Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

System bezpieczeństwa państwa

No description
by

Karolina Zborowska

on 3 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of System bezpieczeństwa państwa

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Siły Zbrojne
Rzeczpospolitej
Polskiej Powinności obronne
władz samorządowych,
instytucji
i
obywateli Rodzaje świadczeń
obywateli na rzecz obrony - świadczenia osobiste - świadczenia rzeczowe - świadczenia szczególne Obowiązkowi wykonywania
świadczeń osobistych,
podlegają osoby w wieku
od 16 do 60 roku życia,
posiadające
polskie obywatelstwo. Świadczenia osobiste
polegają głównie na wykonywaniu prac
doraźnych na rzecz przygotowania obrony
państwa albo zwalczania
klęsk żywiołowych
i likwidacji
ich skutków.
- zagwarantowanie obrony państwu
- branie udziału w operacjach reagowania
kryzysowego i humanitarnego
- reagowanie w przypadku zagrożeń zewnętrznych
- wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego
- prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych
- monitorowanie i ochrona przestrzeni powietrznej
- wsparcie ochrony granicy morskiej i lądowej
- oczyszczanie terenów z materiałów wybuchowych
- prowadzenie działalniści rozpoznawczej
i wywiadowczej
- monitorowanie skażeń promieniotwórczych,
chemicznych i biologicznych
- stabilizacja sytuacji międzynarodowej
- pomoc władzą państwowym
- pomoc społeczeństwu Zadania Sił Zbrojnych: Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej Wojska specjalne Narodowe Siły
Rezerwowe Marynarka
wojenna Siły powietrzne Wojska lądowe Pancerne i zmechanizowane Rakietowe i artylerii Obrony przeciwlotniczej Inżynieryjne Łączności i informatyki Aeromobilne Rozpoznania i walki elektronicznej Chemiczne Wojsko lotnicze Wojsko obrony przeciwlotniczej Wojsko radiotechniczne jednostki pływające jednostki zabezpieczające Lotnictwo morskie W skład Sił Zbrojnych wchodzą również: - Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych
- Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
- Insektorat Wojskowej Służby Zdrowia
- Żandarmeria Wojskowa
- Dowództwo Garnizonu Warszawa Czołg T-72 PT-91 Kołowe transportery opancerzone KTO "Rosomak" Leopard 2A-4 SPIKE MALUTKA Stacja Radiolokacyjna NUR-22 "Izabela" Zestaw rakietowy OSA Przenośni przeciwlotniczy zastaw rakietowy GROM F-16 SU-22 MiG-29 ORP "Orzeł" ORP "Orkan" "Lublin" System obrony Rzeczypospolitej
Polskiej
-System Kierowania Obronnością Państwa
- System Wykonawczy - Militarny
-System Wykonawczy - Pozamilitarny SYSTEM KIEROWANIA OBRONNOŚCIĄ RP
Organy Systemu Kierowania Obronnością Sejm i Senat
Parlament uchwala wszystkie ustawy dotyczące bezpieczeństwa kraju, Sejm zatwierdza także wprowadzony zarządzeniem Prezydenta RP, stan wojenny. śmigłowiec transportowy W-3T samolot patrolowo-rozpoznawczy An-28B1RM Bis samolot patrolowo-rozpoznawczy An-28 B1R Samolot transportowy An-28TD KONIEC PREZENTACJĘ PRZYGOTOWALI:
Karolina Zborowska
Marta Kłys
Małgorzata Bernacka
Adam Piotrowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Zgodnie z Konstytucją, Prezydent stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Jest on też Najwyższym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Stoi również na czele Komitetu Obrony Kraju. Jego organem doradczym w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
W szczególnej sytacji gdy prowadzone są działania wojenne, a Sejm nie może zebrać się na posiedzeniu prezydent przejmuje funkcję organu ustawodawczego, na wniosek Rady Ministrów wydaje on rozporządzenia z mocą ustawy, w tym zwłaszcza dotyczące prowadzenia działań wojennych. Rada Ministrów
Jest organem kierującym polityką wewnetrzną i zagraniczną mającą zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne oraz sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności. Organem doradzającym Radzie Ministrów w tym zakresie jest Komitet Spraw Obronnych Rady Ministrów. W czasie pokoju armia podlega Ministerstwu Obrony Narodowej, które sprawuje cywilną kontrolę nad wojskiem. SYSTEM WYKONAWCZY - MILITARNY
Głównym ogniwem tej części Systemu Obronności RP są Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z 26 artykułem Konstytucji RP, służą one "ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic". Konstytucja mówi także o neutralnej pozycji wojska w sprawach politycznych oraz cywilnej kontroli nad nim. Wojska Lądowe Wojska lądowe stanowią trzon polskich Sił Zbrojnych. 2/3 żołnierzy to właśnie żołnierze wojsk lądowych. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie obrony RP przed ewentualnym atakiem lądowo-powietrznym lub inną formą zagrożenia.
Wojska lądowe składają się z wojsk operacyjnych, wojsk obrony terytorialnej oraz jednostek i instytucji podporządkowanych Dowództwu Wojsk Lądowych. Wojska operacyjne mogą prowadzić działania bojowe na różnych teatrach działań wojennych. Wybrane jednostki mogą być podporządkowane Dowództwu NATO. Pozostałe wojska operacyjne, wojska obrony terytorialnej, instytucje i jednostki centralne Dowództwa Wojsk Lądowych pozostają pod dowództwem narodowym.
W czasie pokoju wojska lądowe utrzymują jednostki, które po krótkim okresie przygotowania mogą uczestniczyć w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych w ramach misji pokojowych, brać udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof oraz w udzielaniu pomocy humanitarnej. Zadaniem Sił Powietrznych jest, przy współpracy z innymi wojskami, obrona terytorium kraju, rozpoznanie i ostrzeganie o zagrożeniach
z powietrza oraz ratownictwo lotnicze.
Siły Powietrzne składają się z trzech zasadniczych elementów:
- Wojsk Lotniczych - odpowiedzialnych za funkcjonowanie jednostek latających, dysponujących największym potencjałem uderzeniowym;
- Wojsk Obrony Przeciwlotniczej - będących głównym narzędziem zwalczania środków napadu powietrznego;
- Wojsk Radiotechnicznych - kontrolujących ruch powietrzny nad Polską
i w jej najbliższym otoczeniu. Siły Powietrzne Do głównych zadań Marynarki Wojennej należy ochrona polskich granic morskich, obrona wybrzeża oraz żeglugi, a także polskich interesów gospodarczych w strefie wód terytorialnych i strefie ekonomicznej.
W skład Marynarki Wojennej wchodzą:
- jednostki pływające (ORP-Okręt Rzeczypospolitej Polskiej)
- lotnictwo
- jednostki nabrzeżne(altyleria, łączność, jednostki hydrotechniczne i inne) Marynarka Wojenna SYSTEM WYKONAWCZY - POZAMILITARNY
Ogniwa Informacyjne
Zajmują sie propagowaniem polskich interesów na arenie miedzynarodowej, informacyjnym osłabianiem przeciwnika oraz umacnianiem morali i chęci walki w społeczeństwie
Ogniwa Ochronne
Zapewniają ochronę ludności i struktur państwa w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, są także odpowiedzialne za ochronę majątku narodowego, granic oraz ważnych obiektów i osób w państwie.
Ogniwa Gospodarcze
Zapewniają materialne podstawy realizacji działań obronnych oraz przetrwania ludności cywilnej w warunkach kryzysu i wojny. Wśród tych ogniw istotna rolę odgrywa przemysł zbrojeniowy Świadczenia rzeczowe
polegają na udostępnieniu posiadanych pomieszczeń, środków transportu, narzędzi
i innego sprzętu, a także dostarczania posiadanych materiałów na
potrzeby obrony. Czas wykonywania świadczeń nie może przekroczyć: - 24 godzin - 48 godzin - 7 dni Świadczenia szczególne
obejmują specyficzne zadania i obowiązki realizowane przez
organy administracji, podmioty gospodarcze, w tym związane z osiąganiem wyższych stanów gotowości bojowej w siłach zbrojnych oraz ogłoszeniem mobilizacji. POWINNOŚCI OBRONNE ADMINISTRACJI CYWILNEJ I WOJSKOWEJ Administracja publiczna Administracja rządowa Administracja zespolona Administracja niezespolona Administracja wojskowa Siły zbrojne RP dużą wagę przykładają do indywidualnego wyposażenia żołnierzy. Umundurowanie ma zapewnić komfort w każdych warunkach atmosferycznych, a elementy wyposażenia, takie jak hełm kevlarowy i kamizelka kuloodporna chronią życie i zdrowie żołnierzy. Wyposażenie, którym dysponuje polska armia : Karabinek wz. 96 Beryl Karabinek wyborowy Sako TGR-21 Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak Przeciwpancerny zestaw rakietowy Spike-LR Lekki moździerz LM-60D Czołg Leopard 2A4 Czołg T-72 Czołg PT-91 Artyleryjski system Regina Śmigłowiec W-3W Sokół Samoloty myśliwskie F-16 Jastrząb Samoloty transportowe CASA C-295M Wojska specjalne dysponują najnowocześniejszą techniką, wykorzystywaną przez tego rodzaju formacje. Dotyczy to zarówno broni strzeleckiej jak i wyposażenia indywidualnego każdego żołnierza.
W skład tego wchodzą m.in. hełmy, kamizelki szturmowe, środki łączności oraz uzbrojenie. Nawet odpowiednio liczna i znakomicie wyposażona armia zawodowa nie jest w stanie samodzielnie zrealizować zadań obronnych, wówczas gdy znacząco wzrasta poziom zagrożeń. Dlatego współczesne systemy obronne zakładają wzmocnienie regularnych armii siłami rezerwowymi, które mogą być szybko użyte w sytuacji wzrostu zagrożeń militarnych i związanych z potrzebami zarządzania kryzysowego, np. w czasie klęsk żywiołowych.
W naszym kraju funkcje te spełniają między innymi Narodowe Siły Rezerwowe (NSR). Organem uprawnionym do nadania przydziału kryzysowego jest wojskowy komendant uzupełnień, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Przydział kryzysowy nadaje się na okres 2 do 6 lat z możliwością ponownego nadania, jednak nie dłużej niż na łączny okres 15 lat Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej odpowiada za organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz kształcenia specjalistycznego rozszerzającego kompetencje kadry i pracowników wojska. WCEO ma za zadanie edukację
w zakresie między innymi:
edukacji obywatelskiej
historii wojskowości i tradycji sił zbrojnych
pedagogiki i socjologii
dyscypliny wojskowej
międzynarodowego prawa humanitarnego
doskonalenia kadry pionu wychowawczego Narodowe Siły Rezerwowe tworzą wyselekcjonowani ochotnicy-żołnierze rezerwy, posiadający przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku zawartych kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach NSR i pozostający w dyspozycji do wykorzystania w przypadku zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i w misjach poza granicami państwa. System obronny państwa:
Full transcript