Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PLAN OCHRONY

No description
by

Ewa Anna

on 24 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PLAN OCHRONY

PLAN OCHRONY
OBIEKTU

PLAN OCHRONY OBIEKTU
Celem ochrony obiektów jest:
Zapewnienie bezpieczeństwa ochranianym obiektom przed bezprawnymi zamachami (przestępstwa, wykroczenia, czyny niedozwolone);
Osłona ochranianych obiektów przed wszelkim innym niebezpieczeństwem spowodowanym siłami przyrody (powódź, huragan, pożar, itp.) lub niedbalstwem człowieka;
Niedopuszczenie do wstępu na teren ochrony osób nieuprawnionych.
RODZAJE ZAGROŻEŃ
Zewnętrzne
zagrożenia mające swoje źródła poza ochranianym obiektem
1. Naturalne (obiektywne) – powstają z powodu działania czynników klimatycznych i geologicznych:

• powódź,
• huragan,
• wyładowania atmosferyczne,
• gwałtowne ulewy, śnieżyce, gradobicie.

2. Czynniki geologiczne:

• osunięcia,
• tzw. tąpnięcia związane z prowadzonymi na danym obszarze pracami górniczymi,
• trzęsienia ziemi.

Wewnętrzne
zagrożenia generowane przez personel zatrudniony w obiekcie oraz związane z funkcjonowaniem samego obiektu
1. Awarie urządzeń lub budowli zbudowanych i eksploatowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki inżynierskiej:

• katastrofy budowlane, komunikacyjne, przemysłowe,
• awarie systemów technicznych obiektu,
• skażenia środowiska.

2. Zagrożenia wywołane przez człowieka (subiektywne):

• kradzieże i włamania,
• rozbój,
• podłożenie ładunków wybuchowych,
• niszczenie mienia,
• oszustwa, wyłudzenia,
•naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz danych osobowych,
• wtargnięcia na teren obiektu.

Zasady zaliczania obiektów do grup podlegających obowiązkowej ochronie
Na mocy art. 5 ust. 3 i 6 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia właściwy miejscowo komendant wojewódzki policji poddaje procesowi uzgodnienia plany ochrony tylko tych obszarów, obiektów i urządzeń, które figurują w ewidencji prowadzonej przez właściwych terytorialnie wojewodów.

Ewidencja prowadzona przez wojewodę, powinna zawierać dokładną nazwę oraz adres obszaru, obiektu lub urządzenia, które wchodzą w skład struktury organizacyjnej jednostki zarządzanej przez jej kierownika.

Dla każdego obiektu umieszczonego w ewidencji wojewody, należy sporządzić odrębny plan jego ochrony.
Kombinat
Zespół kilku zakładów przemysłowych działających pod wspólnym zarządem, związanych ze sobą pod względem organizacyjnym i technologicznym.
Jeżeli w ewidencji wojewody został umieszczony obiekt pod nazwą „kombinat", to plan jego ochrony musi obejmować wszystkie obiekty spółek wchodzących w skład tego kombinatu.
W takim wypadku powstaje jeden plan ochrony kombinatu, uzgadniany z jego zarządcą.
WĄTPLIWOŚCI ?
Wszystkie wątpliwości co do zakresu objęcia bądź wyłączenia w planie ochrony konkretnego obszaru, obiektu i urządzenia należy wyjaśniać z wojewodą prowadzącym ewidencję.


Ze strony kierownika jednostki obowiązek zapewnienia właściwej ochrony jednostki powstaje z chwilą uprawomocnienia się decyzji uprawnionego organu oraz umieszczeniu obiektu w stosownej ewidencji.

Ogólny katalog obszarów, obiektów i urządzeń, które ze względu na swój charakter powinny podlegać obowiązkowej ochronie, został określony w art. 5 ustawy.
Ustawodawca, podzielił ten katalog na cztery podstawowe działy.


zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone są prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji,

zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy,

magazyny rezerw strategicznych, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1496, z późn. zm.).zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicznym znaczeniu dla państwa,

porty morskie i lotnicze,

banki i przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące bądź transportujące wartości pieniężne w znacznych ilościach.

W zakresie ochrony interesu gospodarczego państwa w szczególności:
W zakresie obronności państwa w szczególności:

zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków,

zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej,

rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy oraz inne urządzenia znajdujące się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne;

W zakresie bezpieczeństwa publicznego w szczególności:

zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej,

obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe,

muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej,

archiwa państwowe.

W zakresie ochrony innych ważnych interesów państwa w szczególności:
Zasady sporządzania i uzgadniania planu ochrony
Zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy plan ochrony może opracować wyłącznie kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej.

Musi być to odzwierciedlone na stronie tytułowej planu, łącznie z numerem porządkowym wpisu oraz wskazaniem organu, który go dokonał.

KLAUZULA
TAJNOŚĆI
Cechę klauzuli tajności planu nadaje kierownik jednostki prawnie zobowiązanej do zapewnienia ochrony - zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie informacji niejawnych albo potrzebami zachowania tajemnicy zawodowej.
ZAŁĄCZNIKI
Załączniki do planu ochrony stanowią jego integralną część, lecz są odrębnymi dokumentami.
Kierownik jednostki ma prawo, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zaplanować ochronę obowiązkową opartą na:
ochronie fizycznej spełniającej wymagania przewidziane w ustawie dla specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej /sufo/,

odpowiednim zabezpieczeniu technicznym, formie mieszanej, tzn. zarówno ochronie fizycznej, jak i zabezpieczeniu technicznym.

Ochrona fizyczna /sufo/ może składać się z:
wewnętrznej służby ochrony /wso/,

koncesjonowanego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadającego pozwolenie na broń na okaziciela.

Brak jest prawnych i praktycznych przeciwwskazań dla stosowania obu form ochrony fizycznej w ochronie jednego obiektu.
Należy zauważyć, że ochrona fizyczna nie może być wykonywana przez pracowników ochrony wykonujących zadania ochronne poza strukturami specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej.

Dotyczy to również osób stale dozorujących sygnały przesyłane, gromadzone i przetwarzane w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych /tzw. monitoring lub obsługa systemu alarmowego z powiadamianiem/.

Dane zawarte w planie ochrony
potwierdza policja
poprzez dokonanie wizji lokalnej w jednostce, a czynność tę dokumentuje w notatce służbowej, która jest włączana do akt sprawy.

Zmiana charakteru produkcji jednostki, jej rozbudowa lub ograniczenie oraz każda zmiana organizacji ochrony i zabezpieczenia obiektu powodują, że plan ochrony powinien podlegać aktualizacji
uzgodnionej z właściwym komendantem wojewódzkim policji
.

W wypadku objęcia ochroną obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie
przez w.s.o, służba ta może również ochraniać inne obiekty nie podlegające obowiązkowej ochronie, będące w tej samej strukturze organizacyjnej jednostki, np. oddział banku i jego filie.
Plan ochrony może określać zamierzenia modernizacji zabezpieczeń technicznych
wraz z podaniem ich terminu, np. w wypadku trwającej rozbudowy zakładu pracy. Rozbudowa tych zabezpieczeń może powodować ograniczenie ochrony fizycznej - co będzie zaakceptowane przez Policję w uzgadnianym planie.
Tego typu rozwiązanie zasad uzgadniania planu pozwoli uprościć procedurę dla KWP i kierownika jednostki w wypadku prowadzonych lub przewidywanych modernizacji.
PLAN OCHRONY
obszarów, obiektów i urządzeń podlegającyh obowiązkowej ochronie
CHARAKTER PRODUKCJI LUB RODZAJ DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
ANALIZA STANU POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ I AKTUALNEGO STANU BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI
OCENA AKTUALNEGO STANU OCHRONY JEDNOSTKI
DANE DOTYCZĄCE SUFO
DANE DOTYCZĄCE RODZAJU ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH
ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA OCHRNY
STAN ETATOWY
RODZAJ ORAZ ILOŚĆ UZBROJENIA
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA BRONI I AMUNICJI
Określony charakter działalności chronionej jednostki z jednej strony powoduje specyficzne zagrożenia, a z drugiej strony determinuje sposób jej ochrony.
Występujące zagrożenia:

naturalne (obiektywne):
powódź,
huragan,
wyładowania atmosferyczne,
wielkie upały i mrozy,
inne zdarzenia, wskutek których mogą nastąpić awarie urządzeń przemysłowych względnie katastrofy i pożary,

wywołane przez człowieka (subiektywne):
kradzieże pracownicze,
dywersja, sabotaż,
szpiegostwo przemysłowe,
zabór gotówki (włamanie, napad),
podłożenia ładunków wybuchowych i inne akty terroru,
oszustwa,
wyłudzenia,
naruszenie przepisów dotyczących informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych,
zakłócenie porządku publicznego,
zagrożenie ekologiczne,
wandalizm,
zniszczenie mienia.

W planie ochrony również powinny być opisane zdarzenia nadzwyczajne w postaci zarejestrowanych wypadków, awarii, przestępstw i wykroczeń oraz analiza źródeł i przyczyn ich powstania.
W tej części planu powinien się znaleźć
syntetyczny opis systemu ochrony obowiązującego przed uzgodnieniem planu
, a zwłaszcza:

rodzaj zatrudnionej służby ochrony i podstawa prawna jej funkcjonowania,
stan etatowy służby ochronnej,
rodzaj i lokalizacja służby ochronnej,
rodzaj oraz ilość uzbrojenia i wyposażenia służby ochronnej,
miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji,
lokalizacja i rodzaj pomieszczeń służbowych ochrony,
rodzaj prowadzonej dokumentacji ochronnej,
ocena zbiorcza dotychczasowego stanu ochrony jednostki.

Powinny dotyczyć ogólnych danych technicznych i lokalizacji następujących zabezpieczeń technicznych:

budowlanych,

mechanicznych,

elektronicznych.


Należy zawrzeć informacje dotyczące lokalizacji wymienionych urządzeń, posiadania przez nie atestów i spełnienia norm.

Dane dotyczące ochrony fizycznej powinny zawierać:

rodzaj służby (np. posterunki, patrole, obchody, grupy interwencyjne, konwoje),

dyslokację służby,

zadania dla pracowników ochrony na poszczególnych rodzajach służby,

strukturę organizacyjną służby,

podległość służbową oraz zadania dla szefa ochrony i dowódców zmian.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !
Opracowały:
Agnieszka Dymarkowska
Joanna Kempiak
Monika Rutka
Ewa Roczniok
Full transcript