Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prawa i obowiązki sędziów

Materiały szkoleniowe "Kursu na sędziego 2014" organizowane przez KS Tarnów.
by

Michał Górka

on 17 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prawa i obowiązki sędziów

NIE
Prawa i obowiązki sędziów, sędziów asystentów oraz sędziego technicznego
Prawa i obowiązki sędziego w świetle przepisów gry
"Każde zawody są prowadzone przez sędziego, który ma pełną władzę egzekwowania uprawnień nadanych przez Przepisy Gry w związku z meczem na który został wyznaczony."
Władza sędziego
Art.5 PZPN
"4. Władza sędziego nadana mu przez Przepisy gry rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do pełnienia swoich obowiązków w miejscu rozgrywania zawodów do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z prowadzeniem zawodów.
5. Wszelkie incydenty zaistniałe po zakończeniu wszystkich czynności związanych z prowadzeniem zawodów przez sędziego , muszą zostać opisane w sprawozdaniu."
Uprawnienia i obowiązki
czuwa nad przestrzeganiem Przepisów Gry
Sędzia:
prowadzi zawody współpracując z sędziami asystentami i sędzią technicznym
rozstrzyga czy piłka spełnia wymogi Art.2
rozstrzyga czy ubiór zawodników spełnia wymogi Art.4
mierzy czas gry i sporządza notatki z przebiegu zawodów
przerywa, wstrzymuje lub kończy zawody o ile uzna to za stosowne w przypadku jakiegokolwiek naruszenia Przepisów
przerywa , wstrzymuje lub kończy zawody z powodu jakiejkolwiek interwencji z zewnątrz
przewrywa zawody, jeżeli jego zdaniem zawodnik uległ poważnej kontuzji i zapewnia jego zniesienie z pola gry, zawodnik kontuzjowany może powrócić na pole gry tylko wtedy gdy gra została wznowiona
nie przerywa gry aż do momentu kiedy piłka jest poza grą , jeżeli zawodnik jego zdaniem doznał lekkiej kontuzji
dopilnowuje by zawodnik z raną krwawiącą opuścił pole gry, zawodnik ten może powrócić za zgodą sędziego gdy krawienie zostanie zatamowane
stosuje lub nie stosuje prawa korzyści
karze za cięższe przewinienie
stosuje kary indywidualne wobec zawodników
stosuje sankcje w stosunku do osób towarzyszących drużynie
uwzględnia sygnalizacje sędziów asystentów, gdy sam nie widział zdarzenia
nie zezwala osobom nieupoważnionym wejść na pole gry
nakazuje wznowienie gry po jej przerwaniu
dostarcza właściwym władzom sprawozdanie z zawodów
Szczególne sytuacje:
sędzia przerywa grę, gdy oświetlenie pola gry jest niewystarczające
gdy przedmiot rzucony z trybun trafi któregokolwiek sędziego, zawodnika, osób przebywających w strefie technicznej, to sędzia - w zależności od powagi incydentu - grę kontynuuje, przerwie lub zakończy zawody. W każdym przypadku sytuacje opisuje w sprawozdaniu.
Sędzia ma władzę udzielania napomnień i wykluczeń także podczas przerwy pomiędzy częściami zawodów, po zakończeniu zawodów oraz w czasie wykonywania rzutów z punktu karnego w celu wyłonienia zwycięskiej drużyny.
Jeżeli sędzia z jakiegokolwiek powodu chwilowo nie może pełnić swojej funkcji gra może być kontynuowana pod kontrolą sędziów asystentów, dopóki nie nastąpi najbliższa przerwa w grze.
Jeżeli rozlegnie się sygnał gwizdka wydany przez widza, podobny do tego, którego używa sędzia i ma to wpływ na grę, sędzia po przerwaniu gry winien ją wznowić rzutem sędziowskim z miejsca, w którym znajdowała się piłka w chwili przerwania gry.
Jeżeli podczas meczu pojawi się druga piłka, inny przedmiot lub zwierzę, sędzia grę przerywa jedynie wtedy gdy "ciało obce" ma wpływ na przebieg gry. Grę wznawiamy rzutem sędziowskim.
Obowiązki asystenta
Sędziowie asystenci pomagają sędziemu w kontroli zawodów i prowadzeniu ich zgodnie z Przepisami Gry.
wskazywać kiedy piłka całym obwodem opuściła pole gry
wskazywać której drużynie przysługuje prawo do wznowienia gry rzutem z rogu, rzutem od bramki lub wrzutem
wskazywać kiedy zawodnik może być ukarany za przebywanie na pozycji spalonej
wskazywać kiedy ma być dokonana wymiana zawodników
wskazywać kiedy miało miejsce niewłaściwe postępowanie lub wydarzył się incydent, którego sędzia nie widział
wskazywać kiedy popełnione zostają przewinienia, a sędzia asystent był w stanie lepiej to zobaczyć (obejmuje to w szczególnych okolicznościach przewinienia popełnione w polu karnym)
wskazywać czy przy rzutach karnych bramkarz opuścił linię bramkową, zanim piłka została kopnięta i czy piłka przekroczyła całym obwodem linię bramkową
asystują sędziemu podczas sprawdzania stanu pola gry, piłek i ubioru zawodników
asystują sędziemu podczas decydowania czy usuniętę są nieprawidłowości w ubiorze zawodników oraz czy krwawienie zostało zatamowane
asystują podczas kontroli wymiany zawodników
asystują podczas zapisywania czasu wydarzeń, bramek i przypadków niewłaściwych zachowań
Etyczne aspekty działalności sędziego
Zachowanie sędziego na obiekcie sportowym
jesteś GOŚCIEM
prezentuj wysoką KULTURĘ OSOBISTĄ
szanuj PRACĘ INNYCH
promuj ZDROWY TRYB ŻYCIA
promuj FAIR PLAY
reprezentuj ORGANIZACJĘ
bądź PROFESJONALISTĄ
Niezbędne wartości w działalności sędziowskiej
Asertywność
"Panie sędzio, nie grajmy dziś - popadało i zniszczy się nam boisko."
"Panie sędzio, nie mamy kotew do przenośnych bramek, ale one są masywne nie przewrócą się."
"Panie sędzio, on napewno ma kartę zdrowia ważną, ale trener seniorów musiał wziąść przez przypadek"
"Panie sędzio, grajmy dzisiaj bez kartek!"
"Panie sędzio, czepia się pan tych opasek - one w niczym nie przeszkadzają."
" Ty ch*** - nie widziałeś jak mnie pchnął !!!"
"Nie wpisuj mu Pan tej żółtej kartki - to jego czwarta, a za tydzień gramy derby z Kozią Wólką"
A ponad to:
„Sędzia powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów”
„Sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby podważyć zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności”
„Sędziemu nie wolno przyjmować jakichkolwiek korzyści mogących wywołać odczucie, że stanowią próbę wpływu na jego osobę. Sędzia powinien dbać również o to, aby członkowie jego najbliższej rodziny nie przyjmowali takich korzyści.”
obiektywizm
konsekwencja
stanowczość
odpowiedzialność
uczciwość
lojalność
Autorytet sędziego
"Jak Cię widzą tak Cię piszą"!
Pewność siebie
Opanowanie
Konsewkencja
Uśmiech ;)
Pierwsze wrażenie
Odpowiedzialność sędziego
Sportowa
Skala ocen:
9.0 – 10 znakomite (wyjątkowo dobre) prowadzenie zawodów;
8.5 – 8.9 bardzo dobre (wysoce rekomendowane) prowadzenie zawodów;
8.0 – 8.4 dobre (spełniające oczekiwania KS PZPN);
7.9 jeden poważny błąd, w innym przypadku 8.3 lub więcej;
7.8 jeden poważny błąd, w innym przypadku 8.0 - 8.2;
7.5 – 7.7 satysfakcjonujące (kilka punktów do poprawy);
7.0 – 7.4 niesatysfakcjonujące ( poniżej oczekiwań);
6.0 – 6.9 słabe (całkiem niesatysfakcjonujące);
5.0 – 5.9 bardzo słabe (nie do zaakceptowania).
Decyzje w krytycznych ważnych sytuacjach dotyczą w szczególności:
1.fauli lub symulowania fauli w polu karnym oraz w pobliżu pola karnego
2.pozbawienia realnej szansy na zdobycie bramki lub pozbawienie bramki
3.aktów przemocy (gwałtowne agresywne zachowanie)
4.poważnych rażących fauli
5.sytuacji „na rzut karny”
6.masowych konfrontacji pomiędzy zawodnikami i protestów przeciwko decyzjom sędziowskim
7.drugiej żółtej kartki, w tym nie wykluczenie ponownie napomnianego zawodnika z gry
8.sytuacji w ocenie spalonego z konsekwencją minimum pozbawienia lub stworzenia realnej szansy na zdobycie bramki– dotyczy głównie asystentów.
9.wątpliwego przejścia piłki przez linię bramkową pomiędzy słupkami z konsekwencją pozbawienia bramki bądź nieprawidłowego jej uznania - dotyczy głównie asystentów
odwaga
Zawodowa
"Sędzia, sędzia asystent albo sędzia techniczny (tam gdzie występuje) nie może być uznany jako odpowiedzialny za jakikolwiek rodzaj kontuzji doznanej przez zawodnika, oficjela lub widza, jakiekolwiek uszkodzenie własności dowolnego rodzaju, wszelkie inne straty poniesione przez indywidualną osobę, klub, towarzystwo, związek albo inne organizacje poniesione lub mogące powstać z jakiejkolwiek decyzji, którą może podjąć na mocy Przepisów Gry lub w związku z normalną czynnością wynikającą z prowadzenia zawodów i ich kontroli."
Koncentracja
Spodziewaj się niespodziewanego!
Nie rozpamiętuj!
Bądź przygotowany!
zdrowy rozsądek - art. 18
Wpływ sędziego na przebieg i atmosferę zawodów
Ubiór sędziego i jego wyposażenie
koszulka
spodenki
skarpety
buty piłkarskie
Ubiór sędziego
Wyposażenie sędziego
gwizdek
gwizdek zapasowy
zegarek
stoper
notatnik z ołówkiem
moneta lub inny przedmiot do losowania
kartka żółta i czerwona
emblemat
chorągiewki
Protect players!
( Chrońmy zawodników! )
We do not want to see broken legs!
( Nie chcemy oglądać złamanych nóg!)
Zachowanie w przypadku nieprzybycia lub niedyspozycji sędziego
Nieprzybycie lub niedyspozycja sędziego
"Do prowadzenia zawodów uprawniony jest sędzia wyznaczony przez Kolegium Sędziów."
" Jeżeli z wyznaczonego przez Kolegium Sędziów zespołu sędziowskiego nie stawi się sędzia, jego funkcję przejmuje asystent nr 1 albo sędzia techniczny, jeżeli został wyznaczony."
"Prowadzenie zawodów z jednym sędzią asystentem lub bez asystentów jest niedozwolone."
" Sędzia, który rozpoczął zawody powinien je doproawdzić do końca. Wyjątek stanowi jedynie przypadek nagłej niedyspozycji sędziego, uniemożliwiającej mu dalsze prowadzenie zawodów. Funkcję sędziego przejmie wówczas sędzia techniczny jeżeli jest wyznaczony lub jeden z asystentów. Nieobecność wyznaczonych sędziów asystentów zobowiązuje kapiatnów drużyn do przedstawienia sędziemu kandydata, który poprowadzi zawody. Pierwszeństwo przysługuje kandydatom posiadającym uprawnienia sędziowskie."
Klubowi sędziowie asystenci
Kiedy?
Gdy brak wyznaczonego sędziego asystenta
Kto?
Kandydaci przedstawieni przez kapitanów drużyn
Obowiązki?
sygnalizacja wyjścia piłki poza pole gry
wskazanie miejsca i kierunku wrzutu
"Prawomocność"
wskazania są tylko informacją
decyduje SĘDZIA
Zarzut nietrzeźwości sędziego
Kto?
kierownik drużyny
oficjalny przedstawiciel ZPN
Kiedy?
przed zawodami
po zawodach
Forma?
na piśmie
dowód osobisty
podpis
Badanie?
umundurowany policjant
dokument służbowy policjanta
protokół urzędowy z badania
"%%"
badanie krwi
"0.00"
postępowanie dyscyplinarne
postępowanie cywilne
Kontuzja zawodnika
oceń charakter kontuzji
lekka - GRAMY
poważna - PRZERWIJ
opinia zawodnika
poważna - WEZWIJ POMOC
lekka - WZNÓW GRĘ
max 2 osoby z pomocy medycznej
Ty decydujesz czy nosze są niezbędne
NIE UDZIELAMY POMOCY NA POLU GRY
rana krwawiąca musi być zatamowana
wejście POMOCY = zejście ZAWODNIKA
powrót po wznowieniu gry
miejsce i charakter powrotu
gotowość stwierdza asystent lub techniczny
doliczamy czas wynikający z kontuzji
kary indywidualne sygnalizujemy na polu gry
WYJĄTKI:
bramkarz
bramkarz + zawodnik
2 zawodników tej samej drużyny ZDERZY SIĘ
poważna kontuzja
Protesty
Kto?
Kapitan
Kiedy?
Do zakończenia zawodów
Zakres?
tożsamość zawodników
niewłaściwego stanu, oznaczenia i wyposażenia pola gry
"Sprawdzenie tożsamości zawodników sędzia może dokonać przed zawodami, w czasie przerwy między częściami gry lub po zawodach, zawsze jednak w obecności kapitanów obu drużyn. Konieczność sprawdzenia tożsamości zawodników zobowiązuje kapitanów i kierowników drużyn do zatrzymania wszystkich zawodników, którzy uczestniczyli w grze do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego miejscu."
Art. 1 PZPN
"19. Protesty dotyczące stanu pola gry mogą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem, jak także w trakcie zawodów. Protesty muszą być przez sędziego zbadane, a w przypadkach uzasadnionych sędzia musi - poprzez kapitana drużyny gospodarzy - wyznaczyć organizatorom zawodów czas na usunięcie ewentualnych usterek."
Treść protestu umieszczamy w sprawozdaniu.
Podpisują kapitanowie i kierownicy drużyn.
Bezpieczeństwo sędziów
" Jeżeli niebezpieczeństwo zagraża sędziom i drużynie gości, drużyna gospodarzy oraz organizator zawodów zobowiązani są zapewnić im wystarczającą ochronę. Jeżeli niebezpieczeństwo zagraża tylko sędziom, obowiązek udzielenia ochrony i pomocy spoczywa na obydwu drużynach i organizatorze zawodów."
"Organizator zawodów odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo sędziów zarówno przed zawodami, podczas ich trwania i po nich, jak również podczas opuszczania miejsca rozgrywania zawodów."
Zakończenie zawodów przed upływem ustalonego czasu gry
Przyczyny:
jedna z drużyn zostanie zdekopmletowana
jedna z drużyn samowolnie zejdzie z pola gry
jeden z sędziów zostanie czynnie znieważony przez osobę nie biorącą udziału w grze*
jeden z sędziów zostanie czynnie znieważony przez zawodnika biorącego udział w grze lub osobę uprawnioną do przebywania w strefie technicznej*
zawodnik wykluczony odmówi opuszczenia pola gry i nie zrobi tego w ciągu 2 minut
wymiana niezdatnej do gry piłki nie nastąpi w ustalonym realnym czasie
wyczerpane zostaną wszystkie możliwości zastąpienia uszkodzonego elementu obowiązkowego wyposażenia pola gry (bramka, chorągiewka rożna)
podczas zawodów publiczność wtargnie na pole gry i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut
publiczność ponownie wtargnie na pole gry
zachowanie publiczności zagraża porządkowi publicznemu, a brak jest dostatczenej ilości służb porządkowych
pole gry stanie się niezdatne do gry
zapadną ciemności uniemożliwiające kontynuowanie gry
nastąpi awaria oświetlenia i nie będzie możliwości jej likwidacji w ustalonym realnym czasie gry
Sędzia musi wyczerpać wszystkie środki i możliwości pozwalające doprowadzić je do końca!
Wznowienie i kontynuowanie zawodów zakończonych przed upływem ustalonego czasu gry z wyżej wymienionych powodów jest niedopuszczalne!
Zawodnicy obu drużyn muszą bezzwłocznie opuścić pole gry jednocześnie z sędziami, na wyraźne zarządzenie sędziego. Przyczynę oraz minutę przedwczesnego zakończenia zawodów sędzia szczegółowo opisuje w sprawozdaniu.
O dalszych rostrzygnięciach decyduje Wydział Gier i Dyscyplin ZPN na podstawie wyczerpującego sprawozdania sędziego.
Sędzia techniczny
"Jeżeli, którykolwiek z trzech sędziów nie może kontynuować pełnienia swoich obowiązków, zastępuje go sędzia techniczny, chyba że delegowano rezerwowego sędziego asystenta."
Obowiązki:
pomaga w administracyjnych obowiązkach przed, w trakcie i po zakończonych zawodach
pomaga podczas procedury wymiany zawodników
sprawdza ubiór zawodników przed ich wejściem na pole gry
kontroluje wymianę piłek
pomaga sędziemu w kontroli zawodów zgodnie z Przepisami Gry
wypełnia sprawozdanie z swojej pracy
informuje sędziego o nieodpowiednim zachowaniu osób w strefach technicznych
informuje uczestników zawodów o przedłużonym czasie gry danej częsci zawodów
Zespół sędziowski
Sędzia
Asystent nr 1
Asystent nr 2
Sędzia techniczny
Dodatkowy sędzia asystent nr 1
Dodatkowy sędzia asystent nr 2
Rezerwowy sędzia asystent
Przygotował:
Michał Górka KS Tarnów
styczeń 2013
Przed zawodami:
przybycie na obiekt min. 45min przed rozpoczęciem zawodów
Full transcript