Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Osmanlıda Mali Olaylar

No description
by

koray burkan

on 17 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Osmanlıda Mali Olaylar

İlk mali teşkilat 1.Murat zamanında Karamanlı Kara Rüstem Paşa ile Çandırlı Kara Halil Paşa tarafından yapıldığı bilinmektedir.

Osmanlı mali teşkilatın başında defterdar bulunmaktadır.

Defterdar padişah malının vekili, sadrazamında nazırıdır.
Mali Teşkilat
GÖREVLERİ;
Bütçeyi hazırlar.

Hazinenin koruyucusu ve sorumlusudur.

Hükümdara sormadan maaşlara zam yapabilme, katiplik, çavuşluk, siphalik, ferman yazma yetkileri verilmiştir.
Osmanlı devletinde önceleri tek bir defterdar varken ekonominin, sınırlarının genişlemesiyle bir çok farklı defterdarlar görev almıştır.

Başdefterdar bunların en rütbelisiydi.
Not
Hazine

Dış hazine:
Devlete aittir.
Defterdar sorumludur.
İç hazine:
Padişahın şahsına aittir.
Hazinedarbaşının emrindedir.
Hazinedar koğuşları muhafaza eder.
Fatih Sultan Mehmet zamanında kurulmuştur.
Not
1793 yılında tek hazine ve
tek defterdar düzeni sona erdi.1840'a kadar sürecek olan çok hazineli ve cok defterdarlık dönemine geçildi. 1840'da da mevcut hazineler kapatılarak devletin tüm gelir ve giderlerinin yer aldığı maliye hazinesi kuruldu
Vergiler;
Öşür
Cizye
Haraç
Gümrük vergileri
Ağnam
Çift resmi
Çift bozan
Avaraz
Savaş ganimetleri.

Bağlı olan devletlerin yıllık ve gönderilen armağanlar.
Hazine Gelirleri
Osmanlıda Mali Sistem
Osmanlıda Mali Olaylar
Osman Gazi ilk vergi uygulaması olan Pazar Resmini (bac) koydu.
1299-1324
1327
Orhan Gazi zamanında ilk darphane Bursa’da kuruldu ve Orhan Gazi adına ilk gümüş sikke (akçe) basıldı. Devletin mali teşkilatı esas itibariyle Orhan Gazi zamanında kurulmaya başlandı.
1362–1389
I.Murat zamanında devletin merkez ve eyalet teşkilatları tamamlandı ve Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa tarafından Devlet Hazinesi ve Mali Teşkilat kuruldu.

Osmanlı İmparatorluğu müesseseleriyle birlikte gerçek ve kesin bir şekilde Fatih Sultan Mehmet devrinde kurulmuştur. Bu dönemde üç adet kanunname uygulamaya konuldu.
1453-1481
1477
İlk Osmanlı altın sikkesi sultani basıldı
1509
II. Beyazıd döneminde ilk örfi vergi olan avarız resmi ihdas edildi.
Yavuz Sultan Selim zamanında yoklama ve teftiş elemanı olarak Bakı Kulu teşkilatı kuruldu.
1512-1520
Bütçe açıkları başladı.1600’lerde açıklar bazı gelirlerin iltizama verilmesi, örfi vergilerin artırılması ve tağşiş (para değerini düşürme) ile kapatılmaya çalışıldı.
1580
Tek hazine ve tek defterdar düzeni sona erdi
1793
Mali yılbaşı Mart ayı olarak belirlendi. İltizam usulü kaldırılarak, vergi ve resimler
memurlar eliyle toplanmaya başlandı.

Tanzimat reformlarının ve bütçenin finansmanı için ilk kâğıt para tedavüle çıkarıldı.

Mevcut hazineler kaldırılarak Devletin tüm gelir ve giderlerinin yer aldığı Maliye
Hazinesi kuruldu.
1840
Kırım savaşı sırasında Osmanlı imparatorluğu ilk dış borçlanmasını yaptı.
1854
1855
İlk bütçe nizamnamesi kabul edildi. Bütçe, Tanzimat ile birlikte mali sistemimize girdi.
1862
Divan-ı Muhasebat, bugünkü adıyla Sayıştay kuruldu.
1863
1866
1875
1879
1881
1888
1910
Batılı anlamda ilk Bütçe Kanunu hazırlandı.

İlk emlak ve gelir vergileri yürürlüğe konuldu.

Maliye Nezareti bünyesinde Hazine-i Vezne birimi kuruldu.

Hazine ve para nakli ile ilgili işlemler Osmanlı Bankası kanalıyla yürütülmeye başlandı.

Memleket sandıkları kurularak tarım ile uğraşanlara düşük faizli krediler sağlandı.
İlk Menkul Kıymetler Borsası İstanbul’da kuruldu
Osmanlı İmparatorluğu iç ve dış borçlarının faiz ve itfa bedellerini vadesinde ödeyemeyeceğini bildirerek moratoryum ilan etti
Maliye Teftiş Kurulu kuruldu
Osmanlının iç ve dış borçlarının yönetimi ve bir kısım gelirlerin doğrudan tahsili için Maliye Nezareti dışında Düyun-u Umumiye İdaresi kuruldu.
İlk milli bankamız olan Ziraat Bankası kuruldu
İlk Muhasebe-i Umumiye Kanunu kabul edildi. Genel ve katma bütçeli idarelerde Maliye Nazırına bağlı muhasebe müdürlükleri (Bütçe Dairesi Başkanlıkları) kuruldu

İstanbul’da Maliye Mektebi açıldı.
Full transcript