Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Het Evangelie van het Koninkrijk

EH lessenserie
by

Dirk van Schepen

on 18 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Het Evangelie van het Koninkrijk

Het evangelie van het Koninkrijk
Wat geloven we eigenlijk?
Het Koninkrijk toen, straks en nu
De strijd tussen twee koninkrijken
De eigenschappen van de burgers
Het verhaal van de wereld
Het tastbare Koninkrijk
Werken in het Koninkrijk
Relevantie toegenomen
Geloof
Grotere motivatie
Inspiratiebron voor elke dag
Spiritueel kompas
Zingeving in je beroep(skeuze)
Beter begrip v.h. evangelie
Waarheid krijgt betekenis
Introductie
Dirk van Schepen
Prezi via: www.dirkvanschepen.nl
Opdrachten
Teksten
Relevantie van het Koninkrijk
Het Koninkrijk en je beroep
Kenmerken van zulke christenen
Het verhaal van de wereld
1880
Vernieuwde aarde
20nu
De strijd tussen twee Koninkrijken / Leven in twee werelden
Spanning/Balans
Wijsheid nodig
Waar kun je het best beginnen?
Licht en smaakvol
Donker en smakeloos
Geloven in Jezus reddende handelen (voor de hele kosmos)
Eenzaamheid
Zinloosheid
Egoïsme
Honger
Onrecht
Liefdesdaden, die het kwaad overwinnen en het Koninkrijk tastbaar maken
In den beginne
Volgens de meeste christenen gaat het geloof over/is het met name relevant voor:
A. Ziel/Geest
B. Lichaam/Materie
A. Het hiernamaals
B. Het nu
A. De hemel
B. De aarde
Wat zijn typisch christelijke beroepen?
"Nihilisme komt door het christendom"
Bron afbeelding: http://www.soultravelmultimedia.com/2011/09/04/30-breathtakingly-beautiful-nature-wallpapers/
En het was goed
"Gods Koninkrijk," wat komt er bij jullie op?
Hoe worden christenen door ongelovigen getypeerd?
Conclusie:
Het geloof lijkt niet relevant voor het gewone leven in het hier en nu.

Het evangelie/christenen lijken geen goed nieuws voor het leven in de echte wereld.
Onrecht
Honger
Onderdrukking
Egoïsme/liefdeloosheid
Verval
Lelijkheid
Dood

Het goede op de verkeerde plek (=afgoderij)

Jezus belichaamd in woord en daad het Koninkrijk. Als je naar Jezus kijkt, waar blijkt het Koninkrijk dan voor te staan?
"Hij trok rond in Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigende het goede nieuws van het koninkrijk ..." (Mt. 4:23a)
Zaligsprekingen in Mt. 5 m.b.t. een Koninkrijk van vrede, recht, troost, verzadiging, etc
Gelijkenissen: een reeks van "Het Koninkrijk is als..."
"... nadat Hij aan de apostelen, die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn bevelen had gegeven; aan wie Hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft." (Handelingen 1:1-3)
Vrede op aarde
"Maar ze (de schepping) heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die de kinderen Gods geschonken zal worden. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt." (Rom. 8:22)
Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alszo ook op de aarde
"Koninkrijk van de hemel" is geen locatiebepaling
Het Evangelie van het Koninkrijk
Het Koninkrijk is...
"Nieuw" in de zin van, vernieuwd, hersteld, getransformeerd
Geen ondergang, maar overgang
God houdt niet alleen van zielen, maar ook van lichamen, dieren, natuur en cultuur.
Doelgericht leven in twee werelden
Binnen christendom:
Reddingsboot-theologie (alleen deel 2 en 3 van het verhaal, vooral deel 2)
Directe resultaten (alleen deel 2 en 3 van het verhaal, vooral deel 3)
Buiten christendom:
Mystieke religies en platonisme
Naturalisme (Gesloten, zinloos wereldbeeld)
Holistisch versus dualistisch
Anders dan...
Dualisme:
Lichamelijke versus geestelijke (ziel)
‘Nu’ (wat nog vooral slechte materie is) versus ‘Dan’ (wat vooral geestelijk is).
‘Hier’ (de aarde) versus ‘Daar’ (de hemel).
Holistisch:
God heeft de hele kosmos lief, als "goed" geschapen" en op het oog om te redden
Het lichaam (en emoties, gevoel en gezondheid) is ook van waarde (zelfs: lichamelijke opstandig).
Waarde van de aarde (ook cultuur en natuur)
Relevantie geloof is breder dan enkel je eeuwige bestemming (ook hier en nu)
Christen zijn is niet braaf wachten om in de hemel te komen, maar leven vanuit de verwachting dat de hemel op aarde gaat komen.
Hemelvaart
Pinksteren, uitstorting Geest
Wederkomst en (zuiverend) oordeel
"Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als Gij Hem ten hemel hebt zien varen." (Hand. 1:11)
"En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ... en ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God ... Zie ik maak alle dingen nieuw" (Op. 21: 1 en 5)
"Want de Here zelf zal ... nederdalen van de hemel, daarna zullen wij weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht... (1 Tess. 4: 16-17)
De aarde wordt "verhemelst"
Want alzo lief heeft God de wereld (Kosmos). (Joh. 3:16)
God komt tot Zijn doel met de hele schepping. Hij laat het werk dat Zijn hand eenmaal begon niet varen...
- Gods geest
- De Gemeente als Gods vertegenwoordigers
- De Eschatologie (eindtijd) is ten dele reeds begonnen (maar zal ten volle nog komen)
- In alle voorlopigheid, iets spiegelen, zichtbaar maken van het Koninkrijk (geen lineaire vooruitgang)
Volgende les
Kolossenzen 1:13-14. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.
Jezus (God zelf) komt naar de aarde)
Wij bidden: "Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alszo ook op de aarde"
Nu
Onderdrukking
Liefdeloosheid
Lelijkheid
Ziekte
Verval
Dood
Uitbuiting
Brug van vorige naar huidige les.
Geen gemakkelijke wij-zij scheiding:
- Mt. 6:4 (de Vader ziet in het verborgene)
- Mt. 7:3 (balk en splinter)
- Mt. 7:17 (je ziet het aan de vruchten)
- Mt. 13:24-35 (onkruid en mosterzaad)
Bergrede: grondwet v/h Koninkrijk
We hebben allen redding nodig, ook christenen.
Goedkeuren/Bevestigen
Bekritiseren
Zoeken het Koninkrijk
Eren de Koning (aan wie ze alle goeds te danken hebben)
Belichamen het Koninkrijk. Maken het Koninkrijk zichtbaar, tastbaar en voelbaar. Leven het uit.
Strijden de goede strijd voor het Koninkrijk/geven hun leven voor...
Mt. 5: 13-16 Zout en Licht: "Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken"
Mt. 7:24 Een ieder die mijn woorden hoort en ze doet... (huis op zand of rots)
Mt. 25 "De schapen en de bokken" (voor God werken...)
2 Cor. 9: In alle goed werk overvloedig
Ef. 2:10 Goede werken te doen, die God te voren heeft voorbereid
Jak. 2:14-26 Dood geloof (zonder werken)
Jes. 58:6-12 Liever verdrukten vrijlaten en armen voeden dan vasten... dan zal in de duisternis uw licht opgaan ... herstellers van bresen, herbouwer van straten zal men u noemen.
Amos 5:23 Bespaar mij het geluid van uw liederen... laat liever het recht stromen als water...
Micha 6:8, Hij heeft u bekendgemaakt wat goed is .... niet anders dan recht te doen, getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.
...over het werk van de burgers v.h. Koninkrijk
Hopen op (verwachten van, verlangen naar) de redding, het herstel, de vernieuwing de wereld
Niet om gered te worden (dat hebben we aan Christus te danken), maar om mee te strijden voor het goede en tegen het kwade.
Doe je mee?
Wat doen christenen?
De strijd tussen goed en kwaad vindt plaats in ieders hart
Als christenen zich zo gedragen.
Hoe zouden ze dan bekend staan?
De eerste christenen stonden in de gunst van het hele volk (waarom?).
Niet van, wel in de wereld
Doorgeslagen kritiek: Isolatie, "Separatists":
Insiders; voor alles je eigen christelijke variant hebben
Culture Warriors; ten strijde gaan tegen boze buitenwereld
Evangelizers; zielen redden
Pietists: rein en zuiver blijven, terugtrekken uit cultuur, nadruk op enkel vroomheid
Doorgeslagen bevestiging: Assimilatie, Cultureel opgaan
Blenders; de cultuur kritiekloos overnemen
Philanthropists; alleen goede daden doen
Getrouw, betrokken present zijn
Leven in de spanning tussen bevestigen en bekritiseren
Niet als enkel negatief, maar creatief, richtinggevend , meehelpen
Koninkrijk toevoegen (liefde, gezondheid, recht, vrijheid, schoonheid, leven, aandacht, vrede, etc.)
Jeremia 29:7: Bid tot de Heer voor jullie stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.
Oorlog
Strijd
Gebonden
Morgen:
Je dagelijks werk
Veith: “Het priesterschap aller gelovigen maakt niet elke christen tot kerkelijk werker, maar maakt elk werk tot een heilige roeping.”
Ook nu al!
"Op die dag zullen...voorbijgaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. (2 Pet. 3: 10)
Herstel, zuivering, vernieuwing, herschepping
Schepping: Het goede van de schepping bewaren, ontplooien, creëren
Val: Damage-control (het kwade inperken)
Herstel: Het goede toevoegen (licht, zout, herstel, recht, vernieuwing) (in alle voorlopigheid)
Onveiligheid
Meestal op de plek waar je bent, woont, werkt en recreëert.
"Vliegwiel"
God die door de Geest in ons werkt
Christenen zijn niet alleen ergens van gered, maar ook ergens tot: het doen van goede werken...
Casus: "geef ons heden ons dagelijks brood"
Stelling: "Ik werkte in de bouw, maar nu wilde ik iets voor God doen, en ga dus de zending in."
De toekomst van de mens ligt niet in de hemel (bij de sterren...), maar op de aarde die door tussenkomst van 'de hemel' vernieuwd zal worden. (Wulffraat)
Het geloof draait om het Kruis en gaat om het Koninkrijk. (Van Ruler)
Jezus stierf niet een pijnlijke dood aan het kruis om enkel brave kerkgangers van ons te maken. (Richard Thomas)
De toekomst van de mens ligt niet in de hemel (bij de sterren...), maar op de aarde die door tussenkomst van 'de hemel' vernieuwd zal worden. (Hans Wulffraat)
Christen zijn is niet braaf wachten om in de hemel te komen, maar leven vanuit de verwachting dat de hemel op aarde komt. (Dirk van Schepen)
Hoe wordt iets licht (of juist donker)?
Onderwerping aan de Koning (als zoon niet als slaaf)
Eerlijk: het is mis met de wereld en ja, wij zijn er medeschuldig aan (we zijn dus bescheiden);
Je plaats kennen
Geloof, hoop en liefde
Hoopvol en verlangend naar het herstel. Het nieuwe Koninkrijk verwachten;
Betrokken en medelijdend;
Niet dwingend. Maak het Koninkrijk beschikbaar, niet opdringen;
Het kwade terugbetalen en overwinnen met het goede. Liefde is ons wapen;
Verantwoordelijk
Moedig
Verantwoordelijkheidsbesef om je talenten en gaven in dienst te stellen in de strijd;
Wie besmet wie? Lalleman/Buchanan;
Niet een "beste stuurman" zijn, maar willen helpen. Durven vieze handen te maken (i.p.v. wassen in onschuld)...;

Niet bezorgd om eigen hachje/reputatie (Bonhoeffer);
Niet "zeurpieten en veroordelen", maar creatief nieuwe wegen zoeken;
Niet opgeven, maar toegewijd, trouw (want er is hoop);
Geen mijdings- of uitsluitingsgedrag uit angst besmet te raken, maar de ander juist op zoeken en verwelkomen om zelf een positieve bron van besmetting te zijn;
Het geloof laat mij niet (alleen) God ervaren, maar laat mij de wereld anders ervaren.
Als je van je geloof je werk wilt maken, wat voor werk ga je dan doen?
Wat wordt er gered?
Waar komt de boot terecht?
Was er iemand "in control"? Liep het uit de hand?
Wat doen de "werkers" aan boord?
Lijkt de aarde en Gods bemoeienis daarmee op de Titanic of op de Ark?
Groepjes
Elevator pitch
Het wordt tijd dat christenen bekend staan om waar ze (in woord en daad) voor zijn, i.p.v. om waar ze tegen zijn.
Christenen zouden niet alleen het evangelie moeten "onderschrijven", ze zouden het goede nieuws ook moeten zijn.
Ongelijkheid
Er is geen plek voor trots, eigendunk. Geen god, anders dan de Schepper
Ideeën hebben consequenties
Opdracht in tweetallen:
aandacht geven,
liefhebben,
opbouwen,
zingeven,
bevrijden,
schoonmaken,
mooi maken (muziek, kunst, architectuur, e.d.),
ordenen,
vrede stichten,
voeden,
(gelijk)waardige omgang
waarheid
verzorgen,
opkomen voor recht,
gezond maken,
rechtdoen,
kleden,
natuur herstellen,
er voor elkaar zijn,
veiligheid geven,
etc.
1. Iedereen heeft talenten van God gekregen
2. God heeft ons zo gemaakt dat we elkaar nodig hebben
3. God roept ons op de naaste te dienen
Achterliggende gedachte:
God genas mij door de hand van de dokter
God sprak tot me, via de preek van de dominee
God voedde mij, via de patatbakker
God kleedde mij, via de kledingmaker
God beschermde mij door het werk van de politie
God gaf me vreugde, door het werk van musici
Geroepen in je gezin/huwelijk/ouderschap
Geroepen in je werk
Geroepen in je kerk
Geroepen in je buurt
Geroepen in je vrijetijdsbesteding
Geroepen in je land/volk
God zegent meestal indirect, middelijk, via zijn schepping en schepselen.
In deze genadetijd zegent hij iedereen, via iedereen.
2. Cor. 9:10 Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze...
Mt. 5:45 Want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvardigen en onrechtvaardigen.
Meervoudige roeping
Liefdesdynamiek
Verschil gelovige/ongelovige werkers:
Niet zoveel (zelfde wereld, zelfde beelddragers, zelfde excellentie nastreven).
Wel:
zingeving (daarmee motivatie en inspiratie)
afhankelijkheid/dankzegging (God geeft het goede)
een moreel kompas
hoop, trouw, doorzettingsvermogen
Geen wereldverbetering. Wel: een wereld van verschil voor een individu. Mosterzaadjes.
Voor de wereld ben je niemand, maar voor mij ben je de wereld.
Beroep 1
Gezin/familie
God bracht veiligheid door het werk van de bouwvakker
Kritische participatie
"be-ROEP"
Kerk
Welke bijdrage aan "Gods wil geschiede"?
Beroep 2
Theoretisch kader
Vertaling naar praktijk
De hemelse waarde van werk op aarde
Hoewel in beginsel ook onderdeel van de goede schepping heeft de val ook invloed op werk, gezin, kerk, etc:
distels, doorns, moeite, frustratie, mislukking, onderwaardering, strijd, etc
in je roeping kun je ook zondigen, zijn er verleidingen (voorbeelden per roeping)
er bestaan beroepen die in zichzelf zondig zijn
Welke verleiding?
Buurt
Hobby
Schepping bewaren?
Damage control?
Herstellen/vernieuwen?
Advocaat
Voorbeeld:
Journalist
Moeder
Sneeuw ruimen
Voetbal-trainer
Dominee
Opkomen voor recht
Waarheid zoeken, belangen ontmaskeren
Orde brengen/opruimen
Veiligheid (voor buurvrouw)
Aandacht, bevestigen, talent ontwikkelen
Hervorming van denken
Herstellen
Herstellen
Damage control
Damage control
Schepping bewaren
Herstellen
Geld aannemen, belangenverstrengeling
Leugens opschrijven (voor mooi verhaaltje)
Perfectie (als vijand van het goede)
Winnen belangrijker vinden dan eerlijk spel
Ongelijkheid
Het Evangelie van het Koninkrijk
De heg ten gunste van jezelf verplaatsen
Getrouw doen waar God je talenten voor heeft gegeven, je tot geroepen heeft.
Succes, zegen, vrucht? Dat is aan God
Niet groots en meeslepend
Gods betrokkenheid bij ons werk:
1. Werkgever (we dienen God)
2. Zingever (stelt de doelen)
3. Samenwerker (met ons)
4. Beoordeling en borging (zorgt ervoor dat alles wat waar, goed en mooi is niet verloren gaat)
Soms niet de hemel, maar de hel op aarde
Strijd tussen de hemel of de hel op aarde (maar dat hebben wij als verwende westerlingen vaak niet door)
Half evangelie: val en verlossing
Onze werken zijn niet het rechtzetten van stoelen op de Titanic. Het zijn werken met waarde.
Nihilisme?
Werk en geloof?
- Bidden
- Evangeliseren
- Gedrag, ethische 'grenzen'
- Geld voor goede doelen verdienen
Motieven
Het Koninkrijk is nabij, beschikbaar,
... net als de kantine
... net als elektriciteit
... net als een schouderklop

Maar nog niet volledig gerealiseerd/te realiseren
Definitie: Gods Koninkrijk is daar waar Gods wil geschiedt (waar Jezus als Koning wordt gediend)
Mysterie: Leven in twee realiteiten
Hemel en wereld als plaatsbepaling

Hemel en wereld als normatieve bepaling
Werelds denken versus hemelse kwaliteit, wereldgeest versus Gods geest
Voorbeeld:
Alzo lief had God de wereld
Wereldse begeerten
Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld
Boze geesten in de hemelse gewesten
Vader, heer des hemels en der aarde
Positief en negatief (afhankelijk van...)
Wel negatief versus positief
Wordt zo moeilijker
Komt neer op wijsheid, inzicht
Dus: Oordeel niet te snel
Het Koninkrijk is als een akker...
Oordelen
'Zin' in het nu of in het straks?
Gebondenheid aan het goede op de verkeerde plek
God werkt,
Geen zalig nietsdoen,
Werk is onderdeel van de goede schepping
Een joods (wijsheids-)sprookje
De verstandige en eerlijke ezels
Of is het eigenlijk onze betrokkenheid bij Gods werk?
The earth is the Lord’s, in all its fullness. We have corrupted the earth through folly (dwaasheid) and sin, but God means to restore all things in the harmony, justice, and delight of shalom (…).
And God has called people like us to become agents for the restoration that is already in process.
These agents need to be educated. More than we could ever think or say, Christian education is for this project.
Christian education is the training of special agents of the kingdom of God and the consummation (voltooing) of creation.


(Cornelius Plantinga Jr. , Engaging God’s World. A Christian Vision of Faith, Learning, and Living, Grand Rapids/Cambridge 2002, 139.)
Jezus zegt dat Gods Koninkrijk nabij gekomen is...
Full transcript