในที่ประชุม ไม่มีความรับผิดชอบและไม่ตรงต่อเวลา

1.นางสาวจินตนา นรินทร์ รหัสนักศึกษา 55134203
2.นางสาวธีรนุช เสวะกะ รหัสนักศึกษา 55134208
3.นางสาวรุจินันท์ ถนอมทรัพย์ รหัสนักศึกษา 55134217
4.นางสาวสุมาลิน ไชยแรง รหัสนักศึกษา 55134222
5.นายธีรวัฒน์ หมื่นศรี รหัสนักศึกษา 55134233
คธ.55 บ4.3

จบการนำเสนอ
วีดีโอ จริยธรรมการทำงาน
Full transcript