Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хуулийн харьцуулалт

No description
by

П. Цэцэгжаргал

on 11 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хуулийн харьцуулалт

Хуулийн харьцуулалт
Агуулга
Оршил
Монгол Улсын өрсөлдөөний тухай хууль
Энэтхэг улсын өрсөлдөөний тухай хууль
Монгол, Энэтхэг улсын өрсөлдөөний тухай хуулийн харьцуулалт
Дүгнэлт
Санал зөвлөмж
Хариуцлага хүлээлгэх

Монгол
- Өрсөлдөөнийг хязгаарлах үйл ажиллагаа явуулсан бол аж ахуй эрхлэгчийг 10.000.000 хүртэл төгрөгөөр торгох, хууль бусаар олсон орлого, эд зүйлийг хураах, аж ахуйн нэгжийн хувьцааг худалдан авсан аж ахуй эрхлэгч энэ тухайгаа Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт мэдэгдээгүй бол 20 000 000 хүртэл төгрөгөөр торгох, албан тушаалтныг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёроос тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, хяналт шалгалтаас зайлсхийсэн этгээдийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хоёроос тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгодог.


Энэтхэг
улсын хуульд Өрсөлдөөний тухай хуулийг зөрчсөн тохиолдолд хувь хүнийг 100.000- 10.000.000 хүртэлх рупигээр торгох бөгөөд мөн аж ахуй байгууллага ноцтойгоор хууль зөрчсөн тохиолдолд эрх бүхий албан тушаалтныг 3жил хүртэлх хорих ял 250.000.000 хүртэлх рупигээр торгоно.
Оршил
Энэхүү бие даалтын зорилго нь Энэтхэг улсын өрсөлдөөний тухай хууль тогтоомжийг таньж мэдэх, Монгол улсын өрсөлдөөний тухай хуультай харьцуулсан судалгаа хийж дүгнэн өрсөлдөөний тухай хуулийг илүү нарийвчлан судалахад оршино.

Хуулийн зорилт
Аж ахуй эрхлэгчийн зах зээлд шударгаар өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх, зах зээлд ноёлох болон өрсөлдөөнд харш аливаа үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх, хориглон хязгаарлах, өрсөлдөөнийг зохицуулах байгууллагын эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, тэдгээртэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Энэтхэг улсын товч мэдээлэл
Энэтхэг хууль нь илүү дэлгэрэнгүй тодорхой бүх зүйлийг нарийвчлан заасан байна.
Мөн Энэтхэг улсын хуульд зарим нэгэн шашны нэр томьёолол орсон байна
Энэтхэгийн хуулинд хөрөнгийн үнэ цэнийг тусгаж өгсөн байдаг бөгөөд үүнийг өөрийн улсын мөнгөн тэмдэгт (рупи)-гээр илэрхийлсэн байдаг. Мөн энэ нь хэдэн доллартай дүйцэхүйц байгааг тусгаж өгсөн байдаг
Манай улсын хуультай харьцуулахад Энэтхэг улсын өрсөлдөөний хуульд маш олон нэмэлт тайлбар, шинэ нэр томьёолол байсан бөгөөд олон ялгаатай зүйлс байдаг
Энэтхэг улсын өрсөлдөөний тухай хууль нь бүх зүйлсийг илүү нарийвчлан авч үзсэн байдаг тул эрх зүйн хувьд илүү хатуу хяналтыг бий болгосон байна.

Дүгнэлт
Санал зөвлөмж
1. Эзэмших , Хүлээн зөвшөөрөх, Үйлчилгээ гэсэн нэршлүүдийн тайлбарыг тусгах хэрэгтэй.
2. Хуулиа илүү дэлгэрэнгүй зааж өгөх хэрэгтэй. Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөөх газрын эрх үүргийг илүү нарийн зааж өгөх хэрэгтэй.
3. Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын ажилтанг хамгийн багадаа 10 жилийн туршлагатай байхаар зааж өгвөл тус байгууллага илүү үр бүтээлтэй ажиллана.

1993 он. Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль
2000 он. Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан
2010 оны 6–р сарын 10нд. Өрсөлдөөний тухай хууль шинэчлэгдэн батлагдав.

Өмнөх өрсөлдөөний тухай хуулиуд
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар
Засгийн газрын 2004 оны 222 дугаар тогтоолоор Шударга бус өрсөлдөөнийг хянан зохицуулах газар нэртэйгээр
Шадар сайдын 17 дугаар тушаалаар байгуулагдаж Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж эхэлсэн.

Газар нутгийн хэмжээ-7-р байр
Хүн амын тоо-2-р байр /1тэрбум  210 сая/
28 муж улстай
642 дүүрэг
Энэтхэг улсын өрсөлдөөний тухай хуулийн бүлэг
Нийтлэг үндэслэл
Өрсөлдөөний зохицуулалт
Комисс
Комиссын эрх, үүрэг
Ерөнхий захиралын эрх үүрэг
Хүлээлгэх хариуцлага

Нэр томъёоны харьцуулалт
Ерөнхий харьцуулалт
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript