Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Төр, хувийн хэвшлийн

No description
by

udval enkh

on 6 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Төр, хувийн хэвшлийн

Төр, хувийн хэвшлийн
түншлэл

design by Dóri Sirály for Prezi
УИХ-аас 2009 онд төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн асуудлаар төрөөс баримтлах
бодлого
боловсруулж, 2010 онд
концессын тухай хуулийг
батлан гаргасан.

Нийгмийн бүхий л салбар тэр дундаа эрүүл мэнд, боловсролын салбарын барилга байгууламж зэрэг нийгэм, эдийн засгийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх, санхүүжүүлэх ажилд хувийн сектор маш чухал үүрэгтэй юм.

Монгол улс нь 2012 онд дэлхийн эдийн засгийн форумын өрсөлдөх чадварын үнэлгээний дэд бүтцийн салбарын хүртээмжийн үнэлгээгээр нийт 139 орноос 137-р байрт орсон бол авто замын салбарын хувьд 137, төмөр замын салбарын хувьд 69, агаарын тээврийн салбарын хувьд 129, эрчим хүчний салбарын хувьд 111-р байрт тус тус оржээ.

Үүнээс үзэхэд төрөөс дэд бүтцийн салбарт ихээхэн хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагатай байгаа ч үүнийг дан ганц төрөөс шийдвэрлэх боломжгүй юм байна. Иймд хувийн хэвшилтэйгээ хамтран ажиллаж асуудлыг шийдэх боломж байгаа юм байна. Манай улсад 2009 оноос хойш
концессын дөрвөн гэрээ
байгуулагдсаны хоёр нь төмөр зам, нэг нь эрчим хүч, үлдсэн нэг нь зам тээврийн салбарт хийгдсэн байна. Харин дараагийн концессын гэрээгээр хийгдэх ажил нь дулааны 5-р цахилгаан станцын барилгын ажил бөгөөд уг гэрээний бэлтгэл ажлыг хангаж байгаа юм байна.

Төр болон хувийн хэвшлийн түншлэл

•ТХХТ болон Концесс нь хувьчлалаас ялгаатай өөр өөр ойлголт.
•Хувьчлал нь төрийн хөрөнгийг хувьд шилжүүлэн худалдах үйл явц бол Концесс болон ТХХТ нь төр болон хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа юм. Одоо байгаа буюу концессийн эрх авсан этгээдээр шинээр үүсгэн бий болсон эд хөрөнгө нь төрийн өмч байна.
•Хувьчлалын явцад ерөнхийдөө одоо байгаа төрийн компаниуд оролцдог бол, ТХХТ нь төслийг хэрэгжүүлэх зориулалтын компанийг үүсгэн байгуулдаг онцлогтой.
•Хувьчлалд хувийн хэвшил бүх буюу ихэнхи эрсдэлийг хүлээдэг бол ТХХТ-ийн хувьд эрсдэлийг төр хувийн хэвшил хувааж хариуцдаг.

Төр хувийн хэвшлийн түншлэл \РРР\нь төр өөрийн хариуцлагаа тодорхой хугацааны гэрээний үндсэн дээр хувийн хэвшилд шилжүүлэх үйл ажиллагаа
Гэхдээ шилжүүлэхтэй холбоотой улс төрийн хариуцлага нь төрдөө үлдэнэ
Түншлэлийн гол зарчим нь нэг нь нөгөөгөө захирахгүй, зөвхөн эрх тэгш байдлын үндсэн дээр харилцах явдал
Төрийн, эсхүл аймаг, нийслэлийн өмч, эд хөрөнгийг концессын гэрээний үндсэн дээр эзэмшүүлэх, ашиглуулах, шинээр бий болгоход дараахь
аргыг
ашиглана:

1."Барих-ашиглах-шилжүүлэх" (ВОТ)

3. "Барих-шилжүүлэх" (ВТ)

3."Барих-өмчлөх-ашиглах" (ВОО)

4."Барих-өмчлөх-ашиглах-шилжүүлэх" (ВООТ)

5. "Барих-түрээслэх-шилжүүлэх (BLT)

6. "Зураг төсөл боловсруулах-барих-санхүүжүүлэх-ашиглах" (DBFO)
Концессийн тухай хуулиас

Зорилт нь: Төрийн болон орон нутгийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг концессын гэрээгээр хөрөнгө оруулагчид олгох уралдаант шалгаруулалт явуулах, концессын гэрээ, түүнийг байгуулах, өөрчлөх, дуусгавар болгох, маргаан хянан шийдвэрлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

"концесс”
гэж төрийн, эсхүл орон нутгийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг дэд бүтцийн болон нийгмийн суурь үйлчилгээг нийтэд үзүүлэх зорилгоор энэ хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу гэрээний үндсэн дээр эзэмших, ашиглах, шинээр бий болгох, шинэчлэн сайжруулах онцгой эрхийг;


концессын зүйл”
гэж Улсын Их Хурал, аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан, концессын гэрээгээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад тусгасан зүйлийг;


концессын гэрээ
” гэж концессыг хэрэгжүүлэхээр эрх бүхий этгээд, концесс эзэмшигч нарын хооронд бичгээр байгуулсан гэрээг;
Түншлэлийн талууд
Нэг талаас: Төрийн байгууллага (Монгол Улсын Засгийн газар, Монгол Улсын яам, Засгийн газрын агентлаг, аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, түүний Тамгын газар, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд)

Нөгөө талаас: Хувийн хэвшлийг төлөөлж (компани, нөхөрлөл, хоршоо;
төрийн бус байгууллага; хувь хүн. )
Түншлэл нь дараахь
төрөл
тэй байна:

1.нийгмийн салбарын түншлэл (эрүүл мэнд, боловсрол, соёл урлаг; , шинжлэх ухаан, бусад. )

2.дэд бүтцийн салбарын түншлэл(эрчим хүч, сэргээгдэх эрчим хүч, дулаан дамжуулах болон түгээх сүлжээ, мэдээлэл, харилцаа холбоо, усан хангамж, ариутгах татуурга, нийтийн тээвэр, авто зам, орон сууц, .бусад. )

3.төрийн тодорхой чиг үүргийг хувийн хэвшлээр гүйцэтгүүлэх түншлэл;

4.үндэсний болон бүс нутгийн хэмжээний томоохон төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх түншлэл;

5.байгаль орчны салбарын түншлэл.(экологи,хог хаягдлын удирдлага.)

Түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн жагсаалтыг Засгийн газар батална.


Амжилт: Их Британи, Өмнөд Солонгос, Австрали, Чили, Өмнөд Африк, АНУ зэрэг.
ЧИЛИ
- Тендерын явц ил тод
- Замын төлбөр төлөх талаар олон нийтэд сургалт суртачилгаа явуулсан
- Явцын дунд зохицуулалт өөрчлөлтүүдийг хийж байсан
- Гадаадын компаниуд оролцсон нь нэр хүндийг дээшлүүлсэн, гадаад валют оруулах боломж, know how оруулж ирсэн
ФРАНЦ
- XVI-XVIIth зуунд Голын суваг канал
- XIXth зуунд Төмөр зам, Усны хангамж, эрчим хүч, Эйфеллийн цамхаг
- XXth зуунд Зам, Хог хаягдал, дулаан хангамж
- Сүүлийн үед: Стадион, Музей, эмнэлэг, шорон, Шүүх, Цагдаагийн хэсгийн байр, төмөр зам
- Одоогийн байдлаар хувийн хэвшилтэй 20.000 гэрээ байгуулж ажиллаж байна.
- Цэвэр Бохир усанд: 12.000 гэрээ байгуулсан (нийт операторын 2/3 хувь нь хувийн хэвшлийнх)
- Зам: 10.000 км замын 75 %-ийг концессоор барьсан
АНГЛИ
- Өндөр настны асрамжийн газар:
* 1998 онд 17 төвийн гэрээ байгуулсан.
*Х/О хэмжээ 29 сая паунд. Хугацаа 20 жил
*Нийт өртөг 150 сая байсан бол 20 жилийн дараа 350 сая болсон.
- Батлан хамгаалах салбар:
* Skynet 5 , сансрын холбооны төсөл
*Нийт Х/О 3.6 тэрбум паунд, Хугацаа 2020
*Дэлхийд ганцхан байгаа сансрын холбооны ТХХТ төсөл.
*Шорон барих төсөл:
*800 хуний шоронгийн төсөл, Х/О 50 сая паунд
*Хугацаа 25 жил, хүний тоо өссөнөөс одоогоор 1040 хүн энд байгаа.
СОЛОНГОС
 Анх хууль 1994 онд баталсан, 1999, 2005
онд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан
 Зам, гүүр, усан боомт, харилцаа холбоо,
усны хангамж, эрчим хүч, онгоцны буудал,
соел, батлан хамгааллахын орон сууц,
боловсрол зэрэг салбарт.
 ВТО төслийг төрөөс болон хувийн хэвшлээс
санаачлан хэрэгжүүлж байна.
 BLТ зөвхөн төрийн санаачилсан төслүүд
(Голдуу нийгмийн салбар, батлан
хамгаалах)
Инчионы онгоцны буудлын хурдны зам
Доод орлогын баталгаа
Алдаа: Мексик
- Гэрээний хугацаа богино , цөөн машины хөдөлгөөн нь замын
төлбөр өндөр болсонд нөлөөлсөн

- Зэрэгцээ үнэгүй зам тавьсан нь концессийн эрх эзэмшигчийг хүнд байдалд оруулсан

- Санхүүгийн хямралын үе таарсан (Текилла кризис)

- Засгийн газар маш их хөрөнгөөр алдагдлыг нь шийдвэрлэсэн
Гадаад орны туршлагаас
Full transcript