Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Modyul 1:

No description
by

benedik oliino

on 23 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Modyul 1:

sana po ay may natutunan kayo!

MAraming salamat po!
Modyul 1:
Ang mga katangian ng pagpapaka ao

Diyos Ama, hindi po magiging madali para sa amin ang araw na ito kung wala po kayo sa aming tabi. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan, maunawaan ng lubos ang anumang leksiyon na itinuturo sa amin,gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro upang magkaroon sila ng sapat na katiyagaan upang maihatid sa mga estudyante ang mga aral na dapat nilang ituro. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.
Energizer
Prayer
Bible Verse/Quote
Romans 12:1-21
I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. For by the grace given to me I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another. ...

Click Play Button
Gawain 1
Panuto:
1.
Suriin ang kasabihang: “Madaling maging tao, ngunit mahirap magpakatao.”
2.
Sa gabay ng inyong guro, hahatiin ang klase sa apat na pangkat. Pag-uusapan ng bawat pangkat ang kahulugan ng kasabihan. Sasagutin ang tanong na: Ano ang mga katangian ng tao at ng nagpapakatao? Bawat kasapi ng pangkat ay magbibigay ng kaniyang opinyon.
a.
Isusulat ng isang miyembro ng pangkat sa isang kartolina o i-encode sa laptop ang matrix sa ibaba:

Anu-anong mga katangian ng pagpapakatao ang dapat malinang sa tao?
Bakit Mahalaga na malinang niya ang mga katangiang ito?
halika!
tuklasin at unawain ang paglalakbay ng tao tungo sa
pagpapakatao!
b.
Pagkatapos, bubuo ang bawat pangkat ng konsepto o buod mula sa mga sagot na lumabas sa talakayan.
c.
Ibabahagi ng lider ng pangkat ang kanilang output sa klase.
3.
Sagutin ang mga tanong ng guro tungkol sa pangkatang gawain:
a.
Batay sa mga sagot ng mga pangkat, ano-ano ang pagkakaiba ng pagiging tao sa pagpapakatao?
-Tao-ay may konsensiya, kalayaan, dignidad, may kakayahang mag-isip (pagkarasyonal), may kakayahang itakda ang kaniyang mga kilos para lamang sa katotohanan at kabutihan (pagkamalaya), may kamalayan sa kaniyang pagtungo sa sariling kaganapan.
-Pagpapakatao-kusang ginagawa ang isang gawain na maluwag sa kalooban, ginagamit ang kaalaman na ito sa paggawa ng mabuti, ginagamit sa paghuhusga sa isang kilos mabuti man ito o masama, pinapahalagahan at ginagalang ang lahat ng bagay na may buhay, ginagamit ang katangiang ito sa pagiging matulungin sa kapwa, may kamalayan sa sarili, may kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral, umiiral na nagmamahal (ens amans).
b.
Bakit sinasabi sa kasabihan na madaling maging tao? Bakit mahirap magpakatao? Ipaliwanag.
-Madaling maging tao dahil ang tao ay ipinanganak lang at nabuhay samantalang mahirap magpakatao dahil ang tao mismo ang huhubog sa kaniyang pagkatao gamit ang kaniyang mga taglay na katangian tungo sa pagiging ganap na tao at dahil obligasyon ng bawat tao na matuto ng mabuting pakikipag-kapwa tao.
4
. Pagkatapos, isasadula ng bawat pangkat sa malikhaing paraan sa loob ng tatlong minuto ang taong nagpapakatao (halimbawa: pagbisita sa mga bilanggo o maysakit).
5.
Pagkatapos ng dula-dulaan, sagutin ang sumusunod na tanong sa klase:
(*kung pagbisita sa maysakit ang ginawawang duladulaan)


a.
Ano-anong katangian ng pagpapakatao ang napansin mo sa mga dula-dulaan?
-Ang katangian na may kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral at umiiral na nagmamahal(ens amans)
b.
Kung isasabuhay mo ang mga katangian ng pagpapakatao, ano ang kabutihang idudulot nito?
-Ang pagsasabuhay sa mga katangian ng pagpapakatao ay makatutulong sa pagtupad niya ng aking misyon sa buhay na magbibigay sa akin ng tunay na kaligayahan
.
c.
Ano ang magsisilbing gabay ng lahat ng iyong mga pagpupunyagi na dapat mong buuin upang makamit ang tagumpay at tunay na kaligayahan? Ipaliwanag
-Ito ay ang mga katangian ng pagpapakatao na kung saan ay mahalagang maunawaan ng tao ang mensahe ng mga pangyayari sa kaniyang buhay at kapaligiran (kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral) upang makilala ang mga hakbang sa pagtugon sa tawag ng pagmamahal (umiiral na nagmamahal) gamit ang kaniyang mga talento at kakayahan (kamalayan sa sarili). Ang pagsasabuhay sa mga katangian ng pagpapakatao ay makatutulong sa pagtupad niya ng kaniyang misyon sa buhay na magbibigay sa kaniya ng tunay na kaligayahan. Kaakibat nito ay patuloy ang pagsisikap na paglabanan ang mga tukso at kahinaan, gabay ang pananampalataya sa Diyos.Panuto:
Napag-aralan mo sa Baitang 7 at Baitang 9 ang Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (PPMB). Dalawa ang bahagi nito: (a) Ano ang gusto mong maging at (b) Ano ang dapat mong gawin upang matupad ang “a.” Ito ang tuon ng gawaing ito. Gawin ang sumusunod sa iyong kuwaderno.
1.
Balikan ang binuo mong Personal na Pahayag na Misyon sa Buhay (PPMB) sa Baitang 9. May gusto ka bang baguhin o paunlarin? Isulat sa iyong kuwaderno ang pinaunlad mong PPMB. Kung wala ka pang PPMB, bumuo ka nito gabay ang halimbawa sa ibaba

Gawain 2
Halimbawa:
Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (PPMB) ni Rita
Isang mapagkalingang lider na tagapagdaloy ng mga gawaing nagbibigay ng prayoridad sa kabataan at mahihirap na tagalunsod tungo sa pag-unlad ng kanilang positibong pagtingin sa sarili at ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kaalaman at kakayahan sa musika at isports.
Ikaw naman, isulat ang binuo o pinaunlad mong PPMB:
Isang mabuti,responsable at disiplinadong mag-aaral na pinapanatiling mataas ang marka sa lahat ng asignatura sa klase sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti; Pinapapakita at ginagamit ang talino at talento sa mabuti at makabuluhang paraan na hindi lumalaki ang ulo upang maibahagi sa mga kaklase;Tumutulong sa mga kamag-aral na mahina sa klase at pinapatibay ang ugnayan sa Diyos dahil sa talino at talentong ibinigay sa pamamagitan ng paggamit nito para sa kabutihang panlahat.
Pagkatapos, punan ang sumusunod:
a.
Ano ang gusto mong maging:
Gusto kong maka-graduate at maging isang tanyag na doktor sa hinaharap
b.
Ano ang dapat mong gawin (upang matupad mo ang “a”):
Pag-aaral ng mabuti, pagsisikap na malampasan ang kahit na anumang mga pagsubok na haharapin,pagsunod sa mga payo at gabay ng mga magulang, paggamit ng talino at talentong ibinigay ng Panginoon sa makabuluhang paraan, mahalin ang ginagawa at panatilihing matatag ang relasyon sa Diyos.
2.
Pagkatapos, sagutin ang sumusunod:
a.
Mahuhubog ba ang iyong pagkatao sa mga “dapat mong gawin” na binanggit mo sa iyong PPMB? Ipaliwanag.

Mga Gawain
(at sagot)
-Oo dahil ang mga nakapaloob sa aking "dapat mong gawin" ay mga paraan kung saan ay makatutulong sa akin na pukawin ang mga katangian ng pagpapakatao, ang mga nakasaad rin sa aking "dapat mong gawin" ay mga paraan na kung saan ay nagpapakita ng mabuting pasya at kilos na patungo sa kabutihan, kung mapapansin ito ay mga gawain na kinakailangan ng matinding pagdidisiplina sa sarili, pagtitiyaga, pagpupunyagi at pagmamahal na masasabing makahuhubog ng aking pagkatao.
b.
Kaya mo bang tuparin ang iyong PPMB? Pangatwiranan.
-Oo, dahil may mga taglay akong mga katangian ng tao at pagpapakatao na tutulong sa akin para maisakatuparan ang aking PPMB. Kaya ko rin ito dahil hindi lamang ako mag-isa sa nais kong ito dahil alam kong nariyan ang mga nagmamahal sa akin at gumagabay lalo na ang Panginoon.
c.
Ipaliwanag kung ano-ano ang mga katangian ng pagpapakatao ang makatutulong upang maisakatuparan mo ang iyong PPMB.
-Ito ay: May kamalayan sa sarili dahil may kakayahan ang tao na magnilay o gawing obheto ng kaniyang isip ang kaniyang sarili, May kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral dahil may kakayahan ang tao na bumuo ng konklusiyon mula sa isang pangyayari at Umiiral na nagmamahal(ens amans) dahil ito ang pinakamahalagang katangian ng tao bilang persona.


Panuto sa Pang-isahang Gawain:
1.
Batay sa ginawa mong PPMB sa Gawain 1, tukuyin ang mga dapat mong gawin upang matupad mo ang iyong misyon (na nakalahad sa iyong PPMB) sa iba’t ibang papel na ginagampanan mo sa buhay (halimbawa bilang anak, kapatid, kamag-aral, kabataan sa pamayanan, kaibigan ng kaklase, at anak ng Diyos.)Gawain 3
*Pindutin ang "next arrow" sa keyboard para makita ng mas malinaw
Halimbawa, sa PPMB ni Faustina:
Bilang anak: Pamumuno sa mga kapatid sa pagtulong sa paggawa ng mga takdang-aralin at gawaing bahay Bilang mag-aaral: Pagpapanatiling mataas ang marka sa lahat ng asignatura sa klase sa pamamagitan ng pag-aaral nang mabuti; Pagtulong sa mga kamag-aral na mahina sa klase.
Bilang mamamayan: Pakikiisa sa programang “Clean and Green” sa barangay
Bilang Layko (o anak ng Diyos): Pagtuturo ng Katesismo sa mga batang lansangan

Ngayon, ikaw naman: Punan ang mga kahon ng mga gawain na makatutulong sa pagtupad mo ng iba’t ibang papel sa buhay. Maaaring magdagdag ng kahon kung may iba ka pang papel sa buhay (hal.: pangulo ng Student Council, lider ng isang pangkat ng kawanggawa para sa mga maralitang tagalunsod, blogger, editor ng student paper, layout artist, at iba pa).Panuto sa Pangkatang Gawain:
1.
Bumuo ng dyad sa bawat pangkat.

2.
Ibahagi ang output sa bawat isa sa loob ng tatlong minuto.

3.
Ibahagi sa pangkat ang mga sagot na magkapareho. Halimbawa: ang mga ginagampanan sa buhay at ang mga gawaing makatutulong sa pagtupad ng iba’t ibang papel sa buhay.
4.
Ilalahad ng bawat pangkat ang kanilang output.
*Sagot ng aming pangkat:
-Ang mga gawain o misyon na huhubog ng aming pagkatao sa tawag ng pagmamahal
-Ang papel namin sa buhay na tutulong sa amin na maabot ang tugatog ng tagumpay at makatulong sa kapwa
-Ang mga misyon o gawain namin na magpapamulat sa amin ng tunay na kaligayahan.
Sagutin ang mga Tanong:
1.
Ano ang damdamin mo habang ibinabahagi ang iyong mga papel sa buhay at mga gawaing makatutulong sa pagtupad ng mga ito?
-Masaya ako dahil nararamdaman ko na ako ay may silbi sa mundong ito, masasabi ko mang mahirap ito pero ikinalulugod at ikinatutuwa ko ang mga papel ko sa buhay at mga gawaing makatutulong sa pagtupad ng mga ito.
2.
Ano-anong pagpapahalaga ang mahihinuha sa mga gawaing ibinahagi ng pangkat? Ipaliwanag.
-Pagpapahalaga sa sarili, sa kapwa, sa pamayanan at sa Diyos. Mahihinuha ko ito dahil ang mga pagpapahalagang ito ay kaakibat ng aking papel sa buhay.
3.
Ano-anong katangian ng pagpapakatao ang masasalamin sa mga konkretong gawain na ibinahagi ng pangkat? Ipaliwanag.
-May kamalayan sa sarili dahil may kakayahan ang tao na magnilay o gawing obheto ng kaniyang isip ang kaniyang sarili, May kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral dahil may kakayahan ang tao na bumuo ng konklusiyon mula sa isang pangyayari at Umiiral na nagmamahal(ens amans) dahil ito ang pinakamahalagang katangian ng tao bilang persona.


Panuto:
Sagutin ang sumusunod sa kuwaderno.
1. Paano naipakita ni Kesz Valdez ang kamalayan sa sarili? Ipaliwanag.
-Sa pamamagitan ng natuklasang misyon niya sa buhay- ang pagkalinga sa mga batang lansangan. Ito ay dahil naging mundo niya ang kaniyang kapaligiran dahil sa kakayahan niyang pag-isipan ang kaniyang sarili.
2. Maituturing bang personalidad si Kap Roger? Pangatwiranan.
-Oo, dahil ginamit niya ang kaniyang kakayahan at kaalaman sa pagsasaka para makatulong sa kaniyang sarili, pamilya at sa kaniyang kapwa at tumugon siya sa tawag ng pagmamahal ,at nakamit ang tagumpay sa buhay
3. Naipahayag ba ni Joey Velasco ang kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral? Pangatwiranan.
-Oo dahil naunawaan niya ang mensahe ng mga pangyayari sa kaniyang buhay at kapaligiran-dahil sa espiritwal na paraan (pagpipinta) ng pagpapahayag ng kawalan ng katarungan sa lipunan.
4. Patunayan: Ang buhay ni Mother Teresa ay ginugol sa pagmamahal.-
Sa kaniyang pagninilay, narinig niya ang tawag ng paglilingkod sa labas ng kumbento – ang tulungan ang mga batang napabayaan, mga taong hindi minahal at may sakit na hindi inalagaan. Ginamit niya ang kaniyang kaalaman sa panggagamot at kakayahan sa pagtuturo upang tugunan ang pangangailangang pisikal at espiritwal ng mga mahihirap.
Paunang Pagtataya (Sagot)
Tayahin ang Iyong Pag-unawa
5.
Ipaliwanag ang mga yugto ng pagpapakatao gamit ang halimbawa ng isang tao na itinuturing mong isang personalidad. Banggitin ang mga hamong kinaharap niya sa buhay at paano niya nalampasan ang mga ito.
-Efren Penaflorida- Bilang isang indibidwal, iniloklok ni Efren ang kaniyang pagkabata sa gilid ng basurahan sa Cavite. Siya ay anak ng simpleng mag-asawang sina Efren Penaflorida, Sr. at Lucille Geronimo,sa murang edad ay namulat na si Efren sa hirap ng buhay na kaniyang kahaharapin,Bilang persona, habang lumalaki si Efren ay nakitaan na siya ng talento at kakayahan tungkol sa Computer Technology at naka-graduate bilang cum laude at di naglaon ay naging isang guro.Bilang isang personalidad, taong 2009 ay naparangalan siya bilang CNN Hero of the Year dahil siya ay nagbabagi ng kaniyang kakayahan sa pagtuturo sa mga batang lansangan na hindi nakakapag-aral dahil sa hirap ng buhay sa iba't-ibang lugar na pinupuntahan niya gamit lamang ang kariton. Naabot niya ang pagiging isang personalidad dahil sa pagtulong sa kapwa at nataglay niya ang mga katangian ng pagpapakatao kahit na maraming balakid ang kinaharap niya na nilampasan niya dahil sa pagtitiyaga, pagsisikap ,pagmamahal at pananalig sa Diyos.
6.
Paano naipakita ng tao sa Bilang 5 ang sumusunod?
a.
Kamalayan sa sarili-
Ginamit niya ang kanyang talento at kakayahan sa pagtuturo sa mga batang-lansangan na ibinahagi niya sa buong mundo.
b.
Kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral-
Ginamit ni Efren ang kalagayan ng kaniyang mga batang tinuturuan na kung saan ay di nakapag-aral dahil sa hirap ng buhay upang makabuo siya ng konlusiyon mula sa isang pangyayari.
c.
Umiiral na nagmamahal-
Ginamit ni Efren ang kaniyang mga naging karanasan para maisakatuparan niya ang kaniyang mga mithiin na magturo at maabot ang tugatog ng tagumpay na tumutugon sa tawag
ng pagmamahal para sa kaniyang kapwa Pilipino.


Panuto:
Mula sa iyong mga pagkatuto sa babasahin, tapusin ang sinimulang pangungusap upang mabuo ang Batayang Konsepto.

Ang pag-unlad sa mga katangian
ng pagpapakatao ay instrumento sa pagganap ng tao sa kaniyang misyon sa buhay tungo sa katangian ng pagpapakatao, ito rin ay makatutulong sa pagtupad ng iba't-ibang papel sa buhay (magampanan ang misyon sa buhay)1.
Ano ang kabuluhan ng Batayang Konsepto sa aking pag-unlad bilang tao?
-Ang batayang konseptong ito ay tutulong sa akin na ipamulat na ang katangian ng pagpapakatao ay instrumento sa pagganap ng tao sa kaniyang misyon sa buhay tungo sa katangian ng pagpapaktao. Dahil sa batayang konseptong ay nakapagpapaliwanag ito kung ano ang dapat taglayin kong katangian ng pagpapakatao.
2
. Ano-ano ang maaari kong gawin upang mailapat ang aking mga pagkatuto sa modyul na ito?
-Dapat ay isaisip at isapuso ko ang aking mga pagkatuto sa modyul na ito upang maisakatuparan ko ang pagbubuo sa aking sariling pagkatao, paghahanap ng tunay na kaligayahan at paghubog ng mga kngian ng pagpapakatao.
Paghinuha ng Batayang Konsepto
Pag-uugnay ng Batayang Konsepto sa Pag-unlad ko Bilang Tao

Panuto:
Paano mo maipamamalas ang tatlong katangian ng pagpapakatao sa iba’t ibang papel na ginagampanan mo sa buhay? Sundin ang sumusunod na hakbang. Isulat ang sagot sa iyong kuwaderno.
1.
Balikan ang nabuo mong PPMB sa Gawain 2. Isulat ito sa patlang sa itaas ng matrix ng Plano ng Pagsasabuhay ng Aking Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (PPMB). Sundan ang halimbawa sa pahina 17.
2.
Balikan ang mga impormasyong tinukoy mo sa Gawain 3 - ang mga papel na ginagampanan mo sa buhay at mga gawain para maisakatuparan ang bawat papel. Isulat ang mga ito sa Kolum 1 at 2 ng matrix ng Plano ng Pagsasabuhay ng Aking Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (PPMB). Isulat sa Kolum 3 ang bilang ng oras na ilalaan mo sa pagtupad ng bawat gawain. Gabay mo ang halimbawa.
Halimbawa
: PPMB ni Gng. Mary Jean Rivera: Isang mapagmalasakit na lider at tagapagdaloy ng mga pagkatuto ng mga mag-aaral at guro tungo sa pagbuo ng isang pamayanang patuloy na nagpapaunlad ng mga kaaalaman (community of learners) at ng pananampalataya sa Diyos.
*Pindutin ang "next arrow" sa keyboard para makita ng mas malinaw
Gawain 4
Ang aking PPMB:
Isang mabuti,responsable at disiplinadong mag-aaral na pinapanatiling mataas ang marka sa lahat ng asignatura sa klase sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti; Pinapapakita at ginagamit ang talino at talento sa mabuti at makabuluhang paraan na hindi lumalaki ang ulo upang maibahagi sa mga kaklase;Tumutulong sa mga kamag-aral na mahina sa klase at pinapatibay ang ugnayan sa Diyos dahil sa talino at talentong ibinigay sa pamamagitan ng paggamit nito para sa kabutihang panlahat.

Panuto:
Sagutin ang sumusunod sa iyong journal:
1.
Ano-anong talento ko ang hindi ko pa lubos na nagagamit para sa paghahanda sa kolehiyo? para sa paglilingkod sa aking kapuwa? Ano-ano ang maaari kong gawin upang mapaunlad ang mga ito?
-Sa tingin ko ito ay ang kakayahan ko sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa “handicraft” at ang kakayahan ko sa pagsulat ng mga sanaysay. Sa paglinglingkod naman sa aking kapwa sa tingin ko ay ang kakayahang makihalubilo sa aking mga kapwa at ang kakayahang maging madaling lapitan o “approachable” upang hindi na mailang ang mga tao sa akin upang mapaglingkuran ko sila ng buong-buo.
*Pindutin ang "next arrow" sa keyboard para makita ng mas malinaw
Gawain 5
Ang maaari kong gawin ay sanayin ang aking sarili sa mga kakayahan at talento ko, panghihingi ng gabay o tulong sa mga nakatatanda o di kaya’y sa taong may kaparehas sa kakayahan ko ngunit n nahasa na ito. Pagdidiskubre sa aking sarili kung ano ano ang mga bagay na mas madali o masasabing “strength o advantage” ko.
2.
Nag-aalay ba ako ng regular na panahon para sa pagninilay para suriin ang sarili? para sa panalangin? Kung oo, ano-ano ang mga kabutihang naging resulta ng pagninilay na ito? Kung hindi, ano-ano ang dapat kong simulang gawin upang umunlad ako sa tatlong katangian ng pagpapakatao?
-Oo, naging mas makabuluhan ang aking sarili at pagkatao at nararamdaman kong mayroong mga mabubuting pagbabago sa aking sarili. Nararamdaman ko rin na nagkakaroon na ng katuturan ang aking sarili at mas nakikilala ko ang aking sarili. Mas napapagpunyagi ko ang aking mga talento at kakayahan at nakakagawa na ako ng mga buod sa aking kapaligiran at higit sa lahat ay umiiral na sa akin lalo ang pagmamahal.

Panuto:
1.
Paano mo mapauunlad ang mga katangian ng pagpapakatao sa iyong sarili? Gabay ang binuo mong Plano ng Pagsasabuhay ng Aking Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay (PPMB), gumawa ng konkretong plano gamit ang tsart sa ibaba.
2.
Markahan ng tsek (a) kung ang isinulat na plano ay naisakatuparan at ekis (x) kung hindi.
3.
Ipagpatuloy ang gawaing ito sa loob ng isang buwan. Palagdaan sa magulang at guro ang bawat tsart sa katapusan ng linggo bilang katibayan ng katapatan ng ginawang pagtataya sa sarili.
Gawain 6
*PAra sa buwan ng hulyo
*Pindutin ang "next arrow" sa keyboard para makita ng mas malinaw
Modyul 1: Ang mga katangian ng pagpapakatao
Cris Valdez
Roger Salvador
joey velasco
mother teresa of calcutta
sa kabuuan,mahalaga na maunawaan ng tao na ang paglinang sa mga katangian ng pagpapakatao ay isang paglalakbay...

bilang isang paglalakbay, ito ay mangangailangan mula sa kaniya ng ibayong pagpupunyagi at pagsasanay ng sarili...
Ang daan tungo sa paglalakbay na ito ay hindi palagiang patag at madali...
kung kaya't mahalaga na maunawaan ng tao kung bakit kailangan niyang italaga ang sarili na simulan at tapusin ang paglalakbay na ito...
tanging sa pagbubuo ng paglalakbay na ito maisasakatuparan niya ang kaniyang misyon sa buhay na magdudulot sa kaniya...

Isang matagumpay, makabuluhan at makahulugang paglalakbay!!!

Ipinasa nina:
ryan olino
amiel anagap
fidel triste iii
x-einstein

*Pinapayuhan na patayin muna ang background music para sa energizer at ibalik na lamang pagkatapos nito. Salamat Po
Video clip
Click Play Button
*Pinapayuhan na patayin muna ang background music para sa video clip at ibalik na lamang pagkatapos nito. Salamat Po
Ang "video clip" na inyong napanood ay hindi pagmamay-ari ng gumawa ng presentasyong ito. Ito ay kinuhahttps://www.youtube.com/watch?v=9-88Le14hD
Full transcript