Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Binden en betrekken; bevorderen van studiesucces.

Poster presentatie interventie
by

Arjan van der Hoorn

on 19 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Binden en betrekken; bevorderen van studiesucces.

Arjan van der Hoorn
a.vd.hoorn@rocleiden.nl
I) Vraagstuk
II) Opzet interventie
III) Resultaten
IV) Conclusie
V) Aanbevelingen
Binden en betrekken;
bevorderen van studiesucces

Achtergrond & knelpunten
Voortijdig schoolverlaten (vsv) beperken:
- Maatschappelijk en economisch belang
Een startkwalificatie biedt een beter perspectief op de arbeidsmarkt en een stevige, eigen plek in de samenleving.
- Persoonlijk belang
Vsv’ers krijgen het later moeilijker dan anderen:
slechtere gezondheid
lagergeschoolde kinderen
meer crimineel gedrag
meer armoede
- School belang
In een school waar de missie geldt dat elke student centraal staat zal de aandacht meer gericht moeten worden op de begeleiding van studenten.
De hoogte van het bedrag dat als deelbudget beschikbaar is voor de opleiding Sport en Bewegen hangt nauw samen met het aantal studenten en de diplomarendementen.
Van diagnose & theorie naar interventie
Redeneerketens
Interventie
Effect van de interventie
Eimers & Bekhuis (2006)
Interventie
Mechanisme
Outcome
Analyse resultaten:
Studentbeeld
Zelfbeeld
Ideaalbeeld
Gedragsregulatie
Effect op handelen
Effect op
interactioneel gedrag
Bewustwording en aanpassing handelen
Tweespraak leidt tot feedback en reflectie
Kennis effectief
gedrag
Ontwikkeldoelen
stellen:
Individueel
Collega's
Studenten
Observatie
Richting geven aan
realistische doelen
Referentiekader ontwikkelen
Bewustwording
Onderzoeksvragen

1) In welke mate zijn de interventie maatregelen in kwalitatief en kwantitatief opzicht effectief in het ontwikkelen van het inter-persoonlijk leraarsgedrag en het bevorderen van binding en betrokkenheid?

2) Welke maatregelen dragen bij aan de verbetering van de onderwijspraktijk?
Methode & Instrumenten

Ontwerpgericht onderzoek.
Voormeting en nameting.

Kwantitatief en kwalitatief middels:

1. Online vragenlijsten
Inter-persoonlijk leraarsgedrag
Binding en betrokkenheid
2. Feedback formulier
3. Verdiepende, waarderende
groepsgesprekken
Analyse

OPERA systematiek:
Kennis wordt overdraagbaar
Effecten vaststellen

CIMO logica:
Redeneerketens; kennis expliciteren
Geeft aan waarom wordt verwacht dat een bepaalde aanpak leidt tot een beoogde uitkomst.

Dataverwerking en -preparatie:
MS excel
IBM SPSS Statistics 20
Analyse resultaten:
Studentbeeld
Zelfbeeld
Ideaalbeeld
Kennis effectief
gedrag
Ontwikkeldoelen stellen:
Individueel
Collega's
Studenten
Observatie
Kwalitatief
Kwantitatief
Nut?
Kennis en inzicht?
Vaardigheden?
Houding?
Bevestiging
Inzicht
Inspiratie/motivatie
Bewustwording
Ontdekking
Inspraak
Nadenken
Concretisering
Zelfbeeld
Begeleidingsstijl
Effectief gedrag
Planning en afspraken
"Concretiseren van zaken die het mogelijk maken heldere doelen te stellen"
"Wat de belangrijkste docent gedragingen moeten zijn om succesvol te zijn!"
"Ik heb meer discipline en zelfwerkzaamheid, ben opgepept!"
Bewuster analyseren
Duidelijkheid bieden
Aan planning houden
Bewuster
Meer luisteren
Strakker begeleiden
Gericht op individu
"Open houding; open voor mening van student en collega. Bereid kritisch te kijken naar eigen functioneren."
Groepsgesprek:
DISCOVER - Verwonderen:
Welke aanpak was voor jou succesvol?
Welke aanpassingen waren effectief?
Wat zorgt ervoor dat een voornemen slaagde?
DREAM - Verbeelden:
Verbeeld de nabije toekomst
DESIGN - Vormgeven:
Hoe kan die toekomst vormgegeven worden?
Onderzoeksvragen:
1) In welke mate zijn de interventie maatregelen in kwalitatief en kwantitatief opzicht effectief in het ontwikkelen van het inter-persoonlijk leraarsgedrag en het bevorderen van binding en betrokkenheid?

2) Welke maatregelen dragen bij aan de verbetering van de onderwijspraktijk?
Op een schaal van 1-10 zou ik collega’s van ROC Leiden willen aanbevelen om het inter-persoonlijk leraarsgedrag te analyseren en lering te trekken uit de resultaten door middel van dit onderzoek.
8,6
IV) Discussie
Inspireren - Ondernemen - Onderzoeken
Masselink en Nieuwenhof (2009)
Voortijdig Schoolverlaten
Van achtergrondkenmerken naar voorgrondgebeurtenissen.
In de rapportage reductie vsv ROC Leiden (Van Steijn, 2013) valt op te maken dat 70% van de uitgevallen studenten meer dan 50% aanwezig is geweest.Er is sprake van ‘geruisloze uitval’. Voor de praktijk betekent dit dat het helpt om risicofactoren weg te nemen, maar ook dat het zinvol is om beschermende factoren toe te voegen.
Cirkel van invloed; maak zelf het verschil! Eigen invloed aanwenden.
Aanpak
'Fit' = mate van
binding
die de student ervaart met zijn opleiding.
Binding is een belangrijke factor voor succesvol studeren en uit zich in intrinsieke
motivatie
(gewaardeerd en gekend voelen).
Identificatie leidt tot
betrokkenheid
waardoor studenten succesvoller participeren in het onderwijs.

De rol van de
docent
verklaard 30% van de variantie bij het
schoolsucces
van studenten. Docenten kunnen invloed uitoefenen op de betrokkenheid van studenten.

Prettige contacten met docenten en medestudenten, en het ervaren van een goede aansluiting met de school en opleiding bevorderen de emotionele en gedragsmatige betrokkenheid op school.
Positieve samenhang tussen
inter-persoonlijk leraarsgedrag
met cognitieve studentprestaties en attitudes van studenten ten aanzien van het vak en de lesstof.
Fit tussen student en school
Eimers & Bekhuis (2006), Tinto (1997), Ryan & Deci (2000), Finn (1989), Dynarski et al., (2008),
Hattie (2003), Van Uden (2011), Elffers (2011), Den Brok, Wubbels, Brekelmans & Tartwijk, (2011).
Conclusies:
Een hoge
mate van nabijheid en invloed
hangen significant samen met hogere mate van binding en betrokkenheid.

Studenten verlangen van een aantal docenten dat ze beter
begeleid
en gestimuleerd worden in het afronden van opdrachten.

Studenten willen meer
duidelijkheid en structuur
hebben met betrekking tot het onderwijsprogramma.

Er is behoefte aan het
stellen van grenzen
ten aanzien van het afronden van onderwijseenheden.
Analyseonderzoek
Professionalisering;
Activiteiten moeten gerelateerd zijn aan methodieken van
actief
en onderzoeksgericht leren, zoals:
Observatie
Interactieve feedback
Bespreking van les- en leerresultaten en curricula
Discussie en onderzoek
Succesvolle effecten worden vooral gemeten bij
collectieve deelname
bij activiteiten als team.
Er wordt beter en effectiever geleerd door
samenwerking
met collega’s en de mogelijkheden voor
wisselwerking en tweespraak
.
Het leren op de werkplek wordt bevorderd door
autonomie
van de docent om het werk zelf vorm te geven.
Docent staat centraal!
Van Veen et al. (2010), Hoekstra (2007), Onstenk, (2003), Deinum et al. (2005), Meijers (2003).
Onderzoek dat aan het licht brengt welke aanpassingen nodig zijn om de sociale en academische integratie van studenten te vergroten zodat zij meer betrokkenheid vertonen in hun studie waardoor de uitvalkans verminderd wordt.
Het doel van de interventie is het verbeteren van het inter-persoonlijk leraarsgedrag zodat studenten zich meer verbonden voelen met de opleiding Sport en Bewegen waardoor zij meer gedragsmatige en emotionele betrokkenheid tonen in de lessen.
Doel interventie
Doelgroep:
ROC Leiden, opleiding Sport en Bewegen
19 van de 21 docenten
Elke docent kiest 2 klassen
Leerjaren 1,2,3,4
Niveau 2, 3, 4
Opzet interventie
P O S T E R P R E S E N T A T I E
_
_
_
De scores per docent in de voor- en nameting zijn zeer divers. Gepaarde t-testen bij indivuele docentscores geven geen significant verschil aan tussen voor- en nameting.

Ten aanzien van de variabelen AI, SI, GB, EB, MvN en MvI is met het oog op de hele groep een lichte groei waarneembaar (verschil niet significant).
Kwantitatief
Analyse van eigen resulaten leidt tot een grotere bewustwording van het interactioneel gedrag. Driekwart van de docenten benut de uitkomsten om de interactie met studenten te ontplooien.

Kennis over en analyse van effectief inter-persoonlijk leraarsgedrag draagt in grote mate bij aan gedragsregulatie, 40% van de docenten geeft aan de onderwijspraktijk hiermee te kunnen verbeteren.

Studentscores op binding en betrokkenheid geven in grote mate inzicht in welke aanpassingen nodig zijn om tot verbetering van de onderwijspraktijk te komen. Eenderde van de docenten geeft aan dat men hierdoor de verbondenheid kan verbeteren.

De evaluatie van de resultaten met studenten wordt als waardevol genoemd en draagt bij aan de verbetering van de onderwijspraktijk.
Kwalitatief
Inrichting van rubrics; antwoorden sluiten elkaar niet uit. Het volgt de CIMO logica.

Om gepaarde t-toetsen te kunnen uitvoeren moet per student resultaten bekend zijn om voor- en nameting te kunnen koppelen.

Gepaarde t-toetsen geven uitsluitend aan of de nulhypothese ('er is geen verschil') verworpen moet worden. Geen uitsluitsel over causaliteit.

De gepaarde t-toets veronderstelt dat het verschil tussen twee gepaarde metingen normaal verdeeld is. Bij kleine groepen lastig hard te maken. Histogram van de verschilscores geeft geen normaalverdeling aan.

Ook niet-parametrische testen tonen aan dat nulhypothese behouden moet blijven en dat verschillen statistisch gezien op toeval berusten.
Gehanteerde methode
Succesfactoren: veiligheid en wederzijds respect van docententeam. Manager Onderwijs stelt vragen in planningsgesprekken.

Resultaten kunnen afhankelijk zijn van de individuele doelen die een docent heeft gesteld.

Is de setting te isoleren? Invullen afhankelijk van moment?

Mate van academische integratie is afhankelijk van het onderwijsprogramma in een bepaalde periode.

Mate van sociale integratie wordt mede bepaald door de onderwijsinhoud en de wijze van begeleiding die daarmee samenhangt.

De waarde van en betekenisverlening aan de uitvoering van een nameting van inter-persoonlijk leraarsgedrag.
Context
Jaarlijks uitvoeren in de periode oktober.

Binding en betrokkenheid op meerdere vlakken stimuleren.

Onderwijseenheden periodiek evalueren met collega's en studenten. Wisselende werkvormen kiezen ter evaluatie.

Data 2012 en 2013 gebruiken om mogelijk verband te analyseren tussen VSV en scores op binding en betrokkenheid.

ROC Leiden / Docent kan resultaten van inter-persoonlijk leraarsgedrag gebruiken voor POP, functioneringsgesprekken of professionaliseringstrajecten.
Eigen onderwijspraktijk
Tussentijds nog een bijeenkomst agenderen.
Interactieve feedback en collegiale observatie beter agenderen, structureren en monitoren.
Aanwezigheid bijeenkomsten belangrijk.
Eigenaarschap response bij docenten leggen. Snelle nabespreking resultaten in de klas is een must.
Terminologie VIL aanpassen (bijv. 'gezag').

Individualiteit:
Vergelijking kwantitatieve resultaten met kwalitatieve resultaten op docentniveau.
Resultaten op studentniveau analyseren i.p.v. op klasniveau zodat maatwerk geleverd kan worden. Het gaat immers om de 'fit' tussen
student en school
, niet tussen klas en school.
In relatie tot gekozen interventie
Rubrics veranderen om op frequentie, mechanisme en outcome te kunnen meten.
Rubrics op kennis, vaardigheden en ontwikkeling toespitsen.
Voormeting met rubrics doen bij nieuwe groepen.

Benchmark met controle groep uitvoeren. Geen resultaten terugkoppelen en geen interventie aanbieden.

Geruisloze uitval beperken door meer 'tastbare' maatregelen toe te passen:
Student staat centraal;
Elke student een slb-er
Periodiek studentoverleg (2 wekelijks)
Naleving protocollen
Vaardigheid en houding in het gebruiken van hanteren van registratiesysteem.
Verder onderzoek
Een introductie aan de klas over het waarom is van belang om wenselijke antwoorden zoveel als mogelijk te beperken.

Zorg voor herhaling van dit onderzoek om 'inkakken' te voorkomen.

Maak de resultaten van het team inzichtelijk zodat we elkaar ondersteuning kunnen geven.
In relatie tot de reactie van collega's
Analyse response studentvragenlijst
1) Zelf-analyses over persoonlijke resultaten.2) Trainingsbijeenkomst over effectief
inter-persoonlijk leraarsgedrag.3) Interactieve feedback door collega's over
persoonlijke resulaten.4) Collegiale consultatie/observatie om
ontwikkeldoelen te monitoren.
Inhoud interventie
Fasering:
Van voor- tot nameting = 8 weken
Effectieve looptijd = 4 weken
3 centrale bijeenkomsten
Gecombineerde vragenlijst:
Inter-persoonlijk leraarsgedrag 50 items
Academische en sociale integratie
Gedragsmatige en emotionele betrokkenheid
ideaalbeeld docent 8
zelfbeeld docent 8
studentbeeld docent 8
Kirkpatrick en Kirkpatrick (2006)

De periode waarin de interventie plaatsvond was kort en rommelig.

Agendering en facilitering van bijeenkomsten is voorwaarde voor succes.

Loyaliteit en inzetpleging docenten afhankelijk van onderzoeker?

Invloed van meting inter-persoonlijk leraarsgedrag in 2012?

Digitale vragenlijsten voor studenten met 70 items vergt nadrukkelijke rol van docent als onderzoeker.

Opzet van de interventie
Full transcript