Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Данъчно облагане и данъчна система в България

Презентация по Икономическа политика - УНСС
by

Viktor Kolev

on 7 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Данъчно облагане и данъчна система в България

Данъчно облагане и данъчна система Съдържание:

1.Произход и същност на данъка
2.Устройство на данъка
3.Принципи на данъчното облагане
Данъчно облагане и ефективност
4.Начини на облагане и събиране на данъците.
5.Оптимално и излишно данъчно бреме
6.Данъчна система, данъчна администрация и данъчно производство.
7.Данъчната система в България “Две неща са неизбежни в живота на човека и това са смъртта... и данъците.”
Б. Франклин Произход и същност на данъка Еволюция на данъка
Появата на данъка се свързва с появата на публичната власт
Данъците са необходими за изпълнение на иманентно присъщите функции на държавата. Кои са теориите за същността на данъка?? Анатомия на данъка. Елементи на данъчно облагане данъчен кредитор
предмет (обект) на данъка – всичко онова, към което е насочено данъчното облагане
платец на данъка – ФЛ или ЮЛ, което спред закона (формално) и непосредствено е задължено да внесе данъка
данъчен носител – лицето (ФЛ или ЮЛ) което в действителност понася данъчното задължение, независимо от това дали е бил или не платец (субект) на данъка
данъчен мащаб – белег, качество или свойство на предмета (обекта) на облагане
данъчен размер (ставка) – величината на данъка, с който се облага една данъчна единица. Различаваме средна и пределна данъчна ставка : * Данъчно задължение – т.е. сумата получена при отнасяне на данъчната ставка към данъчната база. Принципи на данъчното облагане и данъчна ефективност
Съразмерност (равномерност) на облагането – данъците да са съобразени с дохода и възможностите на данъкоплатеца.
Определеност – всеки данък трябва да бъде точно определен, законен, а не произволен, ясен по срок и сума.
Удобство на данъка – всеки данък да се събира по време и по начин удобен за платците.
Рентабилност на данъка – да има по-малко разходи по събирането на данъците, а това зависи от броя на чиновниците и начина на събирането им.
 Начини на облагане и събиране на данъци Данъчната теория познава няколко основни начина за облагане с данъци:

• Поголовно
• Пропорционално
• Прогресивно
• Регресивно
• Контингентно (разметно) облагане.

откупна система за събиране на данъците;
чрез нарочни държавни служители;
посредством гербова хартия и гербови марки;
обложно събиране;
безобложно събиране Начини за събиране на данъци: Оптимално и излишно данъчно бреме В данъчната теория доходът се явява най-подходящата база за данъчно облагане. Тя измерва най-точно платежоспособността на индивидите да плащат данъци.

Модел на Еджуърт за оптимално данъчно облагане: W=U1 + U2 +...Un
W - обществено благосъстояние
U1 - индивидуално благосъстояние
Оптимално и излишно данъчно бреме Модел на Стерн
За да опрости анализа, той приема, че сумата на данъчните приходи, взети от едно лице, се дава със следното равенство: Данъчните приходи = а + t . дохода а - бюджетна субсидия. Предоставя се когато дохода е под определена номинална величина;

t - данъчна ставка.
Изводи: Високите данъци намаляват разполагаемите доходи на тези, които изкарват доход и увеличават възможностите на администрацията да взима решения за разпределението на тези средства.

Високите данъчни ставки пораждат т.нар. мъртво тегло или свръхданъчно бреме. То представлява чистата загуба на блага, които биха били произведени, ако нямаше данъчно облагане. Данъчна система Данъчната система е съвкупност от прилаганите данъци и тяхната организация.
Тя включва:
- броя и общността на прилаганите данъци, включително техните елементи;
- начините на облагане, събиране и контрол върху данъчното облагане;
- органите и институциите, които осъществяват облагането, събирането, отчитането и контрола върху данъците;
В икономическата литература данъчната система се квалифицира като монистична и плуралистична, а така също и като историческа и рационална.

Данъчна политика Чрез данъчната политика се цели решаването на следните основни задачи:

- максимизиране приходите на бюджета (фискална);
- поддържане на икономически растеж, чрез него и на увеличение на доходите;
- решаване на социални и екологични проблеми;
- протекционизъм или либерализиране на външната търговия;
- антикризисно и стимулиращо въздействие върху икономиката.
Данъчна администрация 1. Субект на данъчната политика е данъчната администрация.
2. Органи на данъчната администрация
3. Нейните основни функции са:

- да установява данъчните задължения (по основание и размер);
- да установява административните нарушения и да налага съответните административни наказания;
- да разглежда жалби срещу издадени от нея актове;
- да осъществява дейността по събиране на информацията и по откриване на лица, доходи и имущества, които се укриват от данъчните органи и налагат административни наказания;
- да събира доброволните плащания;
- да осигурява отпечатването и разпространяването на данъчни декларации, съдържащи указания за попълването им.
Данъчно производство Данъчното производство включва:
- данъчна регистрация;
- данъчно деклариране;
- самото издаване на актове от компетентни органи;
- процедури, по които се извършва обжалване;
- способите за събиране и обезпечаване на публичните вземания;
Структура на данъчната система в България По своята същност данъчните преференции и облекчения представляват фискални мерки и инструменти, които се използват за привличане на преки чуждестранни инвестиции, за стимулиране развитието на определени региони и стратегически икономически отрасли, за стимулиране на иновациите и използването на високи технологии в икономиката, за стимулиране образованието и квалификацията на населението, както и за увеличаване на заетостта. Данъчни преференции и облекчения Данъчните преференции и облекчения Отчет на данъчните приходи в централния и местния бюджет към 31 декември:
15 084 709,7
Данните са в хил. лв.
Преки данъци: 3 675 492,7
Корпоративни данъци: 1 495 920,2
- от нефинансови предприятия: 1 390 029,5
- от данък върху дивиденти: 139 903,1
- от финансови институции:  105 890,7
Данък в/у доходите на ФЛ: 2 179 572,5
- по трудови правоотношения:   1 768 655,9
- по извънтрудови правоотнош.: 273 327,0
...
Косвени данъци 10 603 067,8
ДДС   6 611 660,3
...
Мита и митнически такси 131 292,0
Други данъци 806 149,2

Данъчната политика в цифри Данъчна политика в цифри ЦЕЛ НА ДИРЕКЦИЯТА
Дирекция „Данъчна политика" при Министерство на  финансите подпомага министерството в изпълнение на стратегическите му цели, чрез постоянно усъвършенстване на данъчното законодателство и изготвяне на качествени анализи и прогнози за данъчните приходи в държавния бюджет, при съблюдаване принципите на законосъобразност, прозрачност, ефективност и ефикасност, обективност, компетентност и професионализъм, както и при спазване на следните основни принципи на данъчното облагане: отраслова неутралност, всеобщност,  равнопоставеност и рентабилност. Директор на дирекцията е Людмила Петкова  Дирекция “Данъчна политика:” Дирекция "Данъчна политика" Дирекцията се състои от пет отдела:

Отдел „Анализ на данъчната политика”
Отдел „Счетоводно законодателство”
Отдел „Косвени данъци”
Отдел „Преки данъци”
Отдел „Процесуално законодателство” Дирекция "Данъчна политика" Благодарим Ви за вниманието ! Данъчно облагане и данъчна система Изготвили: Виктория Иванова
Виктор Колев
Лаура Лазарова
Мария Михайлова
Благодарим Ви за вниманието !
Full transcript