Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Стратеги төлөвлөлт

No description
by

perliimaa baagii

on 23 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Стратеги төлөвлөлт

Лекц 8.
Стратеги төлөвлөлт

Байгууллагын эрхэм зорилго, алсын харааг тодорхойлох
Стратеги төлөвлөлт
Байгууллага хаана хүрэхийг хүсч байна, түүнд хүрэхийн тулд юу хийх шаардлагатайг харуулсан зураглал юм.

Стратеги төлөвлөгөөний үе шат
Эрхэм зорилгыг гол төлөв нэг өгүүлбэрээр, товч, яруу, тод тодорхойлсон байдаг.

Алсын хараа: Алсын хараа нь байгууллагын хөгжлийн ирээдүйн төлөвийг илэрхийлдэг. Байгуулагын алсын хараа дараах шинжийг агуулах ёстой. Үүнд;
Бүтээгдхүүн, үйлчилгээний түвшин, хандлагыг илэрхийлсэн байх
Уриалсан, өдөөсөн байх
Төгс байдлыг дүрсэлсэн байх
Байгууллагад ажиллагсад болон сонирхогч талуудад ойлгомжтой байх
Товч, тогтооход хялбар байх
Тиймээс энэхүү багийн ажлын гол зорилго нь байгууллагын алсын харааг тодотгож хэрэгцээтэй бол дахин шинээр тодорхойлоход оршино

Стратегийн зорилго, зорилт тодорхойлох.
Энэ шатанд ирэх 3 жилийн хуагцаанд байгууллага нөөц бололцоогоо ямар зорилго, зорилтыг хангахад чиглүүлэн ажиллахыг тодорхойлно.
Зорилго: Эрхэм зорилгын бүрэлдэхүүний хэсэг, түүнд хүрэх зам буй хүсэн хүлээж буй эцсийн үр дүн юм.
Зорилт: Зорилгыг тодорхой үйл ажиллагаа болгон задалж, тоогоор илэрхийлэн, хугацаатай, эзэн хариуцагчтай болгосныг зорилт гэнэ. Зорилт нь тодорхой хэмжигддэг, хэрэгжүүлж болохуйц, бодитой, хугацаатай байх ёстой.

Стратеги төлөвлөлт хийх хэрэгцээ, шаардлага.
Доорхи зарчмыг баримтлан стратегийн төлөвлөлтийг хийнэ. Үүнд
Багийн үйл ажиллагааг хангах
Тодорхой дараалал баримтлах
Одоогийн нөхцөл байдлаас ирээдүйг таамаглах
Асуудалд цогц байдлаар хангах
Хамтын шийдвэр гаргах.

Стратегийн төлөвлөлтийн давуу тал.
1)  Төлөвлөлтийн үзүүлэлтүүд үндэслэл сайтай.
2)  Төлөвлөж буй үйл явдал хэрэгжих өндөр магадлалтай
3)  Нөөцийг оновчтой байршуулах
4)  Түргэн өөрчлөгдөж байгаа гадаад орчинд хурдан нийцсэн боломжийг олгодог г.м

Стратегийн төлөвлөлтийн сул тал.
1)  Ирээдүйн үйл явдлыг нарийн тодорхойлож чадаагүй
2)  Стратегти төлөвлөгөө байгуулах, хэрэгжүүлэх тогтоосон хэмнэл байдаггүй
3)  Бусад төлөвлөгөөнөөс илүү зардал цаг хугацаа шаарддаг.
4)  Ямар нэгэн тооцоо алдсан тохиолдолд гаргах хохирол их.

Стратеги тодорхойлох.
Төлөвлөлтийн өмнөх шатанд тодорхойлсон стартегийн зорилго зорилтыг хангах ямар стратегиуд байж болохыг тодорхойлж, холбогдох шинжилгээний аргуудын тусламжтайгаар үнэлгээ хийсний эцэст хамгийн оновчтой стратегийн хувилбарыг сонгоно.

Байгууллага нь стратегийн үндсэн хувилбаруудаас хамгийн оновчтойг сонгон авах шийдвэрийг стратегийн сонголт гэнэ.
Тухайн стратеги нь сайтар судлагдсан эсэх
Стратегийг сонгосноор хэн юу хийх нь тодорхой болох уу?
Уг стратеги нь орчны бүх боломжийг бүрэн ашиглаж чадаж байна уу?
Өрсөлдөх давуу тал, суурь чадамж, нөөцтэй нягт уялдаж чадсан эсэх
Байгууллагын эрхэм зорилго, үнэт зүйлстэй нийцэж байгаа эсэх
Сонгосон түвшний эрэлтийг тооцсон эсэх зэрэг болно.

Стратегийн сонголт:
Стратеги төлөвлөлтийн логик дэс дараалал
Стратеги төлөвлөлтийн үндсэн асуудлууд
Стратегийг хэрэгжүүлэх
Төлөвлөсөн стратегийг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах хүчин зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй. Үүнд:
Байгууллагын өөрчлөлт, шинэчлэлтийг чиглүүлэх манлайллыг бий болгох;
Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах;
Байгууллагын стратегийг дэмжих соёлыг бий болгох;
Стратегийн зорилго, зорилтуудыг хугацаанд нь биелүүлж, гүйцэтгэлд хүргэх.
Стратеги хэрэгжүүлэлтийг хэрхэн зөв удирдахыг мэргэжлийн зөвлөхүүдийн санал, зөвлөгөөг авснаар таны тодорхойлсон стратеги төлөвлөлт бодит байдалд биелэлээ олоход нь туслах юм.

Full transcript