Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Susirinkimas 2015 02 02

No description
by

Edita Niauriene

on 2 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Susirinkimas 2015 02 02

2D Mamų/Tėvų susirinkimas 2015 02 02 18val.
PUPP
Mokykla Skaičiais
Baigė I semestrą 746 mokinių, pernai - 811
9-10kl - 366
11-12kl. - 380
Bendras pažangumas 93,69, vidurkis 8,18
pernai I pusmetis: 92,2, vidurkis 8,4

Iš viso praleista pamokų 34 915 (pernai 39 137), iš jų nepateisinta 13245 (pernai 14 754)
Antrokų pažangumas
Dešimtokų lankomumas (iš viso praleista ir nepateisinta)
Gimnazijos pažangumas
MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS
8.1. Kiekvienas mokinys įsipareigoja lankyti mokyklą.
8.2. Susirgus mokinys privalo
tą pačią dieną apie tai informuoti klasės vadovą
.
8.3. Dėl ligos ir kitų priežasčių mokinio praleistas pamokas tėvai gali pateisinti raštu, tačiau
ne daugiau kaip 21 pamoką per mėnesį
, sergant ilgiau praleistos pamokos pateisinamos tik atnešus gydytojų pažymą.
8.4. Gydytojų pažymas ar tėvų paaiškinimo raštelius mokinys privalo
pristatyti
klasės vadovui
tuoj pat atvykus į gimnaziją
.
8.5. Jeigu šeima ruošiasi išvykti su vaiku ne mokinių atostogų metu, tėvai privalo parašyti prašymą dėl išleidimo iš pamokų,
iš anksto
informuojant gimnazijos administraciją.
MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS
Klasės vadovų veikla:
- Mokiniui neatvykus į mokyklą ir tėvams apie tai nepranešus,
nevėliau kaip per tris darbo dienas
klasės vadovas išsiaiškina mokinio neatvykimo į mokyklą priežastis.
- Mokiniui
be pateisinamos
priežasties nedalyvavus pamokoje (-se), klasės vadovas kitą dieną kviečiasi mokinį pokalbiui, mokinys rašo
paaiškinimą
.
- Kai klasės vadovas turi
3
vieno mokinio paaiškinimus, kviečiami tėvai supažindinti su mokinio paaiškinimais pasirašytinai.
-
Pasikartojus
situacijai (surinkus 3 vieno mokinio paaiškinimus), kreipiamasi į gimnazijos socialinę pedagogę.
- Situacijai
nesikeičiant
(vėl surinkti 3 paaiškinimai), inicijuojamas mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje, kuriame privalo dalyvauti svarstomas mokinys ir jo tėvai (globėjai). Vaiko gerovės komisijos nariai gali teikti direktoriui šiuos siūlymus: pareikšti mokiniui pastabą, papeikimą (raštu).

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS
- esame 5-ti pagal pažangumą (viso 28 klasės)
... lankomumo ir pažangumo ryšys...
Jūsų pastebėjimai?
Mokytojų tarybos posėdžio nutarimas, 2015 01 15
SVARSTYTA.
Nuobaudos ir pagyrimai

30-49 nepateisinų praleistų pamokų - PASTABA (1)
50 ir daugiau nepateisinų praleistų pamokų - PAPEIKIMAS (0)
Pagyrimai (mokymasis 9-10)- 0
P.S. tokia pati tvarka galioja ne tik lankomumui, bet ir spręndžiant pažangumo ar elgesio problemas
Žiemos atostogos (laisvadieniai)
02 16- 02 18
Vasario 20 dieną, gimnazijoje vykdoma "Profesinės karjeros diena"
(viena diena iš 10 ugdymo proceso dienų per m.m. skirtų kultūrinei, pažintinei, kūrybinei, socialinei ir kt. veiklai).
Tikslas - supažindinti mokinius su skirtingomis profesijomis, įstaigų veikla, funkcijomis, ypatumais.
Šią dieną mūsų klasė vietoj tradicinių pamokų vyks į .............. (bus patikslinta)
Mokinių dalyvavimas renginyje privalomas, nedalyvavusių mokinių pamokos turi būti pateisintos.

Mokiniai renkasi ................... (vieta, valanda). Numatomas renginio laikas ........... (val.).EINAMIEJI KLAUSIMAI
Einamieji klausimai
- reguliari e.dienyno patikra (pamokų lankomumas, įvertinimai, individualus bendravimas su mokytojais)
- mamų/tėvų tarpusavio bendravimas/bendradarbiavimas
- ekskursijos, išvykos
- dalyvavimas prof. orientavimo renginiuose konkursuose, olimpiadose, (vertimo konkursas, kengūra, skaitovų konkursas t.t.)
- uniforma
- mokinio elgesys gimnazijoje (el. cigaretės kt.)
Darbotvarkė
1. Supažindinimas su PUPP organizavimu
(atleidimas nuo patikros);
2. Supažindinimas su individualaus plano sudarymu 2015/2016 m.m.;
3. I pusmečio pažangumo ir lankomumo ataskaitos analizė;
4. Kiti klausimai.

Pabaigai....
ĄĄĄ!!! Protokolas
Kalbėjimo įskaita numatyta kovo 9-13 d.
Dalis žodžiu : Viešasis kalbėjimas 5 –7 min. (kovo mėn.)
Dalis raštu: Rašymas 150 min. (30 min. pertrauka)
-Teksto suvokimas ir literatūros žinių taikymas;
- Kalbos žinių taikymas (60 min.)
Už visas šias dalis mokiniai gaus taškus, kuriuos sudėjus bus parašytas pažymys.
PUPP lietuvių kalbos patikrinimo dalys
- Mokyklos vadovas mokinių pasirinktas temas ir potemes (iš NEC skelbtų ar mokino kartu su mokytoju suformuluotų) įsakymu tvirtina iki vasario 10 dienos.
- Plačiau:
http://nec.lt/failai/3412_LT_gimtoji.pdf

- Viešojo kalbėjimo potemės paskelbtos nec.lt;
- Pasiruošimas per pamokas: bus aptartos potemės, mokomasi parašyti planą, kalbą ir ją pristatyti;
- Įskaitoje: egzaminuotojas ir vertintojas. Vertinimas taškais (8 – už kalbos rengimą ir 10 už kalbos pristatymą). Taškai sumuojami prie bendro taškų skaičiaus pavasarį.
LIETUVIŲ K. PUPP
MATEMATIKOS PUPP
Trukmė – 2 val. (120 min.), be pertraukos
Patikrinimo užduoties taškų suma – nuo 45 iki 55 taškų.
pvz.:
http://www.nec.lt/failai/4423_2014_MAT-1-_PUPP.pdf
http://www.nec.lt/failai/4412_2014_PUPP_Lt_G_Rasymas.pdf
http://www.nec.lt/failai/4413_2014_PUPP_LT_G_Testai.pdf
pasiruošimas:
http://www.nec.lt/failai/2488_PUPP_Ma-LEIDINYS_-2012.pdf
Kalbos - lygio nustatymo testai
Rusų k.
Anglų k.
Testo paskirtis:
- įvertinti 10 klasės mokinių UK1 ir UK2 gebėjimus pagal bendrąsias ugdymo programas, siejant su Bendrųjų Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenų A2–B1 lygiais;
- teikti mokiniams, jų tėvams informaciją apie mokinio pasiektą kalbos mokėjimo lygį, reikalingą renkantis tolesnį mokymosi kursą.
Testas rekomenduojamas kaip Pagrindinio ugdymo programos dalis, tačiau jis nėra privalomas (išskyrus jei nustatyta kaip bendra mokyklos tvarka). Tai pagalba mokytojui ir mokiniui pasinaudoti testo teikiama informacija ir padėti mokiniui pasirinkti būsimą mokymosi kursą. Testo rezultatai yra tik patariamieji ir neįpareigoja mokinio rinktis rekomenduojamą mokymosi kursą.
- Testą sudaro klausymo (4), skaitymo (4) ir rašymo dalys (2).
Testas apima A2 ir B1 lygius.
ATLEIDIMAS NUO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO AR PASIEKIMŲ PATIKRINIMO DALIES
- Mokinys nuo dalyvavimo pasiekimų patikrinime atleidžiamas mokyklos vadovo įsakymu, jeigu mokinį asmens sveikatos priežiūros įstaigos, gydytojų konsultacinė komisija rekomenduoja atleisti nuo pasiekimų patikrinimo.
Dokumentus pateikti iki vasario mėn. pradžios (prašymas ir med. pažyma)

- nedalyvavę pasiekimų patikrinime dėl pateisintos priežasties, mokyklos vadovui įsakymu leidus iki birželio 18 dienos gali dalyvauti per pakartotinį pasiekimų patikrinimą.
- įvertinimas fiksuojamas: metiniai įvertinimai ir egzaminai

Matematikos pasiekimų patikrinimo rezultatai
skelbiami per 5 darbo dienas atlikus patikrinimą,
lietuvių kalbos (gimtosios) pasiekimų patikrinimo
rezultatai – per 10 darbo dienų nuo atitinkamo
patikrinimo dalies raštu vykdymo dienos.
Rezultatų skelbimas
Individualaus plano sudarymas 2015/2016 m.m.
Pagal gimnazijos sudarytą ugdymo planą, antrų gimnazinių klasių mokiniai
nuo einamųjų mokslo metų kovo 1 d. iki gegužės 25 d. individualius ugdymo planus III-IV klasėms pildo per e-dienyno aplinką:
www.manodienynas.lt, pasirinkdami meniu punktą „INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS".

Informacija apie individualaus ugdymo plano sudarymą
- Kiekvienas mokinys privalo turėti šiuos dalykus (4):
Dorinis ugdymas, Lietuvių kalba, Anglų kalba, Matematika;
- Bent vieną iš socialinių mokslų: Istorija, Geografija;
- Bent vieną iš gamtos mokslų: Biologija, Chemija, Fizika;
- Bent vieną iš technologijų ar menų: Dailė, Muzika, Technologijos, Teatras, Fotografija;
- Bent vieną sporto šaką: Tenisas, Ritminė gimnastika, Krepšinis, Tinklinis, Bendroji kūno kultūra;
- Pasirenkamieji dalykai:
Užsienio kalba II
, Informacinės technologijos, Ekonomika (anglų ar lietuvių k.), Braižyba
- Moduliai: Lietuvių k., Anglų k., Matematikos, Biologijos, Istorijos.
VISO:
- Ne mažiau kaip 9 ir ne daugiau kaip 13 dalykų;
- Moduliai į dalykų skaičių neįeina.
- Ne mažiau kaip 28 ir ne daugiau kaip 33 pamokas (su moduliais).

Pavaduotojos N. Bakšienės palinkėjimas: sveiko proto, besirenkant dalykus ir patariant vaikams specialybes.
naudingos nuorodos: www.kurstoti.lt, www.ldb.lt/jaunimui, www.jrd.lt/profesinis-orientavimas....
2D klasės pažangumas/lankomumas
2D klasės
vidurkis
pakilo lyginant su 1D klasės I semesto (8,6)/metinio vidurkiu (8,63):
8,87. (Min. 7,06, Max. 9,53)
Pažangumas
96,4%. (vienas neigiamas įvertinimas)
Lankomumas
- viso praleista 1273, nepateisintos - 113 pamokos (9%) Palyginimui: 2013-2014 I pusmetis: 1275/73 (6%);
II pusmetis 1632/296 (18%)
Pirmūnai
: nebeliko pirmūnų, besimokančių 9-10. (buvo 2)
Labai labai ačiū: Justui, Danieliui - vienas dalykas < 9-10
Labai ačiū: Sigridai, Benitai, Dainiui - du dalykai < 9-10
Ačiū: Nedai, Gabijai S, Ievai T., Gabijai M., Gabijai J., Kamilei - trys dalykai < 9-10

2D Pažangumas - I semestras
Mokiniai
Viso: 28
9-10
7-10
4-10
Nepaž.
0/2
10/12
17/14
1/-
Nuo II pusmečio 30 mokinių - 2 naujokai Ieva B. ir Rimvydas A.

10kl (iš viso 8 klasės): praleistos pamokos: 8638 (24,7%)
2d tarp 10kl - 1273 (15% tarp dešimtokų, 4% 1-4kl)
Dešimtokų vidurkiai
Lankomumas
nepatenkame tarp prasčiausiai pamokas lankančių klasių
Esame viduriukas - yra kur tobulėti
žemiausi įvertinimai - chemija (6.5 buvo 6.4) ir matematika (7 buvo 6,8)
kt. dalykai - vidurkis nuo 7,8 iki 9,7 (be muzikos, dorinio ugymo, kūno k., technologijų)
I pusmečio vidurkių pasiskirstymas
pagal dalykus
Lietuvių k. - 8 (8,1)
Anglų k. - 8,3 (8,6)
Rusų k. - 8,8 (9,1)
|storija - 7,8 (8)
Geografija- 9,3 (8,4)
Matematika - 7 (6,8)
Biologija - (9,3) 8,6
Fizika - 8,8 (9)
Chemija - 6,5 (6,9)
* () - 2013/14 metiniai
už išauklėtus, gabius Jūsų vaikus
už išugdytą pagarbos ir atsakomybės jausmą
už puoselėjamas šeimos vertybes
už auklėjimą savo pavyzdžiu
už gyvenimo tikslo siekimą, iššūkių nebijojimą
Nepamirškime išlaikyti tai, kas pasiekta!
- Priminkime!
- Skatinkime!
- Ugdykime!

ačiū
Tendencijos atsisakyti UK2. UK3 galimybęeės?
Full transcript