Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

No description
by

Phuoc Vu Ha

on 21 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
(Do Trường ĐH Kinh tế quản lý)

Mục tiêu nghiên cứu
- Nghiên cứu, tìm hiểu các cơ sở lý thuyết về quản trị công ty.
- Tổng hợp, đúc kết những kết quả nghiên cứu đã có trước đây về vấn đề đang nghiên cứu của các tác giả ở trong và ngoài nước.
- Kiểm định mối quan hệ giữa các nhân tố thuộc về cơ chế quản lý và sự công bố thông tin quản trị công ty.
Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu:
Các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Phạm vi nghiên cứu:
Các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, không bao gồm các ngân hàng và các tổ chức tài chính, có các báo báo cáo tài chính được công bố trong năm 2012.
Cách tiếp cận:
Trên cơ sở đối tượng và phạm vi nghiên cứu, tác giả sẽ tiến hành thu thập dữ liệu từ các báo cáo tài chính được công bố của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, kết hợp với các kỹ thuật phân tích định lượng để tìm ra mối quan hệ giữa các nhân tố thuộc về cơ chế quản lý và sự công bố thông tin quản trị công ty.
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập thông tin:
Nguồn thông tin chủ yếu được thu thập là các báo cáo tài chính được công bố của các công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
Phương pháp nghiên cứu tài liệu:
Tài liệu được sử dụng trong nghiên cứu là các bài báo, các công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước.
Phương pháp phân tích, tổng hợp:
Dữ liệu được thu thập sẽ được sử dụng để phân tích thống kê thông qua việc sử dụng phần mềm thống kê SPSS 16.0.

Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện đề tài
Nội dung nghiên cứu
Hiệu quả nghiên cứu và dự trù kinh phí
Quản trị công ty luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc minh bạch hóa quyền lợi của các bên có liên quan trong sự phát triển và ổn định chung của công ty
Sự công bố thông tin quản trị công ty là rất quan trọng để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của công ty đều được minh bạch, công bố rộng rãi đến các bên, đảm bảo tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh việc lạm dụng quyền hạn tập trung vào một bộ phận quản lý trong việc sử dụng tài sản và nguồn lực của doanh nghiệp cho các lợi ích riêng của bản thân.
Tính cấp thiết của đề tài
PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ THUỘC VỀ CƠ CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN SỰ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hà Phước Vũ
Nghiên cứu ngoài nước
Quản trị công ty là một khái niệm không còn mới tại các nước phát triển trên thế giới. Việc quản trị công ty tốt có thể giúp công ty xây dựng và thực hiện những chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn dựa trên những thông tin quản trị công ty chính xác và khách quan (Stanwick P.A. et. al., 2005). Cho đến nay, có rất nhiều nghiên cứu về quản trị công ty cũng như việc công bố thông tin quản trị công ty.
Nghiên cứu trong nước
Các đề tài nghiên cứu về Quản trị công ty cho đến thời điểm này tại Việt Nam là khá ít. Các đề tài chủ yếu mới chỉ tập trung vào việc mô tả, phân biệt khái niệm về quản trị công ty và quản trị tác nghiệp hay quy mô hơn là đánh giá quản trị công ty, bao gồm việc đánh giá các quy định về quản trị công ty có phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế với mục tiêu là tối đa hóa lợi ích của các bên có liên quan, đặc biệt là lợi ích của cổ đông. Các nghiên cứu chưa tập trung vào sự công bố thông tin quản trị công ty tại Việt Nam là như thế nào? Và sự công bố này bị ảnh hưởng bởi những nhân tố nào.
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị công ty và các nhân tố ảnh hưởng đến sự công bố thông tin quản trị công ty
1.1 Cơ sở lý luận về quản trị công ty
1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự công bố thông tin quản trị công ty
1.2.1 Đặc điểm của Hội đồng quản trị công ty (Board Characteristics)
* Cơ cấu của Hội đồng quản trị (Board Composition)
* Số lượng thành viên HĐQT (Board Size)
* Sự kiêm nhiệm trong hội đồng quản trị (Duality in Composition)
1.2.2 Cơ cấu cổ đông (Ownership Structure)
* Quyền sở hữu của Ban giám đốc
* Quyền sở hữu của cổ đông lớn
* Số lượng cổ đông phổ thông
1.2.3 Hội đồng kiểm toán (Audit Committee)

Chương 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự công bố thông tin quản trị công ty trong báo cáo thường niên
- Xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự công bố thông tin quản trị công ty.
- Xây dựng hệ thống giả thuyết.
- Chọn mẫu và trình bày định nghĩa các biến nghiên cứu.
- Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu.

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và phân tích kết quả nghiên cứu
- Thống kê mô tả.
- Kết quả phân tích hồi quy đa biến
- Kết luận và kiến nghị

Tiến độ thực hiện
Dự kiến tiến độ thực hiện
Hiệu quả
Địa chỉ ứng dụng
- Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
- Các công ty niêm yết.
Dự trù kinh phí
- Mang đến cái nhìn tổng quan về các lý thuyết có liên quan đến quản trị công ty và các nhân tố thuộc về cơ chế quản trị công ty ảnh hưởng đến sự công bố thông tin trong các báo cáo thường niên của các công ty niêm yết. Các lý thuyết có liên quan sẽ được tổng hợp một cách có hệ thống có thể là tài liệu giảng dạy trong các trường đại học, mang lại sự hiểu biết cơ bản về quản trị công ty.
- Sự công bố thông tin quản trị công ty có vai trò rất lớn trong việc cân bằng hóa lợi ích của các bên có liên quan đến công ty; do đó, kết quả của đề tài có thể áp dụng trong việc nâng cao hiệu quả của việc công bố thông tin thông qua những hiểu biết về sự ảnh hưởng của các nhân tố thuộc về cơ chế quản trị công ty đến sự công bố thông tin trong các báo cáo thường niên.
Full transcript