Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Różnice kulturowe w zarządzaniu i komunikowaniu

Prezentacja dla Koła Naukowego STRATEG
by

Aneta Lipinska

on 8 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Różnice kulturowe w zarządzaniu i komunikowaniu

Różnice kulturowe
w zarządzaniu i komunikowaniu
Wykład dla Koła Naukowego
STRATEG
WydziaKraków
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Kraków, 13.01.2011
Radzenie sobie z problemami
Transport
Punktualność
Szef
Kolejka
Więzi społeczne
Wychowywanie dzieci
Starość
Impreza
Opinie
W podróży
Coś do picia
Coś do jedzenia
Styl życia
Ego
Autor grafik: Liu Yang
Kultura narodowa to sposób życia danej społeczności, który jest przekazywany z jednej generacji do następnej. Zawiera ona zarówno świadome, jak i nieświadome wartości, zwyczaje, pomysły, nastawienia i symbole modelujące ludzkie zachowanie, wynikające z wyznawanej w danym społeczeństwie religii, stopnia rozwoju społeczeństwa, obowiązującego prawa czy języka.
Kultura narodowa – element otoczenia przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym.
Podział konsumentów na rynku międzynarodowym wg kryteriów kulturowych
Podział kultur w zależności od kontekstu, wg. E.T. Halla
Kultury wysokiego kontekstu
Kultury niskiego kontekstu
ważna rola aluzji, symboli, podtekstów i przekazów pośrednich,
duża rola intuicji w procesie komunikowania
np. Japonia, Francja, Hiszpania, Włochy, Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Afryka Wschodnia i Zachodnia i inne
małe znaczenie podtekstów, znaków i symboli, metafor i zawiłych zwrotów
np. Australia, Austria, Belgia, Kanada, Dania, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Wielka Brytania, Holandia, Nowa Zelandia, Szwecja, Szwajcaria, USA i inne
Wymiary kultur wg Geerta Hofstedego - 4D (ang. four dimensions)
Indywidualizm vs . Kolektywizm
jednostka postrzegana jako podstawowy element zbiorowości
człowiek jako część większej grupy społecznej, w której zyskuje tożsamość
Dystans do władzy - mały vs. duży
władza może być użyta tam, gdzie ma do tego prawo; nierówności między ludźmi powinny być zmniejszane
uznanie władzy za istotny składnik życia społecznego ; uznanie nierówności społecznych
Stopień unikania niepewności - mały vs. duży
zmniejszony stres wobec nowych i nieznanych sytuacji, większa skłonność do podejmowania ryzyka
poczucie zagrożenia i niepewności związane z przyszłością, duża troska o bezpieczeństwo
Męskość vs. Kobiecość
aktywność, agresywność, realizacja, konkurowanie, zdobywanie
humanitaryzm, empatia, kompromis, komunikacja
Klasyfikacje kultur wg Richarda. R. Gestelanda
Kryterium nastawienia do partnera i prowadzenia z nim interesów.
Kultury propartnerskie vs. kultury protranskacyjne

Kryterium przywiązywania wagi do konwenansów, statusu społecznego, hierarchii, władzy i okazania szacunku
Kultury ceremnonialne vs. Kultury nieceremonialne

Kryterium stosunku do czasu i harmonogramów
Kultury monochroniczne vs. kultury polichroniczne

Kryterium sposobu porozumiewania się
Kultury ekspresyjne vs. kultury powściągliwe
Kulturowe uwarunkowania marketingu międzynarodowego
Czynniki kulturowe determinują, w dużym stopniu, strategie marki na rynku międzynarodowym.

Podstawowym elementem kultury, od którego w znacznym stopniu zależy różnicowanie cech fizycznych produktów na rynkach zagranicznych jest religia

Znaczenie symboli, kolorów, znaków w poszczególnych kulturach wpływa na konieczność różnicowania strategii marketingowych.

Odmienne struktury potrzeb w społeczeństwach o różnych poziomach rozwoju ekonomicznego.
Przykład sukcesu w strategii standaryzacji marki na rynku międzynarodowym – Velvet (m.in. chusteczki higieniczne)

Przykład negatywnego odbioru globalnej marki – Coca-Cola na rynku chińskim (problemy z wymową nazwy i znaczeniem słów)
Rodzaje strategii spotykanych na zróżnicowanym kulturowo rynku międzynarodowym:

Strategia standaryzacji - zdobywanie rynków za pomocą jednolitej strategii; homogenizacja krajów i konsumentów, unifikacja produktów.

Strategia dyferencjacji (różnicowania) – wdrażanie strategii dostosowanej do narodowych i regionalnych części rynku światowego.

" Culture is more often a source of conflict than of synergy. Cultural differences are a nuisance at best and often a disaster."
Prof. Geert Hofstede, Emeritus Professor, Maastricht University.
Badania antropologiczne
Biznes i marketing międzynarodowy
Turystyka
Migracje
Uchodźstwo
Dyplomacja
Misje ewangelizacyjne
Misje pokojowe
Międzynarodowa pomoc humanitarna
Inwazje wojskowe
Wymiany studentów
Międzynarodowa działalność kulturalna
Przekłady literatury
Kultura masowa i inne

Sytuacje, w których przejawia się komunikowanie międzykulturowe
Komunikowanie międzykulturowe jest swoistym przekładem, gdzie w akcie komunikowania następuje tłumaczenie odrębnych kultur (lub ich elementów) na własne, przez wszystkich partnerów komunikowania. (za: Isański, 2009)
Bariery w komunikacji międzykulturowej
Etnocentryzm - skłonność do wydawania negatywnych sądów o obcej kulturze
Megalomania narodowa – przekonanie o niezwykłości własnego narodu
Uprzedzenia – przyjęcie wyobrażeń na temat jednostki, grupy lub kultury, nawet gdy otrzymywane informacje przeczą tym wyobrażeniom
Stereotypy – konstrukcje myślowe, zawierające uproszczony i często zabarwiony uczuciowo obraz rzeczywistości, przyjęty przez jednostkę w wyniku jej doświadczeń oraz procesów socjalizacji.
Niepewność
Mylne interpretacje komunikacji niewerbalnej
Język
Relacje – indywidualne czy zbiorowe?
Kultury indywidualizmu

Najważniejsza jest jednostka
Decyzje życiowe podejmowane niezależnie, przez jednostki
Przedkładanie indywidualizmu nad grupę
Relacje międzyludzkie postrzegane jak umowy, które „można wypowiedzieć”
Ważne są przestrzeń osobista i prywatność – w domu, pracy i tłumie
Komunikacja jest zazwyczaj bezpośrednia i osobista
Logika linearna, rozumowanie przyczynowo – skutkowe
Odpowiedzialność jednostki
W kulturach indywidualizmu:

Kładź nacisk na transakcję
Używaj dat i logiki
Komunikuj się w sposób bezpośredni
Ceń czas innych

Kultury kolektywizmu

Najważniejsza jest grupa
Decyzje podejmowane są grupowo
Wartości kolektywne – „my” ważniejsze niż „ja”
Przestrzeń i prywatność nie są tak ważne jak relacje międzyludzkie
Powszechne są przestrzenie wspólne w domu, pracy, w tłumie
Komunikacja jest intuicyjna, złożona i zmienna, ukryte znaczenia
Logika nielinearna
W kulturach kolektywizmu:

Poświęć czas na nawiązanie relacji
Zwróć uwagę na nawiązanie i sposób budowania relacji
Podejmuj decyzje wspólnie, zależnie od kontekstu i długofalowo
Komunikuj się za pomocą ukrytych znaczeń
Unikaj bezpośrednich pytań
Nie trać cierpliwości

Struktura społeczna – wysoki czy niski kontekst
Czas – linearny, elastyczny czy cykliczny?
Kultury wysokiego kontekstu:

Docenianie i poleganie na komunikacji niewerbalnej (dostrzeganie ukrytych znaczeń)
Podporządkowanie działań relacjom międzyludzkim
Docenianie zbiorowych inicjatyw i podejmowania decyzji
Postrzeganie relacji pracodawca – pracownik jako osobistej
Większe poleganie na intuicji i zaufaniu niż na faktach i statystykach
Preferowanie stylu niebezpośredniego pisemnych i ustnych wypowiedzi
Postępowanie zgodnie z duchem prawa
Czas linearny:

Znaczenie harmonogramów
Zarządzanie czasem
Wiara w przyszłość
Mierzenie czasu w krótkich odstępach
„Czas to pieniądz”
W kulturach wysokiego kontekstu:

Pamiętaj, że kontekst jest bardzo ważny
Zwracaj uwagę na ukryte komunikaty, które wysyłasz i odbierasz
Zadbaj o dobre relacje międzyludzkie przed przejściem do interesów
Przygotuj się na to, że decyzje mogą być podejmowane przez grupę osób
Pamiętaj, że druga strona będzie się kierowała zaufaniem oraz intuicją

Kultury niskiego kontekstu:

Poleganie nie niedwuznacznej (dosłownej) komunikacji
Docenianie bardziej komunikacji werbalnej niż niewerbalnej
Oddzielanie pracy od relacji międzyludzkich
Cenienie indywidualnych inicjatyw i podejmowania decyzji
Postrzeganie relacji pracodawca – pracownik jako bezosobowej
Opieranie się na faktach, statystykach i sprawdzonych informacjach
Preferowanie stylu bezpośrednich pisemnych i ustnych wypowiedzi
Postępowanie zgodnie z literą prawa
W kulturach niskiego kontekstu:

Pamiętaj, że kontekst nie jest ważny
Przygotuj się na bezpośredni i jednoznaczny styl komunikacji werbalnej
Przygotuj się na oddzielanie pracy od relacji międzyludzkich
Przygotuj się na to, że decyzje oraz inicjatywy są podejmowane indywidualnie
Motywuj swoje decyzje faktami oraz danymi statystycznymi
Przygotuj się na to, że umowy będą ostateczne
W kulturach, w których czas jest postrzegany linearnie:

Przestrzegaj harmonogramów
Skoncentruj się na spotkaniu
Planuj krótkoterminowo
Czas elastyczny:

Niechęć do dokładnego pomiaru i kontrolowania czasu
Relacje między ludźmi ważniejsze niż harmonogramy
Zakotwiczenie w teraźniejszości
W kulturach, w których czas jest postrzegany jako elastyczny:

Nie traktuj pracy osobiście
Przeznaczaj więcej czasu na spotkania
Wyjaśniaj
Jeśli to możliwe, nie wyznaczaj precyzyjnych terminów
Czas cykliczny:

Czas reguluje bieg życia
Rozumienie powiązań i zależności
Decyzje mają bogaty kontekst i są podejmowane długoterminowo
Dbanie o więzi
Zakotwiczenie w przeszłości
W kulturach, w których czas jest postrzegany jako cykliczny:

Bądź punktualny
Staraj się nawiązać dobrą relacje z drugą stroną
Nie trać cierpliwości
Upewniaj się, jakie jest samopoczucie innych
Planuj długoterminowo
Władza – hierarchiczna czy demokratyczna?
Kultury hierarchiczne:

Harmonia - dążenie do zachowania harmonii społecznej
Ustanowienie jasnej hierarchii daje większe poczucie bezpieczeństwa
Jasna i usystematyzowana hierarchia umożliwia zachowanie godności osobistej i zyskanie szacunku
Paternalizm – jasne określenie obowiązków i odpowiedzialności w relacjach
Kultury demokratyczne:

Równość, brak hierarchii
Przepływ informacji
Odpowiedzialność

Oznaki i symbole władzy w różnych kulturach:
Edukacja, wykształcenie, zawód
Wiek, płeć
Język, dialekt, akcent
Tytuły i powitania

Przygotowując się do spotkania z przedstawicielami innych kultur odpowiedz na pytania:

Dystans do władzy: jaka jest władza w organizacji – scentralizowana czy hierarchiczna, jaki jest dystans pracowników do władzy?
Tytuły i powitania: jakich powitań i zachowań niewerbalnych oczekują wysoko postawione osoby?
Przepływ informacji: w jaki sposób przebiega komunikacja wewnątrz organizacji (góra – dół czy w obu kierunkach?)
Paternalizm i odpowiedzialność społeczna: jak silna jest odpowiedzialność osób pozostających u władzy?
Wiek i płeć: czy starsze osoby są szanowane? Czy kobiety zajmują wysokie stanowiska?
Edukacja i zawód: czy przykłada się wagę do wykształcenia? Czy wyuczony zawód jest atutem?
http://www.geert-hofstede.com/hofstede_dimensions.php
Różnice kulturowe oczami artysty
Chiny
Niemcy
Kulturalny GPS
Full transcript