Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Munkhtuguldur Ulziibat

on 9 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хувьд санхүүгийн
шинжилгээ нь байгууллагын одоо хэр ашигтай
явж байна цаашид хэрхэн яаж өсөх талаар үнэлэлт
дүгнэлт өгдөг. Санхүүгийн тайлангаас үндэслэн
санхүүгийн шинжилгээ гардаг. Санхүүгийн шинжилгээ, судлах зүйл Гүйцэтгэсэн: Г.Золжаргал А.ВА11М345 А. Энхжаргал А.ВА11М305 Д. Гантуяа А.ВА11М317 Д. Бадам А.ВА11М339 1.Санхүүгийн босоо шинжилгээ 2.Санхүүгийн хөндлөн шинжилгээ 3.Санхүүгийн харьцааны шинжилгээ 4.Ирээдүйн шинжилгээ 5.Орлого төсөвлөлтийн шинжилгээ 6.Хандлагын шинжилгээ зэрэг орно Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх мэдээллийн бааз нь: 1.Тайлант болон өнгөрсөн мөн үеийн санхүүгийн тайлан 2.Санхүүгийн тайлангийн нэмэлт тодруулга 3.Байгууллагын бизнес төлөвлөгөө, орлого зарлагын төсөв, эдийн засгийн бусад төлөвлөгөөт болон нормативт үзүүлэлт 4.Удирдлагын шийдвэр, гэрээ хэлэлцээ 5.Бусад тооцоо судалгаа зэрэг болно. Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний ажлын дэс дараалал, хамрах хүрээ: 1.Тухайн шинжилгээний зорилго, хамрах хүрээ, хугацааг тодорхойлох 2.Урьдчилсан тойм гаргах 3.Санхүүгийн гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх 4.Санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд нэгдсэн дүгнэлт өгөх
Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний арга зүйг авч үзэхэд зах зээл хөгжсөн орнуудад санхүүгийн тайлан мэдээлэл хэрэглэгч субъектуудын ашиг сонирхолд нийцүүлэн олон тооны томьёолол, харьцаануудыг ашигладаг байна. Санхүүгийн шинжилгээний зорилго 1. Хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагчид 2. Байгууллагын удирдлага 3. Зээлдүүлэгчи 4. Засгийн газрын байгууллагууд Санхүүгийн шинжилгээг хамрах хүрээ, цаг хугацааны хувьд 1. Санхүүгийн тайлангийн экспресс шинжилгээ (хэвтээ ба босоо) буюу цөөн үзүүлэлтээр энгийн аргаар харьцангуй бага хугацаанд бага хөдөлмөр зарцуулж санхүүгийн байдалд дүгнэлт өгөх шинжилгээ. 2. Санхүүгийн тайлангийн гүнзгийрүүлсэн шинжилгээ буюу санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлт тус бүрээр бүхэлд нь эсвэл тодорхой үзүүлэлт болон сэдвийг илүү дэлгэрэнгүй байдлаар нөлөөлсөн хүчин зүйл, харилцан холбоо хамааралд судалж, дүгнэлт гаргах шинжилгээ. Шинжилгээнд хамаарах сэдвүүдийг эдийн засгийн агуулгаар нь дараахь байдлаар ангилна 1.Хөрөнгө, өр төлбөр эзэмшигчийн өмчийн
бүрэлдэхүүн динамикийн шинжилгээ 2.Төлбөрийн чадварын шинжилгээ 3.Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээ 4.Эргэцийн шинжилгээ 5.Бүтээмжийн шинжилгээ 6.Үндсэн хөрөнгийн шинжилгээ 7.Орлого, үр дүнгийн шинжилгээ 8.Ашигт ажиллагааны шинжилгээ 9.Зах зээлийн идэвхижлийн шинжилгээ 10.Мөнгөн урсгалын шинжилгээ 1.1 Балансын үндсэн бүлэг, зүйл ангиудын бүрэлдэхүүн (хувийн жин), динамик (абсолют бахарьцангуй өөрчлөлт) 1.Хандлагын шинжилгээний арга 2.Бүтцийн өөрчлөлтийн шинжилгээний арга орно 1.2 Төлбөрийн чадвар 1.Төлбөрийн чадварыг балансын хөрвөх чадварт үндэслэж үнэлэх 2.Төлбөрийн чадварыг төлбөрийн баланс үйлдэх аргаар үнэлэх 3.Төлбөрийн чадварыг харьцангуй үзүүлэлтийн системээр буюу харьцаагаар үнэлэх. Төлбөрийн чадварыг балансын хөрвөх чадварт үндэслэж үнэлэх арга 1.Хөрвөх чадвар хамгийн өндөртэй гүйлгээнд чөлөөтэй хэрэглэгдэх мөнгөн хөрөнгүүд 2.Хөрвөх чадвараар харьцангуй түргэнд тооцогддог мөнгөтэй адилтгах хөрөнгүүд (үнэтцаас, авлагын бичиг, бусад авлагууд) 3.Хөрвөх чадвараар харьцангуй удаанд тооцогддог бараа материал үнэ бүхий зүйлс Өөрийн эргэлтийн капитал = (УХӨТ + ӨК) – УГХ
Байнгын капитал = УХӨТ + өөрийн капитал
Ажлын капитал = Эргэлтийн хөрөнгө – БХӨТ
Гадны капитал = БХӨТ + УХӨТ = гадаад эх үүсвэр
Нийт хөрөнгө – Үндсэн хөрөнгө = Эргэлтийн хөрөнгө
Эргэлтийн хөрөнгө – БХӨТ = ЦЭХ
Нийт хөрөнгө – БХӨТ –УГХ = Эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт
Материаллаг нөөц = ТЭМ + ДҮ -Аж ахуй нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, онцлогийг тодорхойлох
-Санхүүгийн тайлан түүний тайлбар, тодруулгыг уншиж ололт дутагдлыг урьдчилан тоймлох
-Санхүүгийн хүндрэлд орж болзошгүй байдлыг урьдчилан тооцох -Xөрөнгө, капиталын байдлыг үнэлэх
-Санхүү, төлбөрийн чадварыг үнэлэх
-Хөрөнгө, капиталын ашиглалтыг үнэлэх
-Ашиг, ашигт ажиллагааны үзүүлэлтүүдийг үнэлэх
-Эдийн засгийн тогтворжилт, өсөлт хөгжлийн хандлага динамикийг тодорхойлох
-Хөрөнгө оруулалтын томоохон шийдвэрүүдийг үнэлэх
-Бизнесийн үйл ажиллагааг бүхэлд нь иж бүрэн үнэлэх Аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө капиталын байдалд үнэлэлт өгөх шинжилгээний олон аргууд байдаг бөгөөд санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн шинжилгээг хийхэд харьцангуй өргөн хэрэглэгддэг арга 1.Хандлагын шинжилгээний арга 2.Бүтцийн өөрчлөлтийн шинжилгээний арга 2.Төлбөрийн чадварын шинжилгээ Төлбөрийн чадвар гэдэг нь хүлээгдэж байгаа санхүүгийн үүрэг хариуцлага буюу өр төлбөрүүдийг хугацаанд нь төлж барагдуулахад шаардлагатай санхүүгийн нөөц нь хэр зэрэг хүрэлцээтэй байгааг тодорхойлдог үзүүлэлтүүдийг хэлдэг Төлбөрийн чадварыг цаг хугацааны хамаарлаар нь өнөөгийн болон ойрын,хэтийн боломж гэж ангилдаг. Төлбөрийн чадварыг үнэлэхдээ үндсэн 3 аргыг хэрэглэдэг 1.Төлбөрийн чадварыг балансын хөрвөх чадварт үндэслэж үнэлэх 2.Төлбөрийн чадварыг төлбөрийн баланс үйлдэх аргаар үнэлэх 3.Төлбөрийн чадварыг харьцангуй үзүүлэлтийн системээр буюу харьцаагаар үнэлэх Эргэлтийн активыг хөрвөх чадвараар нь 3 хэсэг авч үзнэ 1.Хөрвөх чадвар хамгийн өндөртэй гүйлгээнд чөлөөтэй хэрэглэгдэх мөнгөн хөрөнгүүд 2.Хөрвөх чадвараар харьцангуй түргэнд тооцогддог мөнгөтэй адилтгах хөрөнгүүд (үнэтцаас, авлагын бичиг, бусад авлагууд) 3.Хөрвөх чадвараар харьцангуй удаанд тооцогддог бараа материал үнэ бүхий зүйлс Өөрийн эргэлтийн капитал = (УХӨТ + ӨК) – УГХ
Байнгын капитал = УХӨТ + өөрийн капитал
Ажлын капитал = Эргэлтийн хөрөнгө – БХӨТ
Гадны капитал = БХӨТ + УХӨТ = гадаад эх үүсвэр
Нийт хөрөнгө – Үндсэн хөрөнгө = Эргэлтийн хөрөнгө
Эргэлтийн хөрөнгө – БХӨТ = ЦЭХ
Нийт хөрөнгө – БХӨТ –УГХ = Эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт Төлбөрийн чадварт үнэлгээ өгөхөд балансын зүйл ангиудын уялдаагаар холбогдож илэрдэг эргэлтийн хөрөнгийн хувьсах хэсэг үйлдвэрлэлийн потенциал, материаллаг нөөц зэрэг ойлголтуудыг мөн авч үздэг Үйлдвэрлэлийн потенциал = материаллаг нөөц + үндсэн хөрөнгө
Материаллаг нөөц = ТЭМ + ДҮ Tөлбөрийн чадварыг балансын хөрвөх чадварт үндэслэж үнэлэхдээ төлбөрийн баланс үйлдэх урьдчилсан суурийг энэ аргын үед тавьж өгдөг. Өөрөөр хэлбэл хөрвөх чадвараар нь ангилсан активуудыг төлөгдөх хугацаагаар нь ангилсан пассивуудтай урьдчиланавч үзэж үнэлдэг Актив
А1. Нэн хурдан хөрвөх актив (Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө)
А2. Түргэн хөрвөх актив (Авлагууд)
А3. Удаан хөрвөх актив (БМ, ДҮ, бүтээгдэхүүн, үйлдвэрийн нөөц)
А4. Хөрвөх чадвар муутай актив (ҮХ, элэгдэл, биет бус хөрөнгө, хөрөнгө оруулалт) Пассив
П1. Яаралтай өр төлбөр (татварын болон цалингийн өглөгүүд)
П2. Ойрын өр төлбөр (бусад өглөгүүд)
П3. БХӨТ-ийн үлдсэн хэсэг + УХӨТ хэсэг (урт хугацаатай зээллэгүүд)
П4. УХӨТ-ийн үлдсэн хэсэг (өөрийн хөрөнгө) А1>П1 яаравчилсан өр төлбөр төлөх хэмжээнд
А2>П2 төлбөрийн чадвар өр төлбөр төлөх хэмжээнд байна
А3>П3 урт хугацаат өр төлбөрийг барагдуулаад илүү гарах
А4>П4 энэ харьцаа хангаж байвал төлбөрийн чадвар хангагдсан балансын бүтэц зохистой харьцаа байна гэж үзнэ Төлбөрийн балансыг 2 аргаар бэлтгэдэг 1.Авлага болон өр төлбөрийн хугацаанд үндэслэж төлбөрийн хэрэгслийг тооцоолох 2.Авлага болон өр төлбөрийн эргэцийг тооцоолж түүнд үндэслэж төлбөрийн хэрэгслийг тооцоолох 3.Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээ Аж ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн тогтвортой байдлыг тодорхойлохдоо хөрөнгийн байршил түүний ашиглалт эх үүсвэрийн бүтцээр гол төлөв тодорхойлдог. Санхүүгийн байдлыг тодорхойлох хүчин зүйлсийг ерөнхий хэлбэрээр авч үздэг 1.Санхүүгийн төлөвлөгөөний биелэлт болон ашгийн өсөлт 2.Эргэлтийн хөрөнгийн эргэцийн хурдац Бие даах чадварын
коэффициент = Өөрийн капитал ----------------------- Балансын цэвэр дүн Энэ нь гадны эх үүсвэрээс хараат бусаар, өөрийн санхүүжилтээр бие дааж үйл ажиллагаа явуулах чадварыг харуулдаг Санхүүгийн хамаарлын
коэффициент = Балансын цэвэр дүн Өөрийн капитал ------------------------------- Зохицуулалтын
коэффициент = Өөрийн эргэлтийн капитал Өөрийн капитал ------------------------------------------ Өөрийн эргэлтийн
капитал = Өөрийн
капитал + Урт хугацаат
өр төлбөр Үндсэн хөрөнгө ба
хөрөнгө оруулалт,
биет бус хөрөнгө - Гадны капиталын
хувийн жин Гадны капитал Нийт капитал = ------------------------ Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хувьд санхүүгийн шинжилгээ нь байгууллагын одоо хэр ашигтай явж байна цаашид хэрхэн яаж өсөх талаар үнэлэлт дүгнэлт өгдөг. Санхүүгийн шинжилгээний зорилго Хэрэглэгч үр дүнтэй ач холбогдол бүхий шийдвэр гаргахад чиглэсэн мэдээлэл боловсруулахад оршино. Эргэц нь эргэлтийн хөрөнгийн нэг хэлбэрээс нөгөөд шилжих хөдөлгөөний илэрхийлдэг. Эргэцт үргэсэхийн хэрээр үйлдвэрлэлийн үр ашиг нэмэгддэг. Эргэцийн шинжилгээг дараах үзүүлэлтийн дагуу хийнэ Авлагын эргэц (удаа) = Борлуулалтын орлого Авлагын дундаж үлдэгдэл ---------------------------------- Авлагын эргэц (өдөр ) = 360 хоног Авлагын эргэц ( удаа ) ---------------------------------- Нөөцийн эргэц (удаа) = Борлуулсан бүтээгдэхүүний
өртөг(ББӨ) БМҮБЗ -ийн дундаж өртөг --------------------------------- БМҮБЗ - Бараа материал, үнэ бүхий зүйл ББӨ =ДҮ1 +ШМ +ШХ +ҮНЗ - ДҮ2 + ББ1 - ББ2
ДҮ1, ДҮ2 - Дуусаагүй үйлдвэрлэлийн эхний ба эцсийн үлдэгдэл
ББ1, ББ2 - Бэлэн бүтээгдэхүүний эцсийн ба эхний үлдэгдэл
ШМ - Шууд зардал
ШХ - Шууд хөдөлмөр
ҮНЗ - Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал Нөөцийн эргэц (өдөр) = 360 хоног Нөөцийн эргэц ( удаа ) -------------------------------------- Эргэлтийн хөрөнгийнэргэц
( удаа ) = Борлуулалтын орлого Эргэлтийн хөрөнгийн
дундаж үлдэгдэл ---------------------- Эргэлтийн хөрөнгийн эргэц
( өдөр ) = 360 хоног Эргэлтийн хөрөнгийн эргэц
(удаа ) ------------------------- Нийт хөрөнгийн
ачаалалт = Нийт орлого
(борлуулалтын орлого) Балансын цэвэр дүн ----------------------------------- Зээлээрх худалдан авалт
Өглөгийн эргэц (удаа) = ---------------------------
Өглөгийн
дундаж үлдэгдэл

360 хоног
Өглөгийн эргэц (өдөр) = ---------------------------
Өглөгийн эргэц ( удаа )

Үйлдвэрлэлийн циклийн = Авлагын эргэц (өдөр) + хугацаа + Нөөцийн эргэц ( өдөр )

Санхүүгийн циклийн=Авлагын эргэц (өдөр) +Нөөцийн эргэц (өдөр) - хугацаа - Өглөгийн эргэц Бүтээмжийн шинжилгээг дараах үзүүлэлтүүдийн дагуу өмнөх ба төлөвлөсөн хэмжээтэй нь зэрэгцүүлэн хийж дүгнэлт өгнө Борлуулалтын орлого
Хөдөлмөрийн бүтээмж = --------------------------------------
Aжиллагсадын дансны
дундаж тоо

Нэмэгдсэн өртөг
= -----------------------------
Ажиллагсадын тоо


Борлуулалтын орлого
Үндсэн хөрөнгийн = ------------------------------------
ачаалал (фонд өгөмж) Үндсэн хөрөнгийн
дундаж өртөг Борлуулалтын
орлого
Материал өгөмж = ----------------------
БМҮБЗ -ийн
дундаж өртөг


Цэвэр ашиг
Эдийн засгийн Төлсөн ногдол ашиг
тогтвортой өсөлтийн = --------------------------------
коэффициент Өөрийн капитал


Нэмэгдсэн өртөг
Хөдөлмөрийн зардлын = --------------------------------
өрсөлдөх чадвар Хөдөлмөрийн зардал Үндсэн хөрөнгийн шинжилгээг дараах үзүүлэлтийн дагуу оны эхэн ба эцсийн байдлаар хийж зэрэгцүүлсэн дүгнэлт өгнө. Үндсэн хөрөнгийн
xувийн жин = Нийт үндсэн хөрөнгийн өртөг/Балансын цэвэр дүн Үндсэн хөрөнгийн нийт дүнд үйлдвэрлэлийн
зориулалттай үндсэн хөрөнгийн эзлэх хувийн = Үйлдвэрлэлийн зориулалттай үндсэн хөрөнгө ------------------------- Нийт үндсэн хөрөнгийн өртөг Үндсэн хөрөнгийн
элэгдлийн коэффициент = Үндсэн хөрөнгийн хуримтлагдсан элэгдэл Үндсэн хөрөнгийн балансын өртөг ----------------------- Үндсэн хөрөнгийн
шинэчлэлтийн коэффициент = Тайлант хугацаанд шинээр ашиглалтанд
орсон үндсэн хөрөнгийн анхны өртөг Тайлант хугацааны эцэст байсан
үндсэн хөрөнгийн
анхны өртөг --------------------- Үндсэн хөрөнгийн
хасагдалтын коэффициент = Тайлант хугацаанд ашиглалтаас хасагдсан
үндсэн хөрөнгийн анхны өртөг Тайлант хугацааны эхэнд байсан
үндсэн хөрөнгийн анхны өртөг -----------------

Компаний нийт ба борлуулсан бүтээгдэхүүний бүрэлдэхүүн (хувийн жин ), тэдгээрийн хэлбэлзлэлийг өмнөх он, төлөвлөгөөтэй нь зэрэгцүүлэн судалж, орлогын хичнээн хувь нь юунд хэрхэн зарцуулагдсанд дүгнэлт өгнө 7. Орлого, үр дүнгийн шинжилгээ Компаний орлогын өсөлтөнд нөлөөлсөн хүчин зүйл ( бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тоо хэмжээ, бүрэлдэхүүн, худалдах үнэ, валютын ханшны өөрчлөлт, борлуулалтын буцаалт, үнэ хямдруулалт гэх мэт ) -ийн нөлөөллийг тулгуур үетэй нь зэрэгцүүлэн тодорхойлж дүгнэлт өгнө. Компаний үйлдвэрлэлийн болон удирдлага үйлчилгээний нийт зардал, үйлдвэрлэсэн болон борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөгийн харьцангуй хэлбэлзэл, зардлын хуваарилалт, нэгжийн өртөгийн тооцоог батлагдсан төсөвтэй нь зэрэгцүүлэн дүгнэлт гаргана. Компаний нэмэгдсэн өртөг, түүний хуваарилалт .
Нэмэгдсэн өртөг = Борлуулалтын болон - Гаднаас худалдан Бусад орлогын нийлбэр авалтын өртөг
Нэмэгдсэн өртөг = Хөдөлмөрийн + Элэгдлийн + Цэвэр зардал зардал ашиг


Борлуулалтын болон татварын өмнөх ашигт нөлөөлсөн хүчин зүйл (борлуулалтын тоо хэмжээ, худалдсан үнэ, борлуулалтын өртөг, үйл ажиллагааны зардал гэх мэт ) - ийн нөлөөллийг тооцоолж үнэлэлт өгч, санал боловсруулна. 8. Ашигт ажиллагааны шинжилгээ Бизнесийн эцсийн зорилго нь ашиг олох явдал бөгөөд оруулсан хөрөнгийг илүү үр бүтээлтэй ашиглаж, орлогоороо зардлаа нөхөөд ашигтай ажилласн нөхцөлд үйл ажиллагаагаа өргөтгөх боломжтой болно. Ашигт ажиллагааны шинжилгээг дараах үзүүлэлтүүдийн дагуу хийж, өнгөрсөн он болон төлөвлөгөөтэй нь зэрэгцүүлэн дүгнэлт өгнө. Борлуулалтын ашигт ажиллагаа = Үндсэн ажиллагааны цэвэр орлого ----------------------------- Борлуулалтын орлого Өртгөөр тооцсон борлуулалтын ашигт ажиллагаа = Үндсэн ажиллагааны цэвэр орлого --------------------------- Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг Хөрөнгийн ашигт ажиллагаа = Цэвэр ашиг Балансын цэвэр дүн ------------------ Өөрийн капиталын ашигт ажиллагаа = Цэвэр ашиг -------------- Өөрийн капитал Хөрөнгө оруулалтын өгөөж (ROА) Хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг мөн нийт хөрөнгийн өгөөж гэж нэрлэдэг. Нийт хөрөнгийн нэг төгрөг тутамд ногдож байгаа цэвэр ашгийн хэмжээг хилэрхийлнэ. Хөрөнгө оруулалтын өгөөж өсвөл ашигт ажиллагаа мөн өснө. ROA = татварын дараах цэвэр ашиг / нийт хөрөнгө Хувьцаат капиталын өгөөж (ROE Энэ харьцаа нь хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгийн 1 төгрөг тутамд ноогдож буй ашгийн хэмжээг илэрхийлнэ. Өөрөөр хэлбэл хувьцаат капиталын өгөөгжийн харьцаа юм. ROE = татварын дараах цэвэр ашиг / хувьцаат капитал Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг нь эргэлтэнд байгаа нэгж хувьцаанд ноогдож буй цэвэр ашгийн хэмжээ юм. Компанийн ашигт ажиллагааны хамгийн чухал үзүүлэлтүүийн нэг болдог. EPS = энгийн хувьцаанд хуваарилах боломжит ашиг / гаргасан энгийн хувьцааны тоо Харьцааны нэгдсэн шинжилгээ Зөвхөн ганц харьцаа компанийн санхүүгийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх хангалттай мэдээлэл өгч чадахгүй бөгөөд харин дээрх бүлэг харьцаануудыг нэгтгэн шинжилбэл компанийн талаарх бодит үнэлгээнд хүрэх боломжтой. 1.    Шинжилгээний Du Pont загвар 2.    Нэгдсэн чиг хандлагын шинжилгээг ашиглана. Шинжилгээний Du Pont загвар Энэ загвар нь санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүдийн хоорондын уялдаа, холбоо, хамаарлыг нэгтгэн үзүүлдэгээрээ онцлогтой. Компаниуд энэ загварыг өөрийн онцлогт тохируулан боловсруулж хэрэглэдэг. ROA= ахиуц цэвэр ашиг * нийт хөрөнгийн эргэц Нэгдсэн чиг хандлагын шинжилгээ Нэгдсэн чиг хандлагын шинжилгээг компанийн хөрөнгө эх үүсвэрийн бүтэц хоорондын харьцаа, цаг хугацааны туршид хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг буюу ерөнхий хандлагыг харах, шинжлэхийн тулд хийдэг. Мөн өрсөлдөгчдийн болон салбарын дундаж үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан шинжилнэ. 9. Зах зээлийн идэвхижлын шинжилгээ Зах зээлийн үнэ ба ашгийн харьцаа Нэгж хувьцааны зах зээлийн үнэ = ---------------------------------- Нэгж хувьцаанд ногдох цэвэр ашиг Зах зээлийн үнэ ба бүртгэлийн үнийн харьцаа Нэгж хувьцааны зах зээлийн үнэ Энгийн хувьцааны тоо = ------------------------------------- Ногдол ашгийн олголт Нэгж хувьцааны ногдол ашиг Нэгж хувьцааны цэвэр ашиг = ---------------------------------- Хувьцаа эзэмшигчдын ашигт ажиллагаа Нэгж хувьцааны ногдол ашиг Нэгж хувьцааны зах зээлийн үнэ = ---------------------------------------- Хувьцааны нэгжид ногдох ногдол ашиг Цэвэр ашиг - ДХ - ХА Гаргасан энгийн хувьцааны тоо = -------------------------------- 10. Мөнгөн урсгалын шинжилгээ Байгууллагын санхүү төлбөрийн чадварын өнөөгийн байдал, хэтийн төлөвийг тодорхойлж үнэлэлт өгөхөд мөнгөн урсгалын шинжилгээ чухал мэдээллийг багтаадаг. Мөнгөн урсгалын шинжилгээг дараах үзүүлэлтүүдийн дагуу хийнэ. Ажлын капитал ба борлуулалтын харьцаа Ажлын капитал Борлуулалтын орлого = --------------------------------- Ажлын капитал = эргэлтийн хөрөнгө - богино хугацаат өр төлбөр Ажлын капитал ба хөрөнгийн харьцаа Ажлын капитал Балансын цэвэр дүн = ---------------------------- Мөнгөн орлого ба борлуулалтын харьцаа Үйл ажиллагааны мөнгөн орлогын гүйлгээ Борлуулалтын орлого = --------------------------------------------------------- Мөнгөн орлого ба хөрөнгийн харьцаа Үйл ажиллагааны мөнгөн орлогын гүйлгээ Балансын цэвэр дүн = ------------------------------------------------------- Мөнгөн зарлага ба борлуулалтын харьцаа Үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага Борлуулалтын өртөг = ----------------------------------------------- Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ хийхэд тулгардаг бэрхшээлүүд Харьцаануудын үр дүн нь салбарын онцлогоос ихээхэн хамааралтай байдаг
Санхүүгийн тайлангууд нь компанийн үнэн бодитой дүр зургийг гаргах боломжгүй байх
Үнийн түвшний өөрчлөлт
Үр дүнг тайлбарлахтай холбоотой бэрхшээлүүд
Харьцаануудын харилцан хамаарал 1. Хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагчид 2. Байгууллагын удирдлага 4. Засгийн газрын байгууллагууд 3. Зээлдүүлэгчид, харилцагчид, бэлтгэн нийлүүлэгчид, худалдан авагчид, санхүүгийн
бусад байгууллагууд 1.Хөрөнгө, өр төлбөр эзэмшигчийн өмчийн бүрэлдэхүүн динамикийн шинжилгээ Балансын үндсэн бүлэг, зүйл ангиудын бүрэлдэхүүн (хувийн жин), динамик (абсолют бахарьцангуй өөрчлөлт)-ийг тайлант үеийн эцэс болон эхний үлдэгдлээр зэрэгцүүлэн тодорхойлж үндсэн өөрчлөлтийн эерэг ба сөрөг нөлөө, үүссэн шалтгаан, нөлөөлсөн хүчин зүйлээр нь дүгнэлт өгнө. Ингэхдээ бүтэц бүрэлдэхүүний өөрчлөлтийг тайлангийн хугацаанд дэвшүүлсэн зорилт, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн бодлого, тэдгээрийн үрдүнтэй холбон тайлбарлах, дүгнэлт өгөх нь зүйтэй. 4.Эргэцийн шинжилгээ 5.Бүтээмжийн шинжилгээ 6. Үндсэн хөрөнгийн шинжилгээ Анхаарал хандуулсанд баярлалаа!!! Б. Энхжаргал А.ВА11М315
Full transcript