Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

La importància del magnetisme en la nostra vida diària.

Treball de recerca 2014
by

lidia lopez

on 21 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of La importància del magnetisme en la nostra vida diària.

Objectius
Ens podem imaginar una vida sense energia elèctrica?
Coneixem com es produeix i per què es genera l'electricitat?
Quina és la relació que hi ha entre el magnetisme i el corrent elèctric?
Coneixem totes les aplicacions que empren el magnetisme?


Part pràctica
Una mica d'història
Magnetisme
Què és un imant?

Electromagnetisme
Aplicacions
La importància
del magnetisme en la nostra vida diària.

Gràcies!
s.VIIa.C, els grecs descobreixen Magnèsia.
Tales va enregistrar les seves observacions i
les compara amb l'electrostàtica.
En 376a.C, els xinesos descobreixen el camp magnètic terrestre.
s.XII, els àrabs utilitzen les brúixoles per a la navegació.
En 1600 William Gilbert afirma que la Terra és un imant gegant.
En 1800 Oersted descobreix l'electromagnetisme.
En 1823 Ampère afirma que el magnetisme es devia a petits corrents tancats.
Creació d'imants
De quins tipus poden ser?
Segons l'origen de la seva propietat magnètica.


Segons la permeabilitat magnètica.
Explicació del magnetisme de la matèria
Neutre
: Les molècules o imants elementals estan desordenats. Resulta no magnètic.
Imantat
:Les molècules estan parcialment orientades.
Saturat
: Les molècules estan totalment orientades. I actuen com un conjunt.
Propietats generals
Llei d'atracció i repulsió:
Els pols magnètics iguals es repel·leixen i els contraris s'atreuen.
Característiques
Tots els imants consten de:
pols
línia neutra
eix
Creen línies de força, i a aquest conjunt se l'anomena camp magnètic.


Naturals
: Magnetita, tetra-òxid doble de ferro.


Artificials
: Barres de ferro o acer que són magnètics per medis exteriors.

Temporals
: són magnètics quan existeix la força que els imanta. Ferro

Permanents
: Són magnètics encara que la força cessi. Acer

Diagmagnètics
: Les línies de força S'allunyen pel moviment dels electrons. Aigua, mercuri, coure...

Paramagnètics
: Són atrets pel camp magnètic. Sodi, alumini, crom...A temperatures molt baixes augmenta l'atracció.

Ferromagnètics
: Són fortament atrets cap al camp: Ferro, cobalt, níquel...A temperatures altes, punt de Curie, els efectes desapareixen.
Una substància magnètica es converteix en imant artificial, gràcies a:
Fregament amb altres imants
Mitjançant el pas d'un corrent elèctric (electroimant).
I el perd amb calor o fregant en sentit contrari, del que se l'ha fregat.

Si trenquem un imant per la meitat, obtenim dos imants.
Acceleradors de partícules
Alternador
Està format per:
un imant permanent (estator)(induït)
una espira que gira lliurement (rotor)(inductor)
dos col·lectors en forma d'anella, que giren amb l’espira
escombretes que estan en contacte amb el col·lector i estàn lligades a un circuit exterior.
Dinamo
Està format per:
Els mateixos elements que l'alternador.
Però els dos col·lectors, tenen forma de "C".
Això fa que sempre es produeixi corrent positiva.
Motor elèctric
Les parts del motor són les mateixes que la dinamo.
La diferència és que es subministra corrent a l'espira. I el camp magnètic que crea interact´´ua amb el de l'estator.
Transformador
És un marc quadrat de ferro dolç, i està envoltat per dos solenoides. Un amb secció gran i pocs fils; i l'altre amb secció petita i molts fils.
Tren de levitació magnètica
Capaç de viatjar a 518 km/h
Les bobines proveeixen levitació al vehicle.(RAILS)
Dues ordenacions Halbach s'encarreguen del guiat lateral, als costats de les bobines. (RODES)

Conclusions
Existeixen nombroses aplicacions. Algunes molt complexes i altres de gran utilitat.

Ciclotró
En que es basa?
Quina és la seva estructura?
Com funciona?
Per a què serveix?
Sicrotró
És més potent, però té limitacions


Per a què serveix?


Com funciona?
Pràctica 2
Pràctica 1
Pràctica 3
Motor de moviment perpetu
Experiències de Faraday
Força electromagnètica sobre una espira rectangular
Camp electromagnètic
Maxwell va considerar al camp elèctric i al magnètic com a una única entitat. I la relació entre la intensitat del camp elèctric i la intensitat del camp magnètic és la velocitat de la llum.⁡c=E/B
Consisteix a accelerar i augmentar l'energia d'un feix de partícules mitjançant la generació de camps elèctrics que acceleren les partícules i camps magnètics que les dirigeixen i enfoquen.
CERN
ALBA
Funciona desde l'any 2012
Estudia l’estructura atòmica i les propietats de la matèria
Es troba a Cerdanyola, és l'únic d'Espanya
Accelera electrons a 3 Gev
Perímetre de 268 m

L’LHC accelera partícules per a fer-les col·lisionar entre sí.
Estudia la matèria a escala subatòmica
Es va fundar al 1952
Perímetre de un 28 km
(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)
Amb la barra:
Sense la barra:
Electroimant
Levitació magnètica
Els electroimants són molt més potents que els anteriors.
Experiència d'Oersted
Experiment de Faraday
1) La força sobre corrents paral·lels al camp és zero.
2) I sobre corrents perpendiculars és màxima.
3) La força depèn del vector velocitat, del vector del camp magnètic i del sinus de l'angle que formen.
4) La direcció de la força magnètica és perpendicular al pla que conté als vectors v i B la seva direcció és la que indica l'anomenada regla de la mà esquerra.
5) La magnitud de la força magnètica és igual al producte d’una càrrega mòbil o un corrent 𝑞 i la intensitat ⁡Fm = q (v·B)
Full transcript