Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lgr11, lärande och IKT

Tankar omkring hur man kan använda IKT som ett verktyg i lärandet i den nya läroplanen.
by

Hans Wågbrant

on 8 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lgr11, lärande och IKT

Lärande
Politik
Erfarenheter
Samhället
Erfarenheter
Positiva?
Negativa?
Möjligheter!
Problem!
http://shareanduse.ning.com/
Anthony Salcito, Microsoft
– Den så kallade Pisa-undersökningen har stort genomslag
bland länder i Europa. Men den mäter enbart traditionella
kunskaper och jag menar alltså att vi måste se förbi det
och därmed också tona ner betydelsen av Pisa, säger
Anthony Salcito, som också understryker att varken han
eller Microsoft har alla svaren på hur framtidens skola
eller undervisning ska se ut. Det finns inga enkla lösningar
eller tilltro till att ”one size fits all”.
IKT är för viktigt för att lämnas över till tekniker!
- Sverige (har) samma fokus på själva tekniken som
alla andra länder och menar att en dator till varje elev är
tricket som ska lösa allt. Jag blir lika trött varje gång jag
möter det. En maskin kan inte göra någonting, det kan
bara människor.
Anthony Salcito ser tillgång till information, som den
stora kraftkällan i dagens samhälle. Information som
alltså finns, skapas och bearbetas på ett helt annat sätt än
traditionell information. I sin tur ska den informationen
hjälpa till att förbereda dagens unga för
arbetsmarknaden.
Samhället
juli 2006
600 milj aktiva användare i mars 2011
februari 2004
Smartphones
Var tredje såld mobil är en smartphone.
Hälften av alla mobiler i Sverige beräknas om ett halvår vara smartphones.
(Skrivet i juni 2011)
Politik
EU -
digital kompetens
Nationellt -
nya läroplaner
Kommunalt -
ekonomiska förutsättningar, t ex satsning på bärbara datorer
https://docs.google.com/present/edit?id=0AVIEgPCfX9BPZGRjOThicnJfNDk3Z3NkOXA4ZjM&hl=sv&authkey=CIySl68N
Lärande
John Hattie
Ruben Puentedura
Dela med andra -
en öppnare kultur
Hur genomför man 1-1?
Lgr11, lärande och IKT
Ersättning
Utvidgning
Modifiering
Omdefiniering
800 metastudier
50 000 undersökningar
80 miljoner elever
Rangordnar 138 faktorer med betydelse för elevprestationer
When teachers SEE learning through the eyes of the student AND when students SEE themselves as their own teachers.
Visible teaching - visible learning
Lärarna är den viktigaste faktorerna vid lärande.
Lärare måste leda, ge tydliga anvisningar, påverka, visa omsorg och vara aktivt engagerade.
Lärare måste vara medvetna om vad varje enskild elev tänker för att kunna lägga upp undervisningen på rätt sätt och kunna ge rätt feedback.
Lärare måste ha målet med undervisningen klart för sig, utvärdera arbetet och sätta nya mål utifrån detta.
Lärare måste strukturera kunskapen och gå från det enkla till det sammansatta.
Skolledare och lärare måste skapa en öppen skola där fel och misstag ses som en utgångspunkt för lärande och där alla känner sig trygga att lära och lära om.
Datorer? Hur påverkar de lärandet?
Datorer används effektivast när det finns flera olika lärstrategier i undervisningen.Datorer används effektivast när lärarna är tränade att använda datorer som ett lärverktyg.Datorer används effektivast när det ges upprepade lärtillfällen för eleverna.Datorer används effektivast när det är eleverna, inte lärarna, som har kontrollen över lärandet.Datorer används effektivast när elever kan lära av varandra.Datorer används effektivast när återkopplingen från lärarna till eleverna är bra.
Vad menar vi med
IKT i läroplanen?
DIREKT- datorer, datorprogram, digitala tekniker, digital bildbehandling, digital bearbetning, digitala verktyg, digitala medier, internet, webbtexter, webbsidor, interaktiva spel, blogginlägg, digitala modeller, mobiltelefoni etc
INDIREKT- omvärlden, information, medier, reklam, framtid, kommunikation, kommunicera, hjälpmedel, presentation, internationella kontakter, söka texter, informationskälla, källor, dokumentation, globala tekniska system etc
Skolans värdegrund och uppdrag
Informationssamhället
Arbetet i skolan
Utnyttja resurserna!
Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande .
Tänk kritiskt!
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande ...
Förbered för framtiden!
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.
Var delaktig!
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskolakan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
Var kreativ och lös problem!
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
God arbetsmiljö
Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att
skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.
Hjälp till elever med särskilda behov
Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.
Läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter.
Individualisering och
olika arbetssätt
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.
Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
Läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer.
Stimulera och träna eleven
Främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden
Läraren ska stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan
Informera, planera och utvärdera
Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.
Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.
Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan.
Kursplaner
BILD
Åk 1-3
Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram
Åk 4-6
Digital bildbehandling
Åk 7-9
Kombinationer av bild, ljud
Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang. och text i eget bildskapande
ENGELSKA
Åk 4-9
Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
HEMKUNSKAP
Åk 1-6
Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
Åk 7-9
Ungas privatekonomi, till exempel att handla över internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
MATEMATIK
Åk 7-9
Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg.
MODERNA SPRÅK
Åk 4-9
Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier.
MUSIK
Åk 4-6
Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
Åk 7-9
Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
NATURORIENTERANDE ÄMNEN
Åk 1-3
Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.
Åk 4-6
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Åk 7-9
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi (alt fysik eller kemi).
SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN
Åk 1-3
Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
Åk 4-6
Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.
Åk 7-9
Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.
Ur syfte Historia
kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
SLÖJD
Åk 7-9
Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
SVENSKA (SVA)
Åk 1-3
Handstil och att skriva på dator.
Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.
Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Åk 4-6
Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar
Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.
Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Åk 7-9
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.
Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg.
Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
Hur man citerar och gör källhänvisningar.
Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
TEKNIK
Åk 7-9
Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, Internet och mobiltelefoni.
Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller.
Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.
Teknologin ersätter annat verktyg utan att man utnyttjar nya funktioner.
Teknologin ersätter annat verktyg med nyttjande av nya funktioner.
Användandet av teknologin innebär en betydande förändring av undervisningen.
Användandet av teknologin ger helt nya möjligheter för lärandet, vilka inte var tänkbara tidigare.
IKT=Informations- och
KommunikationsTeknik
Full transcript