Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Učiaca sa spoločnosť

KISK
by

Branislav Frk

on 20 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Učiaca sa spoločnosť

Učiaca sa spoločnosť
Informačná spoločnosť
He C. 2003. Orient Renaissance: Three Roads to the Modernization, Beijing: Commercial Press.
Tadao Umesao "Joho Shakai" 1963
Karl Steinbuch 1966
Manuel Castells 1989
Al Gore 1994
OSN 2003-5

Frank Webster - kritériá:
- technologické
- ekonomicke
- zamestnanosť
- priestorové
- kultúrne
INFORMÁCIE, TMI (too much information)

Na počiatku bolo Slovo
Claude Shannon - teória informácií - bit.
John Wheeler - Všetky hmotné veci sú informatického pôvodu a toto je zdieľaný vesmír. Vesmír je stroj na spracovanie informácií.
Richard Dawkins - DNA je informačná molekula.
Werner Loewenstein - Informačný kruh je jednotkou života.
Marshall McLuhan - Kedysi boli ľudia zberači potravy, dnes zberajú informácie.
Pierre Teilhard de Chardin - noosféra, bod Omega
Ray Kurzweil - Singularita

Socio-história
Paleolit
Neolit
Komunita
Spoločnosť
Technológia
Globanizovaný svet
Individualizácia

Kultúra
Jazyk
Umenie
Písmo
Tradícia
Náboženstvo
Médium
Politika
Moc
Ideológia
Sociálna stratifikácia
Konkurencia
Organizácia
Byrokracia
Demokracia
Anarchia
Ekonomika
Obživa a prežitie
Poľnohospodárstvo
Bohatstvo
Obchod
Spolupráca
Hyperkonkurencia
Technológia
AI
Transhuman
AR, VR
Hikikomori

informačná spoločnosť - informačná revolúcia
učiaca sa spoločnosť
spoločnosť založená na vedomostiach
vedomostná spoločnosť
Vzdelanie - Vzdelávanie
Pravek
- rodina, klan, komunita (všeobecné zručnosti, rodové rozdiely)
- šaman, duchovný (iniciácia)

Antika
- paidagogos, školy
- armáda
- prax - pracovné zručnosti
- Platónova akadémia

Stredovek
- náboženské inštitúcie
- univerzity
- prax, cechy, spolky
- veda

Novovek
- školská sieť
- metodológia
- povinná školská dochádzka

Súčasnosť?
17 rokov v škole
celoživotné vzdelávanie
certifikáty, diplomy

pedagogika - vzdelávanie ako všeobecná príprava
andragogika - rekvalifikácia, profesijné vzdelávanie, ďalšie vzdelávanieEniac (1946)
Arpanet- Internet
29.10.1969, 22:30, UCLA - SRI - DARPA

"Do you see the L?"
"Yes, we see the L," came the response.
We typed the O, and we asked, "Do you see the O?"
"Yes, we see the O."
Then we typed the G, and the system crashed ...
Yet a revolution had begun...
Deklarácia nezávislosti kyberpriestoru
J.P. Barlow 1996

Kyberpriestor sa skladá z transakcií, vzťahov, a myšlienok samotných, zoradených ako stojaca vlna v pavučine komunikácie. Náš je svet, ktorý je zároveň všade aj nikde, ale nie je tam kde žijú naše telá.
Cave of forgotten dreams (2010)
Informačná spoločnosť
- integrácia ICT do spoločenského života
- ovplyvnenie charakteru spoločnosti
- TMI nezvládnuteľné bez technológie

Spoločnosť
Ekonomika
Politika
Kultúra
Bezpečnosť
Vzdelávanie

Je to riadený proces?
Virtualizácia individualizácia
globalizácia
súkromie
overload
+
kvalita života
poznanie
transparentnosť e-government
význam jednotlivca
nezávislosť
životný štýl
kreativita
ekológia?
-
ekonomické
sociálne
etické
legislatívne

digital divide
kontrola
digitálny smog
automatizácia
Kríza vzdelávania
- idea univerzity
- ekonomizácia/kapitalizácia
- trh práce
- strata autority
- nekompatibilita s realitou
Paradox
- obrovský dopyt po vzdelaní
- vzdelanie pre osobné naplnenie
- nové zručnosti a kompetencie
- globálny rozhľad
- kritické myslenie
- schopnosť spolupracovať
- celoživotné vzdelávanie
(udržateľnosť, migrácia, demografia, globálna nerovnosť)
čo ďalej?
človek
slobodná vôľa
počítač
?
globalizácia + technológie + demografia = "dokonalá bouře"

Je globalizácia pozitívna?
Vzdelávanie 3.0 alebo koncept Učiacej sa spoločnosti (CISCO)

Zavádí kulturu vzdělávání po celý život.
Zaměřuje se na výchovu motivovaných, angažovaných studujících, kteří jsou připraveni zdolávat budoucí i současné problémy.
Přináší vzdělávání ke studujícímu, vidí vzdělávání jako aktivitu, ne jako místo.
Věří, že vzdělávání je pro všechny, že by nikdo neměl být vyloučen.
Připouští, že se lidé učí různými způsoby, a snaží se těmto požadavkům vyhovět.
Podporuje a uznává nové poskytovatele vzdělávání z veřejného, soukromého a neziskového sektoru.
Vytváří nové vztahy a nová propojení mezi studujícími, poskytovateli (novými i původními), investory a inovátory.
Poskytuje univerzální infrastrukturu, kterou účastníci potřebují k dosažení úspěchu – v podobě zatím fyzické, ale stále více virtuální.
Podporuje systémy neustálé inovace a zpětné vazby pro rozšíření vědomostí o tom, co funguje a za jakých podmínek.
informačná spoločnosť
technológie
vzdelávanie
trendy
heutagogika
edupunk
učiace sa organizácie
cybergogy
andragogika
pedagogika
hacking
edutainment
komunity
prezi.com/user/branofrk/
https://www.sli.do
#7399

prednášky+webináre
brano.frk@gmail.com
about.me/branofrk
@branofrk
téma - esej - skúška
Kríza spoločnosti
korporácie, dystopia,
kapitalistický realizmus,
konzum, hypermoderna,
hyperindividualizmus,
hypermediácia
Children of Men (2006)
Zmena klimatu

globálne vzdelávanie - individualizácia
kultúrne porozumenie - identita
mobilita - dostupnosť vzdelávania
spolupráca profesií - špecializácia
nové kurikulum - schopnosť učiť sa
Dovednosti v 21.storočí (Cisco)
Kognitívne:

Shromažďování, syntéza a analýza informací.
Autonomní práce s vysokým standardem a minimální kontrolou.
Vedení a usměrňování dalších autonomních pracovníků.
Kreativita a přetváření kreativity v činy.
Kritické myšlení a kladení správných otázek.
Snaha pochopit stanoviska ostatních a porozumět problému v jeho celistvosti. Účinně komunikovat, často používat technologie.
Pracovat eticky, být pevně ukotven ve své vlastní společnosti a ve světě jako celku.

Sociálne:
2 body - super

1 bod - priemer
• Sociální inteligence
0 bod - X

• Emoční inteligence
• Iniciativní chování
• Vnitřní disciplína
???
Technologické zmeny
Demografické zmeny
Zmeny na trhu práce
?
The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, 1991

$
Zhrnutie:
Informačná spoločnosť
sociologické: moderna, postmoderna, hypermoderna
pedagogické: kríza tradičnéj školy, individualizácia a personalizácia
andragogické: schopnosť učiť sa, ako kľúčová kompetencia
http://archetypal.cz/2014/umair-haque-the-bullshit-machine/
"Průmysl kravin je tvořen prací, kterou děláme jen proto, abychom mohli žít životy, které nechceme, nepotřebujeme, nemilujeme a které si nezasloužíme." (Umair Haque)
Technológie ako zbraň.
Duálny (hybridný) životný štýl.
"Dotyková" kultúra
Digital natives
Ekonomická hodnota učiacej sa spoločnosti
US príklad
riešenie - vibrant and robust educational philosophy
- inovatívna kultúra
Znalostná ekonomika?

http://www.forbes.com/sites/henrydoss/2013/10/10/the-economic-value-of-a-learning-society/
Základními předpoklady učící se společnosti jsou:
• schopnost orientovat se v informačních technologiích,
• schopnost vyhledat a interpretovat informace, správně je zasadit
do kontextu,
• schopnost informace tvořivě zpracovat a vytvořit z nich znalosti,
poznatky,
• vzdělávání by mělo být celoživotním a celospolečenským procesem.
Učica sa spoločnosť (společnost vědění, learning/knowledge society)
Peter Drucker The Age of Discontinuity (1969)
Daniel Bell - „supersymbolická ekonomika“, která spočívá v duševní práci a kde miliony lidí „nedělají nic jiného, než uvádějí do pohybu informace nebo generují více informací“

Pro společnost vědění je typické, že všechny funkční oblasti dnešní společnosti jsou závislé na vědění, aby mohly fungovat.

„Společnost vědění není nijak chytrá společnost. Omyly a chyby, které se v jejím rámci dějí, krátkozrakost a agresivita, které ji ovládají, nejsou o nic menší než v jiných společnostech a je velmi sporné, zda je alespoň všeobecný stav vzdělání vyšší.“ (Liessmann, 2008, s. 22)

Informačný odpad, kritika celoživotného vzdelávania: „Vědění se místo integrální součásti procesu výchovy stává prostředkem boje o trhy a průmyslové šance v budoucnosti.
Je učiaca sa spoločnosť nádej alebo slepá ulička?
=
Čtyři základní pilíře vzdělání:
1. Učit se poznávat
– kladen důraz na všeobecné vzdělání, což vyvo-
lává zájem o celoživotní vzdělávání; člověk se učí učit – rozvíjí pa-
měť, koncentraci a myšlení.
2. Učit se jednat
– abychom získali schopnost tvořivě řešit nepředví-
datelné situace a spolupracovat v týmu.
3. Učit se žít společně s ostatními
– snažit se pochopit a respektovat
historii, tradice a duchovní hodnoty druhých, abychom předchá- zeli konfliktům, uskutečňovali společné cíle (vícerozměrné vzdělá- vání).
4. Učit se být samostatný
a mít smysl pro osobní zodpovědnost za dosažení společných cílů; v dnešní„učící se společnosti“ by vzdělání mělo každému umožnit získávat, třídit, upravovat, zpracovávat a využívat informace.
Kríza? Potreba adaptácie?

Ako by ste hodnotili vzdelávacie systémy s súčasnosti?
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/101922-on-line-z-dox-spolecnost-vedeni-a-znalostni-ekonomika-v-cr/
Charakteristika poznatkovej (znalostnej) spoločnosti
v jej rozvoji do úzadia ustupuje matéria (materiálna podstata zdrojov) a
hlavným faktorom rastu sa stávajú nehmotné vstupy, t.j. vedomosti založené najmä na vzdelaní a využívaní (vedeckých) poznatkov
nastoľuje otázku, čo má byť obsahom CŽV?
Poznatky?, vedomosti?, zručnosti?, znalosti?, kompetencie?
ekonomika
Poznatok – vedomosť – zručnosť - znalosť- kompetencia
poznatok/poznatek
predstavuje novú identifikovanú množinu informácií, ktorá všeobecne existuje
vedomosť/vědomost
je poznatok osvojený subjektom a pretavený vo vedomí jednotlivca a aplikovaný v životnej a profesionálnej praxi
zručnosť/dovednost
– spôsobilosť (zvyčajne naučená a získaná tréningom) vykonávať aktivity, ktorými sa dosahuje požadovaný výstup
znalosť/znalost
je súbor vedomostí a zručností vytvárajúcich novú kvalitu poznania
kompetencia/kompetence
- schopnosť aplikovať poznatok, know-how a zručnosti v stabilnej/opakujúcej sa alebo meniacej sa situácii. Dva prvky sú pritom podstatné: aplikovať to, čo človek vie a dokáže urobiť pri špecifickej úlohe alebo probléme a byť schopný aplikovať túto schopnosť v rôznych situáciách (prenositeľnosť)


capabilty
- schopnosť, zatiaľ nerozvinutá schopnosť daná špeciálnymi vlastnosťami jednotlivca
capacity
- potencialna schopnost reagovat na nieco, chápať niečo a pod.
Podmienky vzniku a fungovania znalostnej spoločnosti
zásadné zväčšovanie spoločenského poznania,
kritická masa poznania v zlomovom bode,
pretvárajúca kvantitu na kvalitu poznatkov,
ľudský kapitál ako tvorca kritickej masy poznania,
podpora vedy k tvorbe poznania
ČR- 40
SR -39

Jako důsledek této „změny klimatu“ ve vzdělávání vzniklo
pět typů požadavků:
Požadavky zemí, které zavedly formální vzdělávací systémy, ale zaostávají za ostatními a chtějí je dohonit.
Požadavky těch zemí, které s obtížemi poskytují i jen základy vzdělávání a které potřebují nová radikální řešení, aby se mohly vyhnout nákladům spojeným s přijetím modelů používaných v rozvojovém světe.
Požadavky zemí s takovými vzdělávacími systémy, které fungují zdánlivě bez problémů podle tradičních metrik, ale ve kterých dochází ke snižujícím se výnosům z investic a nedaří se jim pomáhat lidem při rozvíjení nejdůležitějších dovedností pro nadcházející století.
Globální požadavek lepších příležitostí pro celoživotní vzdělávání.
Latentní požadavek na vzdělávání, který teprve bude odhalen. Je zjevné, že stále stoupající počet lidí studuje ve volném čase, bere celoživotní vzdělávání vážně a učí se neformálně doma, ve svých komunitách a online.
webinar No. 1
LLL - Lifelong Learning
CŽV - Celoživotné vzdelávanie
CŽU - Celoživotné učenie
1972
UNESCO
Learning to Be
1990
Světovou deklarace
vzdělání pro všechny
1996
UNESCO
Učení: Dosažitelný poklad
1.učit se vědět,
2. učit se dělat,
3. učit se spolužití,
4. učit se být.
OECD
Lifelong Learning for All
Európska Únia
Biela kniha - Učiaca sa spoločnosť
2000

Memorandum o celoživotním učení:

Nové základní dovednosti pro všechny
Více investic do lidských zdrojů
Inovace ve vyučování a učení
Oceňovat učení
Přehodnotit poradenství
Přiblížit učení domovu
2007-2013
Stratégie CŽU v ČR
MŠMT
2009
Implementační plán SCŽU
Národní vzdělávací fond
http://www.nvf.cz/rozvoj-celozivotniho-uceni
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/dokumenty-o-dalsim-vzdelavani-a-celozivotnim-uceni
PIAAC 2013
http://www.refernet.sk/novinky/komparativna-statistika-mesiaca-ndash-december-2013
http://www.piaac.cz/attach/vysledky/PIAAC_hlavni_zjisteni.pdf
2010 -2020
Europe 2020
- Inteligentný rast - Digitálna agenda
- Udržateľný rast
- Inkluzívny rast - Program pre nové zručnosti a
nové pracovné miesta
Učiaca sa spoločnosť
v praxi
Učiace sa komunity

Učiaca sa organizácia
OER
Open Educational resources
Komunita?
spoločenstvo, pospolitosť...
prirodzené, tradičné, lokálne - identita
umelé, (ne)hierarchické
virtuálne komunity
4 fázy komunity (M. Scott Peck - V jiném rytmu)
Predstierané spoločenstvo (pseudokomunita)
Zmätok (chaos)
Zmierenie, vyprázdnenie (prázdnota)
Prijatie, spoločenstvo (skutočná komunita)
Učiace sa komunity - školské komunity
- komunity profesionálov
- online komunity
- komunita praxe (CoPs)
Online učiace sa komunity
organizované:
- online univerzity, MOOCs, LMS
spontánne:
- sociálne siete, blogy, wiki,
záujmové:
diskusné fóra, špecializované servery

nyx.cz, kyberia.sk...
Charakteristika:
nestabilné členstvo
rozdielna úroveň záujmu
viac jazykov
nižšia miera porozumenia
silný pocit identity
nízka úroveň dôvery
nepomer v zdieľaní
trolls

Záver:
- učiaca sa komunita ako framework
- engaged learning
- nielen obsah a forma
- online prostredie
Podnikové (firemné) vzdelávanie
HR, personální řízení
vzdelávanie - kompetencie, zručnosti, schopnosti
- osobnostný rozvoj - manažéri
-> podnikové ciele, záujmy a potreby
- investícia, návratnosť, efektivita
Peter Senge - Fifth Discipline
poznanie, tvorivosť, vízia, manažment znalostí
firemná kultúra, intelektuálny kapitál
managmentship vs. leadership
3M - 15% program

Apple "Blue Sky" - 20% (Google)

Cognizant.com - Academy, MyLearning, social learning, gamification, Millennials ...

DenizBanka - e-learning, m-learning, facebook
Captain Log Book ...

http://tincanapi.com
https://www.td.org/Publications/Magazines/TD/TD-Archive/2013/10/BEST-Intro
http://www.fastcodesign.com/1663137/how-3m-gave-everyone-days-off-and-created-an-innovation-dynamo
http://www.cultofmac.com/200915/apples-blue-sky-program-gives-select-employees-20-time-to-do-whatever-they-want/
1. Veďte ľudí k samostatnému uvažovaniu.
2. Považujte chyby za súčasť učenia a využívajte ich pre rozvoj organizácie
a ich členov.
3. Buďte ochotní prepracovať organizačný systém a štruktúry.
4. Dolaďujte podnikovú kultúru tak, aby podporovala učenie jednotlivcov
5. Podporujte proces učenia ako taký, nie nutne pre jeho výsledky.
6. Zachovávajte rovnosť medzi tými, ktorí sa učia.
7. Podporujte čo najväčšiu výmenu znalostí a zručností medzi ľuďmi.
8. Podporujte a učte ľudí štrukturovať ich učenie, namiesto, aby ste im ho
ponúkali už v štruktúrovanej podobe.
9. Učte ľudí objektívnemu sebahodnoteniu.
10. Podporujte slobodu poznávania.
11. Rešpektujte rôzne preferencie v procese učenia ako alternatívne a
kombinovateľné prístupy k učeniu.
12. Podporujte poznávanie vlastného štýlu učenia a myslenia u ľudí a
sprostredkujte ich znalosť ostatným.
13. Rozvíjajte znalosti ľudí v rôznych oblastiach.
14. Nezabúdajte na to, aby sa ľudia učili nové veci ľahko, musí to byť pre
nich logické, zábavné a motivujúce.
15. Myšlienky a nápady sa najlepšie rozvíjajú v diskusii.
16. Všetko je predmetom ďalšieho preskúmavania a spochybňovania.
(Tichá 2005)
http://swarmwise.pirati.cz
Otvorené vzdelávanie - Open - Free
Open University - bez bariér
Open licencie - obsah
http://oermap.org
OER - Otvorené edukačné zdroje (4RS)
Opakované použití
: obsah může být použit v nezměněné formě
Revizi
: obsah lze přizpůsobit, upravit nebo změnit
Remix
: původní nebo revidovaný obsah lze kombinovat s jiným obsahem za účelem vytvoření nového obsahu
Redistribuci
: kopie obsahu mohou být sdíleny s ostatními v původní, revidované nebo remixované formě.
Typy:
Kompletní kurzy
Individuální otevřené výukové moduly
Texty
Plány lekcí
Sylaby
Přednášky
Hodnocení
Hry
Kvízy
Podcasty
Videa
Média
:
Text
Video
Animace
Složená média

Kvalita:
Přesnost
Pověst autora/instituce
Standard technické produkce
Dostupnost
Vhodnost pro daný účel
http://otevrenevzdelavani.cz
Webinár 2
Budúcnosť a perspektíva učiacej sa spoločnosti
Paul Virilio: Estetika mizení
Piknolepsia, prežitie okamihu.
fenomén rychlosti:
technologie kolonizujú a organizujú náš čas,
vnímanie, časovo-priestorovú skúsenosť
diskontinuálne vnimanie.
spojenie monitora a mentálneho displeya
"Svět jak ho vidíme, právě mizí."
Pavel z Tarzu

technológie a miznutie
Digital nomad/Rhizomatic learning
miznutie technológie
wetware
internet vecí/internet všetkého
vtelená kognícia/vtelení agenti/vnútorný model sveta
postinternet/postcyber /seapunk, vaporwave.../
Miznutie vzdelávania/učenia
integrácia
generácie XYZ/N
kultúra individualizmu, hyperindividualizmus
kybernetická spoločnosť/kyberokracia
TAZ

Stelarc
Kríza
"konvenčné šťastie"
poloautomaty
inštitúcie
obsahové prázdno
Kultúra individualizmu
Revolta
- autentický život
Racionalizácia
- pod kontrolou
Integrácia
- modifikácia
Kultúralizácia

rozdielov
- sociálna nerovnosť, diverzifikácia životných štýlov
Hypermoderná doba vytvára svojím pôsobením skrze technologickú normalizáciu a uvoľňovanie sociálnych vzťahov zároveň zmätok a poriadok, nezávislosť aj subjektívnu závislosť, umiernenosť aj posadnutosť.“ [Lipovetsky 2013]
Kyberokracia
byrokracia - technológie
infraštruktúra, informácie,
databázy, bigdata, interakcia
- vznik nových elít
- reštrukturalizácia organizácií
- zmena vzťahu medzi verejným a súkromným
https://branofrx.wordpress.com/2012/12/07/cyber-utopia-z-chile-cybersyn/
Nové elity
- vedomostná elita
- data, symboly,
- kybernetická a informatická paradigma
- demokracia, kooperácia - autoritatívna totalita

Reštrukturalizácia organizácií
- decentralizácia, nie hierarchické štrutktúry
- ad hoc, cluster, projektové tímy,
- neznéme formy organizácie
Verejné - súkromné
- hybrid
- privatizácia verejného a opačne
- oslabovanie dichotómie

http://www.mises.cz/clanky/padesat-zpusobu-jak-zit-bez-statu-1604.aspx
TAZ
Dočasné autonómne zóny
Hakim Bey
TAZ - nie priamy boj,
nomádstvo, guerilla, satori
"Kultura je naše příroda"--a my jsme loupežné straky, nebo lovci/sběrači světa komunikačních technologií.
Vzdelávanie 3.0 alebo koncept Učiacej sa spoločnosti (CISCO)

Zavádí kulturu vzdělávání po celý život.
Zaměřuje se na výchovu motivovaných, angažovaných studujících, kteří jsou připraveni zdolávat budoucí i současné problémy.
Přináší vzdělávání ke studujícímu, vidí vzdělávání jako aktivitu, ne jako místo.
Věří, že vzdělávání je pro všechny, že by nikdo neměl být vyloučen.
Připouští, že se lidé učí různými způsoby, a snaží se těmto požadavkům vyhovět.
Podporuje a uznává nové poskytovatele vzdělávání z veřejného, soukromého a neziskového sektoru.
Vytváří nové vztahy a nová propojení mezi studujícími, poskytovateli (novými i původními), investory a inovátory.
Poskytuje univerzální infrastrukturu, kterou účastníci potřebují k dosažení úspěchu – v podobě zatím fyzické, ale stále více virtuální.
Podporuje systémy neustálé inovace a zpětné vazby pro rozšíření vědomostí o tom, co funguje a za jakých podmínek.
Čtyři základní pilíře vzdělání:
1. Učit se poznávat –
kladen důraz na všeobecné vzdělání, což vyvolává zájem o celoživotní vzdělávání; člověk se učí učit – rozvíjí paměť, koncentraci a myšlení.
2. Učit se jednat –
abychom získali schopnost tvořivě řešit nepředvídatelné situace a spolupracovat v týmu
.
3. Učit se žít společně s ostatními –
snažit se pochopit a respektovat historii, tradice a duchovní hodnoty druhých, abychom předcházeli konfliktům, uskutečňovali společné cíle (vícerozměrné vzdělávání).
4. Učit se být samostatný a mít smysl pro osobní zodpovědnost za dosažení společných cílů;
v dnešní„učící se společnosti“ by vzdělání mělo každému umožnit získávat, třídit, upravovat, zpracovávat a využívat informace.
Ako by ste charakterizovali učiacu sa spoločnosť?

Aká je podľa vás perspektíva učiacej sa spoločnosti?


Vedomostné elity
Alvin Gouldner (1979)
predstava: vzdelanie - status
vzdelanie - morálka
príklad: manažéri - industriálna spoločnosť

Scenáre:
1. prevzatie moci vedomostnou elitou
2. moc + ohľad na kolektívny záujem
3. kolaborácia so starými elitami
Konflikt ?

súčasné elity - nie je to homogénna skupina
- individualizmus, kariéra, prospech
Trh práce - rast a konkurencia vedomostnej elity
Ekonomika - vzdelanie => ekon. profit?
ekon. profit => vzdelanie

Kríza?
Zhrnutie
1. prednáška - vzdelávanie a spoločnosť - (vývoj, komplexnosť)
2. prednáška - informačná spoločnosť - (kríza školy, problémy)
3. prednáška - univerzity, celoživotné učenie (vzdelávanie),
Stanford 2025
http://www.stanford2025.com

Open Loop University
Paced Education
Axis Flip
Pupose Learning
http://www.stanford2025.com/build
Toolkit
->
Speculative design
(Anthony Dunne a Fiona Raby)
Polymath University
mix odborov
podpora kolektívnej inteligencie
kreatívny hub + talentovaní študenti
Nomad University
(John Moravec)
Knowlege nomads - Knowmads
mobilita
reálne zážitky, prostredie
nie prípadové štúdie
Interface University
(Michael Chorost)
AI + človek
Donald Norman (Design of Future Things)
"myslieť za pomoci počítačov"
Neo-Liberal Art College


Ludic University (University of Play)
hra a zvedavosť
žiadne programy ani ciele
https://www.p2pu.org/en/
P2PUniversity
https://www.noodle.com/articles/tomorrowland-university-what-will-the-college-of-the-future-look-like162
http://www.advojka.cz/archiv/2016/5/kudy-z-neoliberalni-pasti
http://www.fastcompany.com/1802732/generation-flux-meet-pioneers-new-and-chaotic-frontier-business
FLUX
http://www.forbes.cz/nejzadanejsi-profese-za-10-let-mestsky-zahradnik-a-planovac-konce-zivota/
http://peeragogy.github.io
inovácia -> aplikácia
fyzická práca < práca s informáciami, znalosťami

Knowledge society index
- ekonomika, inštitúcie
- vzdelanosť obyvateľstva
- inovačné systémy
- ICT
https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_Economic_Index
Priemysel, ekonomika, práca
4.0
Komodifikácia informácií:
veľa informácií, cena, záplava
pridaná hodnota - analýza, využitie, inovácia
informácia (surovina) - znalosť (hotový produkt)

Demasifikácia výrobkov a služieb:
big data, customizácia, personalizácia

Dematerializácia produkcie:
výrobky -> služby,
data, licencie, 3D tlač. Handmade práca - luxus
ICT - sociálna (zdieľaná) ekonomika - crowdsourcing, crowdfunding, Lean...

Ekonomika inovácií:
Modus 1: vynálezca, veda,
Modus 2: základný a aplikovaný výskum, kapitalizácia
objavy vznikajú pri aplikácii

Inovácia:
nielen objav, efektívna aplikácia, služba, "prepojenie"
"mäkká" inovácia - zmeny managementu
zisk: Liessman - podriadenosť vedenia parametrom kapitalistickej eknomiky

Nestabilita:
inovácia ruinuje...
Toyotizmus - systém na potlačenie nepredvídaných udalostí
iluzívna, neskutočná ekonomika: špekulácie, trh, investičný softvér

Globalizácia:
globálny kapitalizmus, technológie a siete,
deteritorializácia (dematerializácia)
deregulácia ekonomiky
liberalizácia obchodu
privatizácia
Deglobalizácia

Knowledge worker / Znalostní(ý) pracovník

práca - generická
- autonómna (samoprogramovateľná)
zmena v riadení (mangement)
Work 4.0
"Vzdelanie je proces, ktorým ľudia získavajú schopnosť meniť svoje zručnosti" M. Castells


Symbolický analytik
realita -> symboly
pracujú so symbolickými komoditami (slová, reprezentácie)
IT, média, konzultanti. lektori


Expert a profesionál
špecialista
Ľudský kapitál je neprenosný, individualizovaný,
viazaný na konkrétnu osobu.
ontologické bezpečie / etika
Eliot Higgins https://en.wikipedia.org/wiki/Eliot_Higgins

Ľudský kapitál
aktívum, nie náklad
nositeľom: jednotlivec, podnik, región, štát
kapitál: intelektuálny, sociálny, sieťový
jazyk = kód
Informačný špecialista
protitlak: IS - ZP
"Informačná spoločnosť je informačný hypermarket so samoobsluhou."
premieňať informácie na znalosti
Technológie, data
Pracuje s nimi lepšie, ale aj inak.

Digitálne technológie ako ZP
Big Data, AI
algoritmus
automatizácia, robotizácia, work 4.0
basic income

Knowledge cultivator
individualizácia a kooperácia
sociálna činnosť
vízie, inovácie, feedback, naprieč odbormi

ZP ako sieťový pracovník
Síťový pracovník
Zosieťovaný pracovník
Odpojený pracovník
Komunity

Informačná spoločnosť
-> učiaca sa spoločnosť
Znalostná spoločnosť

Kognitariát
Intelektualizácia práce
proletariát vs. kognitariát
Sociálna neistota

Esej + kolokvium

Esej:
téma (učiaca sa spoločnosť) + vzdelávanie + technológie + budúcnosť
Zdroje:
Rozsah: ?
https://fold.cm multimediálna esej/vlog/...
Termín: 17.6.2016

Kolokvium/skúška: 23., 29.6, 6.9
diskusia k vašej eseji
+ kontext k témam

http://globallearningcommons.org/course/view.php?id=2
https://www.cognizant.com
http://www.bigring.eu
http://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/12/30/the-death-of-knowledge-work-and-the-rise-of-learning-workers/#3490747a1f0b
múdrosť
znalosti
informácie
data
produkty
dokumenty
skúsenosti
poznanie v spol.
Full transcript