Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Rachel Garcia

on 2 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Pagbabasa
Ang May Kahinaang Magbasa
Aplikasyon ng Pagbasa
Ang mga statehiya na maaaring magawa upang mapadali ang pagbasa
Mga Difikulti/Kahirapan sa Pagbasa
Sangkot ng mga sumusunod na sistemang pangwika:
Mga Kasanayan sa Pagkilala ng mga Ideya
Pag uuri ng mga ideya o detalye:
Ang Istrategic na Mambabasa
Bago Magbasa
Nakapag establis ng "backgrawnd" sa pagbabasa
Nadetermina ang metodo sa pagbasa,
base sa kanyang "purpose" o layunin
Habang Nagbabasa
Kumpletong atensyon
Humihintinto sa hindi niya maintindihan
Gumagamit ng sintaktik, sumatik at grafofonik na klu
Nagsisintesays habang nagbabasa
Pagkatapos Magbasa
Nagdedesisyon kung narating ba ang gol o purpose
nag eebalweyt
isinusuma ang lahat ng mejor na ideya
Naghahanap ng iba pang impormasyon mula sa ibang sorses
Nakapagiimbak ng bagong karunungan
Bago Magbasa
Nagsisimula magbasa nang di alam kung bakit kailangang magbasa
Tinitignan lang ito bilang ordinaryong gawain
Habang Nagbabasa
Hindi nag iintegreyt ng teksto
Di iniisip ang kahulugan ng teksto
Nilalampasan o binabalewala ang salitang di mabatid
Pagkatapos Magbasa
Parang wala lang nangyari
Hindi mahalaga kung may natutunan o wala
Di ganap na naintindihan ang binasa
Bago Magbasa
Pagaktibo sa dati nang alam
Paggamit ng grafikong organisasyon
Paggawa ng prediksyon at pagprebyu sa babasahin
Paggawa ng larawang isip
Paglilinaw sa layunin ng pagbabasa at pagsulat
Paggawa ng KWL(na mapa)
Paggawa ng mga tanong at prediksyon sa babasahin
Habang Nagbabasa
Gumamit ns stratehiya at teknik upang makilala ang mga salita
Nagtatanong at gumagawa ng prediksyon ukol sa kwento
Pagkatapos Magbasa
Ikinukuwento ang buong storya o bahagi ng kwento
Pinaguusapan ang paboritong bahagi ng kwento
Sumasagot sa mga tanong
Ikinukumpara ang binasa sa ibang nabasa
Nagsusulat ng ibang katapusan ng kwento
Inilalarawan ang kwento
Gumagawa ng laro o game mula sa kwento
Sistemang Pragmatik
Kapag walang nakikitang layunin sa pagbasa
Sistemang Iskematik
May kakulangan o walang sapat na kaalaman
Nahihirapang maalala ang mga dating kaalaman
Sistemang Semantik
Sistemang Sintaktik
Naihahalo ang ibang salita sa nais na tukuyin
Hal: LOBO sa LABO
Sistemang Leksikal
Nahihirapang magbigay ng panghaliling salita dahil sa iba ang pagkakabuo ng salita
Mga Iba pang Kahirapan sa Pagbabasa
Ang
Dyslexia
Disorder na may karakteristiks na kahirapan sa pag poproseso ng salita upang maging makahulugang impormasyon
Pangunahing Ideya
Pinaka-core na ideya
Pinakamahalagang nagtatakda ng parameter ng akda
Sinasagot ang tanong na:
-" Ano ang tatalakayin?"
-"Tungkol saan ang sulatin?"
Sumusuportang Ideya
Mga pantulong na ideya
bumubuhay sa esensya ng pangunahing ideya
malabo ang teksto kung wala ang mga ito
Pagbuo ng Lagom at Kongklusyon
pagpapaikli sa mahabang salaysaym kwento, atbp.
kasama ang mga pangyayaring mahalaga
kailangang mahimay ang mga katulong na detalyeng sumusuporta sa pagbuo ng paksa.
Pagsusuri Kung Valid o Hindi and Ideya o Pananaw
Paghinuha at Paghula sa Kalalabasan ng Pangyayari
Talahanayan o Table
2. Tsart
Pagbibigay ng Interpretasyon sa Mga Grafs at Pantulong
Bar Tsart
Sumusukat ng datos na patayo o pahalang laban sa mga pamantayang nagpapakita ng halaga, uti, atbp
Layn(line) Tsart
Ginagamit sa pagsukat ng pagbabago o pagunlad
Pictograf
larawan ng halaga o bilang ng item para sa paghahambing
Ang Mga Uri ng Tsart
Flow Tsart
Sumusukat at naghahambing ng impormasyon sa paghahati-hati nito.
Pie Tsart
Tsart ng Organisasyon
Nakababasa ng mga salita ngunit nahihirapang unawain ang kahulugan ng salita
Isahang salitang pagbasa
Kulang sa Konsentrasyon
Madilim/Di Gaanong maliwanag ang kapaligiran
Maliit ang font size ng letra ng teksto
May malabo o Mahinang Mata
May mga kulay na bakgrawnd ang teksto
Itinuturo ng daliri ang salitang binabasa
May TAKOT....
na hindi maunawaan ang binabasa kaya matagal ang oras ng ibinibigay sa pagbasa ng bawat salita.
"mahina o kulang"
"salita o lenggwahe"
Pagtitiyak sa Damdamin, Tono at Pananaw ng Teksto
Ito ang boses ng awtor. Ang indikasyon ng atityud ng awtor para sa kanyang paksa at mambabasa
Ang Tono ay projeksyon ng manunulat.
Nalilikha ito sa pamamagitan ng kombinasyon ng tamang salitan, istruktura ng pangungusap at ang impresyon ng manunulat sa kanyang paksa, mambabasa at okasyon.
Pagkilala sa Pagkakaiba ng
OPINYON
at
KATOTOHANAN
palagay
haka
walang patunay
Hinagap lang ng isip manunulat
Napatunayan ng siyensya
totoong naganap
Bunga ng saliksik at pagaaral
Ang mga pananaw ay kinikilala ring persepsyon.
Sabjektiv
Objektiv
May mga artikulo, salaysay, mensahe, kwento atbp kaugnay na uri na bitin sa palagay ng mambabasa kaya hinuhulaan ang maaring kalabasan.
Mga ilustrasyon o viswal na ginagamit upang maipaliwanag at maging malinaw ang pagtatalakay sa paksa
mayroon itong:
informasyong ipababatid
bilang ng kolum
pamagat / heading ng bawat kolum
impormasyon sa bawat kolum
pamagat ng talahanayan
Sumusukat sa halaga, kalakaran, ugnayan, pagbabago o pag-unlad. Naghahambing din ito.
Naglalahad ng proseso mula umpisa hanggang wakas
Nagpapakita ng istruktura ng isang organisasyon
Full transcript