Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja dorobku zawodowego

No description
by

Paweł x

on 17 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja dorobku zawodowego

§ 7 UST. 2 PKT 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
§ 7 UST. 2 PKT 3
Umiejętność wykorzystania
w swej pracy
technologii informacyjnej
i komunikacyjnej;


§ 7 ustęp 2 punkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Prezentacja dorobku zawodowego
Nauczyciela kontraktowego

§ 7 UST. 2 PKT 1
Umiejętność organizacji
i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach
Agnieszka Jaguś
nauczyciel religii
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Stanisława Staszica
w Złotowie
1.Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi systemu awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia) oraz przepisami dotyczącymi reformy oświaty.

2.Współpracowałam z opiekunem stażu zgodnie z zawartym kontraktem.

3.Utworzyłam własny plan rozwoju zawodowego.

4.Doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć poprzez uczestnictwo w hospitacjach, prowadziłam lekcje pod okiem opiekuna stażu oraz pani dyrektor.

5. W ramach samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy zaznajomiłam się z organizacją i zasadami funkcjonowania szkoły: kierowanie szkołą, dokumentacja szkolna, statut, wewnątrzszkolny system oceniania, planowanie pracy w placówce, struktura organizacyjna placówki, szkolny system nadzoru.

6. Uczestniczyłam aktywnie w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.

Uczestnictwo w kursach doskonalających
„ Staż nauczyciela kontraktowego „ - CDN w Pile ( 18.09.2011 r.)
„ Zaciekawić lekcją religii” – CDN w Pile (05.11.2011 r.)
„ Nauczyciel kontraktowy przed egzaminem na stopień nauczyciela mianowanego” – CDN w Pile ( 13.04.2013 r.)
„ Organizacja przestrzeni edukacyjnej dziecka sześcioletniego w szkole „ - CDN w Pile (04.10.2013 r.)
Udział w spotkaniach formacyjnych - Wydział Katechizacji i Szkół katolickich Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy
„ Informacja zwrotna w pracy katechety” ( 25.10.2011 r.)
„Organizacja nauki religii w szkołach publicznych – aktualności” ( 11.06.2012 r.)
Rekolekcje dla katechetów
w Bydgoszczy – „ Być solą ziemi” – 20-22.08.2012 r.
„Katechetyczne propozycje na
Rok Wiary” ( 24.10.2012 r.)

„Światowe Dni Młodzieży 2016 r. w działaniu katechetycznym” ( 04.06.2014 r.)
Szkoleniowe rady pedagogiczne
„ Program wdrożenia dziennika elektronicznego” (31.03.2011 r.),

„ Jedynkowa Akademia Prawa- dodatki motywacyjne ( 21.11.2012 r.),

„ Jedynkowa Akademia Prawa” – „Odpowiedzialność i decyzyjność nauczycieli w świetle prawa i obowiązujących przepisów oświatowych” – (27.02.2013 r.),

„ Szkoła demokracji – szkoła samorządności” ( 2013/2014)

W czasie odbywania stażu realizowałam program do nauki religii rzymskokatolickiej w klasach I -IV wydawnictwa Świętego Wojciecha.

Każdego roku tworzyłam rozkłady materiału w oparciu o nową podstawę programową, a także modyfikowałam swoje plany wynikowe i scenariusze zajęć, dostosowując je możliwości poszczególnych zespołów klasowych.

Podczas stażu tworzyłam i aktualizowałam swój warsztat metodyczny poprzez fachową literaturę, scenariusze zajęć, a także pomoce dydaktyczne:
pozyskałam:
- 7 nowych egzemplarzy Pisma Świętego ,
- czasopisma dla dzieci klas młodszych pt. „Ola i Jaś”. „Mały przewodnik”, „Dominik idzie do I Komunii Świętej”,
- duży misyjny różaniec,

Ponadto opracowałam przedmiotowy system oceniania z religii na podstawie WSO szkoły oraz stworzyłam wymagania na poszczególne oceny. Opracowanie jasnych zasad współpracy z uczniami oraz zasad oceniania i poprawiania ocen bardzo ułatwiły mi pracę. Uczniowie byli zapoznawani z zasadami oceniania na pierwszych lekcjach religii w danym roku szkolnym.

Obserwowałam zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone przez innych nauczycieli.
W okresie stażu uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu, które następnie były omawiane. Interesowały mnie metody, formy i zasady prowadzenia lekcji, dobór ćwiczeń pozwalających na realizację podstawy programowej.

Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu.
Zajęcia, które przeprowadziłam w obecności opiekuna stażu, były analizowane. Opiekun dzielił się ze mną własnymi spostrzeżeniami, co zawsze wiązało się ze sformułowaniem wniosków dotyczących dalszej pracy.

W okresie stażu systematycznie sprawdzałam wiedzę i umiejętności uczniów, przygotowując i gromadząc testy i sprawdziany zgodne z podstawą programową i przedmiotowym systemem oceniania.

Dokonywałam analizy opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, by jak najlepiej zindywidualizować pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opracowałam plany i programy wychowawcze zgodne z problemami dzieci w danym przedziale wiekowym.
Przygotowałam wspólnie z uczniami oprawę Mszy Świętej na rozpoczęcie roku, zakończenie roku, a także z okazji wręczenia nowego sztandaru szkoły.
Co trzy tygodnie wspólnie z uczniami przygotowywałam oprawę Mszy Świętej niedzielnej.

Corocznie przygotowywałam inscenizację przedstawiającą wydarzenia Bożego narodzenia, które były wystawiane dla uczniów klas I-III i IV-VI, oraz dla pracowników szkoły.
Każdego roku włączałam się w przygotowanie i realizację planu rekolekcji wielkopostnych
w naszej szkole, które cieszyły się dużym zaangażowaniem.

Razem z uczniami przygotowałam w parafii Wniebowzięcia NMP oprawę nabożeństwa różańcowego w październiku, a w Wielkim Poście nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 przygotowałam trzy klasy II do I Komunii Świętej w parafii Św. Rocha
i w parafii Wniebowzięcia NMP.
W parafii Wniebowzięcia NMP wspierałam Święto młodych – „Projekt Kostka"
Włączyłam się w akcję „Duszpasterstwo Nauczycieli Diecezji Bydgoskiej” – 7 nauczycielska, gdzie razem
z pozostałymi nauczycielami objęliśmy modlitwą całą nasza szkołę.

Pomagałam w obsłudze „ Dnia skupienia dla nauczycieli” w Górce Klasztornej.

Przy współudziale Ks. Piotra Kemnitza zorganizowałam konkurs biblijny pt. „Dzieje Apostolskie”, a w roku 2013/2014 przygotowałam konkurs biblijny„Znam listy Świętego Pawła”.
Wraz z uczniami klas I przystąpiłam do konkursu plastycznego „Jan Paweł II na zawsze z nami”, organizowanym przez przedszkole „Królestwo Maciusia” w Bydgoszczy, gdzie dwoje uczniów otrzymało wyróżnienia.

Z uczniami klas starszych przygotowałam prace plastyczne na konkurs „Święty Jan Paweł II – patron naszej rodziny”.
Wspólnie z Ks. Zbigniewem Rycerzem przygotowaliśmy wybranych uczniów
z klas III-VI do konkursu poetyckiego – „ I Wielkopolski Konkurs Poezji Religijnej i „ II Wielkopolski Konkursu Poezji Religijnej”, w którym uczennica Olimpia Wódz zajęła pierwsze miejsce.
Wykorzystywałam technologię komputerową do opracowania scenariuszy lekcji, testów, zabaw edukacyjnych, prezentacji multimedialnych, gazetek klasowych, okolicznościowych na korytarzu szkolnym oraz dokumentacji szkolnej z zastosowaniem różnorodnych programów.

Na lekcjach religii korzystam z tablicy interaktywnej.

Na co dzień korzystałam z multimedialnej obudowy do programu nauczania religii.

Od września 2011 dokumentowałam realizację zajęć dydaktycznych
w dzienniku elektronicznym.
W celu poszerzenia swojej wiedzy , jak również ukazania uczniom stron poświęconym religii, korzystałam ze portali takich jak: www.natan.pl,
www.wiara.pl, www.opoka.org, www.kerygma.pl,

W celu poznania ścieżki awansu zawodowego, korzystałam z portali edukacyjnych
i internetowych publikacji oraz wykorzystywałam materiały dydaktyczne dostępne w Internecie, m.in. www.men.gov.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl, www.edusek.ids.pl,
Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzałam rozmowy
z wychowawcami klas w celu uzyskania informacji dotyczących uczniów, posiadających szczególne wymagania rozwojowe
i edukacyjne oraz zapoznawałam się z orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
W miarę możliwości rozmawiałam również z rodzicami. Wywiady te umożliwiły mi w pełny sposób zapoznać się z dysfunkcjami uczniów, przez co mogłam dostosować wymagania do ich możliwości edukacyjnych. W każdym z przypadków ucznia dysfunkcyjnego, respektowałam zalecenia poradni, stosując w określonych sytuacjach, zindywidualizowaną pracę na lekcji oraz zróżnicowane zadania domowe.
Aktualizowałam i nabywałam nową wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki podczas przebytych w tym okresie szkoleń oraz z wyszukanej literatury.

Wzbogacałam i zapoznawałam się z dokumentami Kościoła i literaturą dotyczącą katechizacji, samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną, katechetyczną
i filozoficzną.

Brałam udział w dyżurach nauczycielskich w ramach spotkań indywidualnych, podczas których prowadziłam rozmowy
z rodzicami.

Współpracowałam ze szkolnym pedagogiem - p. Anitą Grzybek.
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły
Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia). Opracowałam potrzebną dokumentację awansu zawodowego

Zapoznałam się z dokumentacja dotyczącą funkcjonowania szkoły, tj.:
› Statutem Szkoły,
› Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
› Szkolnym Programem Wychowania,
› Szkolnym Programem Profilaktyki,

Uczestniczyłam w pracach organów szkoły: Rady Pedagogiczne, Zespoły Przedmiotowe opracowujące i modyfikujące różne dokumenty wewnątrzszkolne.
Zadania pełnione w ramach Rady Pedagogicznej:

› Praca w zespole ewaluacyjnym – zadanie – „Czy przestrzegane są normy społeczne?” – analiza statutu szkoły,

› Przygotowanie prezentacji w ramach Akademii Prawa „Odpowiedzialność i decyzyjność nauczycieli w świetle prawa i obowiązujących przepisów oświatowych”,

› Praca w zespole ewaluacyjnym – zadanie - „ Jedynkowa Akademia Prawa – dodatek motywacyjny”,
PODSUMOWANIE
W czasie trwania stażu udało mi się zrealizować większość zaplanowanych działań, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne.
W swojej pracy katechetycznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy. Wkładałam wiele starań, by moje lekcje były interesujące i kreatywne dla uczniów. Wprowadzałam metody, które rozwijały wyobraźnię moich uczniów.
Uważam, że zadania których się podjęłam, znacząco wpłynęły na funkcjonowanie i pracę szkoły
i większość z nich będę kontynuować w latach następnych. W ciągu tych lat pracowałam zarówno
z uczniami zdolnymi, jak i z uczniami mającymi trudności w nauce, co nie zawsze było łatwym zadaniem.
Staram się wpoić wartości, które dla mnie są ważne, ale też ważne jako człowieka wierzącego, żeby wykształcić młodych, mądrych i szlachetnych ludzi.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań, ponieważ nadal chcę podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Dziękuję za uwagę
Full transcript