Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MGA KASANAYAN SA PAG-UNAWA

No description
by

Ferlyn Omas

on 25 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MGA KASANAYAN SA PAG-UNAWA

MGA KASANAYAN SA PAG-UNAWA

Nagbabasa ang mga tao upang maragdagan ang dati ng kaalaman, maunawan ang mga pangyayari sa kapaligiran,
at iba pa.

Sabi nga ng mga dalubhasa, ang pagbabasa ay gintong susi sa daigdig ng kaliwanagan.

A.Pagkuha ng pangunahin at Tiyak na Detalye
Magagamit ang dalawang uri n pagbabasa:

1.Skimming
Pinaraanan at pinakamabilis na pagbasang magagawa ng isang tao.Ginagamit ito sa kabuuan ng aklat bago tuluyang basahin at sa paghanap sa babasahing tutugon sa pangangailngan kaugnay ng paksang sinaliksik.


Talata
Nagtataglay ng pangungusap na nagbibigay ng detalye sa nilalaman ng talata at sa pangungusap na tumutulong upang bigyang linaw ang paksa ng talata.

2.Talatang ganap
Ito ang mga talatang matatagpuan sa gitna ng sulatin.Dito tinatalakay ang paksa ng akda. Ang bawat talata sa bahaging ito ng sulatin ay nagtataglay rin ng paksang pangungusap.

4. Talatang Pabuod

Sa talatang ito inilalagay ang pinakabuod ng tinatalakay na paksa. Nilalayon dito ang mahahalagang kaisipang tinatalakay sa mga talatang ganap.

Ito’y nagagawa matapos basahin at unawain ang isang akda.Ang manunulat ay nagbibigay lamang ng mga pahiwatig sa kanyang akda.

Ang pagkakaroon ng malawak na talasalitaan, kasanayan sa pagpapakahulugan sa mga tayutay at idiomatic at katalasan ng isip sa mga pahiwatig ng may-akda ay makakatulong sa pagbuo ng hinuha sa dakong huli, ang mga hinuhang nabanggit ay magiging makatotohanan na rin.


C. Paghuhula
Ito ang pagwawakas na kung saan manghuhula ang mambabasa kung ano ang maaring wakas ng nabasang kwento o sulatin.

Ito ay sinasamahan ng kapanipaniwala at katanggap-tanggap na pangangatwiran upang lubos na karapat-dapat sa alin mang salik ng lipunan o kaisipang ng ibang tao.

D. Paglalahat o kongklusyon
Ito ang paglalagom ng kaisipan at imformasyong natutuhan o nakuha sa akdang nabasa.

E.Pagwawakas
Dito nahahasa ang imahinasyon ng mambabasa upang makapagbigay ng sariling wakas batay sa mga pangyayaring nakalahad sa binasang akda.
F.Pagkilatis sa Katotohanan at Opinyon
May katotohanan ang sang pahayag o katibayan kapag iyon ay mula sa mga
dokumentong bunga ng isang mananaliksik at pag-aaral.Samantala, opinion ang
tawag sa mga pahayagan mula sa paliwanag lamang tungkol sa isang totoong
dokumento at hindi batay sa isang pananaliksik o pag-aaral.


H. Pagsusuri sa mga Teknik na Ginamit ng Awtor sa Paghahaitd ng Mensahe
I.Pag-evalweyt sa mga Evidensya at Pangangatwiarn
Ang pag-evalweyt sa mga evidensya at pangangtwiran na inilahad sa akdang
binasa ay nangangailangang ng kakayahang mag-uri at magsuri-suri

May mga tanong na dapat isaisip sa pag-eevalweyt at pangangatwiran.
Ito ang mga sumusunod:

Naantig ba ang damdamin ng bumasa?

Nabago ba pansamantala ang paniniwala ng mambabasa sa tunay na kulay at kalagayan ng
mga pangyayari sa kwento?


At nakilala ba ng bumasa ang makatwirang
katotohanan ng mga tagpo?

O naakit ba ang kanilang kawilihan at hindi sila
nakadama ng pagkabagot habang binabasa ang akda.

B. Paghihinuha

3. Talata ng Paglilipat-diwa

Ito ang ginagamit upang pag-ugnay-ugnayin ang mga diwa ng talatang ganap.Maaaring kasalungat o kaayon ang mga ito ng mga sinusundang talatang-ganap.

1.Panimulang talata
Dito ipinapahayag an layunin ng paksa ng sulatin.

2.Scanning
Paghahanap sa isang tiyak na imformasyon, sa aklat o babasahin.Ginagawa ito sa paglaktaw-laktaw na pagbuklat sa aklat at pag-ukaol ng mabilisang pagsulyap sa mga ito.
Halimbawa:

Ang demokrasya ay pamamahala ng pagsang-ayon ng mga pinamamahalaan.Kaya lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa patakarang pampubliko ay dapat na isangguni sa mga mamamayan upang maaprubahan- o di kaya’y para sa kanilang kaalaman.

Halimbawa:

Sa mga kongresista, higit pang mas mabigat na obligasyon ito. Sa
pagpaplano ng mga babalikating programa, kainlangan ang mas madalas na
pagsangguni, pakikipag-ugnayan at pakikipagtalastasan ng kinatawan sa kanyang
mga nasasakupan na siyang nagluklok sa kanya bilang ofisyal na tinig ng kanilang
distrito sa Kamara.

Halimbawa:

Bilang inyong abang kinatawan, isinusumite ko ang aking ulat sa inyo, mga minamahal kong nasasakupan sa ikalawang distrito ng Lungsod ng Makati.


Sa mga sumusunod na pahina, mapapansing iisa lamang ang
pangkalahatang layunin ng aking mga programa-maging sa tubig, telepono, at
pagbibigay ng hanap-buhay, hanggang sa paglalaganap ng kilusang kooperativa..
Ito ay ang maiangat ang kabuhayan ng mahihirap na mamamayan sa ating distrito
sa pamamagitan ng karagdagang mapagkukunan ng produktivong yaman at
pagkakataong makapaghanap-buhay.

Halimbawa:
Kaugnay nito, nais kong muling bigyang-diin ang aking pangakong isabuhay
ang programang ito ng administrasyon hindi lamang sa salita kung hindi lao na sa
gawa upang maiangat ang kabuhayan n gating mga mamamayan sa ikalawang distrito ng lungsod ng Makati.

Kung maikling kwento ang ginagawa ng lagom, kailangan ang
pagkakasunoud-sunod ng mga pangyayari.Kailangang maging malinaw ang
pagpapahayag. Kung texto naman ay isang talumpati, maaring ilahad ang mga
dahilan at katwirang ginamit upang masabing naging efektivo ang talumpati.Sa akdang palahad, karaniwan na itong wakasan sa pagbubuod sa paksang ipinaliwanag.

Sa pagsasalaysay naman, ang kalutasan ng problemang hinaharap ng pangunahing tauhan ang nagiging wakas.

Sa pangangatwiran, inuulit ang mga mahahalaga at pinakamalakas na katwira at dahilan na ginamit sa akda.

Samantala, opinion ang tawag sa mga pahayagan mula sa paliwanag lamang
tungkol sa isang totoong dokumento at hindi batay sa isang pananaliksik o
pag-aaral.

Sa paglalahad, maaring gumamit ang awtor ng iba’t-ibang pamamaraan tulad ng paghahalimbawa, pagbabahagi, pag-uulit, paghahambing at pagsalungat.

Sa maikling kwento, maaring gumamit ang kwentista ng pamamaraang may balangkas, daloy ng kamalayan o flashback.

May mga awtor na masalita at mayroon namang matipid sa salita. May formal sa pagtatalakay sa paksa at mayroon namang di-formal. Sadyang iba-iba ang estilo ng manunulat. Ito’y dapat pag-aralan at unawain ng mambabasa at tagapakinig upang higit na maunawaan ang akda.
Sabi nga ng mga paham “Ang bawat indibidwal ay natatangi”.

Kailangan ang masusing sa masusing pag-aaral sa mga pamamaraang ginamit ng
awtor sa paghahatid ng mensahe upang lubos na maunawaan ang nilalaman ng
teksto a akdang babasahin.


Ano kaya ang mga ito??
Ang Anim na Bulag
Minsan ay may isang hari na inanyayahan ang mga taong ipinanganak na bulag at ipakita sa kanila ang isang elepante.

Sinunod ito ng kanyang katulong. Sa isang bulag ay pinahawak niya ang ulo ng elepante, sa isa naman ay ang tainga, sa isa ay ang mahabang ilong, ang isa ay sa mga sungay nito sa nguso, sa isa pa ulit ay ang katawan, habang ang isa ay ang paa, sa isa pang bulag ay ang likod at sa iba pang bulag ay ang buntot at ang dulo ng buntot.


Pagkatapos ng lahat ay nagkaroon ng pagkakataon upang hawakan ang elepante, tinanong ng hari kung ano sa palagay nila ang elepante.
Ang humawak ng ulo ay nagsabi na ito ay isang kalderong lutuan.
Ang humawak ng tainga ay nagsabing ito ay isang bilao.

Ang humawak ng sa sungay ay nagsabi na ito raw ay talim sa pang-araro.

Ang humawak ng mahabang ilong nito ay agsabing ito ay ang pang-araro.
Ang humawak ng katawan ay sinabing ito ay imbakan ng inani.
Ang humawak ng paa ay sinabing ito ay poste.

Ang humawak ng likod ay sinabing ito ay bayuhan.

Ang humawak ng buntot ay sinabing ito ay pambayo.


Ang humawak ng dulo ng buntot ay sinabing ito ay panglinis.

Dahil ang bawat isa’y iginiit ang paniniwala, ‘di kalaunan, sila ay nag-aaway-away.

Ang leksiyon sa parabola. Ang bawat nagtuturo ay may iba-ibang paniniwala ayon sa kanilang iniisip na tama kahit sila ay tulad sa mga bulag na pinaniniwalaan lang ang kanilang nahahawakan.
Full transcript