Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Câu 27:Phân tích vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

No description
by

Thai Nguyen

on 5 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Câu 27:Phân tích vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Câu 27: Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.Liên hệ với vai trò của ĐCS Việt Nam.
Công nhân bán sức lao động và sự áp bức bóc lột của CNTB
Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Địa vị KT-XH của giai cấp công nhân trong XH TBCN
"Lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn nhân loại là công nhân, là người lao động"

Những đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân
Giai cấp tiên phong trong Cách mạng
> có thể tập hợp được đông đảo các giai cấp, tầng lớp khác vào phong trào cách mạng.
> giai cấp công nhân ngày càng được bổ sung thêm những công nhân có trình độ chuyên môn và học vấn ngày càng cao
.
Mối quan hệ giữa đảng cộng sản và giai cấp công nhân
Đảng cộng sản là tổ chức chính trị cao nhất của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích và trí tuệ của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động.
Giai cấp công nhân là cơ sở xã hội của đảng cộng sản, là nguồn bổ sung lực lượng phong phú cho đảng cộng sản.
Sự lãnh đạo của đảng cũng chính là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân.
Đảng cộng sản là đội ngũ tiên phong chiến đấu của giai cấp công nhân và nhân dân lao động,Đảng có sự tiên phong về lí luận và hành động.
Đảng cộng sản là lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Đảng cộng sản có những lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động
Tính tất yếu của sự hình thành, phát triển chính đảng của giai cấp công nhân
Trong thực tế lịch sử, phong trào đấu tranh của GCCN chống lại GCTS đã nổ ra ngay từ khi chủ nghĩa tư bản hình thành và phát triển,theo quy luật có áp bức có đấu tranh.
Chủ nghĩa Mác Lênin ra đời đáp ứng được yêu cầu của cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân,được giai cấp công nhân tiếp thu và nhanh chóng trở thành vũ khí lí luận của mình.Chủ nghĩa Mác Leenin sau 1 thời gian xâm nhập vào phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân đã dẫn đến sự ra đời của Đảng cộng sản.
Khi Đảng cộng sản ra đời,thông qua sự lãnh đạo của Đảng,giai cấp công nhân nhận thức được vai trò,vị trí của mình trong xã hội,hiểu được con đường,biện pháp đấu tranh cách mạng,từ đó tập trung đông đảo quần chúng nhân dân lao động,thực hiện việc lật đổ CNTB,giải phóng giai cấp mình,giải phòng toàn xã hội và tổ chức xã hội mới về mọi mặt.
Phương thức lao động của giai cấp
công nhân
Địa vị của giai cấp công nhân trong hệ thống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa
Trong hệ thống quan hệ sản xuất của xã hội tư bản chủ nghĩa, người công nhân là những người về cơ bản không có tư liệu sản xuất, phải làm thuê cho nhà tư bản, và bị bóc lột sức lao động. Khi nói về thuộc tính này, C.Mác và Ph. Ăngghen gọi những người công nhân này là tầng lớp vô sản.
Nếu từ thế kỉ XIX chủ yếu là lao động cơ khí và thủ công thì ngày nay xuất hiện một bộ phận công nhân của ngành công nghệ với trình độ tri thức ngày càng cao.
NHỮNG ĐIỀU LIỆN KHÁCH QUAN
QUY ĐỊNH SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
GIAI CẤP CÔNG NHÂN
Trong nền
sản xuất đại công nghiệp
, giai cấp CN vừa là
chủ thể trực tiếp

vừa là sản phẩm
căn bản nhất của nền sản xuất đó
Nền sản xuất TBCN
"...giai cấp công nhân hiện đại chỉ có thể sống với điều kiện
là kiếm được việc làm
và chỉ kiếm được việc làm nếu lao động của họ làm tăng thêm tư bản". do đó buộc phải học tập và vươn lên
Trong
chế độ TBCN
, CN không có hoặc rất ít tư liệu sản xuất, họ
là người làm thuê
. Giai cấp tư bản muốn duy trì chế độ tư hữu, duy trì chế độ áp bức bóc lột đối với giai cấp CN và quần chúng nhân dân lao động
Giai cấp có tin thần cách mạng triệt để nhất thời đại hiện nay
C.Mác và Ăngghen: “Trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp vô sản là thực sự cách mạng. Các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp; giai cấp vô sản, trái lại, là sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp”.
Chỉ duy nhất giai cấp CN có sức mạnh lịch sử xóa bỏ CNTB, từng bước xây dựng CNXH, CNCS trên phạm vi toàn thế giới
Giai cấp có ý thức tổ chức kỷ luật cao
Giai cấp có bản chất Quốc tế
Vai trò của đảng cộng sản trong quá trình thực hiện lịch sử của giai cấp công nhân
Khái niệm Đảng Cộng sản
Đảng cộng sản là lãnh tụ chính trị,là hình thức tổ chức cao nhất,bộ phận tiên tiến nhất của giai cấp công nhân,đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.Lấy chủ nghĩa Mác - Leenin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động,lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.
Như vậy,bản chất của Đảng không tách rời bản chất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Giai cấp công nhân là sản phẩm của nền công nghiệp hiện đại,lực lượng đại biểu cho sự phát triển của lực lượng sx tiến bộ,cho xu hướng phát triển của phương thức sx tương lai.Do vậy,về mặt khách quan nó là giai cấp có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa,xóa bỏ mọi chế độ áp bức bóc lột và xây dựng xã hội mới - xã hội chủ nghĩa và Cộng sản chủ nghĩa.
LIÊN HỆ
Đảng cộng sản Việt Nam với việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Leenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước,là sự sát nhập của 3 tổ chức cộng sản: Đông Dương cộng sản Đảng,An Nam cộng sản Đảng,Đông Dương cộng sản liên đoàn.
Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam,đại biểu trung thành cho lợi ích giai cấp của công nhân,nhân dân lao động Việt Nam.Đảng cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động,lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản,lấy sự nghiệp giải phóng dân tộc,giải phòng giai cấp công nhân làm mục đích tối cao của mình.
Từ khi ra đời đến nay,Đảng cộng sản Việt Nam đã thể hiện vai trò,tinh thần phụ trách trước giai cấp và dân tộc.Trong tiến trình Cách mạng,Đảng ta đã và đang lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc,đưa cả nước từng bước đi lên theo con đường XHCN.Trong giai đoạn hiện nay,Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân công cuộc đổi mới,công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước,phấn đấu vì mục tiêu dân giàu nước mạnh,xã hội dân chủ,công bằng,văn minh.
Tuy nhiên,đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ mới,Đẳng ta luôn coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo các nội dung chủ yếu sau:
Phải đổi mới tư duy,trước hết là tư duy lí luận,nâng cao trình độ trí tuệ và năng lực lãnh đạo của Đảng.
Phải thực hiện triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt của Đảng
Tăng cường sự đoàn kết,thống nhất trong Đảng trên cơ sở chủ nghĩa Mac Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Chăm lo xây dựng đội ngủ cán bộ đảng viên trong sạch có phẩm chất,có năng lực và sức chiến đấu cao.

Khái niệm giai cấp công nhân
Giai cấp công nhân là: Một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hoá ngày càng cao; Lực lượng lao động cơ bản tiên tiến trong các quy trình công nghệ, dịch vụ công nghiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; Đại biểu cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến trong thời đại hiện nay”
Nhóm 5
Nguyễn Đình Thái
Lại Thị Quỳnh Anh
Phạm Hoàng Hiệp
Trần Văn Trung
Phạm Văn Mạnh
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của nhóm 5.
Full transcript