Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kontrolli dhe sigurimi i cilesise ne inustrine e konservimit

No description
by

Arjeta Jaha

on 6 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kontrolli dhe sigurimi i cilesise ne inustrine e konservimit

Kontrolli dhe sigurimi i cilesise ne industrine e konservimit
Kontrolli i cilësisë dhe sistemet e inspektimit të ushqimeve
Kontrolli dhe sigurimi i cilësisë; tregu ndërkombetar
Kontrolli i cilësisë dhe inspektimi i frutave dhe perimeve të përpunuara, synon të garantojë, që produkti përfunimtar:
Të jetë përpunuar në një njësi të perpunimit, që është projektuar, ndërtuar, pajisur dhe punon në kushte të sigurta higjenike;
Të jetë në përputhje me kërkesat për eksportin e frutave dhe perimeve të përpunuara, lidhur me tregues të tillë si: cilësia, përbërësit, materiali ambalazhues, shtesat, ndoteëit, pesha neto etj, si dhe në përputhje me kërkesat e etiketimit.
Procedurat e inspektimit dhe certifikimit
Inspektimi i lëndeve të para, duhet të kryhet para fillimit të cdo procesi përpunues, më qëllim që të garantohet hyrja në peëpunimin e vetem frutave apo perimeve të shëndetshme, me pjekuri të mjaftueshme.
Etiketimi
Konsumatoret presin që etiketa në produktin ushqimor, të jap një përshkrim të vërtetë të produktit, që ata blejnë.
Shumica e ligjeve të këtyre vendeve, kanë të përbashkët kërkesat e mëposhtme, lidhur me etiketimin:
Deklarim të identitetit dhe një përcaktim të qartë, pa keqkuptim të produktit;
Deklarim të përmbajtjes neto;
Emrin dhe adresen e prodhuesit, ambalazhuesit, shpërndaresit;
Një listë të përbërësve( ne rendin zbrites të vëllimit apo peshës së përbërësve).
Me rritjen në vazhdimësi të ndërgjegjësimit të konsumatorëve, për sigurinë dhe cilësinë e produkteve ushqimorë, që konsumohen prej tyre, kjo e përforcuar më tej edhe nga puna që kryen Komisioni i Kodeksit Ushqimor, Joint FAO\WHO për hartimin e standardeve ushqimore, kodeve të praktikes higjenike dhe Kodit të Etikës për Tregetinë Ndërkombëtare të produkteve ushqimorë, një numër vendesh neë rritje, kanë përshtatur ligje ushqimore të sofistikuar dhe kanë ngritur Agjencitë e Kontrollit të Ushqimit, disa prej tyre edhe me ndihmën e FAO.
Bllokimi dhe moslejimi
Arsyet e moslejimt të hyrjes së produkteve nga vendet eksportuara, që nuk janë në përputhje me kerkesat e vendeve importuese:
Mospërputhja me kerkesat e etiketimit;
Prishja e ushqimit;
Papastërtitë dhe demtime me origjine nga kafsha apo insekti;
Ndotje nga metale te renda;
Notje mikrobiologjike;
Konserva me shenja bombazhi apo demtime tjera.

Konserva me shenja bombazhi ose demtime tjera
Si eshte e mundur që të ndodhin kaq shume bllokime apo asgjesime të produkteve ushqimore të importuara
Praktikat e mira të prodhimit (PMP); kërkesat hixhenike
Kontrolli i sëmundjeve
Pastërtia
Arsimimi dhe trainimi
Mbikqyrja
Proceset dhe kontrollet
Lëndet e para dhe përbërësit ushqimorë
Proceset e prodhimit
Përdorimi i procedurave shëndetesore të përpunimit
Proceset e kontrollimit të ushqimit
është e rëndesishme të dihet informacioni për të përcaktuar sigurinë mikrobiale të një produkti dhe për të përcaktuar cfar hapash të kontrollit të cilësisë janë të nevojshëm për të marrë një produkt të sigurtë, kur konsumohet në kushte, për të cilat është destinuar.
E para, duhet të specifikohen lëndet e para;
E dyta, procesi i përpunimit.
Permbajtje:
Kontrolli dhe sigurimi i cilësisë;
Procedurat e inspektimit dhe certifikimit;
Etiketimi
Kontrolli i cilësisë dhe sistemet e inspektimit të ushqimeve;
Bllokimi dhe moslejimi;
Konserva me shenja bombazhi dhe shenja tjera;
Praktikat e mira të prodhimit (PMP); kërkesat higjenike;
Proceset e shëndetësimit;
Pajisjet dhe mjetet e punës;
Proceset dhe kontrollet
Proceset e përpunimit të ushqimit
Arsyet më të rëndesishme janë:
Paaftësia e disa eksportuesve, të përpunojnë, ambalazhojnë dhe transportojnë produkte, që plotesojnë kërkesat e vendeve imporuese;
Mungesa e programeve të përshtatshme të kontrollit të vendeve eksportuese.
Personeli
Proceset e shendetesimit

Mirëmbajtja e përgjithshme
Kontrolli i dëmtuesve
Shëndetesimi i pajisjeve dhe mjeteve të punes
Analiza e Rrezikut dhe Pikat Kritike te Kontrollit HACCP
Procesi i përpunimit te ushqimeve, duhet të shihet në dy drejtime kryesore:
Përpunimi i lndëve të para për përpunim të mëtejshëm, deri në përfitimin e përbërësve ushqimor;
Përdroimi i përbërësve ushqimorë të përfituar, për të arritur në produktin përfundimtar.

Punoi: Arjetë Jaha
Full transcript