Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Küresel Doğan İşletmeler

No description
by

Harun ÇAKIR

on 23 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Küresel Doğan İşletmeler

Küresel Doğan İşletmeler
Harun ÇAKIR
1.
“Yeni Tip İşletmeler: Global Doğan İşletmelerin Oluşum Nedenleri ve Özellikleri”
Tülin URAL, Aslı KÜÇÜKASLAN (Ocak 2008)

2.
“Küresel Doğan İşletme Kavramı ve İşletmelerin Küresel Doğmasına Etki Eden Kurucu/Üst Düzey Yönetici Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma”
M. Mithat ÜNER, Selma KALYONCUOĞLU (2010)

Makaleler
- Küresel Doğanlar (Born Globals)

- Uluslararası Yeni Girişimler (International New Ventures)

- Anında Uluslararasılaşanlar (Instant Internationals)

- Anında İhracata Başlayanlar (Instant Exporters)

- Küresel Uluslararasılaşanlar (Born Internationals)

- Küresel Başlayanlar (Global Start-ups)

- Yüksek Teknolojili Başlangıç Yapanlar (High Technology Start-ups)

- Erken Uluslararasılaşan İşletmeler (Early Internationalising Firms)
Küresel Doğan İşletmelerin Literatürdeki Karşılıkları
Araştırmanın Modeli
Türkiye’deki KOBİ’ler üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma
- Geleneksel uluslararasılaşma teorileri, KDİ olgusunu yeterli bir şekilde açıklayamamaktadır.

- KDİ’ler hızla çoğalmaktadır.

- Başarılarındaki anahtar faktör müşteri odaklı değer yaratmalarıdır.

- Dış faktörler gibi işletmenin kendi içsel üstünlüklerinin de var olması gerekmektedir. (bürokratik yapılanma olmaması, kalıp normların işletme kültürüne henüz yerleşmemiş olması gibi)

- Girişimcilik yönlü olmaları KDİ’lerin oluşumuna neden olmaktadır.
Değerlendirme
Sunum Planı
Küresel Doğan İşletmeler kavramı
İşletmelerin Uluslararasılaşmasında Geleneksel Modeller
KDİ lerin varlığına ilişkin bulgular
KDİ lerin ortaya çıkmasını kolaylaştıran etmenler
KDİ lerin genel özellikleri
KDİ lerin yönelimleri ve stratejileri
KDİ’lerin yurtdışı pazarlara erken açılmasına etki eden faktörler:
Kuruculara-Yöneticilere İlişkin faktörler
Türkiye’deki KOBİ’lere yönelik bir araştırma
Sonuç / Değerlendirme / Öneriler
Sunum süresi : 45'
"Küresel Doğan İşletme"
Tanım
: Kuruldukları dönemde ya da kurulduktan birkaç yıl sonra, ihracata başlayan ve toplam üretimlerinin çoğunu ya da en az dörtte birini ihraç eden işletmelerdir.

Uluslararası İşletmecilik Literatüründe işletmelerin yurtdışı pazarlara açılması iki modele dayanır:

Geleneksel model (önce yurtiçi pazarlarda faaliyet, belli bir yeterlilikten sonra aşama aşama yurtdışı pazara açılma)

Kurulur kurulmaz veya kurulduktan kısa bir süre sonra yurtdışı pazarlarda faaliyette bulunan işletmeler, Küresel Doğan İşletmeler (Bilgi, iletişim ve üretim teknolojilerindeki ilerleme)

İşletmelerin Uluslararasılaşmasında Geleneksel Modeller
Küçük işletmeler de yurtdışı pazarlarda faaliyette bulunabilir.
İlk olarak yurtiçi pazarda gelişmesi, sonrasında uluslararasılaşmaya yönelme.
Düşük riskli yollarla uluslararasılaşma sürecine başlama, zaman içerisinde artan bilgi ve kaynaklar ile süreçte yoğunlaşma. Önce komşu ülkelerle veya iyi bildikleri, benzer iş uygulamalarına sahip oldukları ülkelerle ihracat yapmaya başlama.
1. Aşama: Düzensiz ihracat
2. Aşama: Bağımsız temsilciler aracılığıyla ihracat
3. Aşama: Yurt dışında satış büroları kurmak
4. Aşama: Dış pazarlarda üretim yapmak

Uluslararasılaşma sürecinin başlangıcı pazar bilgisine bağlıdır. Bilgi ve tecrübe arttıkça odaklanma yoğunlaşmaktadır.

Psikolojik Uzaklık Faktörü: Dil, kültür, iş uygulamaları, endüstriyel gelişme, politik sistem, eğitim ve gelişmişlik düzeyi işletme ile pazar arasındaki bilgi akışının etkinliğini bozma ve azaltma eğilimindedir.

1- Uppsala Uluslararasılaşma Modeli (The Uppsala Internationalization Model)
2- Yenilikle İlgili Uluslararasılaşma Modelleri (The Innovation-Related Internationalization Models)
Yeniliği benimsemekle ilişkili olan öğrenme sürecine odaklanmakta, uluslararasılaşma kararı işletmeler için bir yenilik olarak düşünülmektedir.

Uluslararasılaşma yönetimin işletmede meydana getirdiği bir dizi yeniliklerin sonucudur. Bir dizi aşamadan oluşan öğrenme sürecinin (learning stages) bir sonucudur.

Yurtdışı pazarlara açılmada ilk başvurdukları yol ihracattır. Aşama aşama gelişir.
İşletmelerin Uluslararasılaşmasında Geleneksel Modeller
Geleneksel Modellerin Benzerliği
- Davranışsal tabanlıdır.
- Yavaş yavaş ilerleyen bir niteliğe sahiptir.

Geleneksel Modellere Eleştiriler
- Deneyimsel bilgi yerini bilgi ve iletişim teknolojilerindeki kolaylıklara bırakmıştır.
-
Psikolojik uzaklık kavramı önemini yitirmektedir.
- Her işletme aynı süreci yaşamamaktadır.
KDİ lerin Varlığına İlişkin Bulgular
1970’lerden beri yapılan çeşitli araştırmalarda, bazı işletmelerin, uluslararasılaşma sürecinin tüm aşamalarını sırasıyla izlemediğine ilişkin bulgulara rastlanmıştır.

Brush tüm ABD genelinde yürüttüğü çalışmada, işletmelerin %13’ünün kuruldukları ilk yıl uluslararası faaliyetlere başladıklarını bulmuştur. (1992)

KDİ kavramı, McKinsey&Company tarafından Avustralya’da gerçekleştirilen bir araştırmada ileri sürülmüş ve literatüre geçmiştir (1993). Çalışmada “küresel doğan işletme” ve “yurtiçi tabanlı işletme” olmak üzere iki çeşit yükselen ihracatçı olduğu saptanmıştır.
%25’i Toplam satışlarının %76’sını ihraç ediyor. Kurulduktan sonra ort. 2 yıl içinde ihracata başlamış. (Küresel Doğan İşletmeler)
%75’i Toplam satışlarının yaklaşık %20’sini ihraç ediyor. Kurulduktan sonra ort. 27 yıl sonra ihracata başlamış. (Yurtiçi Tabanlı İşletmeler)

Bell bilgisayar yazılım programları üreten küçük işletmeler üzerinde yaptığı araştırmada Uppsala Modeli’nin bu işletmelerin uluslararasılaşma sürecini açıklayamadığından söz etmiştir (1995).

Küresel Doğan İşletmeler üzerindeki akademik çalışmalar son 10 yılda yoğunlaşmaktadır.

Endüstriyel Ağlar Yaklaşımı:
birbiriyle iş yapan işletmeler arasındaki bağımlılık ilişkileri önemlidir.

Evrimsel Yaklaşım:
KDİ’lerin yöneticileri/sahipleri işletmelerini kurmadan önce uluslararası faaliyetler konusunda deneyim ve bilgi sahibidirler.

Kaynak Temelli Yaklaşım:
İşletmenin sahip olduğu kaynaklar onun stratejilerini ve performansını belirlemektedir.
Geleneksel işletmelerde somut nitelikte iken (bina, teçhizat, finansal kaynaklar ve insan kaynakları gibi),
KDİ’lerde soyut niteliklidir (özel strateji bilgisi, uluslararası faaliyetlere bakış açısı, yönetimsel yetenekler ve deneyimler gibi).

Stratejik Davranış Kuramı:
İşletmeler karlarını maksimize edecek şekilde davranırlar varsayımına dayanır. KDİ’ler rakipleriyle direkt rekabet etmekten kaçınmak ya da tersine rekabet avantajı kazanmak için bu yolu izlemektedirler.

KDİ lerin Varlığına İlişkin Bulgular
KDİ’lerin Varlığını Açıklayan Yaklaşımlar (1)
KDİ lerin Ortaya Çıkmasını Kolaylaştıran Etmenler
- Pazarın Küreselleşmesi

- Bilgi ve İletişim teknolojilerindeki ilerlemeler

- KOBİ olmanın avantajları

- Üretim teknolojisindeki ilerlemeler

- Küresel ağ bağlantılarının (şebeke ilişkilerinin) büyüyen önemi

- Taşımacılık ve lojistik maliyetlerin azalması

- Dünya finans piyasalarının entegrasyonu

- Niş pazarların rolü
Küresel Doğan İşletmelerin Genel Özellikleri
1. Yıllık satışları ortalama olarak 100 milyon doları aşmamaktadır, (KOBİ olmaları)

2. Kuruluşlarından itibaren ortalama olarak iki yıl içinde bir veya birçok ürünle ihracata başlamaktadırlar, (hakim görüş 3 yıl)

3. Toplam üretimlerinin en az dörtte birini (yaklaşık %25’ini) ihraç etme eğilimindedirler, (ihracatın devam edip etmediği ve yoğunluğu)
Temel Parametreleri
- Kuruluşlarından itibaren yabancı pazarları, yurtiçi pazarın basit bir uzantısı olarak değil, hitap edilecek pazar alanı olarak görmektedirler,

- Ülkeler açısından ihracatta büyük roller üstlenmelerine karşın genellikle küçük üretici olma eğilimindedirler,

- Kurucularının büyük çoğunluğu aktif girişimcilerdir,

- Bazı süreç ve teknolojilerde önemli bir buluş sonucunda ortaya çıkma eğilimindedirler,

- Eşsiz bir ürün geliştirmek veya bir iş yapmak amacıyla ileri teknolojiye başvurarak önemli bir yenilik yapan işletmelerdir,

- Sattıkları ürünler tipik olarak büyük katma değere sahip olup bu ürünlerin büyük çoğunluğu endüstriyel olarak kullanılmaktadır.

- Daha çok Niş Pazarlarda faaliyet göstermektedir. (Büyük işletmelerin rekabet baskısı minimum)
Küresel Doğan İşletmelerin Genel Özellikleri
Küresel Doğan İşletmelerin Genel Özellikleri
- Somut kaynakları kıt olan işletmelerdir.

- Hızlı öğrenen organizasyonlardır.

- Örgütsel kültürlerinin 6 önemli boyutu vardır:
o Pazar yönlüdür, (uluslararası faaliyetlere özel kaynak ayırır)
o Öğrenme yönlüdür, (fırsatlara karşı duyarlı ve hazırlıklıdır)
o Yenilik eğilimlidir, (yeni fikirleri izlemede proaktif davranırlar)
o Risk üstlenme eğilimlidir, (fırsatlar için önemli kaynaklarını ayırırlar)
o Şebeke yönelimlidir, (ortaklıklara ve birleşmelere girme eğilimindedir)
o Motivasyon yönlüdür. (çalışanlarını ödüllendirme ve teşvik etme eğilimindedir)

KDİ'lerin Örgütsel Yönelimleri
Uluslararası Girişimcilik Yönelimi
Girişimcidirler.
Kaynaklarıyla değil davranış biçimleriyle tanımlanırlar.
Pazarlarda proaktif ve yenilikçi yönlüdür.

Teknolojik Liderlik
Ürün kategorisinde, üretim süreçlerinde veya endüstrisinde en son teknolojiye sahip olma gücüdür.

KDİ'lerin Genel Stratejileri
Farklılaştırma
(Marka imajının arttırılması, farklı ürün tasarımı, ileri teknoloji kullanmak, ürün niteliklerinde değişiklik yapmak, farklı müşteri hizmetleri sunmak, vb.)

Odaklanma
(Özel bir tüketici grubunda veya coğrafik pazarda, büyük ölçüde dış pazardaki müşterilerine odaklanmaktadır.)

Maliyet Liderliği
(Düşük üretim, pazarlama ve idari maliyetlerle rekabet etmeye çalışmak. Yüksek üretim düzeyi, yaygın pazarlama, yüksek pazar payı ve ölçek gerektirdiğinden KDİ’ler için pek uygun bir strateji olmamaktadır.)

KDİ’ler Yönelim ve Stratejiler Açısından
4 Farklı Gruba Ayrılır (Knight ve Çavuşgil – 2005)
Girişimcilik stratejisi ve teknoloji liderleri
(Girişimci yönlüdür ve risk üstlenmeye isteklidir. Farklılaştırma stratejisini uygularlar)

Yüksek teknolojiye odaklananlar
(Girişimcilik yönlülükleri daha düşüktür. Teknoloji liderliğine sahiptir. Maliyet liderliği stratejisini pek kullanmamaktadırlar.)

Maliyet liderliği stratejisini uygulayanlar
(Aynı zamanda girişimci yönlüdür. Teknolojik liderlik yönleri zayıftır.)

Zayıf performanslılar
(Hangi stratejiyi ağırlıklı olarak uyguladıkları pek belli değildir. Kurulduktan uzun dönem sonra dış pazarlara açılmaktadırlar)

KDİ’lerin yurtdışı pazarlara erken açılmasına etki eden faktörler:
- Kurucu/Üst düzey yönetici faktörleri

- İşletme Faktörleri

- Çevre Faktörleri

Henüz üzerinde fikir birliğine varılmış net bir model oluşturulamamıştır.

Kuruculara-Yöneticilere İlişkin faktörler
- Erkek olmaları (cinsiyeti)

- Daha çok lisansüstü dereceye sahip bireylerden oluşması (öğrenim düzeyleri)

- Aileleri tarafından etkin yönlendirilmeleri (yabancı dil öğrenimi, yurtdışı seyahat, eğitim, staj vb. konulardaki isteklilikleri ve destekleri)

- Günlük faaliyetlerini en az maliyetle, yüksek kaliteyle hızlı ve etkili bir şekilde yürütebilmeleri için ileri iletişim tekniklerinden yararlanabilmeleri (bilgisayar, e-mail, cep telefonu, web sayfası, video sistemleri vb.)

- Çalışanlarla yüksek iletişim kurmaları,

- Yurtdışı piyasaların yüksek kazanç olanaklarından yarar sağlama arzuları

- Büyüme beklentileri

- Genç yaşta olma eğilimleri

Kuruculara-Yöneticilere İlişkin faktörler
- Büyük merkezlerde (şehirlerde) yetişmiş, büyümüş olmalarının daha cesaretli hareket etme serbestîsi sağlayacağının düşünülmesi,

- İşlerle ilgili teknik bilgiye sahip olmaları

- Çok küçük pazar dilimlerine odaklanmayı amaçlamaları

- Yabancı dil bilen personel istihdam etmeleri

- Motivasyona sahip olmaları

- Yurtdışındaki etkinliklere (ticaret fuarlarına, kongrelere) katılmaları

- Bilinen, tanınan yurtdışı pazarlara yönelmiş olma ısrarlarının olmaması

- Yabancı dil, know how gibi kimi beşeri yetersizlikler noktasında çevrelerinde bulunan insanlardan yardım almaları,

- Yurtdışı pazarları görece daha yüksek düzeyde katma değer yaratan pazarlar olarak görmeleri,

- Uluslararası pazarlara açılma kararlarında gerekli finansal yatırımları yapmaları ve nitelikli insan kaynağını tahsis etmeleri
Kuruculara-Yöneticilere İlişkin faktörler
- Başlangıçlarından itibaren tüm dünyayı hitap edilecek pazar alanı olarak görmeleri

- Yurtdışı pazarlar hakkında bilgi sahibi olmaları,

- Müşterilerin istek ve beklentilerini daima belirleyici olarak görmeleri

- İhracat birimini kurmuş olmaları

- Yabancı dil yeterlikleri

- Yenilik yaratma ve yeniliklerin uygulanmasını sağlama kabiliyetleri

- Risk almaya istekli olmaları

- Alternatif hareket planlarını daha önceden geliştiren bir yapı içinde olmaları

- Uluslararası deneyimlerinin, uluslararası pazardaki fırsatların tespit edilmesine ve işletmelerinin harekete geçmesine yardımcı olması
(Yurtdışında yaşamayı tecrübe eden,
yurtdışında öğrenim gören,
yurtdışında çalışma deneyimi kazanan,
çeşitli nedenlerle yurtdışına seyahat eden,
daha önce yurtiçinde çalıştığı bir işletmenin yurtdışı ile iş yapmasından dolayı deneyim elde eden.)

- Sahip oldukları uluslararası ağ bağlantılarının, işletmelerinin erken uluslararasılaşmasında tetikleyici olması
(Yurtdışında yaşayan arkadaşları ile olan bağlantılarının,
yurtdışında yaşayan aile bireylerinin,
yurtdışındaki önceki işyerinden getirdiği bağlantılarının ve sürdürdüğü ilişkilerinin,
yurtdışındaki tedarikçilerle olan ilişkilerinin,
yurtdışındaki aracılarla olan bağlantılarının,
yurtdışındaki müşterilerle olan ilişkilerinin ve yurtdışındaki işletmelerle olan bağlantılarının yurtdışı pazarlara açılmayı kolaylaştırıcı faktörler olduğu yönünde literatürde görüşler bulunmaktadır.)

Kuruculara-Yöneticilere İlişkin faktörler
Araştırmanın Hipotezi :
“KOBİ Niteliğindeki KDİ’ler ile geleneksel olarak yurtdışı pazarlara açılan KOBİ’ler kurucu/üst düzey yönetici özellikleri açısından aynıdır veya farklıdır.”

Araştırmanın Ana Kütlesi ve Örneklemi
Tespit:
Detaylı literatür çalışması ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nin (İGEME) Tarım ve Sanayi Dairesi başkanı ve uzman görüşleri. “Yabancı literatürdeki çalışmalar, KDİ’lerin yaygın olarak sanayi endüstri kolunda yer alan ve ileri teknoloji gerektiren ar-ge yoğun sektörlerde ortaya çıktığı yönündedir.”

Ana Kütle:
Yurtdışı pazarlara iş yapan altı sektördeki Türk KOBİ’leri” (207 tarım, 235 sanayi işletmesi)

Duyarlılık Analizi
sonucu en az 150 anket toplanması gerektiği belirlenmiştir. (158 geri dönüş olmuştur)

Veri Toplama Yöntemi:
Anket– 5’li likert ölçeği (Elektronik ortamda)
İşletmelerin Betimleyici Özelliklerine ve Kurucu/üst Düzey Yöneticilerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular

o 72’si KDİ, 86’sı geleneksel olarak yurtdışı pazarlara açılan işletmedir.

o KDİ’ler işletmenin kuruluş aşamasında yurtdışı pazarlara giriş kararı almaktadır. (Baştan planlı ve bilinçli bir hareket olarak)

o KDİ’ler çoğunlukla “tarım endüstri kolunda” ve “ileri teknoloji ihtiva etmeyen doğal kaynak yoğun sektörlerde” faaliyet göstermektedir. (Literatürdeki bazı çalışmalar ileri teknoloji gerektirmeyen sektörler de dahil birçok sektörde ortaya çıktığını göstermektedir.)

o Geleneksel işletmeler öncelikle fiziksel ve psikolojik açıdan yakın buldukları (Afrika, Asya ve Avrupa) yurtdışı pazarlarda iş yapmaya başlamışlar, KDİ’ler ise başlangıçtan itibaren fiziksel ve psikolojik mesafeye bakmadan yurtdışı pazarlarla iş yapma eğiliminde olmuşlardır.

o Büyük çoğunluğu erkek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye doğumlu, 35-45 yaş aralığında, en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş.

Araştırma Bulguları
Araştırma Bulguları
Kurucu/Üst Düzey Yönetici Özelliklerinin Belirlenmesine İlişkin Bulgular
Not:
Uluslar arası deneyimler ve uluslar arası ağ bağlantıları iki aşamalı sorularla ölçülmeye çalışılmıştır. Deneyime ve ağ bağlantılarına sahip ise yurtdışı pazarlara açılma kararları üzerindeki etki düzeyi belirlenmek istenmiştir. Bu iki özellik Faktör Analizine dahil edilmemiştir.
Bireysel Özellikler Faktörü Sonuçları
İşletmelerin küresel doğmasında
ayırt edici bir etkisi olmayan
değişkenler:
* Aileleri tarafından yapılan yönlendirmeler
* Çalışanlarla güçlü iletişim kurmaları
* Yüksek kar sağlama isteği içinde bulunmaları
* Genç yaşta olmaları
* Uluslararası pazarlarda öncü olmayı amaçlamaları
* Yabancı dil bilen personel istihdam etmeleri
* Uluslararasılaşma konusunda motivasyona sahip olmaları
* Çevresindeki insanlardan daha çok yararlanmaları
Bireysel Özellikler Faktörü Sonuçları
Geleneksel İşletmelerin yöneticilerinde

daha fazla etkili olduğu görülen
değişkenler:

* İletişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri
* Daha fazla büyüme beklentisi içinde olmaları
* Olanakların görece daha fazla olduğu büyük şehirlerde yetişmiş olmaları
* İşleri konusunda teknik bilgiye sahip olmaları
* Yurtdışı fuarlara, kongrelere vb. etkinliklere katılmış olmaları
* Daha iyi bildiği uluslararası pazarlara yönelmeleri
* Yurtdışı pazarlarda faaliyette bulunmanın daha yüksek katma değer getireceği yönündeki beklentileri.

Bireysel Özellikler Faktörü Sonuçları
- Geleneksel işletmelerin yöneticileri yurtdışı pazarlara açılmada iletişim teknolojilerini kullanmanın daha etkili olduğunu düşünmektedir.

- Geleneksel işletmeler sanayi sektöründe, KDİ’ler tarım sektöründe yoğunlaşmaktadır.

- Geleneksel işletmelerin yöneticilerinin fuarlara, kongrelere vb. etkinliklere katılma eğilimi daha yüksek düzeydedir.

- Geleneksel işletmelerin yöneticileri daha iyi bildikleri uluslar arası pazarlara açılırken, KDİ’lerin yöneticileri uzak olan pazarlara da görme yönünde eğilim göstermektedir.
Küresel Yönlülük Faktörü Sonuçları
Küresel doğanların kurucu/üst düzey yöneticileri, geleneksel işletmelerin kurucu/üst düzey yöneticilerine nazaran küresel yönlülüklerinin yurtdışı pazarlara açılma kararlarında daha etkili olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir.

Küresel doğanların yöneticileri, geleneksel işletmelerin yöneticilerine göre;

* Daha fazla uluslararası odaklı olmaları,

* Uluslararası vizyonlarının daha yüksek olması,

* İşletmelerinin kuruluşunu izleyen kısa bir süre içinde ihracatla ilgili bir departman kurmalarının, yurtdışı pazarlara açılma sürecinde daha etkili olduklarını düşünmektedir.

Küresel Yönlülük Faktörü Sonuçları
Başlangıçtan itibaren tüm dünyayı pazar alanı olarak görme eğilimi; küresel doğanların yöneticilerinde daha yüksek düzeyde görülmektedir.

KDİ yöneticilerinin, ihracat birimini başlangıçta kurma düşüncelerinin geleneksellere göre daha yüksek düzeyde olduğu sonucuna da ulaşılmıştır.

Fark bulunmayan alt faktörler şöyledir:
* Müşteri yönlülükleri
* Yurtdışı pazarlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları

Küresel Yetkinlik Faktörü Sonuçları
Küresel doğan işletmelerin kurucu/üst düzey yöneticileri, küresel yetkinliklerinin yurtdışı pazarlara açılma kararlarında daha etkili olduğunu düşünmektedir.

Küresel doğanların yöneticilerine göre aşağıdaki faktörler daha etkilidir.
* Daha çok yabancı dil bilgisine sahip olması
* Daha yenilikçi olması
* Risk toleransına daha çok sahip olması
* Daha proaktif olması

Küresel doğan işletmelerin kurucu/üst düzey yöneticilerinin tepkisel bir yapı izlemekten ziyade; uluslararası pazarlarda yer almak için koşulların oluşmasını bizzat kendilerinin sağladığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Uluslararası Deneyimler ve Uluslararası Ağ Bağlantıları Sonuçları
Her iki işletme grubunda da aynı düzeyde etkili olduğu, bu nedenle de iki işletme türünü birbirinden ayıran bir değişken olmadığı söylenebilecektir.

Farklılaştığı nokta; söz konusu deneyim ve ağ bağlantısı çeşitlerine işletmelerin sahip oldukları zaman dilimidir.

Yurtdışı pazarlara açılmadaki ortalama gecikme süreleri farkı dikkate alındığında; geleneksel işletmelerin ortalama 8,30 yılda (yaklaşık 3.030 gün) ulaşabildikleri bu deneyimlere ve ağ bağlantılarına, küresel doğan işletmelerin ortalama 0,79 yılda (yaklaşık 288 gün) ulaştığı görülmektedir.

Değerlendirme
- Mevcut literatür, küresel doğanların daha çok gelişmiş ülkelerde ve ileri teknoloji gerektiren sektörlerde ortaya çıktığını göstermesine karşılık, araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’de düşük düzeyde teknoloji gerektiren hatta teknoloji gerektirmeyen tarım endüstri kollarında da faaliyette bulunan küresel doğan işletmelere rastlanmaktadır.

- Sınırlı sayıda da olsa, Türkiye’de yazılım ve savunma sanayi gibi çok ileri üretim teknolojilerinin kullanılmasını gerektiren sektörlerde küresel doğan işletmelere rastlanmıştır. (özellikle teknokentlerde (teknoparklarda) toplandıkları görülmüştür.)

- Özellikle araştırmaların yapıldığı ülkelerin sosyo-ekonomik özellikleri, sanayileşme düzeyleri, faktör donatımları gibi konularda aynı olmadığı dikkate alındığında, elde edilen bulguların farklı çıkması makul karşılanabilecektir.

Öneriler
Uygulayıcılar için:

- Makro düzeyde; teknolojik yenilikleri arttırma, uzmanlaşmayı cesaretlendirme ve iş potansiyeli yaratma etkisine sahiptir.

- Mikro düzeyde; işletmeler alternatif satış ve büyümeye olanak tanıyan fırsatları yakalayabilmekte, yaşamsallıkları ve performanslarını arttırmak için rekabet avantajına sahip olmaktadır.

- Öğrenci değişim programları son derece önemlidir, artırılmalıdır.
Öneriler
Araştırmacılar için:
- Bu konuda daha çok araştırmanın yapılmasına gereksinim vardır.
- Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke orijinli çalışmalar çok azdır.
- Türkiye’de Antalya bölgesindeki oteller, hizmet işletmeleri olarak ve kuruldukları dönemde itibaren turistleri hedef pazar belirleyen KDİ konumundadır.
- Araştırma konu başlıkları şunlar olabilir:
o KDİ’lerin varlığını açıklayan nedensel modeller,
o KDİ’lerin içsel ve dışsal çevre faktörleri oluşumlarını nasıl etkilemektedir?
o KDİ’lerin gelişim süreci-zaman serisi analizleri ile test edilmelidir.
o KDİ’lerin başarı faktörleri,
o KDİ’lerin artmasını motive edecek devlet politikaları neler olabilir?
o İleri teknoloji işletmeleri dışındaki diğer sektörlerde ve hizmet işletmelerinde global doğan işletmelerin varlığı ve başarı faktörleri.

Teşekkürler
Full transcript