Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Prezentare lucrare grad

No description
by

Laura Stefan

on 2 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Prezentare lucrare grad

Stilul (limbajul) tehnico-ştiinţific
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA
PERSONALULUI DIDACTIC
LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ
PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I
CATEGORIILE GRAMATICALE ALE VERBULUI. MODURILE.
COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: Lect. univ. dr. PREDA ANAMARIA
CANDIDAT: Prof. STEFAN LAURA-CRISTINA
CRAIOVA 2013
B. Demersul practic-aplicativ
PLANUL LUCRĂRII
A. Demersul teoretic
Introducere

a) Motivaţia alegerii temei
b) Ipoteza de lucru
c) Obiectivele cercetării
d) Metodele folosite
e) Structura lucrării


Capitolul 1. Categoriile gramaticale ale verbului
1.1. Verbul – prezentare generală, definiţie, clasificare
1.2. Categoriile gramaticale ale verbului
1.2.1. Categoriile gramaticale specifice
1.2.2. Categoriile gramaticale nespecifice
Capitolul 2. Modurile verbului
2.1. Modurile personale
2.1.1. Indicativul
2.1.2. Imperativul
2.1.3. Conjunctivul
2.1.4. Condiţionalul- optativ
2.1.5. Prezumtivul
2.2. Modurile nepersonale
2.2.1. Infinitivul
2.2.2. Gerunziul
2.2.3. Participiul
2.2.4. Supinul


Sprijinindu-mă pe concepţii riguros ştiinţifice privind procesul de învăţământ şi datele predării limbii şi literaturii române la clasele V-VIII, folosind experinţa dobândită în anii de activitate la clasă, în lucrarea de faţă am încercat să evidenţiez eficientizarea procesului de învăţare prin utilizarea unor metode şi procedee tradiţionale şi moderne în cadrul orelor de limba şi literatura română .

Lucrarea este structurată în 4 capitole.


În Introducere am motivat alegerea acestei teme şi am subliniat rolul şi locul disciplinei Limba şi literatura română, în ciclul gimnazial,
obiectivele cercetării, metodele folosite, precum şi caracteristicile
psiho-pedagogice ale copiilor, cu implicaţii în învăţarea limbii şi literaturii române.
Concluzii

Spre deosebire de metodele explicativ-exemplificative, bazate pe comunicarea unor cunoştinţe gata făcute (metode care contribuie, mai degrabă, la dezvoltarea gândirii reproductive şi a memoriei), problematizarea urmăreşte dezvoltarea gândirii independente şi productive. Privind-o nu doar ca metodă de învăţământ ci ca orientare didactică şi ca principiu metodologic fundamental care direcţionează atât predarea cât şi învăţarea, am creat situaţii-problemă prin care elevii să fie nevoiţi să analizeze şi să elaboreze soluţii, în acest fel avansând procesul de învăţare.
Rezultatele înregistrate pe parcursul cercetării atât prin aplicarea testelor, fişelor de lucru şi a metodelor moderne/tradiţionale îmi permit să afirm că în urma desfăşurării acestui experiment s-a confirmat ipoteza de la care am plecat, aceea că dacă voi folosi metode şi procedee atât clasice cât şi moderne în receptarea textelor non-literare, atunci voi înregistra efecte pozitive în dezvoltarea gândirii şi originalităţii elevilor, precum şi asupra dezvoltării unor capacităţi şi comportamente ale lor.
Consider că scopul propus a fost confirmat şi că receptarea textelor non-literare se datorează în mare parte atât capacităţilor intelectuale ale elevilor, cât şi însuşirii corecte a metodelor de predare a acestor cunoştinţe.
Evaluarea a asigurat o modalitate distinctă de analiză cantitativă şi calitativă a rezultatelor învăţării pe parcursul întregii etape experimentale.
Atât metodele moderne cât şi cele tradiţionale, desfăşurate sub diverse forme, activităţile practice propriu-zise, au constituit pentru elevi o modalitate stimulativă, de antrenare la lucru, de motivare a învăţării. Jocurile didactice antrenează majoritatea elevilor, sporesc gradul de motivaţie a învăţăturii prin satisfacţiile pe care elevii le obţin prin rezultatele pozitive ale muncii lor.
Progresul elevilor este evidenţiat de creşterea gradului de realizare a obiectivelor instruirii, creşterii materializată în mărimea valorii notelor pentru nivelul de cunoştinţe şi deprinderi atins. În acest sens ilustrarea grafică este convingătoare.
Dacă la testarea iniţială elevii întâmpinau greutăţi în recunoaşterea unui text non-literar, în cazul de faţă biletul, nu sesizau ce fel de mesaj este transmis prin intermediul acestuia, cui şi în ce mod, nu identificau toate caracteristicile biletului precum şi structura acestuia, obţinându-se un procent scăzut al nivelului cantitativ şi calitativ al cunoştinţelor asimilate (83%), după etapa de intervenţie şi ameliorare prin aplicarea jocului didactic şi a problematizării, elevii au realizat un progres simţitor în dobândirea cunoştinţelor, rezultatele obţinute spunând totul (86% faţă de 83%). Aplicând şi tradiţional şi modern, învăţarea a devenit mai eficientă, elevii obţinând la testarea finală rezultate bune şi foarte bune, în procent de 100%.
Prin testele aplicate am căutat să ilustrez importanţa metodelor şi a strategiilor didactice folosite la orele de limbă şi literatură română, faptul că elevii rezolvă cu mai mult interes şi plăcere itemii care conţin în esenţă aceeaşi cerinţă dar într-o formă diferită.


Prima parte a lucrării
A. Demersul teoretic
cuprinde două capitole: Capitolul 1.Categoriile gramaticale ale verbului
Capitolul 2.Modurile verbului.
Stilurile (limbajele funcţionale ale limbii române):
ȊIn primul subcapitol am făcut o prezentare generală
a verbului, l-am definit şi am
realizat clasificarea verbelor după diferite criterii.

Al doilea capitol
Modurile verbului
este
structurat în două părţi corespunzătoare
celor două tipuri modale:
Modurile
personale
şi
Modurile nepersonale
.
Fiecare mod verbal a fost definit şi caracterizat
din punct de vedere structural, morfologic, sintactic
şi ortografic. Noţiunile teoretice sunt însoţite de texte
suport care ilustrează modalităţile de realizare a categoriilor gramaticale, posibilităţile combinatorii, valorile modale
şi temporale posibile, funcţiile sintactice.

Capitolul 4 cuprinde subcapitolele: Evaluare, Concluzii, Anexe, Bibliografie. Primul subcapitol evidenţiază necesitatea evaluării, funcţiile şi formele ei. Al doilea prezintă observaţiile proprii în urma activităţii de cercetare empirică. Anexele cuprind proiecte didactice, fişe de lucru, de evaluare utilizate pe parcursul monitorizării, iar în lista bibliografică am notat toate lucrările de specialitate consultate în etapa de documentare.
În al treilea capitol am prezentat demersul aplicativ realizat la clasa a III-a, în vederea eficientizării procesului de receptare a textelor non-literare prin utilizarea unor metode şi procedee tradiţionale şi moderne în cadrul orelor de limba şi literatura română .
Prezenta cercetare s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazală, Caraula, în anul şcolar 2012-2013. În cercetare a fost implicată clasa a III-a A, având un efectiv de 21 elevi (14 fete şi 7 băieţi), care au constituit eşantionul experimental.

OBIECTIVELE CERCETĂRII
DESFĂŞURAREA EXPERIMENTULUI
În cercetarea realizată, utilizând un sistem de metode şi procedee, am avut în vedere atingerea următoarelor obiective :
Îmbogăţirea vocabularului elevilor (numărul de cuvinte noi);
Însuşirea conştientă şi personal-creatoare a cunoştinţelor din cadrul disciplinei limbă şi literatură română;
Cunoaşterea şi înlăturarea factorilor care blochează manifestările literare, originale, creative ale elevilor;
Cultivarea deprinderilor de a gândi, formarea obişnuinţei exprimării curente, spontane, fluente şi eficace, calităţi cerute de viaţa socială modernă;
Dezvoltarea spiritului de sinteză şi exprimarea capacităţii de analiză a unor texte non-literare;
Pregătirea elevilor pentru a se integra în activităţile didactice din clasele gimnaziale şi viaţa socială.
Prin această lucrare mi-am propus să demonstrez faptul că prin intermediul metodelor şi tehnicilor folosite, elevii claselor primare (în special elevii clasei a III-a) îşi vor îmbunătăţi în mod real capacitatea de receptare a textelor non-literare, datorită faptului că elevul devine un element activ, fiind pus în faţa unor sarcini corespunzătoare posibilităţilor sale intelectuale. Elevul se antrenează voit în realizarea lor şi participă efectiv şi afectiv la propria sa formare.
În semestrul I, după aplicarea testării iniţiale, care a avut un caracter constatativ, am urmărit transmiterea şi consolidarea cunoştinţelor, deprinderilor, priceperilor de a identifica biletul – scurtă comunicare scrisă.

În semestrul al II-lea am aplicat metode şi tehnici diverse cu valoare formativă în stimularea proceselor psihice şi a personalităţii elevilor prevăzute în programa şcolară, pentru clasa a III-a.

Testele de evaluare sumativă de la sfârşitul fiecărui semestru au fost prelucrate statistic şi comparate cu rezultatele înregistrate în urma evaluării iniţiale, în scopul evidenţierii progresului şi a stabilirii eficienţei utilizării metodelor şi tehnicilor utilizate, în formarea deprinderii vizate .
BIBLIOGRAFIE
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, DOOM Dicţionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii române, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Gramatica limbii române, Vol. II. Enunţul, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005

Agrigoroae, Dan, Bârjovanu, Maria, Rebusuri şcolare, clasele I – IV, Editura „ADAN”, Piatra-Neamţ, 2005
Balan, Bogdan, Boncu, Ştefan, Cosmovici, Andrei, Cucoş, Constantin, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura “Polirom”, Iaşi, 1998

Barbu, Marian, Gheorghe, Alexandru, Metodica predării limbii şi literaturii române în ciclul primar, Editura “Gheorghe Alexandru”, Craiova, 2006

Bărboi, Constanţa, Boatcă, Silvestru, Popescu, Marieta, Limba şi literatura română, Ediţia a III-a (revizuită şi îmbunătăţită), Editura “Recif”, Bucureşti, 1994

Chivu, Gheorghe, Costinescu, Mariana, Frâncu, Constantin, Gheţie, Ion, Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532-1780), Editura Academiei, Bucureşti, 1997

Chivu, Gheorghe, Limba română de la primele texte până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, Editura
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000

Cosmovici, Andrei, Psihologie şcolară, Editura “Polirom”, Iaşi, 2000

Cosmovici, Andrei, Psihologie generală, Editura “Polirom”, Iaşi, 1996

Crăciun, Corneliu, Metodica predării limbii române în învăţământul primar, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura “Emia”, Deva, 2003
Crăciun Corneliu, Metodica predării limbii române în învăţământul primar, Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura “Emia”, Deva, 2007

Crestomaţia limbii române vechi (1532-1639), Institutul de Lingvistică din Bucureşti, Editura Academiei Române, 1994

Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura “Polirom”, Iaşi, 1996

Dumitriu, Constanţa, Introducere în cercetarea psihopedagogică, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2004

Dumitriu, Constanţa, Strategii alternative de evaluare: modele teoretico – experimentale,
Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2003

Dumitriu, Gheorghe, Dumitriu, Constanţa, Psihopedagogie, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2004

Gherghina, Dumitru, Dănilă, Ioan, Limba şi literatura română şi metodica predării limbii române, Editura Didactica Nova, Craiova, 2004

Ionescu, Miron, Radu, Ioan, Didactica modernă, Ediţia a II-a, revizuită, Editura „Dacia”, Cluj-Napoca, 2004

Nicolescu, Estera, Didactica limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar, Editura „Egal”, Bacău, 2003

Parfene, Constantin, Compoziţiile în şcoală, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1980

Stoica, Adrian, Evaluarea progresului şcolar: de la teorie la practică, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003

Şerdean, Ioan, Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Editura „Corint”, Bucureşti, 2005
Primul pas în reorganizarea instruirii l-a constituit analiza produselor activităţii elevilor, observarea psihopedagogică, convorbirea, problematizarea, folosirea unor exerciţii-joc şi jocuri cu un grad mai mare de complexitate în comunicarea şi reactualizarea noţiunilor de limbă şi literatură română, precum şi efectuarea unui număr sporit de exerciţii de lectură explicativă care să asigure înţelegerea de către fiecare elev a sarcinilor cerute şi posibilitatea rezolvării cu uşurinţă a acestora.
DESFĂŞURAREA CERCETĂRII PE ETAPE ŞI INTERPRETAREA DATELOR
În consens cu remarca lui D. Ausubel: "Dacă aş vrea să reduc toată psihologia la un singur principiu, eu spun: ceea ce contează cel mai mult în învăţare sunt consecinţele pe care le posedă elevul la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce ştie şi instruiţi-l în consecinţă", cercetarea a cuprins trei etape:
Etapa iniţială care a avut un caracter constatativ;
Etapa intervenţiei ameliorative cu valoare formativă în stimularea proceselor psihice şi a personalităţii elevilor;
Etapa evaluării ce a avut un caracter comparativ, cu privire la rezultatele obţinute în urma demersului experimental formativ.

În lecţiile pregătitoare testului final am acordat o atenţie deosebită eliminării lacunelor existente în pregătirea elevilor la limba şi literatura română pentru receptarea textelor non-literare prin continuarea utilizării metodelor moderne, a jocurilor didactice pentru receptarea textelor utilitare, aplicarea lecturii explicative pe texte non-literare, crearea suportului afectiv şi motivaţional necesar participării active la lecţii, aplicarea unui curriculum diferenţiat, stimulări şi aprecieri pozitive în caz de reuşită, jocuri diverse, concursuri pe echipe cu sarcini antrenante.
Etapa iniţială
Etapa formativă
Etapa finală

3.1. Studiul limbii şi literaturii române în gimnaziu
3.2. Particularităţile curriculumului de limba română
3.3. Repartizarea orelor de limba română, conform planului-cadru
3.4. Principiile didactice impuse de predarea disciplinei
3.5. Strategii şi metode aplicate
3.6. Mijloace de învăţământ utilizate
3.7. Aspecte metodice privind predarea verbului
Capitolul 4.
4.1. Evaluare
4.2. Concluzii
4.3. Anexe
4.3.1. Proiecte didactice
4.3.2. Modele de evaluare
4.4. BibliografieCapitolul 3.


Limba şi literatura română este considerată esenţială în formarea personalităţii elevilor, în cultivarea unor deprinderi şi activităţi menite să asigure
integrarea activă într-o societate bazată pe cunoaştere.

Dublul statut de limbă de şcolarizare şi disciplină de studiu impune formarea competenţelor de comunicare în orice domeniu. Astfel curriculumul de limbă şi literatură română pentru clasele a V-a – a VIII-a se bazează pe
modelul comunicativ-funcţional
ce presupune studiul integrat al limbii prin dezvoltarea competenţei de comunicare a elevilor.

Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în exprimarea orală şi scrisă este facilitată de crearea unor situaţii propice de comunicare şi de familiarizarea cu texte literare şi nonliterare corespunzătoare vârstei şcolare.

Primul capitol conţine două subcapitole: 1.1 Verbul – prezentare generală, definiţie, clasificare şi 1.2.Categoriile gramaticale ale verbului.
Al doilea subcapitol al lucrării cuprinde două subdiviziuni:
Categoriile gramaticale
specifice
şi
Categoriile gramaticale nespecifice
. ȊIn prima subdiviziune am detaliat
categoria diatezei, modului şi timpului. ȊIn a doua am abordat categoriile gramaticale
întâlnite şi la alte părţi de vorbire: numărul şi persoana.
A doua parte a lucrării, B. Demersul practic-aplicativ, este compusă din Capitolul 3 şi Capitolul 4. Al treilea capitol evidenţiază importanţa Studiului limbii şi literaturii române în gimnaziu, Particularităţile curriculumului de limba română, Repartizarea orelor de limba română, conform planului-cadru, Principiile didactice impuse de predarea disciplinei, Strategii şi metode aplicate, Mijloace de învăţământ utilizate, Aspecte metodice privind predarea verbului.
Full transcript