Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

5.1 Hva er kultur?

haraldr.no
by

haraldr no

on 13 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 5.1 Hva er kultur?

URFOLK Identitet Delkul
turer ! Bunader, landsdeler, kvinner, menn, bønder, byfolk
unge, eldre, skipsredere, ranholdere, katolikker, pinsevenner, kristne, muslimer, sosialister, høyrefolk MINOR
ITETER Integrasjon -
Assimilasjon -
Segregasjon - Urfolk - en gruppe som ikke hører til det dominerende folket i storsamfunnet. Men det var deres forfedre var her først.
Tradisjoner, skikker og en religion som skiller dem fra samfunnet

ILO slår fast at urfolk har rett til å bevare og videreutvikle egen kultur og eget språk.Rett til å delta i beslutningsprosesser som angår dem

FN har arbeidet for å utforme en egen erklæring om urfolks rettigheter, 5.1 Hva er kultur Kultur INNVANDRERE Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
definere omgrepet kultur og forklare kvifor kulturen varierer frå stad til stad og endrar seg over tid
presentere hovudtrekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk
beskrive hovudtrekk ved kulturen til nokre minoritetar i Noreg og drøfte utfordringar i fleirkulturelle samfunn
gjere greie for omgrepa identitet og etnisitet og vurdere kor viktige desse omgrepa er for folks sjølvforståing
forklare kvifor fordommar oppstår og diskutere korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidast
gje døme på korleis religion påverkar samfunnet og kulturen Kultur og samfunn Kultur = «dyrke».
Bondens kulturland er oppdyrket jord. Natureng med ville planter eller Kultureng med kløver, timotei og andre sådde eller plantede vekster. Motsetning mellom natur og kultur.
Kultur i denne sammenhengen er natur som er bearbeidet av mennesker

Kultur = «kunst».
Samlebegrep for litteratur, teater, film, ballett, maleri og musikk. Også her er det snakk om å bearbeide naturen. Mennesket blåser i et kuhorn og lager lyder, former til et stykke tre eller hogger en stein til en skulptur. Barbie og Fulla Kjønnsroller &
Kroppskultur 99

45

83 Kultur: Et samfunn eller en gruppe mennesker har en hel del tanker og holdninger felles. De mener det samme om mange viktige spørsmål, de er enige om regler for riktig oppførsel, og de har nokså ensartet klesdrakt, samme måte å hilse på, samme religion og stort sett samme matvaner. Dette er gruppens kultur.

Definisjon: Felles ideer, verdier, regler, vaner, tradisjoner, moralske og religiøse forestillinger i et samfunn kaller vi samfunnets kultur. Norge er en nasjon, så vi kan kalle følelsen av å være norsk for en nasjonal identitet. Følelsen av å tilhøre en folkegruppe innen nasjonen, kaller vi ofte en etnisk identitet. I Norge utgjør de etniske gruppene et mindretall i befolkningen Identitet og etnisitet Samene er ett folk, bosatt i fire forskjellige land: Norge, Sverige, Finland, Russland. Antall samer i Norge er anslått til ca. 40 000.
Samisk språk hører til den finsk-ugriske språkgruppen .
Sørsamer og nordsamer kan ikke forstå hverandre

Samene er den eldste kjente etniske gruppe på Nordkalotten
Samenes næringsliv vært en kombinasjon av ulike virksomheter, både jakt og jordbruk, ferskvannsfiske og sjøfiske.

De var organisert i siidaer, der flere familier forvaltet et område i fellesskap. Alt dette ble endret da nasjonalstatene mer og mer gikk inn for å få kontroll over både folk og land. Samtidig skjedde en innflytting fra det sørlige Norge til kystområdene i Finnmark. Resultatet var en kolonisering av de samiske områdene. Det førte til endringer i samfunnslivet, siidaen måtte vike for nasjonalstatens institusjoner. Kristne misjonærene gikk inn for å erstatte den gamle religionen med kristendommen. På 1800-tallet gjennomførte norska myndighetene en hard fornorskingslinje. Barna skulle lære norsk, og for sikkerhets skyld ble det ofte bare brukt norske lærere. På 1900-tallet ble mange barn sendt på internatskoler for å holdes vekk fra sin egen familie og kultur. Fornorskingslinjen møtte sterk motstand og var en av grunnene til at så mange samer sluttet opp om læstadianismen.

Den 6. februar 1917 ble det første samiske landsmøtet åpnet i Trondheim, og 6. februar er nå nasjonaldagen for alle samer. Samiske riksorganisasjoner kom ikke før med Norske Reindriftssamers Landsforbund (1948) og Norske Samers Riksforbund (1968). I 1970- og 1980-årene ble stadig flere samer aktive i kampen for sine rettigheter. De kulturelle og språklige rettighetene ble tidlig anerkjent, men det var vanskeligere med retten til vann og land.

Sameloven av 1987 gav retningslinjene for det nye Sametinget, som ble åpnet av kongen i 1989. Valg til Sametinget skjer samtidig som valg til Stortinget og gjelder for fire år om gangen. Andre minoriteter Kvenene er etterkommere av finske innvandrere, særlig på 1700- og 1800-tal let. Språket deres er i slekt med finsk, men skiller seg fra finsk skriftspråk. Kvenene legger selv vekt på at de er et norsk urfolk, de ser på seg selv som en gruppe forskjellig fra finske innvandrere i vår tid

Skogfinner: De slo seg ned i grensestrøkene mot Sverige fra 1500-tallet og framover. En del av dette området ble derfor kalt Finnskogen.

Tatere/Romanifolket /Rom: ikke lett å skille disse gruppene fra hverandre.
Kirken opprettet konsentrasjonsleier for tatere (Svanviken Arbeidskoloni)
og tok ungene fra dem om de ikke lystret (Staten lobotomerte og kastrerte tatere) Innvandrerbefolkningen: folk som bor fast i Norge og har foreldre født i utlandet.
Hvis de er født i utlandet selv, er de førstegenerasjonsinnvandrere (301 000).
Hvis de er født i Norge, er de annengenerasjonsinnvandrere (64 000).
Innvandrerbefolkningen i Norge utgjør 8 % av den totale befolkning. De er bosatt i alle landets kommuner, men andelen er størst i Oslo, som har 22 % innvandrere. I Europa begynte en stor folkevandring på 1960-tallet, da økonomien var i oppgang. Spanjoler, portugisere og italienere drog nordover til Frankrike og Tyskland, og store grupper reiste til Europa fra Asia og Afrika.

Men i 1970- årene kom en økonomisk krise, og flere europeiske land begynte å stenge grensene for innvandrere. Norge vedtok innvandringsstopp i 1975. Etter det har bare tre typer utlendinger sluppet inn:
1. Familiengjenforening
2.Spesialister, for eksempel i oljeindustrien
3. Flyktninger og asylsøkere Av dagens innvandrere kommer ca. 45 % fra Europa og USA, mens ca. 55 % kommer fra den tredje verden, det vil si Asia (med Tyrkia), Afrika og Mellom- og Sør-Amerika. Overførings
flyktning Asylsøker Det er offisiell norsk politikk at minoritetene skal kunne uttrykke, holde ved like og utvikle sin egen kulturelle identitet. Målet er et kulturelt mangfoldig samfunn der alle har like muligheter og de samme rettigheter og plikter til å delta i samfunnet. Den offisielle politikken i Norge var lenge noe ganske annet enn integrasjon, nemlig assimilasjon. Å assimilere noen vil si å gjøre dem mest mulig lik det store flertallet i landet. Det motsatte av assimilasjon er segregasjon. Det betyr at ulike folkegrupper lever hver for seg og har minst mulig kontakt med hverandre. Potetene et egentlig et fremmedartet og eksotisk innslag i vår kultur. De kommer fra Peru og har vært brukt i Norge et par hundre år.

Hvor en tradisjon kommer fra, er ikke så viktig. Det interessante er å se hva vi har gjort med den.
Har vi tatt tradisjonen opp i norsk kultur, er den norsk. Poteter er en del av norsk kultur Noen av delkulturene kalles MINORITETER Etniske minoriteter: Samer, Vietnamesere ... Religiøse minoriteter: Katolikker, muslimer ....
Full transcript