Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Basics of Insurance

Даатгалын үндсэн зарчим, суурь ойлголтууд
by

Zaya 99103540

on 17 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Basics of Insurance

Гал гарах ЭРСДЭЛээс бол даатгал хамгаалж чадахгүй. Харин гал гараад таны эд хөрөнгөнд хохирол учирсан бол даатгал үйлчилж эхэлнэ.
Эрсдэл гэдэг бол тодорхойгүй - тохиолдож ч болно
- тохиолдохгүй ч байж болно
Харин болох нь 100 хувь тодорхой эрсдэлийг бол даатгадаггүй
Болзошгүй эрсдэлээс болоод
Санхүүгийн хохирол
учирч болох зүйлсийг л даатгуулж болно.
Хэмжигдэхүйц
- Хэзээ болсон, хэдэн төгрөгний хохирол учирсан гэх мэт
Insurer A
Insurer B
Insurer C
Reinsurer
Даатгалын 6 зарчим
Даатгалын үндсэн механизм
1 2 3 . . . 400
40,000,000 төг 40,000,000 төг 40,000,000 төг 40,000,000 төг
Даатгалын хураамж 1%
400,000 төг 400,000 төг 400,000 төг ... 400,000 төг
400,000 х 400 = 160,000,000 төг
1 2 3 4
Нэг бүлэг хүмүүст тохиолдож болох эрсдэлийг дунд нь тараадаг. Энэ нь нэг хүнд учирсан их хэмжээний хохирлыг бусад хүмүүсээс хуримтлуулсан бага хэмжээний хураамжийн хуримтлалаар төлж байна гэсэн үг.
Даатгал гэж юу вэ?
Life insurance бол байж болно.
40,000,000 х 4 = 160,000,000 төг
40,000,000 төг 40,000,000 төг 40,000,000 төг 40,000,000 төг
Даатгалын нөхөн төлбөр
40,000,000 төг 40,000,000 төг 40,000,000 төг 40,000,000 төг
Principle of Uberrimae fidei (Utmost Good Faith),
Principle of Insurable Interest,
Principle of Indemnity,
Principle of Contribution,
Principle of Subrogation,
Principle of Loss Minimization
The person getting insured must willingly disclose and surrender to the insurer his complete true information regarding the subject matter of insurance. The insurer's liability gets void (i.e legally revoked or cancelled) if any facts, about the subject matter of insurance are either omitted, hidden, falsified or presented in a wrong manner by the insured.
1. Principle of Uberrimae fidei
The principle of insurable interest states that the person getting insured must have insurable interest in the object of insurance. A person has an insurable interest when the physical existence of the insured object gives him some gain but its non-existence will give him a loss. In simple words, the insured person must suffer some financial loss by the damage of the insured object.
2. Principle of Insurable interest
According to the principle of indemnity, an insurance contract is signed only for getting protection against unpredicted financial losses arising due to future uncertainties. Insurance contract is not made for making profit else its sole purpose is to give compensation in case of any damage or loss.
3. Principle of Indemnity
4. Principle of Contribution
Principle of Contribution is a corollary of the principle of indemnity. It applies to all contracts of indemnity, if the insured has taken out more than one policy on the same subject matter. According to this principle, the insured can claim the compensation only to the extent of actual loss either from all insurers or from any one insurer. If one insurer pays full compensation then that insurer can claim proportionate claim from the other insurers.
5. Principle of Subrogation
Principle of Subrogation is an extension and another corollary of the principle of indemnity.
According to the principle of subrogation, when the insured is compensated for the losses due to damage to his insured property, then the ownership right of such property shifts to the insurer.
6. Principle of Loss Miminization
According to the Principle of Loss Minimization, insured must always try his level best to minimize the loss of his insured property, in case of uncertain events like a fire outbreak or blast, etc. The insured must take all possible measures and necessary steps to control and reduce the losses in such a scenario. The insured must not neglect and behave irresponsibly during such events just because the property is insured. Hence it is a responsibility of the insured to protect his insured property and avoid further losses.
Даатгалын тухай үндсэн ойлголт
Эрсдэл тохиолдох магадлалын
шинжлэх ухаан -
Актуар тооцоолол
Женоад анхны даатгалын гэрээ хийгдсэн
МЭӨ 2100 он
МЭӨ 600 он
МЭӨ 3000 он
Эртний Бабилончууд далайн тээвэр хийхээр зээл авахдаа нэмж бага зэрэг дүн төлдөг байсан
Хятадын худалдаачид голоор ачаа бараагаа зөөхдөө ачаагаа олон завинд хувааж байршуулдаг байсан
Эртний Грект оршуулгын зардал төлж, нас барагсдын ар гэрийг харж ханддаг дундын сан үүсгэдэг байсан
1347 он
Edward Lloyd Лондонд кофены газраа нээсэн. Энэ нь яваандаа далайн аялалд гарахын өмнө далайчид, мөнгө зээлдэгч нарын цуглардаг, мэдээлэл авдаг газар болж далай тээврийн аюул ослоос даатгаж эхэлсэн.
1680 он
Lloyds of London - даатгалын зах
Даатгалын товч түүх
Давхар даатгал
Bankassurance амжилттай байхын тулд
Удирдлагын функцүүд
Санхүүгийн удирдлага
Үйл ажиллагааны удирдлага
Эрсдэлийн удирдлага
Маркетингийн удирдлага
Хүний нөөцийн удирдлага
2007 оны олон улсын Санхүү, Эдийн засгийн хямралын нэг хүчин зүйл нь корпорациуд эрсдэлийн удирдлагыг зохистой хэрэгжүүлж чадаагүйтэй холбоотой.
Эрсдэлийн удирдлага бол эрсдэлийг таних, хэмжих, бууруулах; тохиолдсон үед нь алдагдлын хэмжээг минимум төвшинд аваачих зорилгоор – төлөвлөж, зохион байгуулж, хянах цогц үйл ажиллагаа юм.
Эрсдэлийн удирдлагын процесс
Таних
Хэмжих
тайлагнах
Бууруулах
хянах
Шилжүүлэх
Эрсдлийн удирдлагад
даатгалын байгууллагын оролцоо
Мэдээлэл боловруулалт
Чиглэл
Зөвлөмж
Үйл ажиллагаа
Хяналт
Эрсдэлийн удирдлага
Газар дээрх
ажиглалтын
тайлан
Санхүүгийн
үзүүлэлт
Эрсдэлийн
түүх
Эрсдэл тодорхойлох
хүснэгт
Ажиллагааны
блок схем
Хяналт
Эрсдэл ба байгууллага
Байгууллага
Орлого
Хариуцлага
Хөрөнгө
Ажиллагсад
Учрах магадлал
Эрсдэл тохиолдох боломж
ЭРСДЭЛ
Гэнэтийн хохирол учруулж болзошгүй үйл явдал
Болзошгүй хохирол
Эрсдэл тохиолдоход хүлээх алдагдал
Шууд эрсдэл
Алдагдалд хүргэсэн хүчин зүйл
Хохирол
Алдагдлын мөнгөн дүн
Хүчин зүйл
Эрсдэлийг ихэсгэх нөхцөл
Эрсдэл учрах магадлал бодитой оршин байдаг.
Нэгэнт эрсдэл учрахад тодорхой алдагдал хүлээнэ.
Энэ алдагдлын хэмжээ нь их, бага янз бүр байж болно.
Ямар хүчин зүйлээс болж эрсдэл учирч байгааг судлах нь чухал.
Эрсдэл гэж юу вэ?
Даатгалын нэр томъёо
"ДААТГАЛЫН ЗҮЙЛ"
эд хөрөнгө, иргэдийн амь нас, эрүүл мэнд, хариуцлага түүнчлэн хуульд харшлаагүй эдийн бус ашиг сонирхол
"ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ" даатгалын зүйлд хохирол учруулж болох даатгалын гэрээнд заасан нөхцөл, орчин
“ДААТГАЛЫН ТОХИОЛДОЛ” даатгуулсан зvйлд даатгалын эрсдэлийн улмаас учирсан хохирол, тохиролцсон болзол бvрдэх
Орчин үе
“ДААТГАЛЫН ХУРААМЖ”
даатгуулагч даатгалын зvйлээ даатгуулсны төлөө даатгагчид төлөх төлбөр
“ХОХИРОЛ”
даатгалын тохиолдол болоход Даатгагчаас Даатгуулагчид олгох төлбөр
“НӨХӨН ТӨЛБӨР”
даатгалын гэрээний дагуу даатгалын тохиолдол бий болсон нөхцөлд даатгалын зүйлд учирсан хохирлыг нөхөх зорилгоор даатгагчаас даатгуулагчид олгох мөнгөн болон мөнгөн бус хөрөнгө
“ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ”
даатгуулж байгаа эд хөрөнгийн болон эдийн бус ашиг сонирхлын мөнгөн илэрхийллийн хэмжээ буюу даатгалын хамгаалалтын дээд хэмжээ
“ХАРИУЦАХ ХЭСЭГ”
даатгалын тохиолдлоос үүссэн хохиролд даатгагчийн олгох нөхөн төлбөрөөс хасагдах хэмжээ буюу Даатгуулагч өөрөө хариуцаж үлдэх хэсэг
“НЭН ДАРУЙ”
даатгалын тохиолдол учрахад мэдэгдэх хугацаа ба Улаанбаатарт тэр даруй, хөдөө орон нутагт 72 цаг, хилийн чанадад 120 цаг
“ХАМРАГДАХГҮЙ НӨХЦӨЛ”
даатгалын гэрээнд заасан, даатгагчаас нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцлүүд
4.34 их наяд USD хураамж
Full transcript