Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3.3 Mengenal pasti Pengaplikasian KBAT dalam PdP.

No description
by

vicky kaneson

on 7 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3.3 Mengenal pasti Pengaplikasian KBAT dalam PdP.

3.3 Mengenal pasti Pengaplikasian KBAT dalam PdP.
3.2 Persepsi Guru Terhadap Kepentingan KBAT
3.1 Objektif 1: Kesediaan guru menggunakan KBAT dalam PdP.
3.0 DAPATAN KAJIAN
Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT)
Keseluruhan
3.27
3.41
- Tiga perempat daripada guru-guru bersetuju bahawa KBAT menjadikan pelajar berfikir lebih kritikal dan lebih kreatif.

- Soalan berbentuk KBAT merangsang dan menjana minda pelajar agar berfikir lebih jauh lagi ketika sesi perbincangan dalam kelas.

- Terdapat guru tidak bersetuju kerana sikap pelajar dan situasi kelas yang agak mencabar.
7. Pengaplikasian KBAT dalam membantu mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif pelajar.
3.53
Guru-guru bersetuju bahawa KBAT sangat penting dalam membantu pelajar meningkatkan pencapaian akademik.
Terdapat sebilangan kecil guru yang tidak bersetuju kerana guru tersebut tidak jelas kerelevanan jawapan pelajar dalam peperikaan.
6. KBAT sangat penting untuk membantu pelajar dalam meningkatkan prestasi akademik.
5. Pengajaran KBAT perlu diaplikasikan dalam setiap PdP yang dijalankan dalam kelas.
3.06
Bukan semua guru bersetuju
Guru berpendapat bahawa bukan semua topik sesuai untuk memasukkan elemen KBAT
3.47
Guru-guru memahami kepentingan KBAT.
Terdapat segelintir guru yang masih kabur akan kepentingan KBAT dalam PdP.
4. Saya sangat memahami kepentingan pengajaran KBAT dalam PdP.
2.3 Instrumen Penyelidikan
Borang soal selidik diedarkan.
Mengandungi 10 soalan
Jawapan berbentuk skala likert
* 1 = sangat tidak setuju
* 2 = tidak setuju
* 3 = setuju
* 4 = sangat setuju
2 soalan memerlukan jawapan bertulis tentang pendapat guru.
Semua soalan yang dikemukakan berkait rapat dengan persoalan penyelidikan ( kesediaan guru menggunakan KBAT dalam PdP Bahasa Malaysia)
1.3 OBJEKTIF KAJIAN
2.88

Saya mengaplikasikan Taksonomi Bloom sebagai panduan dalam penyoalan aras yang berbeza.
- Banyak guru berpendapat bahawa:
Pelajar dapat berfikir lebih matang, lebih kritikal dan lebih kreatif.
Dapat membentuk pelajar yang mampu membuat pertimbangan yang wajar.
Pelajar mampu menilai kemunasabahan dan kewajaran sesuatu topik yang dibincangkan dalam PdP.
Soalan Kualitatif

Apakah pandangan anda terhadap kepentingan mengajar berfikir aras tinggi kepada pelajar sekolah?
2.2 Sasaran Penyelidikan
17 0rang guru yang mengajar pada peringkat menengah rendah dan menengah atas.
Usia 27 tahun hingga 70 tahun yang terdiri daripada 5 orang lelaki dan 12 orang wanita.
2.1 Kaedah Penyelidikan
kumpulan sasaran guru-guru Bahasa Malaysia
menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif
Kesemua huraian dilakukan secara empirikal tanpa menggunakan mana-mana sumber lain
2.0
METODOLOGI PENYELIDIKAN
Pemahaman dan penghayatan guru terhadap KBAT sangat peting dalam merealisasikan kemahiran ini dalam PdP
Didefinisikan sebagai satu keupayaan untuk mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penakulan dan refleksi terhadap sesuatu masalah, membuat keputusan dan berinovasi.
Keberhasilan dan keberkesanan PdP dalam sesuatu subjek terletak pada kesediaan guru.
Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) diterapkan dalam PdP sebagai usaha untuk mempertingkatkan prestasi pelajar

Seiring untuk menyediakan pelajar untuk berfikir di luar kotak fikiran pelajar.

Perubahan globalisasi dan liberalisasi serta perkembangan teknologi menuntut ketangkasan guru dalam mempertingkat prestasi subjek.
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
1.0 PENDAHULUAN
.

3.47
Saya menggalakkan pelajar untuk memberikan idea dalam sesi PdP
Saya menggunakan maklumat yang relevan dalam interaksi dan perbincangan.
*Guru sudah biasa dengan penerapan teknik menghafal topik yang diajar.
*Memberi impak kepada pelajar dari segi KBAT
*Penerapan KBAT bergantung pada kesediaan guru itu sendiri.
*Dapat melahirkan guru dan pelajar berinovasi, kritis dan kreatif.
Masalah
Kesediaan guru-guru Bahasa Malaysia di Sekolah Menengah Hin Hua dalam pengalaman dan penerapan KBAT semasa sesi pengajaran dan pembelajaran subjek Bahasa Malaysia.

Fokus Kajian
1.2 PERBINCANGAN MASALAH
3.37

Walaupun min menurun untuk objektif kedua, namun boleh diandaikan bahawa guru-guru BM mempunya reaksi yang positif dalam soal menitikberatkan KBAT dalam PdP.
Catatan min untuk objektif kedua
Obj 3
Soalan kualitatif
Obj 2
Obj 1
Guru mempunyai anjakan paradigma terlebih dahulu, sebelum membudayakan pelajar dengan KBAT
KBAT
Mengenalpasti kesediaan guru menggunakan KBAT dalam PdP.
Mengenalpasti persepsi guru terhadap kepentingan KBAT.
Mengenalpasti pengaplikasian KBAT dalam PdP
1. Mencatat min banyak. Ini menunjukan hampir semua guru membuat persediaan awal. Satu kelebihan memahami keseluruhan topik dan rasa yakin sewaktu mengajar.
2. Hanya mencatat 3.06. bukan semua guru menganggap soalan KBAT perlu dititikberatkan sewaktu PdP. Ini adalah kerana membebankan guru.
3. Mencatat sebanyak 3.65. guru- guru mempunyai pengetahuan am tentang topik yang diajar dan bersedia untuk menjawab soalan KBAT .
1. Bagaimanakah anda menyediakan bahan pengajaran yang bertarafkan kemahiran berfikir aras tinggi?
Menggunakan bahan-bahan relevan sebagai rujukan
Menyediakan soalan berbentuk KBAT
3.37
2.88
Kurang sedar sudah menggunakan Taksonomi Bloom
Sebahagian lagi sentiasa memastikan dan menyemak semula
Guru-guru memang berusaha dalam soal penggunaan sumber PdP
Guru merangsang pelajar untuk mengemukakan pendapat
Kurang pendedahan Taksonomi Bloom
Penekanan Taksonomi Bloom juga agak kurang menyebabkan guru-guru tidak mengaplikasikan hal ini dalam PdP.
Kesimpulan
Objektif tercapai
1. Guru-guru menitikberatkan penggunaan soalan KBAT
2. Guru kurang panduan teknik pengajaran KBAT.
3. Pendedahan yang lebih berkenaan KBAT masih perlu dipergiat dalam kalangan guru.
Full transcript