Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Elogi als diners

No description
by

on 18 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Elogi als diners

Elogi als diners
FONTS
Estructura externa
Poema d'art menor.

Consta de 9 estrofes de 4 versos cadascuna.

Té rima consonant.

Estructura 8A/8A/8A/4b.
Recursos fomals
Nivell fònic


Nivell morfosintàctic


Nivell semàntic
Tema

L'influència dels diners a la nostra vida.

Crítiques a la societat cristiana.

Manipulació de les lleis i normes a causa dels diners.
Anselm Turmeda
Mallorquí que va estudiar teologia, astrologia i física entre d'altres.
Va ser frare de l'òrdre de San Francesc.
El 1387 renúncia a la fe cristiana i es converteix a l'Islam.
Es trasllada a Tunis, es casa i ocupa càrrecs d'importància.
Crea obres didàctiques de com i per què es va convertir, i a més, expressa ensenyances i consells per la vida.
(1342-1430)
Elogi als diners
Diners de tort fan veritat,
e de jutge fan advocat,
savi fan tornar l'home orat,
pus que d'ells haja.

Diners fan bé, diners fan mal,
diners fan l'home infernal
e fan-lo sant celestial
segons que n'usa

Diners fan bregues e remors,
e vituperis e honors,
e fan cantar preïcadors
Beati quorum.

Diners alegren los infants
e fan cantar los capellans
e los frares carmelitans
a les grans festes

Diners magres fan tornar gords
e tornen ledesmes los bords
si diràs "jas" a hòmens sords
tantost se giren.

Diners tornen los malalts sans,
moros, jueus e cristians
leixant a Déu e tots los sants
diners adoren.

Diners fan vui al món lo joc
e fan honor a molt badoc,
a qui diu "no" fan-li dir "oc",
vejats miracle!

Diners, doncs, vulles aplegar,
si·ls pots haver no·ls leixs anar;
si molts n'hauràs poràs tornar
Papa de Roma.

Si vols haver bé e no dan
per advocat té Sent "Jo-ha'n".
Totes coses per ell se fan
en esta vida.

Anselm Turmeda
Estructura interna
Primera i segona estrofa:
Explica com són influïdes les persones pels diners.

Tercera i quarta estrofa:
Expressa com els diners afecten a l'Església.

Cinquena i sisena estrofa:
Parla sobre com els diners son adorats i desitjats per tots sense excepcions.

Setena:
Com les persones poden estar manipulades pels diners.

Vuitena:
Critica directament a l'Església per com els càrrecs importants s'aconsegueixen per mitjà d'influències i diners.

Novena:
La vida de les persones es centra en aconseguir aquests diners.
Recursos morfosintàctics
Diners de tort fan veritat,
e de jutge fan advocat,
savi fan tornar l'home orat,
pus que d'ells haja.

Diners fan
bé, diners fan mal,

diners fan
l'home infernal
e fan-lo sant celestial
segons que n'usa

Diners fan bregues e remors,
e vituperis e honors,
e fan cantar preïcadors
Beati quorum.

Diners alegren los infants
e fan cantar los capellans
e los frares carmelitans
a les grans festes

Diners magres fan tornar gords
e tornen ledesmes los bords
si diràs "jas" a hòmens sords
tantost se giren.

Recursos semàntics
Diners de tort fan veritat,
e de jutge fan advocat,
savi fan tornar l'home orat,
pus que d'ells haja.

Diners fan bé, diners fan mal,
diners fan l'home infernal
e fan-lo sant celestial
segons que n'usa

Diners fan bregues e remors,
e vituperis e honors,
e fan cantar preïcadors
Beati quorum.

Diners alegren los infants
e fan cantar los capellans
e los frares carmelitans
a les grans festes

Diners magres fan tornar gords
e tornen ledesmes los bords
si diràs "jas" a hòmens sords
tantost se giren.
Esquema mètric
Di/ners/de/tort/fan/ve/ri/tat,
e/de/jut/ge/fan/ad/vo/cat,
sa/vi/fan/tor/nar/l'ho/me_o/rat,
pus/que/d'ells/ha/ja.

Di/ners/fan/bé,/di/ners/fan/mal,
di/ners/fan/l'ho/me_in/fer/nal
e/fan/-lo/sant/ce/les/ti/al
se/gons/que/n'u/sa

Di/ners/fan/bre/gues/e/re/mors,
e/vi/tu/pe/ris/e/ho/nors,
e/fan/can/tar/pre/ï/ca/dors
Be/a/ti/quo/rum.

Di/ners/a/le/gren/los/in/fants
e/fan/can/tar/los/ca/pe/llans
e/los/fra/res/car/me/li/tans
a/les/grans/fes/tes

Di/ners/ma/gres/fan/tor/nar/gords
e/tor/nen/le/des/mes/los/bords
si/di/ràs/"jas"/a/hò/mens/sords
tant/ost/se/gi/ren.
8A masculina
8A masculina
8A masculina Sinalefa
4b femenina

8C masculina
8C masculina Sinalefa
8C masculina Hiat
4d femenina

8E masculina
8E masculina
8E masculina
4f femenina

8G masculina
8G masculina
8G masculina
4h femenina

8I masculina
8I masculina
8I masculina
4j femenina
Di/ners/tor/nen/los/ma/lalts/sans,
mo/ros,/ju/eus/e/cris/ti/ans
lei/xant/a/Déu/e/tots/los/sants
di/ners/a/do/ren.

Di/ners/fan/vui/al/món/lo/joc
e/fan/ho/nor/a/molt/ba/doc,
a/qui/diu/"no"/fan/-li/dir/ "oc",
ve/jats/mi/ra/cle!

Di/ners,/doncs,/vu/lles/a/ple/gar,
si·ls/pots/ha/ver/no·ls/leixs/a/nar;
si/molts/n'hau/ràs/po/ràs/tor/nar
Pa/pa/de/Ro/ma.

Si/vols/ha/ver/bé/e/no/dan
per/ad/vo/cat/té/Sent/"Jo/-ha'n".
To/tes/co/ses/per/ell/se/fan
en/es/ta/vi/da.
8K masculina
8K masculina Hiat
8K masculina
4l femenina

8M masculina
8M masculina
8M masculina
4n femenina

8O masculina
8O masculina
8O masculina
4p femenina

8Q masculina Hiat
8Q masculina
8Q masculina
4r femenina
Diners tornen los malalts sans,
moros, jueus e cristians
leixant a Déu e tots los sants
diners adoren.

Diners fan vui al món lo joc
e fan honor a molt badoc,
a qui diu "no" fan-li dir "oc",
vejats miracle!

Diners, doncs, vulles aplegar,
si·ls pots haver no·ls leixs anar;
si molts n'hauràs poràs tornar
Papa de Roma.

Si vols haver bé e no dan
per advocat té Sent "Jo-ha'n".
Totes coses per ell se fan
en esta vida.

Anàfora
Enumeració
Polisíndeton


Encavallament

Enumeració
Hipèrbaton


Encavallament

Diners tornen los malalts sans,
moros, jueus e cristians
leixant a Déu e tots los sants
diners adoren.

Diners fan vui al món lo joc
e fan honor a molt badoc,
a qui diu "no" fan-li dir "oc",
vejats miracle!

Diners, doncs, vulles aplegar,
si·ls pots haver no·ls leixs anar;
si molts n'hauràs poràs tornar
Papa de Roma.

Si vols haver bé e no dan
per advocat té Sent "Jo-ha'n".
Totes coses per ell se fan
en esta vida.

Antítesi
Full transcript