Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1er Batx. Unitat 1: Introducció a les Ciències de la Terra i del Medi Ambient.

1er trimestre.
by

Àlex López-Duran

on 23 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1er Batx. Unitat 1: Introducció a les Ciències de la Terra i del Medi Ambient.

2. La teoria de sistemes aplicades a l'estudi del medi
Unitat 1: Introducció a les CTMA
(cc) photo by Metro Centric on Flickr
(cc) photo by Franco Folini on Flickr
(cc) photo by jimmyharris on Flickr
(cc) photo by Metro Centric on Flickr
I... què fan els geòlegs?
Què és la Geologia?
I... les Ciències de la Terra
i el Medi Ambient?
Sismologia
Petrologia
Mineralogia
Vulcanografia
Estratigrafia
Paleontologia
Geodinàmica
Geomorfologia
Tectònica
Les CTMA, més vives que mai
1.Una perla blava en l'espai
Sistema solar:
- 8 planetes
- 162 satèl.lits o llunes
- centenars de milers petits cossos:
planetoides, asteroides i cometes
Planetes exteriors o gasosos
Planetes interiors o rocosos
Relacions causals
Les relacions poden ser:
1. Relacions causals simples: quan es relacioen dues o + variables d'un sistema entre sí. Poden ser:

Directes o + : +/+ o -/- 2 variables directament proporcionals.
Inverses o - : +/- o -/+ 2 variables inversament proporcionals.
Encadenades: es produeixen entre més de dues variables, sense que l'última es relacioni amb la primera. És una seqüència oberta. El resultat global serà de tipus directe o invers. Cal tenir en compte només la 1a i l'útima variable.

2. Relacions causals cícliques o compostes: 2 o + variables es relacionen entre sí, on la última variable interactua amb la primera i el cicle es pot tancar. S'anomenen de retroalimentació, realimentació o feedback. Poden ser:

Bucles de retroalimentació positius: resultat +. Les variables creixen/disminueixen de manera incontrolada fins que s'exhaureix o s'anul·la una de les variables.

Bubles de retroalialimentació negatius: resultat -. Les variables s'autocontrolen. Són els estabilitzadors del sistema.
3. La terra com a sistema
geosfera
edafosfera
biosfera
atmosfera
hidrosfera
4.Relació de l'ésser humà amb el medi
Recursos
RECURS
: bé natural amb interès, com a resultat de processos naturals

Si el procès, massa dèbil o fort = situació de risc

Recursos renovables: es renoven a velocitat demanda < disponiblitat

Recursos no renovables: vel demanda > disponiblitat

Recursos energètics: comb fòssils, minerals radioactius, E hidràulica fluvial, mareomotriu, geotèrmica, eòlica o solar

Recursos no energètics: aprofitem altra propietat diferent a l'energètica - pastures, pesca, fusta o minerals
Residus
Hi ha un augment per:

Concentració població, dsv econòmic, noves pautes compartament i canvi composició residus

Produeix:

Contaminació subsòl per filtració lixiviats
Augment contaminació atmosfèrica i intensificació efecte hivernacle per: fermentació residus, vaporització subst. orgàniques i inceneració incontrolada

Segons l'origen classifiquem els residus en:

RSU: pes = matèria orgànica, volum= envasos+embalatges
Residus industrials: (els + contaminants)
Runes i materials construcció
Purins i fems
Residus sanitaris
Altres

REDUÏR, RECICLAR I REUTILITZAR
Riscos
Risc natural: Es produeix per la interacció dels processos del medi amb l'ésser humà o amb els seus béns o recursos

Risc induït: quan hi ha accions humanes que ajuden a desencadenar un fenòmen

L'ocurrència d'una catàstrofe natural és el resultat de la conjunció de nombroses variables com la
perillositat i la vulnerabilitat:


a.
Perillositat:
probabilitat d'ocurrencia d'un cert fenomen en un període de temps determinat i un espai concret.

Relacionat amb aquest concepte: Període de retorn: És una mesura estadística que ens indica la periodicitat o freqüència en què un fenomen es repeteix. Es basa en dades històriques.

b.
Vulnerabilitat (=dany):
representa l'expectativa de pèrdua de vides humanes o danys económics, ecològics, etc., com a conseq d'un fenomen natural.
Depen de la quantitat i el valor dels béns exposats.

Esposició
: es refereix al nombre de persones sota la influència d'un cert risc. Si hi ha més població exposada poden haver-hi més víctimes i danys

Ara podem definir:

RISC = PERILLOSITAT X VULNERABILITAT X EXPOSICIÓ

Risc
= probabilitat que ls conseq socioeconòmiques derivades d'un procés natural det, en una zona iun període de temps concrets, superin un cert límit considerat de normalitat.


Les accions que cal realitzar en l'actuació sobre els riscs són:

Predicció del risc:
anticipació precisa de quan, on i com es produirà.
Previsió del risc
: elaboració de models de funcionament. Anàlisi i estudi de les àrees de risc: elaboració de mapes de perillositat i vulnerabilitat.
Prevenció del risc:
adopció de mesures er evitar o reduir les situacions de risc (sisteme d'alarma i control, mesure de protecció civil)
Ordenació territorial
: adequació de l'ús del sòl a les condicins de risc existents.
Impactes
- Qualsevol incidència que pugui ocasionar una acció humana sobre el medi natural
- Poden generar riscos induïts
- Impacte induït: els causats per altres impactes

AIA (Avaluació d'Impacte Ambiental): conjunt d'estudis i anàlisis tècniques que permeten estimar els efectes + i - que un projecte x pot causar sobre el medi, amb l'objectiu de protegir la salut humana, contribuir a qualitat de vida, vetallar pel manteniment de la diversitat i conservar la capacitat de reproducció del sistema.

Un AIA requereix:
1. Definició, caract i ubicació del projecte.
2. Estudi alternatives possibles.
3. Anàlisi impactes potencials en el medi ambient en un estudi ambiental
4. Determinació mesures preventives i/o correctores
5. Seguiment que garanteixi compliment mesures p i/o c
6. Informació pública i declaració final AIA
Gestió ambiental
Dos models de creixement

Desenvolupament intensiu: creixement sense cap ordre, es generen desequilibris, malbaratament recursos i augmenten riscos i impactes sobre el medi

Desenvolupament sostenible: creixement limitat, els recursos es gasten a un ritme </= regeneració, pocs riscos i impactes medi (decreixement sostenible: créixer de manera infinita és impossible, cal produir i consumir menys)
Dos tipus de mesures:

Mesures preventives: eviten conflicte mediambiental
Planificació i ordenació del territori
Incentius econòmics
Legislació ambiental
Educació ambiental

Mesures correctores: un cop provocat un conflicte mediambiental, tendeixen a corregir-lo
Edafologia
1a AVALUACIÓ
Unitat 1: Introducció a les CTMA
Unitat 2: Materials terrestres
2.1. minerals
2.2. roques
Unitat 3: Estructura interna de la terra
Unitat 4: Processos geològics interns: Magmatisme i sismicitat

2a AVALUACIÓ
Unitat 5: Processos geològics externs
Unitat 6: Serralades: plecs i falles
Unitat 7: L'atmosfera i riscos associats
Sortida: a on?

3a AVALUACIÓ
Unitat 8: El mapa geològic
Unitat 9: Història de la Terra
Projecte final: Joc de rol
Característiques excepcionals de la Terra
- distància mitjana del Sol
- atmosfera que genera efecte hivernacle moderat - 15graus
- aigua en estat líquid
- acull diverses formes de vida
Sistemes oberts: els components efectuen un intercanvi + o - continu de matèria i E amb el món exterior. Molt signifactiva la relació amb l'entorn.

Sistema aïllat: les seves variables són totes endògenes. El sistema no realitza cap intercanvi de matèria ni E amb l'exterior. No en coneixem cap.

Sistema tancat: no tenen intercanvi de matèria amb l'entorn, però sí importen/exporten E.
TIPUS DE SISTEMES
És un sistema tancat
És un sistema autoregulador (hipòtesi Gaia: "El clima, la vida i la geologia actuen de forma conjunta i s’autoregulen tendint a l’equilibri. Explica el planeta Terra com a superorganisme que és capaç d'autoregular-se gràcies als processos biogeoquímics." James Lovelock. 1969)
- L'E que consumeix:
1. el Sol
2. l'E interna del planeta (E residual de formació i per desintegració radioactiva elements)
Hidrosfera
Geosfera
Atmosfera
1
2
4
3
5
6
7
Terratrèmol
onades del mar
vent
riu
aigües subterrànies
erosió sòl pel vent
formació sòl
O també anomenades propietats del sistema. Es poden distingir les sugüents:

1. Els elements d'un sistema poden ser components físics mesurables que constituiran les variables del sistema. Una variable és un aspecte mesurable en un sistema.

2. Cada element té una funció en el sistema. El canvi d'un element afecta a la resta
d'elements i repercuteix en el funcionament del sistema.

3. Existeixen mecanismes autoreguladors que tendeixen a restablir l'equilibri dins uns certs
límits.

4. Els sistemes tenen propietats emergents, que resulten de les relacions que s'estableixen
entre els elements del sistema. Les propietats del sistema són alguna cosa més que la
suma de les propietats de cada element que ho constitueix.
Característiques
d'un sistema
Full transcript